GEMENSAMT ÄMNES- OCH GLOSREGISTER FÖR "HOPPETS PRINCIP" OCH "UTOPINS ANDA".Här listas blochska nyckelord och teman samt ett antal latinska och grekiska uttryck; HP = "Hoppets princip", UA = "Utopins anda".

Observera den för Bloch utmärkande, höga frekvensen av ord som ankomst, blick, front, gränsöverskridande, horisont, landstigning, perspektiv, språng, sprängning, upphöjdhet, utmynnande - och man kunde lägga till väg och mål; dessa "topografiska" eller terränganknutna uttryck är minst lika vanliga som de mer renodlat filosofiska termerna av typ identitet, novum, transcendens. På samma sätt kan man notera den höga frekvensen av ljus, sken och dunkel, den återkommande rekursen på figur, form, gestalt, tecken, intryck, uttryck och inhysandet av allt väsentligt i hus, hem, härd. Hoppets filosofi utspelar sig mycket påtagligt i den fysiska världen, språket lutar sig hela tiden mot företeelser i denna, och det är en filosofisk materialist som för ordet. En fruktbar läsning är att följa ordet gestalt ( gestaltat, gestaltning), med rötter hos Goethe, och notera hur de blochska begreppen dyker upp ett efter ett som flöten på en långrev i dess kölvatten. I "Hoppets princip" har det mer transitiva och medvetna gestaltandet marginaliserat honnörsordet uttryck från "Utopins anda"; läser man bägge verken efter varandra noterar man fort denna succession. ("Uttrycket" har naturligtvis äldre rötter: Diltheys "Einleitung in die Geisteswissenschaften" kommer 1883, och redan två år senare, ett kvartssekel före lanseringen av expressionismen, är Friedrich von Hausegger mogen att lansera "Musik als Ausdruck". Begreppet uttryck står i fokus vid denna tid. Samtidigt upplever (sic) jag att Blochs "uttryck" har anor i romantiken, Herder predikar uttryck inom kulturens ram, och i nästa steg blir man medveten om barockens mäktiga, frontalattackerande uttryck...) I och för sig finns begreppen fortsatt sida vid sida i allt Bloch skriver, men det sker en tonviktsförskjutning från uttryckt till gestaltat hopp under hans bana - kanske föranledd av trettiotalets expressionismdebatt och dess ifrågasättande av just det expressionistiska uttryckets halt, kanske av ett främlingskap inför ny "expression" i det tidiga 40-talet. Det finns en glidning och en interaktion mellan de två sätten; när Mozart och hans librettist bygger upp Don Giovanni koncipierar de en gestalt, de utför en primär gestaltning, som sedan uttrycks av en "performer", som inte är en marionett, men inte heller fullständigt fri i sin aktion. När Billie Holiday fraserar är hon i vissa avseenden friare, uttrycket (och/eller: gestaltningen) är primärt knutet till henne, inte till kompositören eller bandet. Tillskottet från en improviserande performer är det momentana skapandet, som tilldrar sig som i cirkusmiljö, på scenens manège, under full insyn. I den bästa jazzens självförståelse har ju alltid ingått detta: att man "skapade nytt" varje kväll, hundra kvällar i rad. En rimlig distinktion är att betona det överlagda i gestaltningen, det spontana i uttrycket, skillnaden gör sig gällande i de gängse sammansättningarna uttryckssträvan och gestaltningsvilja, men inte ens så förblir de två sätten helt åtskilda. Cirkusartisten har förberett sig i tusen övningspass, Billie Holiday hade det på sitt sätt också. Hur som helst, det faktum att Bloch så att säga går i hamn hos gestaltningen är inte utan betydelse; det finns ett logocentriskt och slutgiltigt drag i den mejslade konturen, något ogripbart och undvikande i det spontana uttrycket, på samma sätt skiljer sig "Hoppets princip" från "Utopins anda". Tillsatsen är "Eingedenken" i de utopiska målen, målbilderna, detta element höjer ibland gestaltningen över det blotta uttrycket. Samtidigt kan ingen blunda för att uttrycket emellanåt blixtsnabbt, intuitivt finner sin rätta väg. I sämsta fall är distinktionen nödvändig, i bästa fall överflödig.
För att etablera och konsolidera förbindelsen med Dilthey infördes registerordet upplevelse, och uttryck kontrollerades en andra gång 19.8.02, samtidigt rensades lite i översättningen så att endast Erlebnis och om möjligt inte Erfahrung översätts med upplevelse. Verstehen ger däremot ingenting som registerord, Bloch använder oftare Verständnis, Erfassung, Erfassen. Sinn och Bedeutung (Frege) bör kanske kontrolleras på liknande sätt, det är ännu inte gjort.

De blochska begreppen och grundtankarna behandlas utförligare i "Tübinger Einleitung in die Philosophie" och "Experimentum Mundi" (band 13 och 15 i Gesamtausgabe). Om Blochs syn på naturrätten kan man läsa i "Naturrecht und menschliche Würde" (band 6 i Gesamtausgabe), kompletterande text som belyser hans förhållande till Hegel finns i "Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel" (band 8 i Gesamtausgabe). Slutligen, om man vill ha kött på benen när det gäller Blochs filosofiska materialism (det som bjuds i "Hoppets princip" är väl komprimerat), skall man läsa "Das Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz" (band 7 i Gesamtausgabe).


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Z, Å, Ä, Ö

(den) absoluta (frågan), det absolutas randgestalter, absolut fordran HP: 338, 351, 356, 1210, 1388, 1389, 1564, 1565
UA: 13, 254, 295, 308, 343
absolutvara UA: 148
l'acqua che io prendo giammai non si corse HP: 137, 142 (+ not 3)
UA: 209
Adam, (den gamle) Adam ("urmänniskan")
HP: 75, 588, 743, 841, 893, 1020, 1118, 1178, 1326, 1408, 1460, 1471, 1508, 1522
UA: 75, 181, 270, 272, 341
adventism UA: 306
affekt 1, 50, 53, 54, 63, 60, 77-83, 93 ff., 116-128, 498, 969, 985, 986, 997, 1111, 1255, 1257, 1531
affinitet, valfrändskap HP: 802, 812, 913, 1155, 1272, 1519, 1605
UA: 58, 160, 216, 336,
agens, primum agens materiale
HP: 235, 287, 318, 347, 464, 777, 784, 786, 804, 805, 991, 1000, 1010, 1196, 1258, 1272, 1391, 1519, 1628
UA: 102, 122
akosmisk, akosmism (ex. Berkeley) UA: 296
alienation, främlingskap, Verfremdung, Selbstentfremdung HP: 290, 291, 304-310, 1081
alkemi HP: 68, 613, 734, 739, 740-754, 756, 758, 877, 879, 923, 1005, 1469, 1471, 1473
allegori, allegorik HP: 90, 129, 169 f., 183-184, 187, 199-203, 212, 251, 255, 275-276, 384, 424, 445, 446, 451, 470, 489, 496, 501, 740-744, 751-752, 814, 822, 841, 868, 910, 941-943, 951, 984, 1029, 1124, 1126, 1159, 1162 f., 1166-1167, 1173-1174, 1207, 1245, 1252, 1374, 1382, 1426, 1592, 1597, 1599
Allt, Alltet (das Alles, Totum, fullkomlighetsutopi)
HP: 11, 13, 16, 127, 222 f., 355, 356-364, 368, 390 f., 928, 967, 996, 1012, 1210, 1269, 1389, 1391, 1482, 1403 f., 1532-1534, 1537, 1550, 1564
allt inbegripande; Überhaupt, vårt viljandes "egentliga"; the In General (W. Hudson), le-Par-dessus-tout (F. Wuilmart) (UA, s. 338: entweder in einem absoluten Umsonst oder einem absoluten Überhaupt)
HP: 111 (+ not 10), 179, 201, 222 f., 254, 257, 337, 353, 752, 837, 967, 984f., 988, 1085, 1190, 1199, 1293, 1549, 1562, 1576, 1581, 1601, 1627, 1628
UA: 13, 88, 114, 201, 215, 216, 224, 231, 308, 338, 342
alstring (Erzeugung) HP: 296, 297
alteritas HP: 184 (+ not 9), 201, 202, 741, 752, 951, 1027, 1561
"Amerika-utopierna" HP: 916
amor fati (kärlek till ödet) HP: 281 (+ not 29), 1000, 1016, 1351
anamnes (Platon; återerinran) HP: 7, 17, 154, 157-160, 184, 234, 329 ff., 355, 1011, 1013, 1015 UA: 253
(det, den) andra (das Andere) UA: 113, 270, 276
aning (Ahnung, Ahndung)
HP: 34, 134, 138, 141, 143, 161-163, 166, 250, 277, 944, 945, 948, 960, 965, 966, 967, 1145, 1386, 1552, 1565, 1578, 1589 UA: 217
UA: 154
ankomst (se också landstigning, Rike)
HP: 107, 201, 349, 593, 880, 960, 966, 968, 974, 977, 1192, 1282, 1286, 1491, 1502, 1543, 1549, 1563-1564
UA: 255
annatvara (Anderssein: hos Hegel ett uttryck för naturen som yttre form, idéns, det absolutas gestalt i sinnevärlden. »Die Negation, nicht mehr das abstrakte Nichts, sondern als ein Dasein und Etwas, ist nur Form an diesem, sie ist als Anderssein« (Enzykl. § 91).) HP: 163, 434
UA: 315
antecipation, föregripande
HP: 11, 14, 49 ff., 83, 98, 106 f., 135, 143, 163, 165, 169, 178 f., 193 f., 197 f., 216, 227, 232, 235, 239 f., 242, 273 f., 277, 349, 370, 390 f. 501, 558, 603, 644, 678, 722, 725, 726, 764, 777, 871 f., 950, 1085, 1025, 1027, 1085, 1224, 1411, 1517, 1532 f., 1565, 1617, 1619
UA: 151
antisemitism 32, 69, 404, 710 ff.
apeiron, ursprungligt, formlöst urstoff (Anaximander: det obegränsade, alla tings "urgrund") HP: 748, 984 f., 1028-1031
UA: 190
apokalyps, Yttersta dagen, apokalyptisk
HP: 446, 908, 922-923, 948, 1078, 1279, 1292, 1293, 1295, 1323 ff., 1328, 1332, 1331, 1394, 1460, 1462, 1468, 1480, 1481, 1482 ff., 1491, 1492, 1500, 1504, 1509, 1516, 1527, 1540, 1543, 1546
UA: 120, 318, 339, 346
Apollo, apollinisk (hos Nietzsche: teoretisk, rationell, intellektuell)
HP: 116, 186, 453 ff., 493, 943, 970, 971, 1071, 1113-1118, 1124, 1147, 1151, 1367, 1369, 1421, 1483, 1496
UA: 145, 242
arbetsetos HP: 296
aristoteliskt materiebegrepp (to dynamei on) HP: 6, 237 ff., 271, 1009, 1614, 1625-1626,
Arkadien, arkadisk (kontrastönskningar, kontrastideologi, idyll, pastoral) HP: 354, 365 f., 435-442, 449, 452 f., 653, 718, 720, 871, 912, 926-927, 939-940, 943, 952, 957, 970, 974, 977, 981, 1074, 1077-1081, 1247, 1262, 1382, 1443. Se också not 14, s. 1080.
et in Arcadia ego 1382
arketyper HP: 11, 62, 67-71, 116, 129, 160, 169 f., 181-189, 191, 194, 197f., 201, 355, 708, 752, 834, 1011, 1013, 1108, 1159, 1292, 1388, 1398, 1557, 1592, 1595
dansen på Bastiljens ruiner 185, 186, 197, 466, 1296
trumpetsignalen i Fidelio 186, 210, 1296
ars inveniendi (Leibniz) HP: 312 (+ not 9), 758ff., 799
arvssynd UA: 341
assassin HP: 99 (+not 24)
astralmyt, astralljus
HP: 9, 187, 252, 362, 381 ff., 419, 465, 842, 846, 848, 852, 854, 857, 869, 883, 887, 975 f., 1264, 1268, 1332, 1363 f., 1392 ff., 1402-1404, 1409 f., 1415 f., 1432-1438, 1440-1442, 1445, 1453 f., 1464-1474, 1481 f., 1485, 1487, 1512, 1514, 1516, 1527, 1590, 1595, 1598
UA: 34, 37, 104, 115, 116, 148, 149, 154, 187, 188, 189, 205, 267-269, 270, 271, 336
astrologi HP: 461, 611, 864, 1595
UA: 39
ateism HP: 1380, 1392f, 1412-15, 1431 UA: 88, 204, 224, 279, 305
atlantskräcken 884-892, 1203
att (substantiverat), att-faktor HP: 49, 214, 221, 334-335, 353, 355, 356, 1200, 1385-1388, 1562, 1564, 1576, 1628
Attis, Attislegenden HP: 1484-1487, 1494
aurum potabile (drickbart guld) UA: 52
avbild (Abbild) HP: 326, 341, 384, 609, 610, 857, 1261, 1275, 1437
(Gottes) Ebenbild (utifrån UA, s. 201 tolkat som "annan, likvärdig bild", det handlar om att bli likvärdig, nå samma nivå)
HP: 587, 599, 1003, 1460, 1498, 1517
UA: 201, 335
avyttrande, objektivering (Entäusserung, Verobjektivierung) HP: 291


Babbitt (som inbegrepp av småborgaren, filistern) HP: 33, 37, 405 f., 532, 659, 715, 1053, 1059, 1099, 1100, 1101, 1510
Balder UA: 267
barock HP: 450 UA: 28, 38,
Bastiljen, Bastiljstormen HP: 186, 1296
Bauhaus HP: 448, 860 (+not 12)
bestämdhet, Bestimmtheit
bestörtning (Betroffenheit = bestörtning/gripenhet/medlidande/känsla att vara drabbad)
HP: 79, 247, 337, 353, 912, 949, 1028, 1080, 1154, 1182, 1230, 1569, 1579
UA: 255
betydande, betydelse (bedeutend, Bedeutung) UA: 64
Biedermeier HP: 43, 377, 438, 455, 537, 674, 939, 1254
UA: 24, 34, 67
bildstorm HP: 244, 245, 249, 252, 254, 981
blockenhet HP: 1434 UA: 31
Blut und Boden 55 (+ not 2), 68, 69, 155, 537
bondekrigen (de tyska; se också Thomas Münzer) 594, 673, 1082, 1095, 1138, 1331, 1538
bortträngning UA: 56, 57, 59 ff., 70, 131, 144 f., 155, 181, 190, 544
Bysans, bysantinsk HP: 959 UA: 35, 38,
Böra (Sollen, Kant) HP: 190, UA: 297cantus firmus HP: 1249 (+ not 13)
UA: 52, 69
caput mortuum 805 (+ not 17), 1109
caritas UA: 267
Carmen UA: 76
carpe diem 221, 338 ff., 364-368, 1174, 1181, 1188, 1192, 1201, 1563
causa sui HP: 270 (+ not 16), 271, 287 (+ not 29)
UA: 285
chiffer (s. 389: "chiffer, positiva symbolintentioner")
HP: 188, 201, 203, 389, 447, 728, 1591, 1593 ff.
UA: 60, 146, 162, 189, 240, 286
realchiffer (signatura rerum)234, 276 f., 728
(le) citoyen HP: 168, 173, 195, 305, 671, 696, 989, 1021, 1028, 1094, 1095 f., 1141, 1558, 1561
civitas Dei, Gudsstaten HP: 248, 584-590, 832, 834, 921, 1002, 1269, 1472
civitas terrena HP: 1002
cogito (ergo sum), cogitatio HP: 80, 139-140 (+ not 2), 1197
corruptio optimi pessima HP: 3 (+not 4), 323, 1015
cur deus homo HP: 1405 (+ not 24), 1417 ff, 1515 ff., 1520, 1524


dagdröm (vakendröm) HP: 1-3, 6, 9, 21 f., 83, 85-86, 96-128, 130-131, 157, 191, 224, 368-387, 387-391, 469, 795, 914, 1088, 1618 UA: 260, 308
Dabeisein, delaktig närvaro UA: 330
Dasein, Da-Sein översatta som därvara, daseiend
HP: 209, 334, 341, 347-349, 358, 366, 1190, 1192, 1206-1210, 1214, 1261, 1287, 1288, 1387, 1549, 1563, 1565, 1576
UA: 74, 80, 211, 237, 247, 249, 253, 254
Daseinsbestimmtheit HP: 4 (+not 7),
dator formarum HP: 272, 996 (+ not 22)
Demeter-Gaia-Kybele (se också Persefone och Eleusis) HP: 69, 152, 573, 695, 926, 1055, 1174, 1308-1311, 1364, 1420, 1421, 1447
demiurg UA: 341, 342
demokratisk centralism 620
deus absconditus 1405-1406, 1518
dies irae 1247 (+ not 11), 1293, 1295, 1331 (+ not 26)
Dionysos (Dionysos-Apollo, Mitra), dionysisk 65, 70, 71, 186, 462 f., 508, 568, 1068, 1101, 1112-1118, 1124, 1182-1183, 1298, 1309-1313, 1402, 1418-1420, 1423, 1429-1430, 1433, 1484, 1535
UA: 102, 104, 122, 141, 145, 164, 259
docta spes (H. H. Holz: "kundige Hoffnung" = insiktsfullt hopp) HP: 5, 8, 166 (+ not 18), 180, 1510, 1624
dolce far niente 953 (+ not 24), 1065 f., 1068
dopo lavoro 954 (+ not 25), 1064, 1068, 1072-1075
dröj, du är så skön (dröj-kvar, nunc stans, nunc aeternum) HP: 15, 180, 338, 340, 341, 355, 957, 1004, 1192, 1194, 1301, 1387, 1388, 1504, 1534 ff., 1540, 1562-1566, 1628
dunkel; det levda ögonblickets dunkel
HP: 11, 208, 221-222, 334 ff., 338-349, 359, 1385-1386
UA: 251-256
dynamei on (se också aristoteliskt materiebegrepp) HP: 225, 239, 271-273, 280
dynamik, dynamisk, dynamism HP: 2, 106, 131 (dynamiskt omedvetna), 296, 480, 499
UA: 70, 80, 87, 88
dynamisk symfoni UA: 65
dådhandling (Tathandlung; Fichte) HP: 313 (+ not 10),
UA: 204
döden (önskebilder mot) HP: 15, 40, 1292 f., 1299-1304
avskaffande av d. 539
dödskristall (egyptisk byggnadssymbol) HP: 13, 188, 838, 843, 844-847, 849, 868-869, 1320 f., 1592


Edison, det edisonaktiga 509, 510, 771, 876
eductio formarum ex materia 272 (+ not 21)
Egypten, egyptier, egyptisk (önskan att bli till/som sten); se också Helena, Isis
HP: 13, 121, 186, 188, 204f, 210-213, 253, 330, 341, 349, 376, 586, 704-705, 707, 708, 755, 827, 836, 837, 838, 839, 841, 842, 843, 844-850, 990, 1322-1323, 1400-1402, 1409, 1416, 1423, 1433-1435, 1438, 1440, 1451-1453, 1458-1459, 1460, 1461, 1464, 1474, 1541, 1543, 1546, 1583, 1585, 1592, 1596, 1600
UA: 25, 29, 30, 32-35, 37, 38, 39, 41, 43, 331
egyptisk dödslängtan (Werdenwollen wie Stein) HP: 13, 188
UA: 33
eh'je ascher eh'je (1917 års Bibelövers.: jag är den jag är, hos Bloch: jag kommer att vara den jag kommer att vara) HP: 1457-1459, 1495, 1500
UA: 254
eidetisk (konst), eidetik UA: 40, 66, 83, 258
élan vital (Bergson) HP: 65, 159, 231, 1108-1109
Eldorado-Eden (Edens lustgård, Paradiset) HP: 13, 451, 873 ff., 884, 887 ff., 903-905, 908-910, 923, 929, 957, 964, 1318
eleaterna (eleatisk enhetsfilosofi, den statiska "vara-sfären"; jfr. hen kai pan, nunc stans) 232, 280, 984, 1012
Eleusis 1308-1312
Elysium 954, 969, 971, 974-977, 1033, 1978, 1307, 1335
emblem HP: 351, 446, 450, 742, 839, UA: 244
det Ena, som är nödvändigt (das Eine was nottut, unum necessarium; ex. Luk. 10: 42, också som motsats till alteritas, mångfald; UA 285: Gud, det oinskränkt Ena)
HP: 10 (+ not 17), 16, 180, 201, 203, 255, 336, 355, 620, 852, 959, 1505, 1559
UA: 13, 79, 197, 245, 285, 308
ens perfectissimum HP: 354, 992, 995, 1016, 1233, 1412-1416, 1516, 1565, 1575, 1625
enteleki, gestaltidé
HP: 192-193, 202, 219, 224, 237-238, 258, 263, 271, 272, 749, 803, 832, 1156-1162, 1167, 1169, 1523, 1614
UA: 39, 47,
Epimeteus (den efter-tänkande) HP: 387, 388, 1428, 1430, 1431
UA: 254, 325
Epopöe UA: 152, 255
Er-Innerung (förande-till-insidan) HP: 313
Erkennen, kunskapsinhämtande, varseblivning HP: 295, 313
Eroican HP: 1285, 1287, 1291 UA: 80, 172
Eros, eros
HP: 6, 17, 55, 65, 67-69, 74, 155, 177, 362, 433, 443, 987, 990-993, 1063, 1126, 1131, 1159, 1170, 1171, 1183, 1194, 1488, 1559
UA: 267
erotisk förtrollning 26, 369-375, 940, 1219-1224
essens (jfr såvara) 270-271, 275-278, 284, 679, 749-752, 1034, 1278, 1280, 1289, 1312, 1622
eudemonism, eudemonistisk UA: 31, 34
eufrosyne UA: 31
evigt liv UA: 342
existens (Existenz, Existenzweise), existentiell HP: 79, 226, 270-271, 275, 278, 284, 296, 327, 347, 353, 439, 639, 697, 797, 816, 948, 1003, 1004, 1010, 1072, 1083, 1128, 1194, 1200, 1213, 1223, 1227, 1258, 1261-1262, 1278, 1281, 1301, 1368, 1387, 1414, 1521, 1524, 1580-1581, 1593, 1622
existential (människans sätt att vara till på; Heidegger)
existentialism, existentiell (se också Heidegger, Kierkegaard, Sartre) 79, 119, 123, 347, 518, 1364, 1566, 1580 UA: 262
i-existens-vara UA: 243
förstå-sig-själv-i-existens (den subjektive tänkarens uppgift enligt Kierkegaard) HP: 79, 80, 1580
UA: 198, 227, 235
existerande (Existere) 79, 118, 343, 1008, 1269, 1278
Exodus, exodus, uttåg HP: 6, 235, 254, 576, 582, 841, 855-857, 939, 1211, 1242, 1371, 1402, 1415, 1416, 1450-1456, 1458, 1482, 1516, 1527, 1628
expressiv, expression, expressionism, uttryck HP: 13, 15, 28, 67, 106, 114, 1245, 1250, 1253
UA: 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 60, 62, 63, 120, 123, 125, 143, 146ff., 149, 151, 162, 193, 201, 286


faktalogik (Tatsachenlogik) UA: 190, 220
fascism HP: 1058-1059
Fenix HP: 159, 233, 899
fenomenal UA: 186, 187, 191, 254
fenomenologi UA: 75, 151, 316
Fidelio (Beethoven) HP: 186, 974, 1255, 1272, 1293, 1295-1297, 1627
UA: 76f, 108, 139, 145
fieri (det som skall, bör göras) HP: 7 (+not 13),
Figaro, Figaros bröllop UA: 60, 68,
figur, figurbildning, figurering, grundfigur, klangfigur, ledfigur
HP: 14, 169, 179, 188, 202-203, 233, 234, 257, 263-264, 425, 462, 487, 620-621, 761, 819 f., 836, 842, 911, 936, 958, 963, 990, 991, 999, 1097, 1152, 1167, 1175 f., 1188, 1194, 1201, 1234, 1235, 1241, 1246, 1252, 1264, 1269, 1271, 1274, 1279-1280, 1301, 1476, 1522, 1582-1586, 1593, 1595, 1597-1601 UA: 308
gnistfigur 1282
Reichsfigur 1413, 1577 f., 1600
slutfigur 1591, 1600
Filadelfia, det filadelfiska riket UA: 307
form, formtecken, formgivning UA: 37, 145f, 147, 148, 149, 169,
fragment (se också ruin, torso) 255
franska revolutionen HP: 154, 158, 186, 629, 630, 632, 671, 718, 865, 868, 1051, 1068, 1095, 1186, 1285, 1432, 1558 UA: 304
"frihet, jämlikhet, broderskap" UA: 304
Frihetens rike
HP: 149, 162, 199, 216, 241, 269, 273 f., 326, 364, 506, 616, 618, 620, 678, 679, 690, 696, 725, 728, 815, 1383, 1413, 1528, 1532, 1550, 1566, 1608, 1612, 1623
frihetsutopi 613 f., 871
fritid (Muße, Feierabend; dess önskeproblem), frirum HP: 15, 1054, 1062-1065, 1065-1073, 1073-1080, 1080-1086
front
HP: 4, 5, 6, 8, 10, 11, 17, 18, 97, 114, 143, 144, 148, 160, 161, 166, 170, 197, 199, 223, 225, 227-235, 241, 274, 278, 284 f., 293, 301, 329, 331, 335 f., 348, 358 ff., 390, 584, 653, 658, 728, 782, 896, 998, 1011, 1012-1013, 1072, 1122, 1239, 1280, 1413, 1414, 1521, 1557, 1565, 1622, 1624ff.
(den okonstruerbara) frågan UA: 13, 250, 255, 256, 266, 284, 308
fullkomlighetspatos UA: 229
fundus intimus UA: 255
funktionalism HP: 449, 858-863, 869f.
fysis 565, 573, 983, 984, 1221, 1364
föremål, föremålslära, kunskapsföremål (Gegenstand, det om vilket vi har en föreställning; Brentano, Schopenhauer, Meinong, Husserl)
HP: 5, 17, 77, 78, 79, 82, 83, 118, 122, 123, 125, 167, 179, 188, 219, 227, 231, 244, 247, 248, 259, 262, 264-268, 270, 279, 292, 297-300, 303, 313, 329
UA: 108, 113, 130, 153, 157, 163, 165, 167, 193, 198, 199 ("die neue Gegenstandslehre"), 207 (Menschengegenstand), 240
föremålsbestämdhet, föremålsrelation, objektbestämdhet, Gegenstandsbestimmtheit (undre, övre)
HP: 17 (+ not 23), 247,
UA: 38, 147, 153, 154, 179, 188, 191
förgrund, skadligt rum 343-349
förgäves (Umsonst) UA: 284
förmedvetet, förmedvetande 61, 71, 130 ff., 157, 367
församling (Gemeinde) HP: 1438, 1483, 1487, 1493, 1500, 1501, 1504, 1527, 1539, 1586, UA: 71, 78, 272
försigvara, vara-för-sig, für-sich-Sein HP: 1522 (+ not 4), 1534, 1535, 1536
för-sken, försken (Vorschein, Vor-Schein)
HP: 13 (+ not 19), 14, 16, 109, 142, 170, 178, 198, 242-255, 354 f., 367, 370, 371, 377, 378, 449, 490, 728, 924, 947-948, 950-951, 969, 973, 977, 981, 1016-1017, 1028, 1035, 1068, 1072, 1161, 1211, 1213, 1258, 1279, 1372, 1378, 1389, 1402, 1414, 1547, 1550, 1556, 1627
förundran (Staunen, Erstaunen)
HP: 149, 336 f., 343, 348, 350-357, 363, 481, 646, 1388 f., 1398, 1564, 1585
UA: 198, 241-261, 266, 285, 345
dess (absoluta) fråga HP: 338, 351, 356, 1388-1389, 1564-1565, 1576
föränderlighet (världens) HP: 1003-1004


geni (s. 142: "gestaltning av det dittills icke gestaltade")
HP: 135, 139-143, 146, 149, 151, 192-193, 254, 289, 322, 342, 427, 497, 532, 539, 558, 647, 651, 702, 757, 824, 951, 971, 973, 1156, 1163, 1166, 1173, 1174, 1178, 1186, 1254, 1274, 1370 f.
UA: 54, 59-60, 62, 63, 64, 130, 133, 136, 162, 166
geomanti HP: 414, 853, 864
UA: 39
gestalt (yttre form), gestaltning, gestaltande konst, gestalt ur livet (Gestalt, Bildner, bildnerisch)
HP: 6, 7, 14, 15, 41-43, 62, 95, 96, 98, 106-113, 120, 137, 138, 142-144, 153, 158, 162, 163, 173, 182. 183, 188, 193, 194, 197, 226, 227, 234, 242, 247, 248 ff., 252, 255-257, 271, 337, 346, 350 f., 359, 364, 367 f., 375, 380, 453, 460, 469-470, 472, 474, 487, 489, 492, 557, 622, 697, 725, 728, 806, 826, 835, 849, 853-855, 860, 863, 871, 872, 874, 923, 925, 930, 932, 934, 947, 948, 955, 959, 962-968, 974, 993-996, 1031, 1064, 1065, 1078, 1083, 1089, 1094, 1156, 1157, 1159-1161, 1166-1171, 1174, 1178-1179, 1185, 1188-1189, 1195-1197, 1199-1201, 1229, 1241 f., 1243, 1246, 1253, 1254-1255, 1257, 1279, 1283, 1366, 1388-1389, 1416, 1418, 1423, 1434, 1471, 1475, 1476, 1522, 1557-1558, 1578, 1579, 1581, 1582, 1585, 1587, 1589, 1591, 1596-1601
UA: 12, 19, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 45, 48, 49, 61, 64, 71, 75, 83, 86, 94, 96, 97, 99, 100, 102, 111, 112, 113, 118, 129, 130, 149, 157, 159, 165, 167, 177, 191, 198, 202, 205, 207, 209, 228, 235, 287, 294 (ett urval av träffarna; det mesta av normalbruket av ordet "gestalt" uteslutet)
ankomstgestalt 960
gestaltlöshet, ogestaltat HP: 317, 331, 1233, 1259, 1478
gestalten hos den icke-konstruerbara frågan (jfr symbolintention, antecipation, förundran) 337, 351, 356
orons gestalter (figurer) HP: 1160, 1188, 1194, 1209, 1234, 1246, 1301
processgestalter188, 203, 1549
det absolutas randgestalter 1210
självgestalter (Selbstgestalten) 1270
slutgestalt(ning) 1011, 1599
tendensgestalt (spänningsfigur) 202, 234, 237, 238, 1240
tongestalt HP: 1181-1182, 1242
UA: 68-69
givenhet, givet (Gegebenheit, gegeben, Datum) HP: 299
glänta (Lichtung), lichten HP: 338, 446, 1045 (+not 10), 1142
UA: 183, 244, 254
gnosis, gnosticism 382, 751, 841, 857, 1263, 1314-1318, 1397, 1458, 1486, 1497, 1498
(det) goda, idén om det goda UA: 300
gotiken, gotisk önskan, gotisk linje, gotiskt rum
HP: 13, 188, 248, 251, 253, 254, 255, 371, 440, 444, 447, 454, 642, 821, 828, 830, 831, 834, 835, 836-848, 851, 857, 858, 862, 866, 870, 872, 936, 941, 942, 955, 959, 1011, 1152f, 1155, 1159, 1203, 1218, 1250, 1266, 1329, 1345, 1538, 1592, 1600
UA: 29, 35-40, 41, 57, 58, 63, 64, 66, 75, 99, 150, 171, 183, 207, 213, 214, 227, 235, 249, 260, 331, 344
Grekland, grekisk (se också Dionysos, Apollo, Prometeus) HP: 147, 214, 251-253, 305, 438, 447, 463, 464, 467, 497, 499, 540, 562, 859, 861, 883, 884, 885, 887, 888, 981, 983, 1001, 1031, 1035, 1037, 1040, 1115, 1124, 1240, 1244, 1245, 1250, 1263, 1265, 1270, 1290, 1306-1308, 1310-1312, 1319, 1323, 1328, 1335, 1410, 1417-1427, 1434, 1435, 1443, 1468, 1512-1514, 1526, 1600, 1610, 1614, 1616, 1617
UA: 27, 30-32, 34, 35, 36, 37, 50, 58, 59, 64, 70, 181, 214, 215, 331
grunddrifter 52 ff., 63, 76, 623
gränsöverskridande HP: 1175f, 1185, 1188, 1200, 1201, 1203, 1205, 1206, 1209, 1210, 1212, 1213, 1214f, 1215, 1239, 1241, 1242, 1246, 1279
Gud HP: 192, 220, 228, 270, 272, 280, 281, 293, 294, 309, 347, 354, 382-384, 411, 576, 579, 581, 585-587, 593, 606, 609, 610, 611, 623, 624, 646, 669, 751, 793, 796, 833, 834, 854, 855, 857, 858, 868, 882, 889, 893, 907, 908, 921, 941, 950, 959, 961, 963, 966, 989, 993, 995, 998, 999, 1002-1006, 1009, 1010, 1034, 1040, 1120, 1121, 1153, 1155, 1174, 1190, 1193, 1197, 1218, 1234, 1265, 1267, 1274, 1303, 1317, 1323, 1324, 1330, 1331, 1332, 1335, 1338, 1351, 1366, 1390, 1395, 1405-1408, 1412-1416, 1431, 1515f
UA: 37, 40, 60, 88, 93, 115, 116, 124, 184, 186, 187, 198, 201, 203, 210, 212, 215,217, 220, 221, 223, 224, 230, 231, 233, 246, 247, 248, 250, 253, 254, 257, 267, 272, 273, 275, 278, 331, 334, 335, 338, 344, 346
gudsstat, gudsrike HP: 1002-1003, 1402,
guld, guldton, guldgrund (Rembrandts bakgrund, ofta brukat i överförd bemärkelse av Bloch) HP: 368, 383, 938, 950, 952, 960, 1289
UA: 186
guldmakeri (metamorfos) 739, 741 ff., 748 ff., 758
(det) gyllene skinnet 679, 740, 879, 880 f., 883, 884
gyllene tidsålder HP: 8, 110, 411, 428, 512, 554, 561, 563, 566 f., 569, 572 ff., 577, 584, 680, 887, 888, 894, 940, 941, 956, 1068, 1224, 1232, 1483, 1621, 1627
görande, förverkligande, görare HP: 9, 284 f., 329, 342, 1124, 1613
dess aporier 217-223


handlingsfilosofi HP: 314
haschisch/dagdröm/paranoia 99-100, 103
Haupt- und Staatsaktionen, "huvud- och statsaktioner" (Haupt står här för styrelse; Goethe, jfr Gottsched) HP: 824 (+ not 7), 971, 1062
UA: 46
hedonism 560-567
(egyptisk och trojansk) Helena, Helena i "Faust" HP: 101, 182, 204-214, 217, 341, 349, 369, 376, 378, 381-382, 388, 693, 1159, 1171, 1173, 1192, 1193, 1197, 1211, 1213, 1233, 1246, 1470, 1513, 1582
(den) Helige Ande HP: 1502-1503, 1539
UA: 34, 79, 204, 327, 342
Hem (Heimat), hem, hemland
HP: 8 (+ not 2), 11, 15, 19, 154, 187, 241, 286,334, 368, 379 (+ not 5), 390, 391, 420, 851, 861, 871-872, 981, 1080, 1089, 1167, 1276, 1408, 1457, 1464, 1549, 1579-1582, 1622-28
UA: 186, 207
hen kai pan, ett och allt HP: 251, 252 (+ not 7), 280, 352, 984, 985, 1349, 1506
Hermes (H. Trismegistus) 211, 1431, 1432 ff., 1512
hermetisk konst, hermetiska sällskap HP: 735, 740-742, 840, 1396, 1498
hic Rhodus, hic salta 713, 918, 924
hierarki (andlig, världslig), värdehierarki, hierarkisk (ordning, utopi) 198, 565, 609-613, 660-661, 846, 958-961, 990, 992, 993, 1467, 1497, 1560, 1569, 1576, 1598-1599
himmelsfärd, (själens h.) 1312 ff., 1324, 1333, 1470, 1493 ff., 1500
UA: 269, 341
h-mollmässan (Bach) UA: 79
homo faber HP: 296
homo homini lupus (homo homini homo) 617, 623, 728 (+ not 39)
hopp (Hoffnung, Hoffen, "en kognitiv riktningsakt"; jfr spes, docta spes)
HP: 1 ff., 10, 77 ff., 82-85, 95, 121 ff., 126, 163, 165, 191-192, 197, 210, 212, 214, 238, 242, 285, 333, 347, 352, 364, 365, 371, 379, 385, 387, 391, 411, 471, 497, 499, 506, 513, 525, 534, 590, 607, 628, 645, 673, 696, 708, 713, 723, 727, 739, 795, 878, 888, 989, 915, 923, 938, 944, 945, 977, 989, 997, 1033, 1037, 1065, 1068, 1085, 1100, 1111, 1113, 1143, 1150, 1152, 1212, 1218, 1221-1225, 1276, 1279, 1290, 1293-1294, 1297 ff., 1303, 1346, 1350, 1370, 1378, 1379, 1403 f., 1409-1417, 1426, 1450, 1456, 1501, 1510, 1516-1517, 1523-1524, 1526, 1534, 1557, 1563, 1618, 1621, 1623-1624, 1628
UA: 23, 75, 89, 123, 156, 181, 222, 224, 225, 235, 241, 242, 243, 252, 253, 254, 255, 257, 260, 267, 286, 293, 325, 343, 344, 345,
horisont HP: 83, 85, 122, 127, 143, 147, 166, 221, 226, 232, 240, 242, 256, 257, 258, 260, 271, 274, 329, 332, 340, 346, 689, 725, 807, 812, 872, 880, 905, 929, 935, 948, 969, 977, 980, 1016, 1037, 1258, 1270, 1588, 1615, 1628
Horos (Hegel: (absolut) bestämdhet) UA: 147, 275 (+not 17)
horror vacui 150 (+ not 9), 357, 358, 361, 610
humanum (mänsklig angelägenhet) 170 (+not 1), 304, 306, 644, 842, 870, 872, 921, 928, 1025, 1155, 1194, 1240, 1253, 1259, 1406, 1407, 1415, 1423, 1436, 1522, 1608
humor, munterhet, lätthet HP: 114, 386, 425, 500, 502, 504-506, 509-512, 1017, 1031-1038, 1213-1214, 1230, 1301, 1422
hunger, primärdriften hunger 16, 56, 71-74, 76-79, 81, 84-85, 94, 204, 335, 356-358, 360, 547, 767, 1040, 1194, 1234, 1348, 1551, 1562, 1578
Hus (Haus; jfr Hem och not 6, s. 379) HP: 106, 352, 383, 384, 731, 807-808, 851, 923, 979-980, 1012, 1297, 1360
UA: 149, 151, 331, 332
hospice 671
Salomos hus 763-767
som symbol 378-380
Hyperion (Hölderlin) UA: 314, 315
hämnddrömmar (Bartholomeinatten, Kristallnatten, de långa knivarnas natt) HP: 32-33, 102, 402, 405-406, 1135-1136
härd (se också Hus, Hem; alla sammanfattas av gr.: estia, rom.: vesta) HP: 69, 74, 288, 334, 347, 367, 427, 441, 442, 1258 UA: 37, 199
höga paret HP: 381-385, 1211
högsta goda (höchstes Gut, summum bonum, verum bonum, "det anteciperade slutändamålet") 16, 122, 192, 198 f., 276, 350, 353, 355 f., 364, 367, 368, 612, 992, 1016, 1038, 1121, 1193, 1289, 1294, 1411, 1550, 1555-1566 (+ not 8, s. 1560), 1566-1577, 1577-1593, 1598 ff.


icket (i ursprunget) HP: 356-364
icke-euklidisk (praxis, teknik, fysik) HP: 777, 780, 785
ideal HP: 11, 34, 58, 103, 129, 169 f., 189-199, 209, 229, 275, 277, 278, 282, 305, 331, 349, 491, 540, 561, 564, 613, 636, 643, 666, 667, 678, 696, 831, 975, 987, 989-990, 1027, 1070, 1151, 1226, 1239, 1260, 1416, 1442, 1455, 1456, 1487, 1515 f., 1518, 1523, 1524, 1533, 1556-1562, 1576
idealism HP: 987, 988, 990
ideallandskap HP: 108, 190, 927, 977, 1414
idée-force, viljeteknik HP: 789f
identitet HP: 15, 179, 203, 213, 215, 233, 241, 270-271, 364, 367-368, 391, 620, 671, 803, 944, 950, 951, 999, 1010, 1031, 1089, 1143, 1158, 1199, 1242, 1296, 1304, 1436, 1535, 1539, 1540, 1549 (+ not 20), 1560, 1564, 1565
ideogram UA: 47, 149, 154, 168-181,
ideologi HP: 7, 11, 60, 64, 129, 134, 158, 169-171, 173, 174-180, 181, 185, 191, 218, 232, 240-242, 253, 254, 267, 296, 303, 305, 307-309, 317, 320, 475, 495, 516, 565, 575, 603, 627, 630, 634, 669, 679 f., 701-703, 710, 770, 777, 815, 833, 837, 841, 842, 843, 857, 858, 875, 912, 1012, 1018, 1024, 1072, 1077, 1081-1086, 1142, 1165, 1189, 1218, 1229, 1234, 1249, 1315, 1359, 1382, 1402-1403, 1406, 1409, 1442, 1446, 1472, 1473, 1505, 1522, 1526, 1562, 1573, 1619
idrott 397, 523-526, 1063-1065, 1069
(det) igångsättande (och förkastliga) HP: 1185
Ikaros 102, 757, 833, 1427
immanens 251, 252, 777, 999, 1349, 1358, 1521, 1527, 1533, 1540
impressionism, impressionistisk
HP: 118-120, 159
UA: 40, 44
incipit vita nova HP: 134 (+ not 1)
UA: 13, 309
Ingesinde ("tjänarskarans mystiska figur"), församling UA: 167, 342
inkognito
HP: 1142, 1223, 1278, 1385, 1415, 1490, 1522, 1527, 1529, 1533, 1548, 1549, 1593, 1625
UA: 217, 218, 246, 255, 260
inquiétude poussante (Leibniz) 803, 993, 1007
Intet (Nichts), intet HP: 1 (+ not 2), 3, 11, 15, 17, 124-127, 222-224, 226, 272, 285, 317, 351, 356-364, 367, 449, 503, 514, 611, 786, 812, 861, 862, 905, 928, 1004, 1077, 1209, 1213, 1229, 1241, 1301, 1303, 1306, 1343, 1344, 1350-1351, 1357, 1360, 1361, 1364-1365, 1378-1384, 1391-1392, 1412, 1413, 1480, 1482, 1530, 1532, 1534-1537, 1540, 1550, 1585, 1607, 1613
UA: 216, 279, 284, 319
intresse, egenintresse (med speciellt epitet på s. 985, HP: det viljemässigt-intensiva "intresset" självt)
HP: 2, 74, 79, 84, 107, 129, 155, 171-175 (+ not 4), 179, 615, 631, 706, 948, 985, 1044, 1049, 1062, 1071, 1086, 1132, 1282, 1302, 1559, 1604
UA: 299, 300
revolutionärt i. 84, 107
intryck, impression, aperçu HP: 140, 340, 342, 797, 1165, 1281
intänkande/inkännande (Eingedenken) HP: 1289, 1412, 1579
UA: 63, 65, 116, 149, 155, 215, 217, 255, 258
i-sig-vara, vara-i-sig, an-sich-Sein
Isis-Astarte-Ceres-Maria HP: 69, 101, 197, 381, 787, 804, 810, 1322, 1358, 1396


jag-föremål (Ich-Gegenstand) UA: 154
Jahve, uttågsguden, exodusguden HP: 245, 465, 576-578, 712, 855-856, 1325, 1328, 1431, 1452, 1455-1463, 1487, 1490, 1493-1500, 1504-1505, 1514, 1525, 1527, 1541 UA: 281, 321
Jason HP: 880, 884, 1124
Jerusalem HP: 890, 896, 909, 923, 980, 1268, 1325, 1332, 1585, 1586 UA: 47, 218, 249, 273
jugendstil HP: 65, 231, 440, 689, 1099, 1176, 1177
UA:


kabbala, kabbalistik
HP: 382, 610, 705, 735-736, 759, 761, 839-840, 1335, 1338-1339, 1458-1459 (+ not 18), 1585, 1596
UA: 259, 325, 336, 338
kamrat (Genosse; som ledbild) 686, 698, 1092, 1095, 1096
kan-vara (Kannsein) HP: 103, 258-264 (+ not 10), 271, 347, 1403
Ivan Karamasov (Dostojevskij) UA: 340
Kaspar Hauser UA: 47
katarer, kättare HP: 1404, 1468, 1472, 1473, 1492, 1497, 1539, 1559, 1611
UA: 306, 322
kategoriskt imperativ HP: 192, 308, 726, 1016f, 1019-1025, UA: 302
katexochen (i egentlig mening) HP: 278 (+ not 27)
kiddusch haschem UA: 273
kiliasm HP: 587, 594, 598, 607, 630, 636, 679, 743, 753, 1292, 1296, 1395, 1516, 1517, 1539, 1561
klass, klassmässig, klassamhälle HP: 291, 728
klasskamp HP: 37, 654
UA: 300, 301
klasslöst samhälle, klasslösa individer HP: 198, 242, 391, 609, 618-620, 637, 666, 674, 696-698, 725, 871, 954, 1025, 1061, 1080-1082, 1095, 1124, 1133, 1137-1143, 1381-1382, 1411, 1622
klärvoajans, klarsyn, atavistisk klärvoajans, synsk (Hellsehen, seherisch) HP: 161, 791, 1397
UA: 144, 150, 154, 198, 199, 202, 204, 207, 240
"klärvoajant hörande" (Hellhören) HP:
UA: 199, 207
"klärvoajant kännande" (Hellfühlen)
UA: 151
kolportage HP: 409 (+ not 1), 423, 424, 426 f., 549 f., 715, 737, 1247, 1359, 1398
kommunism, Kommunistiska manifestet HP: 306, 1605
konstgjordhet, artificiell värld HP: 776
konsthantverk UA: 21, 25-29, 44, 45
konstruktiv geografi HP: 925, 1080 (+ not 14)
konstvilja HP: 1283 UA: 29f, 30, 32, 147, 150
gotisk konstvilja UA: 150
kreatur (skapat, skapad varelse; bl.a. från Freud):
HP: 76, 1162, 1360, 1405, 1408, 1410, 1427, 1507, 1509, 1520
UA: 12, 116, (not 20, s. 142), 240, 242, 259, 270, 275, 284, 295, 300, 336, 344
Kristus HP: 384, 583-585, 594, 598, 602, 603, 605, 697, 712, 743, 752, 811, 834, 847, 849, 854, 858, 921, 1001-1002, 1006, 1120, 1231, 1277, 1314, 1325, 1329, 1394, 1395, 1398, 1411, 1444, 1473, 1484-1487, 1493, 1495, 1499, 1500, 1501, 1503, 1504, 1505, 1516, 1522, 1539, 1542, 1543, 1585, 1590, UA: 88, 188, 215, 267f, 271, 279, 282, 283, 304, 326, 336
Kristus-formad, kristen form (christförmig) HP: 844, 847, (+ not 32, s. 1417), 1314, 1627
UA: 215
Kronos, Saturnus HP: 251, 351, 504, 567, 766, 887, 894, 896, 915, 917, 961, 1000, 1001, 1029, 1316, 1317, 1318, 1387, 1390, 1421, 1424, 1483
kubism, kubistisk UA: 42, 43, 44
kvadrivium 1259 (+ not 1), 1263
kvale (Quale) HP: 783, 1135 (+not 1), 1599
kvalitativt naturbegrepp (se natura naturans) 8, 802 ff.
kvinnorörelse 687
kvintomonarkister 594
(avfärd till) Kythera HP: 120 (+ not 17), 121, 191, 432, 449, 878, 933-934, 939-942, 957, 972, 1181, 1334
kyniker 559-560, 565, 613, 663, 1430
kärleksdöd (Liebestod) HP: 56, 1366
UA: 110, 113
kärnenergi, radioaktivitet HP: 774-775, 777, 779
UA: 337
kättare, albigenser, katarer HP: 239, 595, 596, 597, 622, 743, 753, 789, 900-902, 1003, 1331, 1468, 1472, 1473, 1492, 1497, 1538, 1539, 1559, 1611


land, landstigning (Land, Landung) HP: 201, 273 (+ not 24), 289, 363, 567, 579, 674, 878, 881, 888, 891, 916, 927, 957, 968, 976, 1035, 1086, 1187, 1192-1194, 1201, 1213, 1388, 1453, 1456 UA: 190
Lasarus UA: 325
latens HP: 17, 110, 111, 140-144, 180-182, 186, 198, 203, 258, 273, 276, 277, 336 f., 353, 357 ff., 363, 389-391, 727 f., 787, 813, 843, 909, 926, 947, 949, 1038, 1059, 1382, 1388, 1389, 1413, 1415, 1518, 1532, 1550, 1564, 1566, 1570, 1576, 1591-1592, 1628
ledbild (se också figur) HP: 15, 58, 64, 101, 190, 275, 382, 494, 843, 851, 1091-1096, 1105, 1115, 1141, 1182, 1185, 1229, 1265, 1301, 1337, 1517, 1522, 1548, 1555-1558, 1562, 1565-1567
ledplansch (Leittafel) HP: 15 (+ not 21), 275, 1096, 1096-1143, 1214ff., 1236-1237, 1548, 1555, 1556
ledrum 850-858
Leonora-ouvertyren (Beethoven) HP: 186, 1295-1296,
UA: 144
Lethe, glömskans opievatten 100, 943, 964, 1037, 1307, 1309, 1351
libido 54, 56, 62, 64, 69, 72, 76, 93 ff.
listteknik (Hegel) HP: 782-784
UA: 300
livsfilosofi (Lebensphilosophie) HP: 231
livsträd (kristen/gotisk byggnadssymbol) HP: 13, 90, 188, 464, 838, 843, 844 f., 847-850, 858, 870, 872, 1332, 1592
livsvärld (Lebenswelt; världen vi lever i och är en del av. Husserl)
ljusdrift (Lichttrieb; betecknar en strävan mot högre mål) HP: 211, 239, 1548
UA: 239
locus minoris resistentiae UA: 296, 301
logos, logosmyt UA: 38, 214
Lucifer, luciferisk UA: 75, 84, 88, 89, 113, 122, 123, 166, 171, 175, 200, 203, 205, 272-273, 341, 342
längtan (Desiderium - "den enda ärliga egenskapen hos alla människor") HP: 4, 6, 45, 49-51, 56, 72, 83, 360, 366, 418, 433, 435, 462, 470, 523, 670, 685, 822, 837, 847, 890, 892, 910, 916, 933, 940, 965, 977, 979, 990, 1051, 1077, 1095, 1126, 1143-1144, 1153, 1167-1173, 1188, 1192, 1254, 1576, 1628
lösenord UA: 256f


makanthropos, den stora (makrokosmiska) människan (från Schopenhauer: jätte) HP: 1268 (+not 20), UA: 47, 88, 191, 206
makrokosmos UA: 34, 336
manikeism HP: 584, 586, 1001, 1006, 1318, 1330, 1432, 1472-1474
manum de tabula HP: 217 (+ not 6)
mardröm 83, 91 ff., 95, 350, 505, 1307
Maria UA:
marxism ("tendensvetenskapen marxism") HP: 331, 346, 781, 1123, 1615
och (konkret) antecipation (utopi) 161, 288, 331 f., 677, 723-729
köldström och värmeström 235-242, 678 f.
maskinvara, fabriksvara UA: 21, 24
materia, processmateria, materiesköte, materiebegrepp, materialitet (se också natura naturans) 6, 66, 148, 203, 219, 222, 223, 230, 235-241, 258, 271-274, 285-287, 300-303, 330, 333, 347, 357, 364, 390-391, 749, 774, 780, 783, 786, 787, 792, 801, 811-814, 929, 948, 993-996, 1016, 1031, 1109, 1208, 1568, 1577, 1586, 1601, 1626-1627
materialism, materialistisk historieuppfattning, historiematerialism, dialektisk materialism: HP: 291, 292
mekanisk m. HP: 988
matta, Teppich (Lukács) UA: 64-75 (se kommentar högst upp s.65 och not 26, s.64), 82, 84, 94, 104, 107, 123, 134
Matteuspassionen HP: 1519
UA: 71, 103
medeltiden, medeltida
HP: 183, 201, 251, 272, 330, 381, 405, 422, 437, 447, 465, 508, 540, 566, 570, 590, 594, 595, 642, 647, 656, 710, 717, 718, 719, 752, 753, 755, 760, 822, 823, 828, 829, 835, 836, 839, 840, 843, 849, 857, 858, 864, 875, 889, 891, 892, 893, 897, 898, 935, 941, 942, 957, 959, 961, 966, 967, 975, 976, 1027, 1035, 1041, 1069, 1112, 1113, 1119, 1121, 1140, 1184, 1197, 1205, 1206, 1208, 1218, 1221, 1224, 1230, 1250, 1259, 1263, 1265, 1266, 1276, 1277, 1334, 1345, 1426, 1502, 1536, 1543, 1559, 1560, 1571, 1572, 1573, 1576, 1615
UA: 59, 294
mening, innebörd, betydelse (Sinn, Bedeutung)
mer (ein, das Mehr) UA: 270
merhaba, merkava (den himmelska tronvagnen) HP: 793, 1458, 1585-1586
Messias, messianism, messiansk
HP: 578-579, 705, 888, 1404, 1413, 1456, 1459-1464,1489, 1491, 1498-1502, 1514, 1612
UA: 200, 230, 260, 271, 286, 322, 326, 344, 346
metempsykos UA: 323
militant optimism 166, 227-230, 237, 277, 518
millenarier 594
millenium, tusenårsrike UA: 305
Minerva, Athena 96, 105, 115, 147, 493, 696, 784, 1161, 1369, 1420-1422, 1425, 1430
Minervas brinnande uggla HP: 7 (+ not 11), 105, 527, 548, 731, 738, 880
Missa solemnis UA: 244
moderrätt (se Bachofen) HP: 184
moira, öde, fatum 281, 286, 574, 588, 610, 816-817, 986, 1422-1423, 1426, 1427, 1512-1515, 1614
Molok, molokgrund UA: 273
(den) moraliska lagen (Kant) UA: 223
mundus situalis (Campanella: den aktuella, föreliggande världen) 270, 610, 613, 619
musik
a capella UA: 79
ackord HP: 1248
UA: 51, 52, 53, 54, 74, 86, 87, 92, 100, 105, 106, 107, 108, 112 123, 161, 175
allegro UA: 85
adagio HP: 1289, 1291 UA: 84, 85, 93, 95, 96, 110, 113, 114, 117, 165, 176
anslag UA: 126-132
atonal m. HP: 1258, 1280, 1283, 1286
cantilena UA: 51, 67
continuo HP: 1266 (+not 18), 1287, 1288
UA: 134
crescendo UA: 134
Diabelli-variationerna UA 183, 184
diminuendo UA: 134
dirigerande, dirigent UA: 130
discantus UA: 51 (+not 6),
dissonans HP: 1258, 1259, 1280
UA: 105, 107, 159
dominant, dominantspänning, dominanteffekt HP: 970
UA: 74, 80, 96, 99, 105, 157, 171, 174, 175, 176
dur, durtonart UA: 51, 52
enstämmighet UA: 51, 106,
espressivo HP: 970, 1249, 1251, 1252, 1257, 1281 UA: 119, 197
exposition UA: 172
exprimatio HP: 1257
fuga, dux, comes HP: 1253, 1258, 1264 1280-1289
UA: 63, 65, 72, 73, 74, 80, 105, 106, 107, 122, 167, 169, 170, 171, 177-178,
förhåll UA: 92, 128, 182
genombruten (g. ackord) UA: 72, 73, 77, 107, 174, 177, 178
genomföring HP: 1258, 1284 UA: 70, 80, 81, 85, 86, 87, 94, 96, 106, 107, 110, 138, 168, 170-175, 192,
grundton HP: 1258
harmoni, harmonik, harmonilära, harmonisk grundfärg UA: 52, 53, 54, 55, 73, 74, 75, 78, 80, 87, 89, 101, 102, 105-107, 108, 112, 153, 164, 165, 176
homofoni, homofon UA: 67, 71, 73, 79, 81, 97, 98
kadens HP: 969, 970, 1249, 1258, 1259, 1280, 1281, 1295
UA: 87, 99, 158, 182
kantat HP: 1271, 1291
konsonans HP: 1258, 1266, 1280
UA: 105, 182
kontrapunkt, kontrapunktik HP: 975, 1250, 1261-1264, 1269, 1288
UA: 52, 53, 54, 55, 65, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 84, 87, 88, 94, 106, 107, 114, 122, 123, 130, 138, 149, 154, 159, 160, 165, 168-181, 187, 192, 198,
koral UA: 50, 53, 70, 102
kromatik, kromatisk skala HP: 975
UA: 52 (+not 10), 81, 106, 160
kvintcirkel UA: 182
lagbundenhet (sfärisk harmoni, kosmisk musikteori) 1260 ff.
ledmotiv UA: 119, 137
ledton UA: 158, 160, 182
Lied HP: 1269
UA: 67, 76f, 97
madrigal UA: 52
maestoso HP: 970
Mannheimskolan, Stamitz HP: 1285
UA: 55, 133
melism, melismatisk HP: 1250
UA: 53, 72, 73, 74, 77, 78, 81, 82, 83, 88, 94, 98, 99, 106, 107, 108, 119, 122, 123, 128, 130, 168, 178
melos HP: 1247, 1260 (+not 2), UA: 192
mensuralnotskrift UA: 51
modulation HP: 1258 UA: 99
moll, molltonart UA: 51, 52
(den) mozartska sonaten UA: 173
mässa, rekviem HP: 1292-1294
Mästersångarna (i Nürnberg; Wagner) HP: 1273 UA: 108, 121, 128, 129, 140, 192
opera HP: 969-977, 1269
UA: 33, 56, 65, 67, 69, 70, 74, 77, 79, 85, 98, 99, 100, 137, 144
opera buffa UA: 70
oratorium HP: 1269
Othello (Verdi) UA: 133
oändlig melodi (se också talsång) UA: 98, 99
Parsifal (Wagner) UA: 114f
partita, partitorna (Bach) UA: 103
pastoso HP: 1254 (se not 24)
polyfoni, flerstämmighet HP: 1249, 1283, 1287
UA: 50, 51, 73, 82, 99, 103, 106, 119, 123, 134, 139, 177, 178
polyrytmik UA: 192
programmusik, program HP: 1256 UA: 94, 97, 170 ("programmets diktatur"),
recitativ UA: 68, 70
Ringen, Nibelungentrilogin (Wagner) HP: 1272f UA: 108, 109, 117, 118-122, 143
rondo UA: 84 (+not 10)
rubato UA: 165
rytm, rytmik HP: 1286 UA: 86-87, 104, 107, 159, 163f., 198
sats UA: 51
scherzo UA: 85 (+not 12), 95
septimackord UA: 105
skala UA: 168
sonat, sonatformen HP: 1258, 1280-1289
UA: 55, 63, 67, 69, 72, 79-86 (+ not 6), 105, 106, 107, 108, 125, 135, 137, 138, 142, 166, 169-172, 175
språket i m. HP: 1257 UA: 207
stretto UA: 171
stämmor, stämföring UA: 57, 73, 83
symfoni (Jfr Beethoven, Brahms, Mahler, Schubert, Schönberg) HP: 1247-1248, 1256, 1273, 1275, 1282, 1285, 1289
UA: 56, 58, 61, 65, 69, 70, 74, 75, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 123, 134, 141, 167
synkop UA: 100f, 101, 103, 104, 108, 164, 165, 192
takt, taktslag UA:101, 163, 167
talsång UA: 98, 100, 118, 128, 129
tema (Thema) UA: 175, 176
tolvtonsmusik HP: 1258, 1280-1283
tonalitet, tonika HP: 970, 1286, 1295
UA: 92, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 165, 171, 173, 174, 182, 198
tonart HP: 1250, 1253 UA: 157, 172
tonmåleri, programmusik, program HP: 1270-1280
UA: 92, 94, 97, 143, 170
tonord (Wagner) UA: 120
transcendent opera, musikalisk transcendens UA: 65, 104, 108-123, 135,
treklang UA: 160, 161, 182, 188
trop HP: 1250
trångföring UA: 171
tuttisats UA: 136, 137
vokalis HP: 1250
UA: 50
ändlös sång, oändlig melodi, vor sich Hinsingen UA: 50, 73, 97, 101, 108
Münstern i Straßburg 151, 177, 180, 839, 842, 844, 848, 1155, 1519
mystik (se också Böhme, Cusanus, Eckart, Franck, Kabasilas, Lao-tse, Münzer, Paracelsus, Silesius, Thomas) HP: 210, 317, 340, 354, 793-794, 834, 958, 1120, 1197, 1331, 1335, 1342, 1364, 1388, 1398, 1407, 1446, 1458, 1464, 1472, 1504, 1508-1509, 1526-1527, 1533, 1534-1540, 1550, 1560, 1564-1565, 1585, 1596-1597, 1600
UA: 35
myt, mytologi UA: 46
mål, telos, målbild, målsökande, målinriktad HP: 1, 4, 5, 13, 21, 30, 37, 50, 51, 55, 64, 65, 74, 80, 84, 85, 110, 115, 133, 140, 142, 159
UA: 167 (obekant mål), 296, 297 (målinvention), 305
målpatos 678
Människosonen HP: 1486, 1488, 1493, UA: 38, 39, 40, 273, 318, 330
mänsklig värdighet, människovärde HP: 192, 628, 629, 632, 1511
möjlighet, möjligt HP: 258-271, 278-288, 1008
UA: 343-344
objektivt-reell m. 5, 271-278, 331 f.
reell m. 237, 278
sakligt-objektiv m. 259-264
sakmässig-objektenlig m. 264-271

nasir, nasiré 576, 577, 1454
nattdröm HP: 60 ff., 87 ff., 97 ff., 111, 131 f. UA: 185, 186, 238f
natura naturans (jfr natursubjekt) 235, 239, 272-273, 287, 767, 777, 783, 786, 787, 804 f., 810, 815, 817, 995-999, 1005, 1006, 1274 f.
natura naturata 787, 804, 996, 999, 1078, 1274, 1275
naturalisering av människan, humanisering av naturen HP: 149, 277, 285, 353, 364
naturrätt (se också revolutionär borgarklass) HP: 565, 621-637, 638, 1138, 1147
matematiken som modell för n. 635 f.
natursubjekt (se också natura naturans) 777, 785-787, 799, 802-807, 810, 1381, 1383, 1529, 1565
nazism, fascism (se också Brüning, Gentile, Hitler, Moeller van den Bruck, Rosenberg, Sombart, Sorel; Blut und Boden, dopo lavoro) 32, 70, 94, 320, 321, 427, 524, 531-532, 537, 596, 682, 705-710, 713, 722, 798, 1045, 1047, 1050, 1058-1062, 1064, 1098, 1107, 1108, 1112, 1135, 1226, 1361, 1605, 1610
New Moral Worlds (Owen) 551 ff., 598, 648
nihilism HP: 1212, 1282, 1360f., 1366, 1382, 1383
nionde symfonin (Beethoven) UA: 56, 320
nominalism HP: 310, 312, 1027
UA: 41, 138, 150, 224, 236,
non omnis confundar HP: 1294, 1388 (+not 4) UA: 314
non plus ultra 143 (+ not 5), 886, 1205
nous UA: 190
novum 5, 6, 7, 8, 11, 17, 140, 143, 146 f., 156, 157, 159, 160, 166, 226, 227-235, 335-336, 347, 359, 556, 578, 621, 658, 726, 726, 728, 923, 999, 1013, 1153, 1156, 1173, 1204, 1239, 1265, 1311, 1343, 1380, 1386, 1391, 1412, 1421, 1424, 1426, 1467, 1487, 1499, 1502-1504, 1531, 1543, 1544, 1548, 1624, 1626
(det) numinösa (det Helt Andra; förbindelse med det sublima: 1407) HP: 1164, 1405-1417 (+ not 19)
nunc stans (i Eckarts mystik: fullkomlighetens nu; se också eleaterna och "dröj, du är så skön") 340, 957, 1004, 1005, 1194, 1504, 1537, 1540, 1564, 1628
nu-och-här (das Jetzt und Hier), nu-och-där (dess dunkel) HP: 11, 206, 209, 214-216, 221-223, 348, 1154, 1188, 1190, 1194, 1208, 1209, 1211, 1212, 1224, 1296, 1562
nyplatonism (se också Augustinus, Ficino, Plotinos) 68, 79 not20, 104, 239, 570, 748, 751, 752, 1076, 1535, 1594 UA: 214
(se jag gör allt) nytt UA: 211

(det) obetingade (det obetingades primat, "obetingat och totalt hopp, som experimenterats fram under namnet Gud", Utopie des Unbedingten) HP: 127 (+ not 22), 192, 355, 598, 630, 679, 988-989, 1169, 1182, 1193, 1208, 1212, 1216, 1218, 1223, 1224, 1227, 1230, 1236-1237, 1240, 1246, 1247, 1398, 1413, 1416
UA: 216, 222, 223
objet d'art UA: 27
occasionalism UA: 301
Odysseus 15, 354, 507, 881, 891, 1201-1206, 1213, 1420, 1421
UA: 183, 256, 325
odödlighet, odödlig själ UA: 316, 322, 323, 330, 342
ogrund (Ungrund; Böhme) HP: 1010
omedelbart vara HP: 49, 347
omedvetet HP: 63 f., 130, 145, 151, 1356
hos Freud HP: 61 f., 155 f.
hos Jung HP: 66 f., 155 f.
omega(-t), "det yttersta omegat" HP: 1458, 1504, 1585
omnia sint communia 566, 679
ontos on UA: 257
opera 372, 969-977
opium/nattdröm/schizofreni 99-100, 103
Orfeus 98, 100, 154, 182, 494, 921, 972, 974, 1276, 1290, 1400-1402, 1416, 1418-1419, 1420, 1550
orgon HP: 738
ormen, ormen i paradiset, ureuskobran HP: 1496, 1497 ff. UA: 242, 272, 341
Ormuzd-Ahriman 584, 586, 1001, 1316, 1330, 1465-1474, 1499, 1508
ornament, ornamentik HP: 179, 184, 448-449, 516, 693, 828, 829, 843, 848-849, 958-959, 1277, 1585, 1599
UA: 26, 39, 44, 45, 65, 257 (ornamentets slutbetydelser),
osamtidig, osamtidighet 502, 736, 865, 955, 956, 1059
Osiris HP: 1319-1323, 1328, 1332, 1433-1434, 1440, 1486 UA: 268
ossianskt landskap, Ossian-värld 152, 454, 912-914, 917, 943, 979

Pan HP: 1075, 1363 UA: 193, 236
Pandora, Pandoras ask 387-391, 1159-1160, 1171, 1173, 1430, 1431
panlogism HP: 148
UA: 96, 218, 229, 271, 301, 329, 340, 341,
paradis, Paradiset UA: 216
paraklet HP: 1462 (+not 20), 1466, 1471
UA: 89, 203, 342
paranoia/projektgalenskap 100, 103 f., 527-529, 548-551, 732
parusi (Platon, parousia: idéernas kommunicerande närvaro i tingen): HP: 991, 992, 1503 UA: 151
Passionerna (Bach) UA: 70f., 74, 75
Pastoralsymfonin HP: 1261, 1272
perpetuum mobile 737-738
Persefone 1308-1311
perspektiv (när-, fjärr-, -förkortning) 15, 17, 134, 140, 419, 445, 477, 523 f., 820, 824-825, 831, 869, 935-938, 945-950, 957-960, 977, 980, 994, 1001-1005, 1013, 1014, 1029, 1031, 1124, 1569, 1619-1622
perturbatio animi 80
(les) petites perceptions insensibles (Bergson) 150 f.
phantasma bene fundatum 1224, 1233 (+ not 3)
polis, stadsstat HP: 305
UA: 298
porträttförtrollning, porträttverkan 369-373, 373 ff.
primus agens (p. a. materiale) HP: 235 (+ not 13), UA: 102
process, processera, världsprocess, realprocess, arbetsprocess, processförmedling, processgestalter, processtänkare HP: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 77, 84, 85, 122, 126, 135, 139, 141-143, 147-150, 157-161, 165, 166, 188, 194, 196, 198, 199, 203, 216, 222, 223, 225-235, 239, 240, 241, 254, 255, 256, 257, 264, 269, 270, 271, 273, 274, 277, 278, 280, 283-287, 296, 297, 301, 306, 308, 313, 314, 330, 333, 336, 339, 341, 347, 355-364, 367, 389, 390, 497, 585, 589, 614, 678, 725-728, 742, 744, 745, 757, 780-783, 801, 804, 810, 837, 850, 923, 946, 959, 966, 982f, 993, 1000-1011, 1014, 1015, 1036, 1038, 1061, 1117, 1157, 1166, 1198, 1199, 1240, 1261, 1302, 1303, 1387, 1390-1391, 1412-1413, 1449, 1469, 1472, 1539, 1548, 1549, 1550, 1562, 1565, 1566, 1569, 1573, 1576, 1581, 1589, 1591, 1593, 1598-1599, 1601, 1624-1627
UA: 113, 153, 168, 285, 327, 333, 334, 338, 345,
produktivitet 135 f., 138-144
inkubation 138 f., 1152
inspiration 138 f.
explikation, verkskapande 138 f.
spärr, motstånd 144-161, 236
produktionssätt UA: 303
produktivkrafter HP: 296, 301
UA: 301
projektmakeri i barocken 756 f.
proletariat HP: 291,
UA: 300, 332
Prometeus HP: 8, 102, 137, 388 ff., 498, 499, 504, 784, 794, 833, 951, 1035, 1069, 1146 f., 1148-1150, 1193, 1242, 1285, 1375-1377, 1407, 1410-1413, 1423, 1427-1432, 1456, 1498, 1526, 1574
UA: 280, 283, 325
präglad form 188, 1196, 1591, 1597, 1598

quidditas ("vad-väsen", vad-innehåll, att-ets vad, väsenhet) 166, 223, 235, 1009 f., 1549, 1564
(Don) Quijote UA: 234
quodditas ("att-grund", att-et) 49, 223, 235, 334, 343, 356, 359, 391, 1009 f., 1200, 1385, 1386, 1388, 1562, 1564, 1576


rang (hos arketyper, ledplanscher, utopier) 37, 98, 128, 186, 261, 674 ff., 676, 726, 765, 1096, 1100, 1288, 1354
realism (i konsten) 195, 199, 245-249, 256-258, 274, 455, 950, 1167, 1235
socialistisk realism 109, 1618
regnum hominis HP: 598, 758, 766-767, 778, 807, 1084, 1193, 1276, 1279
religion: dödsbilder
egyptisk: Ka i livet och döden 1319-1323
fritänkaren och döden 1343-1344
fortsatt verkan efter döden 1344-1350, 1366-1372
gnostisk himmelsfärd 1312-1318
islamisk himmel 1333-1336
kristendomen: apokalyps och uppståndelse 1324-1333
nirvana 1336-1343, 1402
orfisk (Demeter-Dionysos) 1000, 1308-1312, 1418-1419
återgång till naturen 1350-1355, 1474-1482
religion; fanatism, missionerande religioner 1504-1509
religion: insättande av människan i religionen
ockult närmande 1393-1398
instiftarens förmedling 1399-1404
ateism som förutsättning för messianismen 1413-1417, 1524-34
religion: parakleten 1501-1504, 1509 f.
religion: det underbara 1540-1550
religion och utopi 1390-1391, 1456-1464
renässansen UA: 26, 34, 57, 331
restitutio in integrum HP: 234 (+ not 12), 488, 1003 (+ not 27) UA: 40
revolution
HP: 84, 169 367, 678, 695, 725-726, 1027, 1123, 1136-1138, 1226, 1620
UA: 293
revolutionär borgarklass (revolutionär naturrätt) 168, 209, 331, 615, 622, 627, 630, 632-637, 664, 1024, 1051, 1095, 1146, 1178, 1284, 1558, 1607
revolutionärt proletariat 177, 179, 229, 306, 326, 516, 595, 702, 723, 1605, 1611, 1613
UA: 332
revolutionär utopi 594, 597, 664, 1149
Rike(t), riket, regnum humanum, musikens andliga rike, rikesmystik (das Reich; ny himmel, ny jord) HP: 16, 254, 582, 585-594, 752, 753, 758, 879, 987 ff., 1021, 1256, 1288, 1332, 1408-1413, 1463, 1490-1491, 1493, 1501-1504, 1509, 1510, 1517-1518, 1530, 1532-1533, 1543, 1576-1577, 1593, 1600-1601
UA: 38, 39, 88, 123, 154, 181 +not 25, 200, 207, 208, 260, 261, 265, 272, 285, 297, 333, 334, 336, 346
(den rasande) Roland 732, 1206, 1217
romansk stil UA: 35
ruin HP: 108, 442-449, 451, 453, 868, 943, 1374
ryttaren på Bodensjön HP: 526 UA: 302
Rübezahl HP: 116 (+ not 15)
(De) rättfärdigas förbund HP: 672
UA: 302


(den beslöjade bilden från) Sais, saisaktig HP: 982
UA: 46 (+not 27), 261, 262, 283-287,
sak (Sache; jfr tua res agitur) HP: 5, 13, 106, 109, 177, 199, 202, 250, 256, 262, 285, 637, 702, 727, 1050, 1053, 1163, 1375-1377, not 23, s.1405, 1603, 1612, 1613, 1616, 1624
Salomos tempel (kanoniskt världsbygge; se också dödskristall, livsträd, arketyp) 832 f., 839-841, 856, 1265, 1267, 1586
samvete, moraliskt medvetande, utopiskt samvete, Gewissen
HP: 5, 6, 58, 172, 189, 190, 216, 251, 254, 326, 327, 545, 594
UA: 192, 235, 260, 283, 295, 304, 308, 334, 335 (absolut samvete)
Satan, satanisk UA: 205, 217, 260, 271, 278, 299, 329, 335, 339, 341, 342, 344
Schlaraffenland (Grimms sagor) HP: 186, 404, 415, 527, 548, 720, 732, 952 f., 1043
schlechte Unendlichkeit, defekt, dålig oändlighet (Hegel) HP: 967
UA: 64(+ not 28), 68, 225, 323
Schwetzingen (slottsträdgården i) HP: 447
secessio plebis in montem sacrum HP: 1404 (+not 17), UA: 259
sekularisering 1609-1615
sentimentalisk (Schiller) HP: 120, 718 (+ not 39), 837, 940, 990, 1079, 1161, 1237, 1559, 1594
UA: 120
Sesenheim, Sesenheimupplevelsen (Goethe) HP: UA: 48
sfumato-perspektiv HP: 938 (+ not 6)
sfärernas harmoni 107, 851, 852, 1258 ff., 1264, 1266-1269, 1277, 1290, 1358
Siegfried (i Wagners Ring) UA: 119, 120, 267
sigill/Siegel, signatur/Siegelzeichen, tecken/Zeichen, insegel HP: 1583, 1584
UA: 46, 47, 64, 69, 149, 153, 154, 166, 179, 259
signatur, signaturlära (se också Kabbala, Böhme, Paracelsus, Weininger) HP: 353-54, 1023, 1583, 1591, 1595, 1599
UA: 38
signatura rerum (Paracelsus) 277, 750, 1595
sionism 698-713
Sisyfos 1150, 1307, 1323
själavandring UA: 321-327
självbevarelse (Selbsterhaltung) 71-77, 84, 94
självinvention UA: 283, 296
självmöte HP: 77 (+ not 20), 241, 1142, 1279, 1581
UA: 13, 17f, 25, 45, 190, 201, 236, 267, 278, 286, 287, 293, 294, 295, 296, 308, 314, 316, 332-342, 344
självproblem UA: 207
självsymbol UA: 254
självvara, Selbersein HP: 1086 (+ not 15)
UA: 168
sken (Schein; se också för-sken) 63, 109, 170, 182, 242 f., 246-248, 250-251, 256, 490-494, 948, 1056, 1063, 1081, 1213, 1292, 1476, 1529, 1550, 1627
Skapelsen (Haydn) UA: 210
skolastik, skolastisk HP: 260, 273, 296, 311, 597, 749, 760, 762, 907, 995, 1009, 1120, 1250, 1263-1266, 1516, 1536, 1544-1545, 1559-1560, 1615, 1628
slottsträdgården i Schwetzingen 447 (+ not 17), 449 ff.
slut, utgång, slutpunkt (Ende) HP: 353, 1004
UA: 89, 107, 198, 207, 217, 228, 229, 270, 285, 307, 323, 334, 337
slutets onda samvete (das böse Gewissen des Endes) UA: 334, 335
slutblick (Endblick) UA: 215
slutljus (Endlicht; utopisch intendierten Endlicht) UA: 258
slutmål (Endziel), slutändamål, färd mot slutmålet (Endfahrt),
sluttillstånd (se också ultimum) HP: 77, 110, 115, 143, 191, 216, 232, 336-337, 354, 355, 360, 367, 390, 556, 594, 880, 1000, 1033, 1034, 1037, 1191, 1333, 1382, 1389, 1408, 1563, 1566, 1573, 1628
släktesgestalt HP: 182
socialdemokrati(sm), reformism ("för vilken sedan Bernstein vägen betyder allt, målet ingenting") 168, 209, 575, 647, 649, 678, 694, 721, 722, 726, 1044, 1046, 1047, 1056-1060, 1069-1070, 1105, 1109
"socialismens framsteg från utopi till vetenskap" (utopins framsteg...) 13, 166, 179, 680, 723, 1109
socialismen som föredöme, som moral 41, 43, 617 f., 640, 1058, 1080, 1383 f.
sofisterna, sofism 191, 280, 506, 987, 990, 1113, 1567
sofrosyne, måttfullhet HP: 251, 446, 463, 961, 983, 1028, 1150, 1151, 1425 (+ not 44), 1442-1445
UA: 37, 84
soliloquium 1538 (+not 17)
sol invictus (Mithras) UA: 271
solipsism (se också Stirner) HP: 1075, 1127
Sovjetunionen, den marxistiska republiken Ryssland ("ett stort land som bygger socialismen")
HP: 236, 460, 536, 544, 596, 680, 698 ff., 713, 770, 773, 867, 919, 925, 1060, 1061, 1062, 1067, 1092, 1137
UA: 12, 294
Spiegelberg 102 (+ not 4), 164, 494
språng 139, 158, 233, 251, 252, 274, 353-354, 583, 616, 724, 815, 874, 1056, 1344, 1407-1412, 1453, 1481, 1492, 1503, 1545-1546, 1548, 1626
sprängning, immanent sprängning 159, 251, 361, 1285, 1404, 1462, 1504, 1541, 1544, 1546
spår UA: 47
stadsplanering 863-872
stat, borgerlig stat, statskritik, statens avveckling, framtidsstaten HP: 290, 308, 313, 538, 552, 554, 559-575, 581, 582-590, 592, 593, 594, 599-617, 620, 622-628, 630, 631, 632, 637-647, 651, 653, 656-658, 660-666, 668-670, 671, 675, 676, 715, 724, 725, 763, 766
UA: 297, 298, 299
statskapitalism HP: 1053-1062
statssaga (Staatsmärchen, som beteckning för utarbetad utopi), statsutopi, statsroman HP: 178, 529, 530, 538, 548, 550, 552, 553, 554, 555, 566, 567f, 608, 629, 633, 634, 714, 765, 866, 874
statu nascendi (födelseögonblicket) HP: 125
UA: 218
stilleben UA: 46, 65
Stoa 147, 191, 304, 305, 312, 537-538, 569-575, 578, 581, 584, 594, 621, 623, 625, 634, 917, 983, 986, 988, 1141, 1315, 1426, 1559
Strassburg-Münstern HP: 1519
Sturm und Drang 133, 151, 152, 168, 683, 689, 912, 940, 951, 1145-1151, 1164, 1178, 1189, 1285, 1194-1195, 1432
subjektiv faktor HP: 723
subjekt-objektrelation HP: 777
(det) sublima (erhaben, Erhabenheit; upphöjdhet) HP: 248 (+ not 6), 250, 252, 277, 328, 363, 432, 500, 590, 619, 754, 914, 943, 948 f., 981, 990, 1031, 1076, 1077 f., 1135, 1152-1156, 1200, 1229, 1407, 1425, 1438, 1455, 1460, 1461, 1556, 1578, 1591, 1615
UA: 207, 247, 279
sursum corda HP: 215 (+ not 5), 1414, 1504
suum cuique 565-566 (+ not 7)
syllogism, syllogistisk UA: 65, 66
symbol, symbolisk, symbolik (realchiffer) 11, 13, 61, 66-67, 88-91, 96, 105-106, 129, 144, 169 f., 183, 184, 188, 199-203, 253, 255, 275-278, 280, 379, 389, 693, 713, 835, 837-843, 847-849, 857, 951, 961-964, 967, 1077, 1149, 1151 f., 1159, 1160, 1162 f., 1166-1167, 1169, 1170, 1173-1174, 1191, 1194, 1201, 1295, 1316, 1321, 1431, 1433, 1467, 1497, 1584-1586, 1588, 1590, 1592-1593, 1597, 1599, 1600-1601, 1625
UA: 27, 37, 38, 42, 44, 65, 109, 115, 136, 139, 142, 154, 161, 162, 163, 188, 206, 207, 233
realsymbol 188, 255, 276, 277, 354, 1279, 1592-1593, 1599
symbolintention HP: 337, 343, 352-356, 389, 837, 843, 1388, 1563, 1564
UA: 244, 245, 255, 258, 259, 261, 345
önskesymbol, förväntningssymbol 380, 1292
Syrinx 1244-1246 (+ not 8), 1254, 1262
såvara (Sosein), såbestämdhet, sant väsen HP: 1093 (+ not 2), 1113, 1179 (+not 5), 1535
UA: 55, 60 (jfr not 23), 149, 282, 314


Tannhäuser (Wagner) UA: 88, 108
Tantalos 388, 508, 1150, 1307 (+ not 2), 1323, 1625
tao, taoism 354, 958, 983, 1032-1033, 1416, 1438-1450, 1482, 1529, 1596
Tartarus UA: 231 (+ not 22)
tat twam asi (sanskrit: det är du) UA: 45, 48, 267
tauroboli 1313, 1328 (+ not 22)
teater 12, 62, 372, 395, 453, 472, 478-500, 824-826, 833, 1065
marionetteater 459
teleologi, teleologisk HP: 993, 1008
telos UA: 301, 305
tendens (Leibniz' tendensbegrepp - "skapar benägenhet men nödvändiggör icke") 2, 3, 5, 6, 12, 17, 88, 106, 140-142, 152, 160, 163-165, 168, 177, 186, 195, 198, 202-203, 215, 222, 227-229, 234, 236-238, 241, 249, 256-258, 273, 277, 314-315, 327, 331, 336, 346, 349, 357, 360, 363, 364, 390-391, 472, 495-496, 518, 541, 549, 555-558, 570, 607, 630, 632, 636, 651-653, 675, 677-679, 712, 723, 725, 727 f., 784, 798, 805-806, 813, 814, 816, 871, 878, 945, 947, 949-950, 976, 987, 1005, 1007-1009, 1014, 1023-1024, 1059-1060, 1111, 1127, 1161, 1225, 1240, 1249, 1269-1270, 1381-1382, 1386, 1480, 1522, 1532, 1564, 1566, 1570, 1575-1576, 1589, 1608, 1615-1620, 1625-1628
avslutad tendens (postulerande) 1303
idealtendens 194, 197
(världens) objektiva produktionstendens 805
teori-praxis HP: 293, 294, 311, 312
teurgi HP: 1257
UA: 208
Thule HP: 978, 979
tillblivenhet, tillbliven, tillblivelse (Gewordenheit, Gewordenes, Gewordensein)
HP: 7 (+not 24), 143, 160, 167, 226, 254, 326, 329, 330, 336, 360-362, 367, 801, 806, 816, 1005, 1115, 1172, 1181, 1183, 1188, 1191, 1239, 1269, 1408, 1412, 1434, 1435, 1436, 1548, 1558, 1575, 1584, 1599, 1618
UA: 287, 339 (+not 14)
tillvarobestämdhet, Daseinsbestimmtheit (jfr föremålsbestämdhet) HP:
tinget i sig UA: 168
tjänarskaran (Gesinde, Ingesinde) HP: 1493 UA: 267, 342
tomrum med gnistor 389, 938, 1282
torso HP: 253, 446, 447, 1153, 1348 UA: 31
transcendens, transcenderande, transcendent, transcenderande frågeställning HP: 139, 166, 241, 348, 465, 588-592, 847-849, 929, 964, 965, 967, 1011, 1193, 1336, 1377, 1390, 1402, 1413, 1414, 1460-1461, 1493, 1522, 1548, 1625
UA: 38, 53, 79, 84, 104, 108f., 1201, 121, 124, 135, 141, 152, 155, 168, 169, 178, 180, 188, 189, 191, 196, 198, 200, 203, 205, 206, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 233, 276
tredje riket (eskatologiskt) UA: 216
Tristan och Isolde (Wagner) UA: 108-113, 145, 164, 165, 208
Trollflöjten (Mozart) HP: 187, 188, 1276, 1287,
UA: 69, 140, 165,
tua res agitur (det handlar om din sak) 176 (+ not 5), 1388
UA: 244, 317
tuba mirum, spargens sonum 1293 (+ not 39), 1296
turism (massturism) 430 f., 435-442
Tyche UA: 329


ultimum HP: 224, 227-235, 254, 257, 347, 1586, 1593, 1599
(det) underbara 125, 353, 758, 822, 894, 897-899, 973, 1079, 1162, 1206, 1233-1234, 1295, 1407-1409, 1522, 1541-1550
det underbaras heliotropi UA: 260
undermedvetet HP: 10, 148, 150, 151, 155, 181
ungdom (brytningstid, produktivitet) 10, 27-28, 26 ff., 38-43, 56, 96, 131-137, 143, 151, 153, 160, 162, 189, 224, 258, 418, 431, 681-687, 694, 1089, 1093 f., 1125, 1145-1148, 1152, 1154-1155, 1169, 1172-1173, 1194, 1215, 1298-1299, 1361
unio mystica 65 (+ not 11), 215, 352, 1536
unitas 184 (+ not 10), 201, 741
uppdykande (unser eigenes Auftauchen zu einem anderen Ort) UA: 47
uppfyllelsens melankoli 221, 343 ff., 348-349, 377, 1034
uppfyllt ögonblick (dröj, du är så skön) 1089 ff.
i religionen 1534-1540

upplevelse (Erlebnis, Erlebnisschwierigkeit, Erlebniswirklichkeit; se också ("det levda ögonblickets) dunkel")
HP: 78, 79, 118, 123-124, 214, 248, 256, 334, 338, 342-344, 352, 365, 366, 434, 487, 490, 498, 1003, 1077, 1375, 1376, 1387-1390, 1563, 1565, 1593
UA: 55, 130, 147, 183, 192
för-upplevelse 1547
upplysning, Aufklärung (Kant: "människans utträde ur självförvållad omyndighet")
HP: 89, 151, 187, 243, 350, 411, 493, 606, 632, 735, 736, 742, 754, 1007, 1051, 1147, 1151, 1184, 1304, 1306, 1343ff., 1347, 1517, 1519, 1520, 1525, 1526, 1612, 1614, 1619
allmänt591, 592
sofistisk, grekisk upplysning506, 987, 1018
upplysning, Aufhellung, Erhellung HP: 118, 138, 343, 1005, 1423
UA: 151, 202
upplysning, Erleuchtung HP: 793
UA: 75, 89, 189
(den) upprätta gång(-en) HP: 162, 551, 629, 1618
urbild UA: 137, 150, 155
urgrund HP: 1006
urkommunism 331, 577
USA, Amerika 33, 195, 320 f., 406-408, 422, 447, 543, 545, 633, 650, 651, 653, 654, 672, 689, 708, 713, 722, 739, 762, 770, 794-798, 811, 813, 1044, 1049-1050, 1052-1053, 1058-1061, 1066, 1094, 1132, 1136, 1360, 1362-1363, 1396
amerikansk trivialkultur 320, 405, 457, 475, 795, 796
utblick, utblickande 14, 22, 220, 288, 454, 826, 830, 1301
utmynnande (Mündung) HP: 222, 336-340, 353-356, 969, 973, 974, 1000
utopi (s.180: metodiskt organ för det nya, ett objektivt aggregationstillstånd för det uppkommande), utopisk, Utopia HP: 11, 180, 364 ff., 556 ff., 594, 877
UA: 13, 58, 64, 135, 150, 151, 152, 154, 155, 167, 198, 199, 201, 206, 217, 225, 226, 230, 234, 235, 238, 239, 241, 243, 244, 247, 248, 250, 252, 256, 257, 258, 260, 261, 266, 275, 282, 286, 305, 306, 308, 312, 336, 337, 342, 349, 353, 353, 355, 356, 360, 362-380, 381f., 383, 384, 390, 415, 419, 426, 432, 433, 434, 439, 441, 448, 461, 466, 476, 503, 504, 505, 507, 509, 510, 511, 522, 526f., 528, 530, 531, 535, 536, 537-540, 542, 547-557, 561, 562, 564, 566-591, 594, 597, 598-609, 613-614, 616, 618, 619, 620-622, 625, 627, 629-637, 638-656, 662-668, 670, 672-680, 680-684, 689-697, 702-705, 709, 713-728, UA: 155, 167, 234, 239, 250, 260, 286, 295, 306, 308, 316, 343 (det utopiskt faktiska), 344
abstrakt utopi 165, 305, 554, 675, 1060, 1237, 1548
bibelprofeternas socialutopiska utkast 575-582
flyktutopi 476
frihetsutopi 547 ff., 556, 609, 613, 616
konkret utopi (exakt antecipation) HP: 179, 235, 249, 258, 366, 367, 675, 727, 878, 926, 1386, 1548, 1627
ordningsutopi 547 ff., 556, 587, 607 f., 613, 618, 643, 866, 868, 871
utopiskt reell UA: 225
utopi som secession: ungdomsrörelse, kvinnorörelse, sionism 680 f.
slutets utopi HP: 353
socialutopier 13 f., 530, 547 ff., 558, 590, 594, 609, 630, 632, 633, 638, 667, 723, 745, 866, 1411
statsutopi, statssaga312, 415, 507, 510, 529, 530, 538, 548, 553, 566 ff., 714, 874
svart utopi 504
tidtabell 555-558
utopiska betydelseländer UA: 153
utopisk funktion (antecipation) 161-166, 167-203, 203, 726
utopisk valfrändskap UA: 241
utopin Söderlandet, Terra australis 909-912
utopin Thule, Ultima Thule 912 ff., 943, 978
uttryck (expression, uttrycksinnehåll, uttrycksfull, uttryck-lighet)
HP: 28, 67, 81, 180, 187, 188, 193, 276, 354, 358, 449, 461 f., 467, 470, 489, 496, 828, 830, 870, 938, 975, 1153, 1157, 1244, 1245, 1248-1258, 1259-1262, 1281, 1283, 1287-1288, 1294, 1585, 1592
UA: 23, 24,26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 45, 50, 51, 53, 54, 60, 61, 66, 68, 71, 72, 75, 76, 78, 80, 81, 83, 86, 91, 92, 94, 96, 103, 107, 112, 120, 127, 129, 131, 144, 145, 151, 154, 157-164, 169, 191, 194, 201, 294


vad UA: 151, 153
vadhet (den rena idén, väsendet hos ett föremål; Husserl) HP: 1628
UA: 147
vakthavande begrepp HP: 1011f.
valfrändskap, affinitet HP: 802, 812, 913, 1155, 1272, 1519, 1605
UA: 58, 160, 216
vartill (Wozu) HP: 18, 232, 331, 594, 678, 1562
UA: 179, 198, 283, 306, 307
veduta, fönsteröppning, se också utblick HP: 446, 451, 820, 826, 830, 865, 866, 935, 936, 950, 972
utopiskt fönster HP: 728
verbum mirificum (undergörande ord) UA: 259, 273
vetande-samvete (Wissen-Gewissen) HP: 594 (+ not 25), 1409, 1414
UA: 260, 261
vi-avslöjande (Wir-Enthüllung), Wir-Betroffenheit UA: 255
vi-förbunden UA: 147
vi-hemlighet UA: 46-47, 149
vi-möte UA: 190, 201, 236
vi-problemet (Wir-problem) UA: 13, 38, 190, 198, 207, 249, 258, 260, 308
viljeteknik HP: 788 ff.
virtú HP: 1112
vita activa - vita contemplativa (Marta-Maria) 190, 965, 1119 f. (+ not 19), 1121, 1122, 1142
väg, vägvisning, inre väg HP: 5, 14, 16, UA: 26, 217
vänsterhegelianer HP: 289-292, 313, 314,
värdighet, "mänsklig värdighet" HP: 192, 628-629, 632, 637-638, 665, 1024, 1141-1142, 1303, 1558
världsförbättring 102 f., 105, 106, 288 ff., 537
värmedöd UA: 337
väsen UA: 150
väsenhet (Wesenheit; Scheler: de moraliska värdena är orubbliga "väsenheter") 7 (+ not 10), 69, 329, 999, 1436, 1502, 1503
väsensskådande (Wesenschau) UA: 63,


weltfromm, Weltfrömmigkeit (Goethe; Wilhelm Meister) HP: 993, 1016, 1527, 1614 (+not 19)
UA: 35 (not 16)
Wirkungskraft und Samen (Goethe: vild verkan och fröbildning) HP: 779


(det) yttersta, sista, yttersta omega, (das Letzte, allerletzt, letzthinnig)
HP: 1085, 1504, 1521, 1548, 1549, 1551ff., 1554, 1557, 1560, 1564, 1565, 1579, 1581, 1585, 1586, 1587, 1590, 1599, 1601,
UA: 28, 47 (die letzte Musik, die denkbar letzte Metaphysik), 68, 84, 88 (der letzte Gott) 96, 107, 123, 134, 135, 140, 151, 154, 155 (der letzte Künstler), 169, 178, 181, 186 (letzter Traum), 193, 201 (letzte Frage), 204, 235, 254, 255, 256, 259 (allerletzte Adäquation), 260, 285, 286, 325,
Yttersta domen, den yttersta dagen (der jüngste Tag) HP: 1230, 1325-1331, 1379, 1394, 1468, 1501, 1507, 1508, 1509, 1540
UA: 207, 208, 286, 322, 323, 338, 345


Zendavesta, Zend-Avesta 1001 (+ not 26), 1464, 1467, 1471


ålderdom 40-43, 533-541, 1125, 1173, 1174, 1299
ångest 79, 92, 95, 123 ff., 350
åskådning (Anschauung) HP: 295f., 300, 310, 311
UA: 164, 194, 195, 238, 252, 270, 295, 316äktenskap HP: 375-386 UA: 262f
ändamål, ändamålsform, slutändamål HP: 7, 196, 198, 367, 368, 491, 494, 498, 594, 604, 707, 773, 782, 785, 837, 992, 1000, 1008, 1019, 1022-1023, 1084-1085, 1381, 1389, 1408, 1424-1427, 1510, 1513, 1557, 1561, 1564-1566, 1569-1573, 1626, 1628
UA: 20, 22, 23-34, 38, 43, 45, 162, 224, 230, 316, 319, 331
ändamålsorsak (causa finalis) 64 (+ not 7), 172, 219, 1569 UA: 173
ännu-icke, ännu icke...
HP: 8, 12, 14, 83, 111, 179, 187, 194, 335, 353, 356-364, 391, 1014, 1247, 1294, 1626
UA: 199, 224, 308
ännu-icke-medvetet
HP: 4, 10, 12, 61, 86, 128, 131-137, 143-144, 149-166, 180, 187, 231, 277, 278, 354, 548, 728
UA: 186, 237
ännu-icke-vara (noch-nicht-Sein) HP: 158, 161, 164
UA: 343


(det just levda) ögonblicket(-s dunkel) HP: 11, 206, 221-222, 338, 358, 1385, 1386
UA: 13, 201, 205, 241, 244, 247, 250, 251-256, 258, 285, 308, 324, 343
önskearkitektur 827-834
önskelandet som ö 24, 197, 550, 554 f., 567 f., 592, 644, 892 ff.
önskelandskap HP: 12, 15, 106, 154, 478, 557, 929, 933-935, 941, 945-952, 973, 974, 979, 981, 982 ff., 1013, 1014, 1032, 1039, 1171, 1302, 1320, 1329
önskning, önskan (se också Arkadien (kontrastönskan), hämndönskningar)
HP: 10, 12, 22, 24, 26, 28-37, 40-42, 50-52, 54-55, 59, 61, 62, 64, 72, 86 ff., 94-97, 102, 105, 107, 137, 164, 204, 225, 304, 365, 385, 404, 414, 420, 428, 429, 436-437, 444, 447, 454, 476, 501, 509, 523, 525, 527, 528, 537, 543, 546, 555, 559, 560, 562, 566, 568, 583, 700, 710, 733-734, 792-793, 795, 843, 935, 961, 960, 993, 997, 1016-1018, 1074, 1095, 1113, 1126, 1129, 1136, 1146, 1172 ff., 1235, 1289, 1302-1304, 1323, 1324, 1333, 1339, 1341, 1350, 1385, 1445, 1478-1479, 1518, 1519, 1523, 1525, 1531, 1552 ff., 1569, 1581, 1584, 1616, 1623
UA: 199, 217, 305, 309, 343
överskott HP: 13, 170, 173, 176-178, 181, 187, 191, 214, 627, 630, 631, 636, 834, 916, 1072, 1160, 1161, 1249, 1257, 1285, 1562
UA: 226, 238, 244, 247, 263
överskridande, gränsöverskridande (jfr transcendens) HP: 2-4, 13, 15, 85, 106, 139, 159, 167, 170, 248, 541, 677, 698, 752, 765, 1072, 1145, 1173, 1175 ff., 1180, 1185, 1200-1206, 1210-1214, 1215 ff., 1225, 1235, 1242 ff., 1246, 1262, 1279, 1285-1286, 1350, 1403-1404, 1522, 1540, 1556, 1625

Senaste ändringar och tillägg 6.12.07.
  • Innehållsförteckning för "Hoppets princip"
  • Innehållsförteckning för "Utopins anda"
  • Namn- och titelregister för "Hoppets princip"
  • Namnregister för "Utopins anda"
  • Gemensamt ämnes- och glosregister för HP och UA
  • Till startsidan