GEMENSAMT ÄMNES- OCH GLOSREGISTER FÖR "HOPPETS PRINCIP" OCH "UTOPINS ANDA".Här listas blochska nyckelord och teman samt ett antal latinska och grekiska uttryck; PH = "Principen Hopp", UA = "Utopins anda". Vissa termer, som ande (Geist) och väsen (Wesen) har listats lite extensivt, med språkspelsbruket ignorerat. På de första 800 sidorna förekommer ordet "dröm" nästan på varje sida; verkets preliminära titel omkring 1939 var ju "Dreams of a Better Life".

Observera vidare den för Bloch utmärkande, höga frekvensen av ord som ankomst, blick, front, gränsöverskridande, horisont, landstigning, perspektiv, språng, sprängning, upphöjdhet, utmynnande - och man kunde lägga till väg och mål; dessa "topografiska" eller terränganknutna uttryck är minst lika vanliga som de mer renodlat filosofiska termerna av typ identitet, novum, transcendens. På samma sätt kan man notera den höga frekvensen av ljus, sken och dunkel, den återkommande rekursen på figur, form, gestalt, tecken, intryck, uttryck och inhysandet av allt väsentligt i hus, hem, härd. Hoppets filosofi utspelar sig mycket påtagligt i den fysiska världen, språket lutar sig hela tiden mot företeelser i denna, och det är en filosofisk materialist som för ordet. En fruktbar läsning är att följa ordet gestalt ( gestaltat, gestaltning ), med rötter hos Goethe, och notera hur de blochska begreppen dyker upp ett efter ett som flöten på en långrev i dess kölvatten. I "Hoppets princip" har det mer transitiva och medvetna gestaltandet marginaliserat honnörsordet uttryck från "Utopins anda"; läser man bägge verken efter varandra noterar man fort denna succession. ("Uttrycket" har naturligtvis äldre rötter: Diltheys "Einleitung in die Geisteswissenschaften" kommer 1883, och redan två år senare, ett kvartssekel före lanseringen av expressionismen, är Friedrich von Hausegger mogen att lansera "Musik als Ausdruck". Begreppet uttryck står i fokus vid denna tid. Samtidigt upplever (sic) jag att Blochs "uttryck" har anor i romantiken, Herder predikar uttryck inom kulturens ram, och i nästa steg blir man medveten om barockens mäktiga, frontalattackerande uttryck...) I och för sig finns begreppen fortsatt sida vid sida i allt Bloch skriver, men det sker en tonviktsförskjutning från uttryckt till gestaltat hopp under hans bana - kanske föranledd av trettiotalets expressionismdebatt och dess ifrågasättande av just det expressionistiska uttryckets halt, kanske av ett främlingskap inför ny "expression" i det tidiga 40-talet. Det finns en glidning och en interaktion mellan de två sätten; när Mozart och hans librettist bygger upp Don Giovanni koncipierar de en gestalt, de utför en primär gestaltning, som sedan uttrycks av en "performer", som inte är en marionett, men inte heller fullständigt fri i sin aktion. När Billie Holiday fraserar är hon i vissa avseenden friare, uttrycket (och/eller: gestaltningen) är primärt knutet till henne, inte till kompositören eller bandet. Tillskottet från en improviserande performer är det momentana skapandet, som tilldrar sig som i cirkusmiljö, på scenens manège, under full insyn. I den bästa jazzens självförståelse har ju alltid ingått detta: att man "skapade nytt" varje kväll, hundra kvällar i rad. En rimlig distinktion är att betona det överlagda i gestaltningen, det spontana i uttrycket, skillnaden gör sig gällande i de gängse sammansättningarna uttryckssträvan och gestaltningsvilja, men inte ens så förblir de två sätten helt åtskilda. Cirkusartisten har förberett sig i tusen övningspass, Billie Holiday hade det på sitt sätt också. Hur som helst, det faktum att Bloch så att säga går i hamn hos gestaltningen är inte utan betydelse; det finns ett logocentriskt och slutgiltigt drag i den mejslade konturen, något ogripbart och undvikande i det spontana uttrycket, på samma sätt skiljer sig "Hoppets princip" från "Utopins anda". Tillsatsen är "Eingedenken" i de utopiska målen, målbilderna, detta element höjer ibland gestaltningen över det blotta uttrycket. Samtidigt kan ingen blunda för att uttrycket emellanåt blixtsnabbt, intuitivt finner sin rätta väg. I sämsta fall är distinktionen nödvändig, i bästa fall överflödig.

För att etablera och konsolidera förbindelsen med Dilthey infördes registerordet upplevelse, och uttryck kontrollerades en andra gång 19.8.02, samtidigt rensades lite i översättningen så att endast Erlebnis och om möjligt inte Erfahrung översätts med upplevelse. Verstehen ger däremot ingenting som registerord, Bloch använder oftare Verständnis, Erfassung, Erfassen. Sinn och Bedeutung (Frege) bör kanske kontrolleras på liknande sätt, det är ännu inte gjort.

De blochska begreppen och grundtankarna behandlas utförligare i "Tübinger Einleitung in die Philosophie" och "Experimentum Mundi" (band 13 och 15 i Gesamtausgabe). Om Blochs syn på naturrätten kan man läsa i "Naturrecht und menschliche Würde" (band 6 i Gesamtausgabe), kompletterande text som belyser hans förhållande till Hegel finns i "Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel" (band 8 i Gesamtausgabe). Slutligen, om man vill ha kött på benen när det gäller Blochs filosofiska materialism (det som bjuds i "Hoppets princip" är väl komprimerat), skall man läsa "Das Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz" (band 7 i Gesamtausgabe).


A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , Z , Å , Ä , Ö

(den) absoluta (frågan), det absolutas randgestalter, absolut fordran, absolut ögonblick, Verabsolutierung (tilldela allmängiltighet), Absolutum
PH: 17 ("den absolute Hegel"), 208-209 (Kierkegaard), 220 (Schelling: "från det absoluta till det verkliga finns det ingen jämn övergång"), 232 ("eleaterna, den absoluta vilans lärare"), 271, 272, 277, 336 ("den absoluta frågan"), 338, 343, 347, 350, 351, 352, 356 ("den okonstruerbar-absoluta frågan"), 363-364, 367, 518 ("absolutes Umsonst (Triumph des Bösen)"), 624, 645, 815, 961, 966, 1011, 1021 (Kant), 1110, 1128, 1139 (Marx), 1143 ("den Triumph der Gemeinsamkeit, also die absolute Seite der Gesellschaft"), 1196-1197 (Hegel), 1210, 1234, 1240, 1242, 1251 ("absolute Musik"; Bach), 1256, 1262, 1333, 1364, 1388-1389 ("die absolute Frage"), 1460-1461, 1517, 1561, 1564, 1565, 1600, 1620, 1625, 1626
UA: 13, 228, 254, 295, 308, 343
absolutvara UA: 148
l'acqua che io prendo giammai non si corse PH: 137, 142 (+ not 3)
UA: 209
Adam, (den gamle) Adam ("urmänniskan")
PH: 75 , 588, 743, 841, 893, 1020, 1118, 1178, 1326, 1408, 1460, 1471, 1508, 1522
UA: 75, 181, 270, 272 ("den dunkle Adam"), 341
adekvation
PH: 254, 353, 1194, 1564
UA: 62, 190, 223, 247, 269, 345
adventism PH: 596, 597; UA: 306
affekt PH: 1 (hoppets affekt), 50, 53, 54, 63, 60, 77-83 ("så kan otvivelaktigt inget stort, som rör självet, begripas utan kunskap om affekterna."), 93 ff., 116-128 , 498, 969, 985, 986, 997, 1111, 1255, 1257, 1531
affinitet, valfrändskap
PH: 802, 812, 913, 1155, 1272, 1519, 1605
UA: 58, 160, 216, 336,
aftonrodnad PH: 912, 945, 1232; UA: 214, 304 ("Guds förtvivlade aftonrodnad")
agens, primum agens materiale
PH: 235, 287, 318, 347, 464, 777, 784, 786, 804, 805, 991, 1000, 1010, 1196, 1258, 1272, 1391, 1519, 1628
UA: 102, 122
akosmisk, akosmism (ex. Berkeley)
PH: 937, 1001, 1338, 1448, 1453, 1480, 1482
UA: 296
albigenser PH: 1473
alienation, främlingskap, främmandegörelse, självalienation, Verfremdung, Selbstentfremdung PH: 17, 170, 239, 241, 277, 290, 291, 294, 304-310, 329, 431, 666, 815, 867, 869, 1061, 1071, 1081, 1143, 1249, 1565, 1606-1608, 1622, 1624, 1627,
alkemi PH: 68, 613, 734, 739, 740-754 , 756, 758, 877, 879, 923, 1005, 1469, 1471, 1473
allegori, allegorik
PH: 90, 129, 169 f., 183-184, 187, 199-203 , 212, 251, 255, 275-276, 384, 424, 445, 446, 451, 470, 489, 496, 501, 740-744, 751-752, 814, 822, 841, 868, 910, 941-943, 951, 984, 1029, 1124, 1126, 1159, 1162 f., 1166-1167, 1173-1174, 1207, 1245, 1252, 1374, 1382, 1426, 1592, 1597, 1599
UA: 18,185, 206, 207 ("allegorisk symbolkaraktär"), 267
all-ena, das All-eine (enheten av allt, det absoluta) PH: 1354
Allt, Alltet (das Alles, Totum, fullkomlighetsutopi)
PH: 11, 13, 16, 127, 222 f., 355, 356-364 , 368, 390 f., 928, 967, 996, 1012, 1210, 1269, 1389, 1391, 1482, 1403 f., 1532-1534, 1537, 1550, 1564
allt inbegripande; Überhaupt (Kant), vårt viljandes "egentliga"; the In General (W. Hudson), le-Par-dessus-tout (F. Wuilmart) (UA, s. 338: entweder in einem absoluten Umsonst oder einem absoluten Überhaupt)
PH: 111 (+ not 10) , 179, 201, 222 f., 254, 257, 337, 353, 752, 837, 967, 984f., 988 ("och just genom denna reduktion av det »egentliga« på ett ytterst enbart eftersträvansvärt »allt inbegripande« (Überhaupt) i världen"), 1085, 1185("ideologin för det allt inbegripande"), 1190, 1199, 1293, 1549, 1562, 1576, 1581, 1601, 1627, 1628
UA: 13, 88, 114, 201, 215, 216, 224, 231, 308, 338, 342
alstring (Erzeugung) PH: 296, 297, 641, 676, 700, 764, 799, 816, 834, 950, 1264, 1338, 1424, 1434, 1568, 1573, 1575
alteritas (differens, annanhet) PH: 184 (+ not 9) , 201, 202, 741, 752, 951, 1027, 1561
"Amerika-utopierna" PH: 916
amor dei intellectualis (andlig, insiktsgrundad kärlek till Gud; Spinoza) PH: 928, 999, 1016, 1121
amor fati (lat.: kärlek till ödet, i praktiken: filosofen, konstnären och vetenskapsmannen som frotterar sig mot maktföreträdare) PH: 281 (+ not 29) , 1000, 1016, 1351
anamnes (Platon; återerinran)
PH: 7, 17, 154, 157-160, 184, 234, 329 ff., 355, 1011, 1013, 1015
UA: 253
ande, anda (Geist)
PH: 91, 148, 180 ("utopisk ande"), 183, 289, 294-295, 313, 987, 993, 1011, 1116, 1117, 1118, 1121, 1187, 1196, 1197, 1199, 1218, 1221 ("utopisk ande"), 1311, 1346, 1348, 1349, 1358, 1447, 1502-1503, 1509
UA: 23, 58, 160, 168
(det, den) andra (das Andere) UA: 113, 270, 276
aning (Ahnung, Ahndung)
PH: 34, 134, 138, 141, 143, 161-163, 166, 250, 277, 944, 945, 948, 960, 965, 966, 967, 1145, 1386, 1552, 1565, 1578, 1589
UA: 13, 51, 123, 131, 153, 154, 180, 193, 195, 198, 199, 212, 217, 238, 244, 247, 258, 281, 291, 296, 308, 344
ankomst (se också landstigning, Rike)
PH: 107, 201 ("ankomstens (landstigning, församling) unum necessarium"), 349, 593, 880 (den geografiske upptäckarens), 960 (ankomstgestalt), 966, 968, 974, 977, 1192, 1282, 1286, 1491, 1502, 1543, 1549, 1563-1564
UA: 166, 198, 200, 255, 266, 339
anlete; vårt fjärran anlete, människoanletets hemliga kontur, det »avtäckta anletet« (Paulus).
PH: 1118, 1278, 1282, 1550, 1591
UA: 30, 33, 36, 48, 69, 254, 261, 267, 273, 287, 343, 345
annatvara (Anderssein: hos Hegel naturen som yttre form, idéns, det absolutas gestalt i sinnevärlden. »Die Negation, nicht mehr das abstrakte Nichts, sondern als ein Dasein und Etwas, ist nur Form an diesem, sie ist als Anderssein« (Enzykl. § 91).)
PH: 163, 434
UA: 315
antecipation, föregripande
PH: 11, 14, 49 ff., 83, 98, 106 f., 135, 143, 163, 165, 169, 178 f., 193 f., 197 f., 216, 227, 232, 235, 239 f., 242, 273 f., 277, 349, 370, 390 f. 501, 558, 603, 644, 678, 722, 725, 726, 764, 777, 871 f., 950, 1085, 1025, 1027, 1085, 1224, 1411, 1517, 1532 f., 1565, 1617, 1619
UA: 151, 257
antidemiurgisk UA: 273
antisemitism PH: 32, 69, 404, 710 ff.
Apassionatan (Beethoven) 169
apeiron, ursprungligt, formlöst urstoff (Anaximander: det obegränsade, alla tings "urgrund")
PH: 748, 984 f., 1028-1031
UA: 190
apex terrae, "jordens spets" PH: 907
apokalyps, Yttersta dagen, apokalyptisk
PH: 446, 908, 922-923, 948, 1078, 1279, 1292, 1293, 1295, 1323 ff. , 1328, 1332, 1331, 1394, 1460, 1462, 1468, 1480, 1481, 1482 ff. , 1491, 1492, 1500, 1504, 1509, 1516, 1527, 1540, 1543, 1546
UA: 75, 89, 120, 151, 190, 215, 219, 221, 271, 278, 284, 286, 291, 318, 336, 339, 346
Apollo, apollinisk (hos Nietzsche: teoretisk, rationell, intellektuell, "avgrunden i höjden". Med attributen lyra och tripod - Dreifuss)
PH: 116, 186, 453 ff., 493, 943, 970, 971, 1071, 1113-1118 , 1124, 1147, 1151, 1367, 1369, 1421, 1483, 1496
UA: 145, 242
apologi, apologetisk PH: 589, 867, 1404, 1410, 1479
appetitus, tendens i monaderna (Leibniz) PH: 1008
apori PH: 217 (förverkligandets aporier), 219, 220, 221, 223, 318
arbetsetos PH: 296
aristoteliskt materiebegrepp (to dynamei on) PH: 6, 237 ff., 271, 1009, 1614, 1625-1626,
Arkadien, arkadisk (kontrastönskningar, kontrastideologi, idyll, pastoral, bukolisk, Bukolikon) PH: 354, 365 f., 435-442 , 449, 451-453, 653, 679, 718, 720, 871, 912, 926-927, 939-940, 943, 952, 957, 970, 974, 977, 981, 1068, 1074, 1077-1081, 1247, 1262, 1382, 1443. Se också not 14, s. 1080.
et in Arcadia ego PH: 1382
arkaik, arkaisk PH: 6, 10, 65-70, 91, 97, 104, 105, 107-110, 113, 115-116, 139, 152, 155-157, 160-161, 181-188, 197, 355, 461, 502, 693, 1079, 1080, 1147, 1219, 1274, 1275, 1309, 1356, 1585, 1592
arketyp, représentation collective, archetypos (Augustinus)
PH: 11, 62, 67-71 , 116, 129, 160, 169 f., 181-189 , 191, 194, 197f., 201, 355, 708, 752, 834, 1011, 1013, 1108, 1159, 1292, 1388, 1398, 1557, 1592, 1595
dansen på Bastiljens ruiner PH: 185, 186, 197, 466, 1296
trumpetsignalen i Fidelio PH: 186, 210, 1296
ars inveniendi (Leibniz) PH: 312 (+ not 9) , 758ff. , 799
l'art pour l'espoir PH: 198
arvsynd PH: 1612; UA: 230, 335, 341
assassin PH: 99 (+not 24)
astralmyt, astralljus, astralisk
PH: 9, 187, 252, 362, 381 ff., 419, 465, 842, 846, 848, 852, 854, 857, 869, 883, 887, 975 f., 1264, 1268, 1332, 1363 f., 1392 ff., 1402-1404, 1409 f., 1415 f., 1432-1438 , 1440-1442, 1445, 1453 f., 1464-1474 , 1481 f., 1485, 1487, 1512, 1514, 1516, 1527, 1590, 1595, 1598
UA: 34, 37, 104, 115, 116, 148, 149, 154, 187, 188, 189, 205, 267-269, 270, 271, 336
astrologi, astrologisk
PH: 461, 465, 611-614, 744, 853, 864, 1315, 1318, 1437, 1471, 1512, 1595, 1598
UA: 39
atavism, atavistisk PH: 68, 85, 153, 161-163, 350, 1163, 1396-1398; UA: 23, 240, 312
ateism
PH: 1380, 1392f, 1412-15 ("den religiösa intentionen på Riket, som sådan, inbegriper ateism"), 1431, 1476-1480, 1521-1533 ("ateismens begrepp, enligt sitt yttersta positivum, är Frihetens rike"), 1550, 1574
UA: 88, 204, 224, 279 ("heroisk a."), 303 ("banal-ateistisk"), 305
atlantskräcken PH: 884-892 , 1203
att (substantiverat), att-faktor PH: 49, 214, 221, 334-335, 353, 355, 356, 1200, 1385-1388, 1562, 1564, 1576, 1628
att-gåta (Daß-rätsel) PH: 390, 1194
Attis, Attislegenden PH: 1484-1487, 1494
aurora, aurorafunktion, aurorahaft (se också: morgonrodnad) PH: 106, 126, 134, 160, 203, 971, 973, 1006, 1010, 1166, 1239, 1588, 1590, 1591
aurum potabile (drickbart guld) UA: 52
avbild, Guds avbild (Abbild, Ebenbild, Sein wie Gott), avbildlig
PH: 326, 341, 384, 587, 599, 609, 610, 857, 1003, 1261, 1275, 1437, 1460, 1498, 1517
UA: 44, 102, 159, 166, 201 (Ebenbild; man och kvinna skapade till Guds avbild; 1. Mos. 1: 27), 272, 335, 346
avbrott (Abbruch) PH: 367, 452, 526, 978-979 (C.D.Friedrich), 1061, 1074, 1357, 1491, 1613
avgrunden i höjden (Apollo) PH: 1118
avspegling, avspeglande (Widerspiegelung; Leibniz: repraesentatio)
PH: 993, 1589
UA: 85, 163, 167, 188, 204, 241, 327
(det) avtäckta anletet UA: 273, 287
avyttrande, objektivering (Entäusserung, Verobjektivierung) PH: 291


Babbitt (som inbegrepp av småborgaren, filistern) PH: 33, 37, 405 f., 532, 659, 715, 1053, 1059, 1099, 1100, 1101, 1510
bakgrundsvärld (Hinterwelt) PH: 679, 1194, 1200, 1397, 1591
Balder UA: 267
barock
PH: 121, 183, 201, 253, 371, 372, 426, 434, 437, 442-447, 450, 452, 453, 466, 468, 475, 488, 494, 607, 734, 736, 737, 741, 751, 753, 754, 755, 757, 821-826, 829, 830-833, 843, 848, 864-867, 916, 927, 960, 969, 970-972, 1068, 1078, 1147, 1184, 1203, 1207, 1251, 1252, 1266, 1268, 1291, 1293, 1372, 1374, 1394,
UA: 27, 28, 29, 36, 38, 44, 45, 52, 66, 79, 94, 120, 171, 178, 212, 286, 331
Bastiljen, Bastiljstormen PH: 185, 186, 197, 466, 1296
Bauhaus PH: 448, 860 (+not 12)
Bayreuth PH: 826; UA: 58
b-dursonaten (Beethoven) UA: 183
befinnande, välbefinnande, att-befinna-sig (Sich-Befinden) PH:11, 15, 52, 78, 116-119, 339, 341, 1341
bestörtning/gripenhet/medlidande/häpnad/känsla att vara drabbad ( Betroffenheit, Bewegtheit, Ergriffenheit, Ergriffensein, Erschütterung, Erstaunen )
PH: 6, 79, 96, 181, 199, 247, 338, 352-355, 445, 912, 949, 979, 1020, 1028, 1077, 1080, 1154, 1182, 1230, 1292, 1297, 1378, 1388, 1414, 1488, 1564, 1569, 1579, 1585, 1614
UA: 110, 135, 223, 243, 255, 258, 281; se också: drabbadhet, förundran
Biedermeier
PH: 43, 377, 438, 455, 537, 674, 939, 1254
UA: 24, 25, 34, 67, 77
bildning (Bildung; Goethe) PH: 1156, 1157, 1167, 1195, 1196
bildstorm PH: 244, 245, 249, 252, 254, 981
blockenhet PH: 1434; UA: 31
blott den som längtan känt (Mignon) PH: 1171
Blut und Boden PH: 55 (+ not 2), 68, 69 ("den enorma resonansen från B&B"), 155, 537
bondekrigen (de tyska; se också Thomas Münzer) PH: 594, 673, 1082, 1095, 1138, 1331, 1538
bortträngning PH: 56, 57, 59 ff., 70, 131, 144 f., 155, 181, 190, 544
broderskap, brödragemenskap (Brüderlichkeit, Bruderbund, Brudersinn), brödrasinne, fratenitas, fraternité, Bröderna
PH: 305, 538, 571, 574 (Stoa), 592, 669 (Bakunin), 674 (Weitling), 742, 1068, 1133, 1134, 1138
UA: 88, 205, 267, 304, 307, 331, 333, 346
Bysans, bysantinsk PH: 959; UA: 35, 38, 248
Böra (Sollen, Kant)
PH: 189, 190, 191, 194, 282, 725, 988, 990, 1010, 1403
UA: 226, 229, 230, 233, 234, 296, 297


cantus firmus
PH: 1249 (+ not 13)
UA: 52, 69
caput mortuum PH: 805 (+ not 17), 1109
caritas PH: 62, 1121 UA: 267
Carmen PH: 692, 693, 1097, 1114, 1185; UA: 76
carpe diem PH: 221, 338 ff., 364-368 , 1174, 1181, 1188, 1192, 1201, 1563
causa finalis, ändamålsorsak PH: 64, 1569
causa sui
PH: 270 (+ not 16), 271, 287 (+ not 29)
UA: 285
centraljord (Baader), Zentralerde, (middle earth!) PH: 918, 921, 924,
chiffer (s. 389: "chiffer, positiva symbolintentioner")
PH: 188, 201 , 203, 389, 447, 728, 1591, 1593 ff.
UA: 60, 130, 146, 162, 177, 179 ("det antydande chiffret") 189, 240, 286
realchiffer (signatura rerum) PH: 234, 276 f., 728
christförmig, Christförmigkeit PH: 381, 384 (not 8), 598, 838, 843, 847, 849, 854, 1277, 1329, 1500, 1539, 1627
(le) citoyen PH: 168, 173, 195, 305, 671, 696, 989, 1021, 1028, 1094, 1095 f. , 1141, 1558, 1561
civitas Dei, Gudsstaten PH: 248, 584-590 , 832, 834, 921, 1002, 1269, 1472
civitas terrena PH: 1002
cogito (ergo sum), cogitatio PH: 80, 139-140 (+ not 2) , 1197
corruptio optimi pessima PH: 3 (+not 4) , 323, 1015
cur deus homo ("varför Gud blev människa") PH: 1405 (+ not 24), 1417 ff, 1515 ff., 1520, 1524


dagdröm (vakendröm)
PH: 1-3, 6, 9, 21 f., 83, 85-86, 96-128 , 130-131, 157, 191, 224, 368-387 , 387-391 , 469, 795, 914, 1088, 1618
UA: 260, 308
Dabeisein, delaktig närvaro PH: 341, 1348, 1563; UA: 330
Da-Sein översatta som därvara
PH: 209 , 334, 341, 347-349, 358, 366, 1190, 1192, 1206-1210, 1214, 1261, 1287, 1288, 1387, 1549, 1563, 1565, 1576
UA: 74, 80, 211, 237, 247, 249, 253, 254
Daseinsbestimmtheit PH: 4 (+not 7) ,
dator formarum PH: 272, 996 (+ not 22)
decimalsystemet PH: 655, 656
delfiska sibyllan UA: 244, 266
Demeter-Gaia-Kybele (se också Persefone och Eleusis) PH: 69, 152, 573, 695, 926, 1055, 1174, 1308-1311, 1364, 1420, 1421, 1447
Demiurgen (gnosticismens skapargud), demiurgisk
PH: 390, 852, 855, 1150, 1469, 1497, 1498
UA: 208, 255, 273, 280, 282, 335, 341, 342
demokratisk centralism PH: 620
demoni PH: 1163-1166, 1169, 1182
desiderium (längtan/begär) PH: 4
deus absconditus PH: 1405-1406, 1518
dialektik, dialektisk, dialektiskt omslag, dialektisk materialism, odialektisk, processdialektik
PH: 2, 4, 6, 7, 8, 92, 93, 140, 158, 160, 166, 168, 169, 187, 195, 202, 218, 226, 227, 228, 230, 231, 233, 234, 237, 239, 240, 247, 257, 258, 263, 269, 270, 273, 276, 280, 283, 284, 286, 293, 294, 297, 301, 309, 314, 315, 323, 327, 329, 330-333, 339, 340, 347, 355, 360-363, 390, 454, 554, 620, 621, 651, 652, 656, 665, 667, 669, 675, 678, 680, 701, 724, 725, 726, 777, 804, 805, 812, 815, 816, 834, 871, 887, 889, 890, 902, 914, 946, 947, 949, 985, 991, 993, 1004, 1006, 1007, 1010, 1014, 1027, 1029, 1030. 1035, 1059, 1083, 1110, 1115, 1117, 1118, 1123, 1133, 1137, 1142, 1157, 1192, 1197, 1199, 1200, 1237, 1261, 1280, 1283, 1285, 1287, 1291, 1303, 1309, 1310, 1382, 1383, 1412, 1413, 1441, 1449, 1472, 1490, 1496, 1522, 1536, 1537, 1545, 1548, 1561, 1563, 1574, 1575, 1589, 1591, 1592, 1593, 1599, 1600, 1607, 1611, 1613, 1614, 1617, 1619, 1621, 1624, 1626, 1627
UA: 144, 220 ("transcendental d."), 230, 233, 234 (slut-dialektik), 240, 300, 314
(ny) dictionnaire UA: 258
dies irae PH: 1247 (+ not 11) , 1293, 1295, 1331 (+ not 26)
Dionysos (Dionysos-Apollo, Mitra), dionysisk
PH: 65, 70, 71, 186, 462 f., 508, 568, 1068, 1101, 1112-1118 , 1124, 1182-1183, 1298, 1309-1313, 1402, 1418-1420, 1423, 1429-1430, 1433, 1484, 1535
UA: 102, 104, 122, 141, 145, 164, 259
djävul, djävulsk, Djävulen
PH: 237, 465, 580, 584, 585, 586, 588, 711, 735, 789, 848, 1001, 1189, 1313, 1315, 1317, 1329, 1431, 1471, 1472,
UA: 39, 114, 200, 216, 231, 302, 328, 334, 335, 339
d-mollsonaten (Beethoven) UA: 163
docta spes (H. H. Holz: "kundige Hoffnung" = insiktsfullt hopp) PH: 5, 8, 166 (+ not 18) , 180, 1510, 1624
dolce far niente PH: 953 (+ not 24) , 1065 f., 1068
dopo lavoro PH: 954 (+ not 25) , 1064, 1068, 1072-1075
drabbadhet, känsla av att vara drabbad
PH: 6, 79, 96, 181, 199, 247, 338, 352-355, 445, 912, 949, 979, 1020, 1077, 1080, 1154, 1230, 1292, 1297, 1378, 1388, 1414, 1488, 1564, 1585, 1614
UA: 135, 255, 260, 266
dröj, du är så skön (dröj-kvar, nunc stans, nunc aeternum) PH: 15, 180, 338, 340, 341, 355, 957, 1004, 1192, 1194, 1301, 1387, 1388, 1504, 1534 ff., 1540, 1562-1566 , 1628
dröm, drömmare, nattdröm, dagdröm, vakendröm, mardröm, drömbild, drömland
PH: 1-34, 38, 40, 52, 57 ("drömcensuren"), 60, 61, 76, 83, 85 ("dagdrömmen"), 86-92, 96-116, 119-122, 126-134, 138, 154, 155, 156, 157, 163, 164, 165, 168 ("dröm om saken"), 170, 177, 178, 180, 181, 182, 186, 204, 205, 206, 207, 210, 212-216, 224-226, 236, 242, 256 ("dröm-sken"), 335, 337, 348-350, 356, 360, 364, 365, 366, 368, 369, 370-379, 382, 385, 387, 395, 401, 402, 407, 409, 415-420, 425, 426, 428, 429, 431, 432, 436, 438, 439, 440, 441, 444, 447, 450, 451, 466, 469-470, 472, 474f. ("drömfabriken"), 501, 505, 506, 509, 514, 523, 526, 527, 529, 534, 535, 539, 540, 541, 545, 547, 548, 550-558, 562, 566, 568 ("statsdröm"), 570, 572, 573, 582, 588, 590, 593, 594, 598, 603, 608, 621, 622, 628, 629, 630, 631, 633, 634, 637, 648, 650, 654-656, 661, 664, 670, 673-674 (Weitling), 675, 676, 677, 679-687, 689, 693, 697, 700, 702-703 (sionismen), 705, 706, 709 (den tyska kejsardrömmen), 713, 714-717 (William Morris), 721, 723, 726-727 (marxismen), 731, 732, 734, 739, 742, 743, 744, 748, 754, 755, 758, 759, 763, 765-768, 794, 795, 809, 820, 821, 823, 827-829 (drömslottet), 834, 835, 837, 841, 857, 859, 864, 867, 871, 874, 877-879 (Columbus), 881, 882, 883, 884, 888, 889, 898, 903 (västdrömmen/östdrömmen) 904-909 (Columbus), 911 (drömmen Terra australis), 914, 923, 924, 926, 927, 933, 936, 940, 944, 952, 953, 956, 958, 963, 975, 1033, 1034, 1037, 1048 (fredsdrömmen), 1050, 1052, 1062, 1066, 1067, 1068, 1072, 1074, 1075, 1093, 1095, 1109, 1126, 1129, 1131, 1132, 1133, 1140, 1146, 1150, 1152, 1159, 1162, 1172, 1190, 1205, 1206, 1207, 1209, 1210-1213 (Shakespeare), 1215, 1216, 1219, 1222-1225 (Quijote), 1227-1234 (Cervantes, Quijote), 1236, 1244, 1246-1247 (Symphonie fantastique), 1267, 1273, 1276, 1291, 1302, 1304, 1307, 1325, 1334, 1336, 1341, 1348, 1349, 1354, 1360, 1367, 1393, 1394, 1396, 1398, 1432, 1445, 1459, 1473, 1475, 1506, 1547, 1548, 1578, 1582, 1611, 1613, 1616-1618, 1621
UA: 48, 49, 69, 76, 88 ("dröm om människoaktighet"), 109, 112, 113, 114, 118, 134, 148, 154, 164, 185, 186 ("de två slagen av dröm"), 191, 192, 193, 199, 201, 205, 206, 213, 216, 238-243, 256, 279 (Strindberg), 301, 305 ("kättardröm"), 309, 324
drömfabrik (Ilja Ehrenburg om Hollywood) PH: 476
dunkel; det levda ögonblickets dunkel
PH: 11, 208, 221-222, 334 ff., 338-349 , 359, 1385-1386
UA: 12, 203, 205, 207, 237, 243, 244, 248, 251-256, 278, 285, 287, 306, 308, 343
dynamei on (se också aristoteliskt materiebegrepp) PH: 225, 239, 271-273, 280
dynamik, dynamisk, dynamism
PH: 2, 106, 131 (dynamiskt omedvetna), 296, 480, 499
UA: 65, 70, 75, 80, 86, 87, 88, 108, 125, 129, 130, 170, 174, 176, 177, 178, 301
dynamisk symfoni UA: 65
dådhandling, jaghandling (Tathandlung; Fichte. I dådhandlingen upprättar jaget sitt eget vara)
PH: 313 (+ not 10) , 806
UA: 204
därvara, framträdelse (den "andra" översättningen av Dasein, i sh. när det skrivs Da-Sein) PH: 209 ("fullt där-vara"), 1563, 1565, 1576
döden (önskebilder mot), dödens stränghet
PH: 15, 40, 54, 95, 99, 126, 222, 229, 263, 264, 363, 383, 387, 444, 528, 536, 539 ("avskaffande av döden"), 541, 582, 790, 845, 849, 850, 879, 974 (Glucks Orfeus), 1018, 1028, 1083-1084, 1123, 1208, 1250, 1289-1291, 1292 f., 1298-1304, 1305, 1306, 1308, 1309, 1311-1318, 1320, 1322-1331, 1336, 1339-1346, 1348-1364, 1370, 1372, 1373-1378, 1380-1383, 1384-1391, 1419, 1422-1423, 1434 (Osiris liv i döden), 1435, 1436, 1470, 1472, 1485, 1490 (Jesus), 1494-1495, 1500, 1563, 1567,
UA: 33, 35, 37, 91, 112, 185 ("musiken som besvärjelse av döden"), 270, 271, 274, 275, 284, 291, 309, 310, 313, 314, 317, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 328, 329, 330, 334, 342
dödskristall (egyptisk byggnadssymbol), kristall, kristallhimmel
PH: 13, 188, 838, 843, 844-847 , 849, 868-869, 1320 f., 1592
UA: 38, 189, 217, 270
dödsutopi PH: 1354


Edison, det edisonaktiga PH: 509, 510, 771, 876
eductio formarum ex materia PH: 272 (+ not 21)
(den, det) egentliga, oegentliga,("det egentliga, det väsensmässiga")
PH: 17, 51, 77, 129, 163 ("hoppet, denna egentliga förväntningsaffekt i den framåtriktade drömmen"), 176 ("vårt viljandes »allt inbegripande«, dess »egentliga«.", 240, 252, 257, 285, 341, 348, 353, 907, 925, 931, 945, 982, 984, 987 ("det 'egentliga' i den subjektiva faktorn"), 988, 1011-1016, 1375, 1389-1391, 1417, 1532, 1547, 1549, 1598 ("der Mensch ist das eigentliche Chaos" (Novalis)), 1601, 1602, 1625 ("det egentliga eller väsen"), 1627
UA: 108, 113, 115, 136, 146, 149, 159, 173, 180, 233, 235, 240, 252, 253, 273 ("Lucifers egentliga, som klargör Gud själv"), 286, 306, 318, 327, 335, 341
Egmont (Beethoven) PH: 493, 1149, 1151, 1377; UA: 134
ego PH: 101 ("egot är ledbilden för det som en människa skulle vilja vara och bli i utopisk hänseende")
Egypten, egyptier, egyptisk; se också Helena, Isis
PH: 13, 121, 186, 188, 204f, 210-213, 253, 330, 341, 349, 376, 586, 704-705, 707, 708, 755, 827, 836, 837, 838, 839, 841, 842, 843, 844-850, 990, 1322-1323, 1400-1402, 1409, 1416, 1423, 1433-1435, 1438, 1440, 1451-1453, 1458-1459, 1460, 1461, 1464, 1474, 1541, 1543, 1546, 1583, 1585, 1592, 1596, 1600
UA: 25, 29, 30, 32-35, 37, 38, 39, 41, 43, 331
egyptisk dödslängtan (Werdenwollen wie Stein)
PH: 13, 188
UA: 33
eh'je ascher eh'je (1917 års Bibelövers.: jag är den jag är, hos Bloch: jag kommer att vara den jag kommer att vara)
PH: 1457-1459, 1495, 1500
UA: 254
eidetisk (konst), eidetik UA: 40, 66, 83, 258, 315
ekvestrisk vetenskap (forskaren sätter sig på höga hästar) PH: 303, 1218
élan vital (Bergson) PH: 65, 159, 231, 1108-1109
Eldorado-Eden (Edens lustgård, Paradiset) PH: 13, 451, 873 ff. , 884, 887 ff., 903-905, 908-910, 923, 929, 957, 964, 1318
eleaterna (eleatisk enhetsfilosofi, den statiska "vara-sfären"; jfr. hen kai pan, nunc stans) PH: 232, 280, 984, 1012
Eleusis, eleusinska mysterierna
PH: 1308-1312
UA: 326
Elpore (hoppet) UA: 148, 254
Elysium PH: 954, 969, 971, 974-977, 1033, 1978, 1307, 1335
emblem
PH: 185, 351, 446, 450, 742, 839, 879, 934, 1310, 1345, 1374, 1597, 1599
UA: 25, 244
Empfindsamkeit, "den känslosamma perioden" PH: 95, 447, 1145, 1351
det Ena, som är nödvändigt, Gud, det oinskränkt Ena (das Eine was nottut, unum necessarium, det högsta goda; ex. Luk. 10:42, också som motsats till alteritas, mångfald)
PH: 10 (+ not 17) , 16, 180, 201, 203, 255, 270, 336, 355, 620, 852, 959, 1505, 1559
UA: 13, 79, 197 (Schopenhauer), 245, 285, 308
Endzeit, sluttid; i frälsningshistorien tiden efter Kristus. PH: 584
ens perfectissimum PH: 354, 992, 995, 1016, 1233, 1412-1416, 1516, 1565, 1575, 1625
enteleki, gestaltidé
PH: 192-193, 202, 219, 224, 237-238, 258, 263, 271, 272, 749, 803, 832, 1156-1162, 1167, 1169, 1523, 1614
UA: 39, 47,
Epimeteus (den efter-tänkande)
PH: 387, 388, 1428, 1430, 1431
UA: 254, 325
epopöe, hjältedikt, hjältediktning PH: 427; UA: 152, 255
Er-Innerung (förande-till-insidan) PH: 313
Erkennen, kunskapsinhämtande, varseblivning PH: 295, 313
Eroikan
PH: 1285, 1287, 1291
UA: 80, 172
Eros, eros
PH: 6, 17, 55, 65, 67-69, 74, 155, 177, 362, 433, 443, 987, 990-993, 1063, 1126, 1131, 1159, 1170, 1171, 1183, 1194, 1488, 1559
UA: 242, 265, 267
erotisk förtrollning PH: 26, 369-375 , 940, 1219-1224
essens (jfr såvara) PH: 270-271, 275-278, 284, 679, 749-752, 1034, 1278, 1280, 1289, 1312, 1622
eudemonism, eudemonistisk UA: 25, 26, 30, 31, 34, 91, 304
eufrosyne UA: 31, 214 ("världens avgrundslösa e.")
evidens, belägg
PH: 354, 355, 363, 378, 1026, 1027, 1029, 1034, 1227, 1301, 1464
UA: 218, 235, 250, 258, 259, 261, 262, 315
evigt liv
PH: 942, 1324, 1327, 1328, 1466, 1496
UA: 342
existens (Existenz, Existenzweise), existentiell PH: 79, 226, 270-271, 275, 278, 284, 296, 327, 347, 353, 439, 639, 697, 797, 816, 948, 1003, 1004, 1010, 1072, 1083, 1128 ("förstå-sig-själv-i-existens", Kierkegaard), 1194, 1200, 1213, 1223, 1227, 1258, 1261-1262, 1278, 1281, 1301, 1368, 1387, 1414, 1521, 1524, 1580-1581, 1593, 1622
existential (människans sätt att vara till på; Heidegger)
existentialism, existentiell (i Utopins Anda i huvudsak representerad av Kierkegaard. Från fenomenologen Edmund Husserl tog Bloch upp impulser så tidigt som under studietiden i Würzburg 1906-08, det märks redan i Utopins Anda.)
PH: 79, 119, 123, 347, 518, 1364, 1566, 1580
UA: 262
i-existens-vara UA: 243
förstå-sig-själv-i-existens (den subjektive tänkarens uppgift enligt Kierkegaard) PH: 79, 80, 1580 UA: 198, 227, 235
existerande (Existere; uppstå; träda fram, "du skall framträda") PH: 79, 118, 343, 1008, 1269, 1278 ("des quellenden Existere, das in konzentrischen Praeludien sich hier zu lichten sucht.")
exitus-exodus (i jaget) UA: 317
Exodus, exodus, uttåg
PH: 6, 235, 254, 576, 582, 841, 855-857, 939, 1211, 1242, 1371, 1402, 1415, 1416, 1450-1456 , 1458, 1482, 1516, 1527, 1628
UA: 39, 25, 259, 269
ex oriente lux, ljuset från östern PH: 136, 892, 938,
expressiv, expression, expressionism, uttryck
PH: 13, 15, 28, 67, 106, 114, 460-462, 470, 862, 869, 870, 871, 1245, 1249, 1250-1256, 1593, 1594,
UA: 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 60, 62, 63, 120, 123, 125, 143, 146ff., 149, 151, 162, 179 ("expressiv-deskriptiv"), 192, 193, 201, 257, 261 ("självexpressioner"), 286, 294


faktalogik (Tatsachenlogik) UA: 190, 220
faktumvara UA: 256
fantastik PH: 558, 741, 926, 1585; UA: 61, 64, 87
fascism PH: 1058-1059
Faust, det faustska
PH: 15, 106, 134, 137, 180-182, 215, 219, 247, 254, 277, 340, 381, 382, 497, 499, 763, 782, 783, 810, 833, 882, 913, 950, 951, 961, 963-968, 980, 991, 1114, 1117, 1143, 1149-1153, 1155, 1157, 1158, 1159, 1161, 1165, 1168, 1170-1172, 1173, 1175, 1178, 1180, 1184, 1187-1203, 1209-1213, 1223, 1227, 1228, 1235-1241, 1249, 1286, 1318, 1369, 1398, 1540, 1542, 1548, 1556, 1588
UA: 20, 90, 93, 196, 244, 264, 266
femte klaverkonserten (Beethoven) UA: 128
Fenix PH: 159, 233, 899
fenomenal UA: 154, 155, 186, 187, 191, 250, 254
fenomenologi
PH: 79, 265, 284, 290, 297, 298, 313, 875, 1194-1201, 1237, 1388, 1389, 1544
UA: 75, 151, 316
Fidelio (Beethoven)
PH: 186, 974, 1255, 1272, 1293, 1295-1297, 1627
UA: 76f, 108, 139, 145
fieri (det som skall, bör göras) PH: 7 (+not 13) ,
Figaro, Figaros bröllop UA: 60, 68,
figur, figurbildning, figurering, grundfigur, klangfigur, ledfigur
PH: 14, 169, 179, 188, 202-203, 233, 234, 257, 263-264, 425, 462, 487, 620-621, 761, 819 f., 836, 842, 911, 936, 958, 963, 990, 991, 999, 1097, 1152, 1167, 1175 f., 1188, 1194, 1201, 1234, 1235, 1241, 1246, 1252, 1264, 1269, 1271, 1274, 1279-1280, 1301, 1476, 1522, 1582-1586, 1593, 1595, 1597-1601
UA: 13, 28, 29, 31, 35, 44, 47, 123, 128, 149, 191, 287, 308
gnistfigur PH: 1282
Reichsfigur PH: 1413, 1577 f., 1600
slutfigur PH: 1591, 1600
Filadelfia, Philadelphia, det filadelfiska riket PH: 236; UA: 307
filalet PH: not s. 1204
focus imaginarius UA: 222
form, formgivning, formadhet, forminnehåll, formlös
PH: 4, 85, 105, 146, 192,
UA: 19, 29, 35 (Geformtheit), 37, 85, 94, 95, 100, 139, 145f, 147, 148, 149, 168, 169, 179, 180, 185, 191, 192, 197, 198, 220, 282
händelseform UA: 65, 86, 89
immanent form UA: 28, 282
"Själen och formerna" (Lukács) UA: 146
sonatformen UA: 81, 84, 108
ändamålsform UA: 22, 23, 24, 25, 30, 32, 34, 38, 43, 45
formtecken UA: 28, 37, 149 (det fulländat deskriptiva f.)
fragment (se också ruin, torso) PH: 147, 156, 251-255, 360, 1281, 1283, 1286, 1384, 1386
framtid (Zukunft), framtidshopp, framtidsinriktad, framtidsintention, framtidsstat
PH: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 83, 86, 110, 113, 115, 122, 123, 135, 143, 148, 151-154, 157, 162, 163, 176 ("framtidsvisande"), 177, 185, 216, 225, 227 ("militant optimism"), 228, 230 ("den ofullgångna framtiden i det förflutna"), 232 (Bergson), 257, 271, 273, 274, 282, 285, 314, 316, 318, 319, 325, 329, 330, 331, 335, 336, 342, 346-347, 365, 366 (Jean Paul), 389, 500, 502 ("En rest av den gamla fruktan används analogt av både efterblivna och osamtidiga skikt mot en framtid, som inte passar dem."), 504, 506 (Aristofanes), 519, 549 (Fourier), 556 ("också den dröm som gror aldrig så privat inrymmer sin tids och den närmaste framtidens tendens"), 578, 588, 593, 630, 638, 646 (Fichte), 647, 648, 649 (Owen), 652-653, 657, 661, 668 (Bakunin), 669, 671, 672, 682, 689 (feminism), 703f. (sionism), 714 (Bellamy), 717, 720, 723-726 (Marx), 767, 773, 801, 807, 878, 888, 948, 965 ("den väntar sig framtid i evighetens form"), 989-990 (Kant, "hoppet om framtiden"), 1003-1004 (Augustinus), 1007 (Leibniz), 1036-1037, 1071 ("framtiden i det förflutna"), 1094, 1113 (Herkules val), 1174, 1288 ("den framtida musiken"), 1330, 1331, 1386-1389, 1402, 1409, 1443, 1503, 1511, 1522, 1524, 1566, 1574, 1605, 1610, 1616, 1617 ("framtiden som samtidens större dimension" (Leibniz)) 1619
UA: 12, 23, 45, 48, 58, 62, 123, 222, 235, 253, 256, 294, 306, 329
Franska revolutionen
PH: 154, 158, 186, 629, 630, 632, 671, 718, 865, 868, 1051, 1068, 1095, 1186, 1285, 1432, 1558
UA: 304
"frihet, jämlikhet, broderskap" UA: 304
Frihetens rike PH: 149, 162, 199, 216, 241, 269, 273 f., 326, 364, 506, 616, 618, 620, 678, 679, 690, 696, 725, 728, 815, 1383, 1413, 1528, 1532, 1550, 1566, 1608, 1612, 1623
frihetsutopi PH: 613 f. , 871
frimurare, frimurarloger, frimureri PH: 550, 574, 575, 735, 742, 837, 838, 839-841, 868
fritid (Muße, Feierabend; fritidens önskeproblem), frirum PH: 15, 1054, 1062-1065, 1065-1073, 1073-1080, 1080-1086
front PH: 4, 5, 6, 8, 10, 11, 17, 18, 97, 114, 143, 144, 148, 160, 161, 166, 170, 197, 199, 223, 225, 227-235 , 241, 274, 278, 284 f., 293, 301, 329, 331, 335 f. ("i tingen...finns en front i vilken vår framtid... kan avgöras"), 348, 358 ff., 390, 584, 653, 658, 728, 782, 896, 998, 1011, 1012-1013, 1072, 1122, 1239, 1280, 1413, 1414, 1521, 1557, 1565, 1622, 1624ff.
(den okonstruerbara) frågan
PH: 343, 348, 355 ("dröj, du är så skön")
UA: 13, 250, 255, 256, 266, 284, 308
frälsningshistoria (Heilsgeschichte) PH: 584, 585, 1612
frälsning (Heil), frälsningslängtan
PH: 268, 271, 583, 584-587, 596, 960, 1003, 1004, 1273, 1277, 1312, 1328, 1342, 1402, 1418, 1419, 1427, 1432, 1437, 1438, 1454, 1467, 1471, 1474, 1479-1482, 1487, 1497, 1504, 1539, 1545, 1550, 1559, 1580, 1584, 1589, 1611, 1612
UA: 13, 75, 112, 121, 219, 249, 267, 269, 296, 308, 334, 341
fullkomligt (universet hos Bruno) PH: 995
fullkomlighetspatos UA: 229
fulländning, drömmen om fulländning
PH: 121, 178, 189, 217, 245, 248, 249, 251, 254, 382, 575, 753, 763, 840, 842, 845, 946, 947, 951, 963, 1005, 1131, 1211, 1223, 1264, 1320, 1322, 1349, 1411, 1463, 1532, 1582, 1584,
UA: 74, 151, 152, 207, 246, 264
fundus intimus UA: 255
funktionalism PH: 449, 858-863 , 869f.
fysis PH: 565, 573, 983, 984, 1221, 1364
färg UA: 41-46, 80, 81, 82, 95, 106, 147, 219
födelse, födelsekategorier, födelserum
PH: 133, 159, 284, 362, 742, 806, 1275, 1309, 1311, 1312, 1336, 1339, 1343, 1386, 1484, 1590
UA: 55, 96 ("ur musiken en trons födelse"), 99 ("denna födelse av den oändliga melodin"), 111, 115, 166, 197, 199, 240, 246, 317, 322, 326
föremål, föremålslära, föremålsteori, objektteori, kunskapsföremål (Gegenstand, det om vilket vi har en föreställning, allt som kan gripas och begripas; Brentano, Schopenhauer, Meinong, Husserl. Ibland är detta Gegenstand: tema. På sidan 266 gör Bloch åtskillnad mellan Gegenstandstheorie och Objekttheorie.)
PH: 5, 17, 77, 78, 79, 82, 83, 118, 122, 123, 125, 167, 179, 188, 219, 227, 231, 244, 247, 248, 259, 262, 264-268 (265:"der Begriff Gegenstandstheorie trat zuerst deutlich bei Meinong auf"), 270, 279, 292, 297-300, 303, 313, 329, 433, 438, 676, 727, 753, 761, 780, 809, 810, 854, 875, 883, 931, 935, 936, 945-951, 954, 955, 957, 960, 961, 969, 976-979, 1035, 1036, 1144, 1157, 1161, 1166, 1191, 1196, 1199, 1200, 1223, 1227, 1272, 1289, 1303, 1365, 1405, 1409, 1520, 1531, 1579, 1587, 1592, 1624
UA: 108, 113, 130, 153, 157, 163, 165, 167, 193, 198, 199 ("den nya föremålsläran"), 207 (Menschengegenstand), 240
föremålsbestämdhet, föremålsrelation, objektbestämdhet, Gegenstandsbestimmtheit (undre, övre)
PH: 17 (+ not 23), 247, 1556
UA: 38, 43, 44, 147, 153, 154, 179, 188, 191
förgrund, skadligt rum PH: 343-349
förgäves (Umsonst, Anti-Summum Bonum, Triumph des Bösen)
PH: 199, 222, 333, 364, 367, 518, 1391, 1532, 1548, 1550, 1565
UA: 284
förklaring, förklarad (Verklärung, upptagande till himmelriket. I Matt. 17: 1-8 med betydelsen "förvandling"; Jesu upphöjande över de gammaltestamentliga profeterna)
PH: 107, 575, 1291, 1330, 1376, 1408, 1411, 1414, 1500, 1587
UA: 91, 151, 273
förmedvetet, förmedvetande 61, 71, 130 ff. , 157, 367
förkänsla PH: 1172
förlösning, befrielse (Erlösung) PH: 16, 251, 700, 1317, 1328, 1436, 1475, 1478, 1536
församling (Gemeinde)
PH: 1438, 1483, 1487, 1493, 1500, 1501, 1504, 1527, 1539, 1586,
UA: 71, 78, 272, 273 ("församlingens skapande rum tar vid")
försigvara (den absoluta Andens; Hegel), vara-för-sig, für-sich-Sein, "being-for-oneself" PH: 233, 234, 347, 620, 992, 993, 1011, 1192, 1199, 1200, 1499, 1522 (+ not 4), 1534, 1535, 1536
försjunkenhet, försänkande, kontemplation (Versenkung) PH: 107, 181, 182, 793, 1477, 1534, 1535, 1537, 1539,
för-sken, försken (Vorschein, Vor-Schein)
PH: 13 (+ not 19) , 14, 16, 109, 142, 170, 178, 198, 242-255 , 354 f., 367, 370, 371, 377, 378, 449, 490, 728, 924, 947-948, 950-951, 969, 973, 977, 981, 1016-1017, 1028, 1035, 1068, 1072, 1161, 1211, 1213, 1258, 1279, 1372, 1378, 1389, 1402, 1414, 1547, 1550, 1556, 1627
förstå-sig-själv-i-existens (Kierkegaard)PH: 1128; UA: 198, se också 152
förundran, bestörtning (Staunen, Erstaunen, Stutzen)
PH: 149, 336 f. , 343, 344, 348, 350-357 ("negativ förundran"), 363, 367, 417, 481, 646, 1026, 1028, 1030, 1085, 1101, 1184, 1388 f., 1398, 1564 1564, 1585
UA: 198, 241-261, 266, 285, 345
dess (absoluta) fråga PH: 338, 351, 356, 1388-1389, 1564-1565, 1576
föränderlighet (världens) PH: 1003-1004


galini (lugnet på havet; Demokritos) PH: 986
geni (s. 142: "gestaltning av det dittills icke gestaltade")
PH: 135, 140-142 ("Geni är alltså den specifika flit, som för ljusglimten vidare till sin utsaga," Van Gogh) 139-143 , 146, 149, 151, 192-193 (Kant), 254 (Michelangelo), 289, 322, 342, 427, 497, 532, 539, 558, 647, 651, 702, 757, 824, 951, 971, 973, 1156, 1163, 1166, 1173, 1174, 1178, 1186, 1254, 1274, 1370 f.
UA: 54, 59-60, 62, 63, 64, 130, 133, 136, 162, 166
geomanti
PH: 414, 853, 864
UA: 39
gestalt (yttre form), gestaltning, gestaltande konst, gestalt ur livet (Gestalt, Bildner, bildnerisch)
PH: 6, 7, 14, 15, 41-43, 62, 95, 96, 98, 106-113, 120, 137, 138, 142-144, 153, 158, 162, 163, 173, 182. 183, 188, 193, 194, 197, 226, 227, 234, 242, 247, 248 ff., 252, 255-257, 271, 337, 346, 350 f., 359, 364, 367 f., 375, 380, 453, 460, 469-470, 472, 474, 487, 489, 492, 557, 622, 697, 725, 728, 806, 826, 835, 849, 853-855, 860, 863, 871, 872, 874, 923, 925, 930, 932, 934, 947, 948, 955, 959, 962-968, 974, 993-996, 1031, 1064, 1065, 1078, 1083, 1089, 1094, 1156, 1157 (Goethe om gestaltens fixering) , 1159-1161, 1166-1171, 1174, 1178-1179, 1185, 1188-1189, 1195-1197, 1199-1201, 1229, 1241 f., 1243, 1246, 1253, 1254-1255, 1257, 1279, 1283, 1366, 1388-1389, 1416, 1418, 1423, 1434, 1471, 1475, 1476, 1522, 1557-1558, 1578, 1579, 1581, 1582, 1585, 1587, 1589, 1591, 1596-1601
UA: 12, 19, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 45, 48, 49, 61, 64, 71, 75, 83, 86, 94, 96, 97, 99, 100, 102, 111, 112, 113, 118, 129, 130, 149, 157, 159, 165, 167, 177, 191, 198, 202, 205, 207, 209, 228, 235, 287, 294 (ett urval av träffarna; det mesta av normalbruket av ordet "gestalt" uteslutet)
ankomstgestalt PH: 960
gestaltlöshet, ogestaltat PH: 317, 331, 1233, 1259, 1478
gestalten hos den icke-konstruerbara frågan (jfr symbolintention, antecipation, förundran) 337, 351, 356
orons gestalter (figurer) PH: 1160, 1188, 1194, 1209, 1234, 1246, 1301
processgestalter PH: 188, 203, 1549
det absolutas randgestalter PH: 1210
självgestalter (Selbstgestalten) PH: 1270
slutgestalt(ning) PH: 1011, 1599
tendensgestalt PH: 202, 234, 237, 238, 1240
tongestalt PH: 1181-1182, 1242; UA: 68-69
giltighet, giltighetstid (Gelten, hos Kant) UA: 225 ("Kants blott approximativa förnuftsoändlighet"), 226, 234
givenhet, givet (Gegebenheit, gegeben, Datum) PH: 262, 299, 1625
glänta (Lichtung, lichten), gläntaktig,
PH: 338, 446, 1045 (+not 10), 1142
UA: 183, 244, 254
glöd, glöda, glödande UA: 23, 32, 39, 41, 64, 76, 77, 81, 90, 94, 133, 144, 166, 174, 200, 210, 239, 242, 273, 295, 331, 340, 656, 1146, 1211, 1272, 1354, 1375, 1391, 1416, 1418, 1536,
gnista
PH: 1342 (Eckhart)
UA: 173, 257, 259, 264, 285 ("slutets gnista"), 286 ("utgångens gnista"), 338 ("slutets tändgnista")
gnistfigur PH: 1282
gnosis, gnosticism PH: 382, 751, 841, 857, 1263, 1314-1318, 1397, 1458, 1486, 1497, 1498
(det) goda, idén om det goda UA: 300
golem PH: 424, 736, 738
Gorgo, tröskelns väktare UA: 284
gotiken, gotisk önskan, gotisk linje, gotiskt rum
PH: 13, 188, 248, 251, 253, 254, 255, 371, 440, 444, 447, 454, 642, 821, 828, 830, 831, 834, 835, 836-848, 851, 857, 858, 862, 866, 870, 872, 936, 941, 942, 955, 959, 1011, 1152f, 1155, 1159, 1203, 1218, 1250, 1266, 1329, 1345, 1538, 1592, 1600
UA: 29, 35-40, 41, 57, 58, 63, 64, 66, 75, 99, 150, 171, 183, 207, 213, 214, 227, 235, 249, 260, 331, 344
Gottfried Kellers bön PH: 1352
Grande-Jatte ("muntrationen i sin vanmakt") PH: 953
Grekland, grekisk, det grekiska, den grekiska människan (se också Dionysos, Apollo, Prometeus)
PH: 147, 214, 251-253, 305, 438, 447, 463, 464, 467, 497, 499, 540, 562, 859, 861, 883, 884, 885, 887, 888, 981, 983, 1001, 1031, 1035, 1037, 1040, 1115, 1124, 1240, 1244, 1245, 1250, 1263, 1265, 1270, 1290, 1306-1308, 1310-1312, 1319, 1323, 1328, 1335, 1410, 1417-1427, 1434, 1435, 1443, 1468, 1512-1514, 1526, 1600, 1610, 1614, 1616, 1617
UA: 27, 30-32, 34, 35, 36, 37, 50, 58, 59, 64, 70, 181, 214, 215, 331
gripenhet (Ergriffenheit) PH: 949, 1241, 1614; UA: 110, 135, 258, 281
grunddrifter PH: 52 ff., 63, 76, 623
grundhemlighet (Grundgeheimnis) UA: 38, 47, 152, 201
gryning, framåtriktad gryning, gryende
PH: 5, 86, 109, 126, 129, 131, 132, 134, 155, 159, 161, 163, 181, 199, 231, 374, 389, 391, 497, 690, 938, 1003, 1089, 1152, 1153, 1174, 1397, 1415, 1423, 1499, 1529, 1545, 1584, 1601,
UA: 213, 247, 254, 261, 268, 286, 294
gränsöverskridande PH: 16, 1175f, 1185, 1188, 1200, 1201, 1203, 1205, 1206, 1209, 1210, 1212, 1213, 1214f, 1215, 1239, 1241, 1242, 1246, 1279
Gud
PH: 192, 220, 228, 270 (aseitas; Guds självmotivering), 272, 280, 281, 293, 294, 309, 347, 354, 382-384, 411, 576, 579, 581, 585-587, 593, 606, 609, 610, 611, 623, 624, 646, 669, 751, 793, 796, 833, 834, 854, 855, 857, 858, 868, 882, 889, 893, 907, 908, 921, 941, 950, 959, 961, 963, 966, 989, 993, 995, 998, 999, 1002-1006, 1009, 1010, 1034, 1040, 1120, 1121, 1153, 1155, 1174, 1190, 1193, 1197, 1218, 1234, 1265, 1267, 1274, 1303, 1317, 1323, 1324, 1330, 1331, 1332, 1335, 1338, 1351, 1366, 1390, 1395, 1405-1408, 1412-1416, 1431, 1515f
UA: 37, 40, 60, 88, 93, 115, 116, 124, 184, 186, 187, 198, 201, 203, 210, 212, 215,217, 220, 221, 223, 224, 230, 231, 233, 246, 247, 248, 250, 253, 254, 257, 267, 272, 273, 275, 278, 331, 334, 335, 338, 344, 346
gudsstat, gudsrike PH: 1002-1003, 1402,
gudsnamn UA: 201, 273, 280
guld, guldton, guldgrund (Rembrandts bakgrund, ofta brukat i överförd bemärkelse av Bloch)
PH: 368, 383, 938, 950, 952, 960, 1289
UA: 186
guldmakeri (metamorfos, perfektionens verk) PH: 739, 741 ff., 748 ff., 758
(det) gyllene skinnet PH: 679, 740, 879, 880 f., 883, 884
gyllene tidsålder PH: 8, 110, 411, 428, 512, 554, 561, 563, 566 f., 569, 572 ff., 577, 584, 680, 887, 888, 894, 940, 941, 956, 1068, 1224, 1232, 1483, 1621, 1627
görande, förverkligande, görare PH: 9, 284 f., 329, 342, 1124, 1613
dess aporier 217-223


handlingsfilosofi PH: 314
haschisch/dagdröm/paranoia PH: 99-100, 103
Haupt- und Staatsaktionen, "huvud- och statsaktioner" (Haupt står här för styrelse ; uttrycket myntat av Goethe, med syftning på Gottscheds officiösa dramatik)
PH: 824 (+ not 7) , 971, 1062
UA: 46
hedonism PH: 560-567
(egyptisk och trojansk) Helena, Helena i "Faust" PH: 101, 182, 204-214 , 217, 341, 349, 369, 376, 378, 381-382, 388, 693, 1159, 1171, 1173, 1192, 1193, 1197, 1211, 1213, 1233, 1246, 1470, 1513, 1582
(det) heliga, helighet
PH: 598, 752, 1405, 1424, 1433, 1596
UA: 28, 71, 115, 117, 122, 135, 151, 168, 181, 216, 228, 268, 269, 314, 326
(den) Helige Ande
PH: 1502-1503, 1539
UA: 34, 79, 204, 327, 342
(det godas) heliotropi UA: 260
(Heimat), hem, hemrum, hemkomst, hemland, hemförande, hemlös, hemskapande, hemtrakt, hemväg, hemvändande
PH: 8 (+ not 2), 11, 15, 19, 154, 187, 241, 286,334, 368, 379 (+ not 5), 390, 391, 420, 851, 861, 871-872, 981, 1080, 1089, 1167, 1276, 1408, 1457, 1464, 1549, 1579-1582, 1622-28
UA: 35, 45, 62, 108, 147, 151, 186, 200 ("messianskt hemland"), 207, 222, 239, 242, 259, 260, 263, 306
hemlighet (Heimlichkeit), världshemligheten
PH: 11, 12, 132, 140, 148, 153, 202 ("offentlig hemlighet"), 308, 384, 390, 743, 746, 757, 836, 914, 968, 978, 980, 1154, 1155, 1166, 1265, 1279, 1293, 1296, 1313, 1326, 1335, 1385, 1392, 1403, 1408, 1410, 1412, 1437, 1465, 1488, 1499, 1508, 1517, 1520, 1521, 1522, 1527, 1530, 1534, 1540, 1549, 1550, 1582, 1590, 1623
UA: 18, 34, 37, 38, 40, 41, 47, 78, 90, 118, 123, 130, 149, 152, 166, 201, 202, 205, 207, 216, 235, 238, 244, 247, 254, 258, 261 ("den ännu oartikulerade urhemligheten"), 266, 269, 272, 286, 316, 321
hemlängtan UA: 190, 200, 242
hen kai pan, ett och allt, "allenheten" PH: 251, 252 (+ not 7), 280, 352, 984, 985, 1002, 1349, 1506, 1627
henosis (gr.: sammansmältning, enhet) PH: 748
hermeneutisk, hermeneutik UA: 141, 145
Hermes (H. Trismegistus) PH: 211, 1431, 1432 ff., 1512
hermetisk konst, hermetiska sällskap PH: 735, 740-742, 840, 1396, 1498
hetär, hetärisk PH: 91, 184, 212, 381, 382, 692, 693, 696, 1182, 1418, 1419, 1583
hic Rhodus, hic salta PH: 713, 918, 924
hierarki (andlig, världslig), värdehierarki, hierarkisk (ordning, utopi) PH: 198, 565, 609-613, 660-661, 846, 958-961, 990, 992, 993, 1467, 1497, 1560, 1569, 1576, 1598-1599
hieroglyf PH: 936 ("landskapet som hieroglyf"; Lionardo), 1321, 1503
(ny) himmel, ny jord (Jes. 65:17) PH: 362, 853, 856, 858, 1411, 1414, 1544
himmelsfärd, (själens h.) PH: 1312 ff., 1324, 1333, 1470, 1493 ff., 1500
UA: 269, 341
h-mollmässan (Bach) UA: 79
Hochschlaf, klarsömn, klärvoajant sömnvakenhet UA: 121, 197
homo absconditus (den outgrundliga, icke fullt bestämda, icke gripbara människan) PH: 1406, 1518, 1522, 1534
homo faber PH: 218, 296, 813, 875, 876, 1121, 1571-1574,
homo homini lupus (homo homini homo) PH: 617, 623, 728 (+ not 39)
hopp (Hoffnung, Hoffen, "en kognitiv riktningsakt"; jfr spes, docta spes)
PH: 1 ff., 10, 77 ff. ("hopp, som ingalunda framträder först när det tydligt vet, vad det hoppas på"), 82-85, 95, 121 ff., 126, 163, 165, 191-192, 197, 210, 212, 214, 238, 242, 285, 333, 347, 352, 364, 365, 371, 379, 385, 387, 391, 411, 471, 497, 499, 506, 513, 525, 534, 590, 607, 628, 645, 673, 696, 708, 713, 723, 727, 739, 795, 878, 888, 989, 915, 923, 938, 944, 945, 977, 989, 997, 1033, 1037, 1065, 1068, 1085, 1100, 1111, 1113, 1143, 1150, 1152, 1212, 1218, 1221-1225, 1276, 1279, 1290, 1293-1294, 1297 ff. , 1303, 1346, 1350, 1370, 1378, 1379, 1403 f., 1409-1417, 1426, 1450, 1456, 1501, 1510, 1516-1517, 1523-1524, 1526, 1534, 1557, 1563, 1618, 1621, 1623-1624, 1628
UA: 11, 23, 75, 89, 123, 156, 181, 222 ("framtidshoppet"), 224, 225, 235, 241, 242, 243, 252, 253, 254, 255, 257, 260, 267, 286, 293, 325, 343, 344, 345
horisont PH: 83, 85, 122, 127, 143, 147, 166, 221, 226, 232, 240, 242, 256, 257, 258, 260, 271, 274, 329, 332, 340, 346, 689, 725, 807, 812, 872, 880, 905, 929, 935, 948, 969, 977, 980, 1016, 1037, 1258, 1270, 1588, 1615, 1628
Horos (Hegel: (absolut) bestämdhet) UA: 147 (+ not 34), 275 (+ not 62)
horror vacui PH: 150 (+ not 9), 357, 358, 361, 610
humanisering av naturen (värld totalt förmedlad med människan) PH: 149, 239, 285, 288, 364, 871
humanitet (Panaitios) PH: 309, 326, 570, 602, 612, 662, 741, 745, 989, 1262, 1276
humanum (mänsklig angelägenhet) PH: 170 (+not 1) , 304, 306, 644, 842, 870, 872, 921, 928, 1025, 1155, 1194, 1240, 1253, 1259, 1406, 1407, 1415, 1423, 1436, 1522, 1608
humor, munterhet, lätthet
PH: 114, 386, 425, 500, 502, 504-506, 509-512, 1017, 1031-1038 , 1213-1214, 1230, 1301, 1422
UA: 91, 131, 280-282
hunger, primärdriften hunger
PH: 16, 56, 71-74, 76-79, 81, 84-85, 94, 204, 335, 356-358, 360, 547, 767, 1040, 1194, 1234, 1348, 1551, 1562, 1578
UA: 247
huri, hurier, hourier UA: 102
Hus (Haus; jfr Hem och not 6, s. 379)
PH: 106, 352, 383, 384, 731, 807-808, 851, 923, 979-980, 1012, 1297, 1360
UA: 149, 151, 331, 332
hospice PH: 671
Salomos hus PH: 763-767
huset som symbol PH: 378-380
Hyperion (Hölderlin) UA: 314, 315
hågkomst, hågkomsttecken, också Er-innerung, "förande till insidan"
PH: 313, 329, 1296,
UA: 47, 95, 238, 241, 252, 262, 269, 320
hämnddrömmar (Bartholomeinatten, Kristallnatten, de långa knivarnas natt) PH: 32-33, 102, 402, 405-406, 1135-1136
härd (se också Hus, Hem; alla sammanfattas av gr.: estia , rom.: vesta )
PH: 69, 74, 288, 334, 347, 367, 427, 441, 442, 1258
UA: 37, 54, 199, 254, 266, 324
härlighet PH: 354, 363, 419, 447, 1177, 134, 1411, 1459, 1490, 1493, 1500, 1504, 1523, 1547, 1548, 1564, 1574
höga paret PH: 381-385 , 1211
högsta goda, det högsta godas ideal (höchstes Gut, summum bonum, verum bonum, "det anteciperade slutändamålet") PH: 16, 122, 191, 192, 198 f., 276, 350, 353, 355 f., 364, 367, 368, 612, 992, 1016, 1038, 1121, 1193, 1289, 1294, 1411, 1550, 1555-1566 (+ not 8, s. 1560; Fichte) , 1566-1577 , 1577-1593 , 1598 ff.
hörnsten UA: 46, 244, 250, 261


icket (i ursprunget) PH: 356-364
icke-euklidisk (praxis, teknik, fysik) PH: 777, 780, 785
icke-längre medvetet UA: 239, 247
ideal PH: 11, 34, 58, 103, 129, 169 f., 189-199 , 209, 229, 275, 277, 278, 282, 305, 331, 349, 491, 540, 561, 564, 613, 636, 643, 666, 667, 678, 696, 831, 975, 987, 989-990, 1027, 1070, 1151, 1226, 1239, 1260, 1416, 1442, 1455, 1456, 1487, 1515 f., 1518, 1523, 1524, 1533, 1556-1562 , 1576
idealformationen PH: 58, 190, 191
idealism PH: 149 (objektiv idealism), 167, 168, 184, 192 (objektiv idealism), 229, 266, 289, 292, 295, 297, 298, 309, 310, 313, 314 (objektiv, subjektiv), 317, 318, 365, 390, 493, 627, 639, 704, 777, 815 (subjektiv idealism), 920, 987, 988, 990, 993, 1027, 1034, 1531 (subjektiv idealism), 1600, 1625
ideallandskap PH: 108, 190, 927, 977, 1414
idée-force, viljeteknik PH: 789f
ideogram UA: 47, 149 (mänsklighetsfigurens i.), 154, 168-181
identitet, identitetsfilosofi PH: 15, 179, 203, 213, 215, 233, 241, 270-271, 364, 367-368, 391, 620, 671, 803, 944, 950, 951, 999, 1010, 1031, 1089, 1143, 1158, 1199, 1242, 1296, 1304, 1436, 1535, 1539, 1540, 1549 (+ not 20), 1560, 1564, 1565
ideologi PH: 7, 11, 60, 64, 129, 134, 158, 169-171, 173, 174-180 , 181, 185, 191, 218, 232, 240-242, 253, 254, 267, 296, 303, 305, 307-309, 317, 320, 475, 495, 516, 565, 575, 603, 627, 630, 634, 669, 679 f., 701-703, 710, 770, 777, 815, 833, 837, 841, 842, 843, 857, 858, 875, 912, 1012, 1018, 1024, 1072, 1077, 1081-1086 ("revolutionär och kontrasterande i."), 1142, 1165, 1189, 1218, 1229, 1234, 1249, 1315, 1359, 1382, 1402-1403, 1406, 1409, 1442, 1446, 1472, 1473, 1505, 1522, 1526, 1562, 1573, 1619
idrott PH: 397, 523-526 , 1063-1065 , 1069
(det) igångsättande (och förkastliga) PH: 1185
Ikaros PH: 102, 757, 833, 1427
immanens
PH: 251, 252, 777, 999, 1349, 1358, 1521, 1527, 1533, 1540
UA: 35, 151, 152, 197, 217, 241, 277
impressionism, impressionistisk
PH: 118-120, 159
UA: 39-41, 44
incipit vita nova
PH: 134 (+ not 1)
UA: 13, 309
ingenjörskonst UA: 43
Ingesinde ("tjänarskarans mystiska figur"), församling UA: 167, 342
inkognito, "vårt moralisk-mystiska inkognito" (det ofärdiga i det mänskliga väsendet, dess inkognito s.1117)
PH: 288, 349, 356, 1117, 1142, 1212, 1223, 1278 ("musiken i sin oöverträffbara närhet till existensen är det som är närmast besläktat med detta inkognito, och samtidigt dess mest offentliga organ"), 1385, 1415, 1490, 1522, 1527, 1529, 1533, 1548, 1549, 1593, 1625
UA: 217, 218, 246, 255, 260
innerlig, innerlighet
PH: 3, 103 ("innerlighet till utvändighet"), 209, 572, 574, 583, 1127, 1162, 1163, 1255, 1327, 1474, 1487, 1576, 1580, 1603
UA: 217, 218, 246, 255, 260 innerlig, innerlighet 49, 51, 53, 66 ("innerlighet som en sekulär artefakt"), 87, 90, 106, 152, 168, 180, 195, 198, 205, 227, 231, 234, 235, 250, 259, 263, 279, 296, 314, 317, 323, 325
(det) innersta, innersta själ, innersta dröm
PH: 73, 1128, 1149, 1539, 1564
UA: 16, 39, 46, 47, 48, 96, 109, 116, 143 ("musikens innersta ordlöshet"), 144, 166, 185, 186, 195, 201, 203, 217, 225, 243, 246, 254 ("innersta härden"), 266, 272, 308, 314, 316, 342, 344, 345
inre, inre blick
PH: 1, 49, 50, 79, 80, 83, 107, 113, 123, 129, 149, 193, 226, 256, 257, 260, 267, 270, 283, 284, 335, 338, 369, 378, 383, 391, 593 ("det inre ordet") 727 ("den rena inre drömenklaven"), 751, 788, 799, 848, 930, 937, 987, 1089, 1154, 1157, 1191, 1236, 1240,
UA: 17, 26, 28, 33, 35, 37, 38, 39, 45, 47, 58, 59, 65, 68 (inre livet), 73, 74, 79, 83, 84, 87 ("det enbart inre livet"), 88, 120, 123 ("det ständigt tillflödande inre livet"), 128, 143, 151, 152, 159, 160, 162, 164, 167, 173, 175, 176, 184, 185, 186, 188, 190, 194, 198, 200, 203, 205, 208, 209, 212, 215, 221, 224, 226, 232, 234, 241, 243, 250, 254, 260, 261, 273, 277, 278, 293, 295, 296, 307, 308, 314, 317, 324, 336, 341, 344, 345
(den) inre Guden UA: 234
(den) inre människan UA: 38
inquiétude poussante (Leibniz) PH: 803, 993, 1007
intelligenshat PH: 70
(vårt innersta) intensiva, intensitet, intensifierande, ein Intensives
PH: 15 ("den yttersta intensitet, det utopiskt mänskliga i världen"), 79, 118, 138, 150, 154, 167, 220 ("att-intensivt"), 221, 248, 251, 286, 341, 352, 354, 357, 358, 367, 435, 482, 619, 786, 794, 923 (högintensiv-utopisk"), 945, 953, 969, 977, 985, 1007, 1010 ("intensivt agens"), 1011, 1084, 1119, 1122, 1130, 1134, 1140, 1171, 1174, 1182, 1188, 1194, 1199, 1206, 1210, 1218, 1242, 1258, 1269, 1270, 1280, 1288 ("den mänskliga intensitetens kärna"), 1289, 1297, 1390 (själv-intensifiering), 1391, 1404, 1463, 1533, 1534, 1548, 1550, 1559, 1564, 1566 (intensiv-existentiella)
UA: 44, 46, 64, 134, 218, 235, 237, 242, 246 (själsintensitet), 250, 255, 261, 265, 266, 322, 332
intention, intentionalitet, förväntningsintention, sprängintention
PH: 2, 3 ("subjektiv intentionsforskning"), 5, 11, 14, 15, 16, 71, 79, 82, 83, 110, 115, 120, 122, 125, 127-128, 137, 166, 179, 201, 213, 215, 216, 241, 337, 343, 352-355, 364, 367, 389, 596, 642, 708, 709, 727 ("utopisk intention"), 761, 790, 796, 798, 800, 804, 837, 855, 878, 880, 884, 909, 927, 929, 967-968, 1010, 1031, 1152, 1190, 1192, 1193, 1196, 1201, 1223, 1227, 1238, 1241, 1262, 1352, 1381, 1383, 1384, 1411 (sprängintention), 1412, 1413, 1416, 1417, 1457, 1481, 1494, 1511, 1518, 1564, 1577, 1598, 1601, 1621
UA: 198, 239, 244, 247, 256, 296; se också symbolintention
Intet (Nichts), intet
PH: 1 (+ not 2) , 3, 11, 15, 17, 124-127, 222-224, 226, 272, 285, 317, 351, 356-364 , 367, 449, 503, 514, 611, 786, 812, 861, 862, 905, 928, 1004, 1077, 1209, 1213, 1229, 1241, 1301, 1303, 1306, 1343, 1344, 1350-1351, 1357, 1360, 1361, 1364-1365, 1378-1384, 1391-1392, 1412, 1413, 1480, 1482, 1530, 1532, 1534-1537, 1540, 1550, 1585, 1607, 1613
UA: 216, 243, 279, 284, 319 ("dödens Intet")
intresse, egenintresse (med speciellt epitet på s. 985, PH: det viljemässigt-intensiva "intresset" självt)
PH: 2, 74, 79, 84, 107, 129, 155, 171-175 (+ not 4) , 179, 615, 631, 706, 948, 985, 1044, 1049, 1062, 1071, 1086, 1132, 1282, 1302, 1559, 1604
UA: 55, 59, 227, 298, 299, 300 ("unionen mellan idé och intresse"), 319
intresselös välvilja (betraktelseestetik; Kant, Schopenhauer) PH: 945-946
revolutionärt i. PH: 84, 107
intryck, impression, aperçu PH: 140, 340, 342, 797, 1165, 1281
intänkande/inkännande (Eingedenken, termen har Bloch från Benjamin, den står hos Benjamin för att tänka/känna sig in i ex. ett historiskt förhållande från en klasståndpunkt, hos Bloch tillkommer utopiska kategorier)
PH: 1289, 1412, 1579
UA: 63, 65, 116, 149, 155, 215, 217, 255, 258
invändig, (djupaste) invändighet, invändig livssfär
PH: 171, 203, 225, 786, 961, 989, 1020, 1022, 1078, 1094, 1121, 1278, 1411, 1487, 1503, 1518, 1578, 1580, 1609
UA: 29, 30, 33, 39, 70, 88, 149, 180, 196, 198, 205, 217 ("vårt mest invändiga"), 219, 258, 259, 291, 293, 317, 325
isigvara (Ansichsein, Hegel, Sartre) PH: 233, 234, 239
Isis-Astarte-Ceres-Maria PH: 69, 101, 197, 381, 787, 804, 810, 1322, 1358, 1396


jaget, dröm-jag, dag-jag,
PH: 7 ("försjunkenheten i jaget"), 24, 52, 57-64, 92-95, 99-103, 119, 131, 190, 395, 663, 748, 784, 799, 1075, 1114, 1125, 1126, 1129, 1135, 1196-1197, 1243, 1302, 1306, 1340-1341, 1393, 1399, 1535
UA: 27, 28, 39, 44, 48, 65, 68, 69, 70, 75, 87, 88, 89, 108 ("det stora, världsliga jaget"), 113, 114, 121, 180, 204 ("det moraliska jaget"), 205, 208, 210, 222, 231, 236 ("jaget måste bevaras i allting"), 240, 251, 252, 253, 257, 266, 267, 272, 275, 281, 284, 314, 316, 317, 329, 334
jag-föremål (Ich-Gegenstand, rimligtvis Schelling; jaget sätter ett "icke-jag" som "Gegenstand") UA: 154
jag + diverse förbindelser UA: 27 (jag-expression), 44, 148 (jag-förbundet), 150 (jag-utsaga), 207 (jag-ornamentik), 228 (jag-avlägsen), 333 (jag-världen)
Jahve, uttågsguden, exodusguden
PH: 245, 465, 576-578, 712, 855-856, 1325, 1328, 1431, 1452, 1455-1463, 1487, 1490, 1493-1500 , 1504-1505, 1514, 1525, 1527, 1541
UA: 281, 321
Jason PH: 880, 884, 1124
Jerusalem
PH: 700 ("nästa år i Jerusalem" (L'Shana Haba'ah B'Yerushalayim) - en judisk bön), 890, 896, 909, 923, 980, 1268, 1325, 1332, 1585, 1586
UA: 47, 218, 249, 273
jugendstil PH: 65, 231, 440, 689, 1099, 1176, 1177
juste milieu PH: 427, 621, 689, 1179, 1443
jäsning
PH: 138, 139, 223, 832, 923, 1006, 1114, 1116, 1118, 1152, 1215, 1258, 1272, 1275, 1531, 1532
UA: 108, 173, 218, 243, 297


kabbala, kabbalistik
PH: 382, 610, 705, 735-736, 759, 761, 839-840, 1335, 1338-1339, 1458-1459 (+ not 18) , 1585, 1596
UA: 259, 325, 336, 338
kairos, det rätta ögonblicket, det historiska tillfället PH: 141
kalvinism PH: 171, 196, 296
kamrat (Genosse; som ledbild) PH: 686, 698, 1092, 1095, 1096
kantat No.179 (Bach) UA: 127
kanvara, kanhändavara (Kannsein) PH: 103, 258-264 (+ not 10) , 271, 347, 1403
Ivan Karamasov (Dostojevskij) UA: 340
karma, karma-läran PH: 1337, 1340, 1479; UA: 327-329
Kaspar Hauser UA: 47, 122
katarer, kättare
PH: 1404, 1468, 1472, 1473, 1492, 1497, 1539, 1559, 1611
UA: 272, 305 (kättardrömmen), 306, 322
kategoriskt imperativ
PH: 192, 308, 726, 1016f, 1019-1025,
UA: 275, 302
katexochen (i egentlig mening) PH: 278 (+ not 27)
katharsis, rening PH: 62, 493, 498, 753 ("föremålens katharsis")
kiddusch haschem UA: 273
kiliasm PH: 587, 594, 598, 607, 630, 636, 679, 743, 753, 1292, 1296, 1395, 1516, 1517, 1539, 1561
klass, klassmässig, klassamhälle PH: 291, 728
klasskamp
PH: 37, 654
UA: 300, 301
klasslöst samhälle, klasslösa individer PH: 198, 242, 391, 609, 618-620, 637, 666, 674, 696-698, 725, 871, 954, 1025, 1061, 1080-1082, 1095, 1124, 1133, 1137-1143, 1381-1382, 1411, 1622
klärvoajans, klarsyn, atavistisk klärvoajans, synsk (Hellsehen, seherisch)
PH: 153, 161, 791, 1396, 1613
UA: 144, 150, 154, 198, 199, 202, 204, 207, 240
"klärvoajant hörande", klarhörande (Hellhören) UA: 199, 207
"klärvoajant kännande" (Hellfühlen) UA: 151
synsk begåvning UA: 150
kolportage PH: 409 (+ not 1) , 423, 424, 426 f., 549 f., 715, 737, 1247, 1359, 1398
komik PH: 102, 501, 1035, 1224, 1227, 1228, 1231, 1232, 1367; UA: 279-282
kommunism, Kommunistiska manifestet (ordbildningen: Cabet, Heine s.655)
PH: 306, 655, 1605
UA: 306 ("kommunismens moraliska renhet")
konstgjordhet, artificiell värld
PH: 447, 451, 453, 459, 718, 731, 757, 764, 771-772, 776, 808, 1054, 1055, 1074, 1076
konsthantverk
PH: 457-459, 461, 716, 850
UA: 21, 25-29, 44, 45
konstruktiv geografi PH: 925, 1080 (+ not 14)
konstvilja, konstviljande
PH: 13, 828, 837, 842, 862, 1283
UA: 29f, 30, 32, 147, 150 ("konstviljandet som ett avsiktsbestämt verkansbegrepp")
gotiskt konstviljande UA: 150
kosmisk, kosmisk inriktning, kosmiskt perspektiv, kosmiskt jubel, mesokosmisk
PH: 5, 362, 363, 381, 419, 440, 461, 464, 573, 581, 610, 614, 738, 739, 777, 800, 804, 838, 841, 844, 845, 849, 851, 857, 861, 866, 870, 871, 916, 937-938, 976, 978, 984, 994, 995, 1004, 1010, 1015, 1030, 1174, 1177, 1208, 1259, 1261, 1264-1265, 1267, 1269, 1327, 1338, 1348, 1351-1353, 1359, 1363, 1368, 1389, 1435, 1438, 1443, 1444, 1448, 1453, 1460, 1467, 1471, 1472, 1480, 1482, 1539, 1540, 1566
UA: 16, 87, 93, 188, 189, 190, 207, 236, 270, 284, 296, 308, 309, 317, 322, 327 ("den kosmiska självigenkänningsprocess..."), 338, 339
kreatur (skapat, skapad varelse, driftsvarelse; bl.a. från Freud), kreaturlighet:
PH: 56, 75, 76, 90, 92, 191, 255, 384, 751, 966, 1002, 1006, 1021, 1032, 1115, 1162, 1360, 1374, 1405, 1408, 1410, 1427, 1507, 1509, 1520
UA: 12, 116, (not 20, s. 142), 240, 242, 259, 270, 275, 284, 295, 300, 336, 344
Kristus
PH: 384, 583-585, 594, 598, 602, 603, 605, 697, 712, 743, 752, 811, 834, 847, 849, 854, 858, 921, 1001-1002, 1006, 1120, 1231, 1277, 1314, 1325, 1329, 1394, 1395, 1398, 1411, 1444, 1473, 1484-1487, 1493, 1495, 1499, 1500, 1501, 1503, 1504, 1505, 1516, 1522, 1539, 1542, 1543, 1585, 1590,
UA: 88, 188, 215, 267f, 271, 279, 282, 283, 304, 326, 336
Kristus-formad, kristen form (christförmig)
PH: 844, 847, (+ not 32, s. 1417), 1314, 1627
UA: 215
Kronos, Saturnus, Jupiter PH: 251, 351, 504, 567, 766, 887, 894, 896, 915, 917, 961, 1000, 1001, 1029, 1316, 1317, 1318, 1387, 1390, 1421, 1424, 1483
ktonisk
PH: 152, 464, 853, 883, 1272, 1273, 1274, 1309, 1311, 1356, 1420, 1421, 1427, 1435, 1441
UA: 121, 239
kubism, kubistisk UA: 24, 34, 42, 43, 44
kultur, kulturer UA: 31, 46, 58, 231, 233 ("kulturens alfa"), 320 ("kulturfog")
kvadrivium PH: 1259 (+ not 1), 1263
kvale (Quale, framkvällande) PH: 783, 1006 1135 (+not 1), 1599
kvalitativt naturbegrepp (se natura naturans) PH: 8, 802 ff.
kvietism (filosofisk och religiös) PH: 127, 228, 1337, 1366, 1447, 1448, 1492, 1514, 1614
kvinnolös gudfader PH: 382, 383
kvinnorörelse PH: 687
kvintomonarkister 594
(avfärd till) Kythera PH: 120 (+ not 17) , 121, 191, 432, 449, 878, 933-934 , 939-942, 957, 972, 1181, 1334
kyniker PH: 559-560, 565, 613, 663, 1430
källa (nuets dunkel) PH: 336, 339
kärlek, kärleksguden, kärleksros
PH: 33, 34, 53, 56, 68, 71, 72, 74, 78, 81, 82, 93, 94, 103, 152, 182, 189, 193, 205, 208, 209, 210, 212, 214, 230, 231, 236, 309, 310, 316-318, 368-377, 380, 384-387, 431-432, 489, 531, 555, 577, 580, 591, 592, 611, 649, 653, 673, 674, 687, 694, 698, 703, 743, 924, 933-935, 940-942, 944, 963, 972, 984-985, 991, 1000-1002, 1038, 1121, 1130, 1131, 1144-1146, 1161, 1168, 1172, 1182, 1183 (Don Juan), 1184-1188, 1222, 1233, 1244, 1252, 1273, 1278, 1310, 1312, 1330, 1334-1337, 1385, 1418, 1426, 1489-1490, 1492, 1494, 1495, 1509, 1518, 1536, 1603
UA: 19, 40, 41, 75, 97, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 119, 121, 127, 131, 135, 170 ("kärlekens geni"), 180, 193, 197, 242, 257, 258, 261, 262-267, 279, 284, 303, 306, 339
kärleksdöd (Liebestod) PH: 56, 1366; UA: 110, 113, 142
kärleksvärld
PH: 666
UA: ("Weitlings, Baaders, Tolstojs utopiskt överlägsna k.") 306
kärnenergi, radioaktivitet
PH: 774-775, 777, 779
UA: 337
kättare, albigenser, katarer
PH: 239, 595, 596, 597, 622, 743, 753, 789, 900-902, 1003, 1331, 1468, 1472, 1473, 1492, 1497, 1538, 1539, 1559, 1611
UA: 198, 272, 304, 305, 306


land, landstigning (Land, Landung)
PH: 201, 215, 273 (+ not 24) , 289, 363, 567, 579, 674, 878, 881, 888, 891, 916, 927, 957, 968, 976, 1035, 1086, 1092 ("stort land"), 1187, 1192-1194, 1201, 1213, 1388, 1453, 1456
UA: 190
Lasarus UA: 325
latens, latensljus
PH: 17, 110, 111, 140-144, 180-182, 186, 198, 203, 258, 273, 276, 277, 336 f., 353, 357 ff., 363, 389-391, 727 f., 787, 813, 843, 909, 926, 947, 949, 1038, 1059, 1382, 1388, 1389, 1413, 1415, 1518, 1532, 1550, 1564, 1566, 1570, 1576, 1591-1592, 1628
UA: 123, 144, 154, 186, 201, 243, 244, 249, 253, 254, 255, 304
Leander UA: 200
ledbild (se också figur) PH: 15, 58, 64, 101, 190, 275, 382, 494, 843, 851, 1091-1096 , 1105, 1115, 1141, 1182, 1185, 1229, 1265, 1301, 1337, 1517, 1522, 1548, 1555-1558, 1562, 1565-1567
ledgestalt PH: 853
ledplansch (Leittafel), en "vägledande panel", ett rättesnöre PH: 15 (+ not 21) , 275, 1096, 1096-1143 , 1214ff. , 1236-1237, 1548, 1555, 1556
ledrum PH: 850-858
Leonora-ouvertyren (Beethoven)
PH: 186, 1295-1296,
UA: 144
Lethe, glömskans opievatten PH: 100, 943, 964, 1037, 1307, 1309, 1351
lex continui (Leibniz) PH: 150, 153
libido PH: 54, 56, 62, 64, 69, 72, 76, 93 ff.
list, listteknik (Hegel)
PH: 779, 781-784, 808, 810, 811
UA: 300
liv, jordelivet, bättre liv, livsinnehåll, livsföring, livsnjutning, livets nödtorft, livsgrund, livets larm, livsångest, livslögner
PH: 1-3, 6, 15, 16, 24, 30, 31, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 64, 79, 85, 94, 110, 117, 123, 149, 157, 158, 159, 165, 178, 184, 190, 191, 195, 197, 210, 225, 231, 243, 249, 311, 321, 325, 339, 341, 342, 348 ("sprickan i livet"), 379, 380, 383, 386, 389 (Pandoras ask), 390, 406-407, 414, 462, 474 (önskeliv), 480, 507, 529, 536, 546-548, 552 (Fourier), 558-560, 582 (Grekland), 604-605 (More), 613, 639, 654, 656 (Saint-Simon), 662 (våldsfritt liv), 679 (Marx), 680, 682-688, 694, 698, 714, 718, 723, 766 ("det verksamma livet"), 849, 859, 861, 867, 876, 921, 927-928, 939-940, 942, 945 (Schopenhauer; viljan till liv), 954, 978, 983, 993, 996, 1033, 1040, 1067-1069, 1074, 1082, 1085-1086 (livsgrund), 1097-1101, 1133, 1136, 1144, 1146, 1150, 1162, 1171, 1175-1179, 1184, 1200, 1203, 1206, 1208, 1215, 1225 (Quijote), 1232, 1238, 1268, 1299-1314, 1319-1323 (Egypten), 1324-1330, 1334, 1336-1339, 1343-1347, 1350, 1354, 1355-1363, 1368, 1369, 1371, 1379-1381, 1384, 1385, 1389-1391, 1405, 1434, 1443, 1447, 1450, 1484f. (Kristus), 1519, 1558, 1561, 1585, 1616, 1621, 1625 (ett urval av träffarna)
UA: 17, 27 ("ut i livet kantrande relation"), 32, 33, 34, 35, 38, 143 ("det filiströsa, drömlösa, osymboliska livets prosa"), 175 ("livet i sammanhang"; Beethoven), 194, 216, 225, 226, 237, 242, 244, 245, 252 ("absolut liv"), 257, 278 ("det verkliga, inre-yttre livet"), 291, 305, 306, 307, 313-316, 319, 322, 324, 326, 327-331, 333, 336, 338, 342
evigt liv, livet efter detta PH: 125, 208, 246, 307, 322, 342, 596, 752, 942, 1324, 1327, 1328, 1496, 1609
livsfilosofi (Lebensphilosophie) PH: 231
livskälla, livets källa PH: 910
livslinje (Lebenslinie) UA: 31
livsträd (kristen/gotisk byggnadssymbol) PH: 13, 90, 188, 464, 838, 843, 844 f., 847-850 , 858, 870, 872, 1329, 1332, 1592
(geografisk) utopisering av en livets rikedom PH: 914
livsvärld (Lebenswelt; världen vi lever i och är en del av. Husserl)
ljus, ljusblixt, ljusdunkel
PH: 11, 27 (livsljuset), 88 (bildljus), 112, 116, 120, 128, 129, 135, 139, 142, 144 ("det framåtriktade mörkret, ett mörker där ljuset börjar bana sig väg"), 154, 161, 182, 187, 188, 192, 200, 229, 257, 344 ("vid fyrtornets fot finns inget ljus"), 389, 428, 449, 492 ("Licht mit Glück"), 518, 550, 588, 645, 742, 745, 746, 766 (Bacon), 833 (Böhme), 857, 892, 923 (Baader), 934, 937-938 (Rembrandt), 962-963, 969, 986, 1002, 1004-1007, 1036f. (Hegel), 1115-1116, 1199, 1240, 1269, 1282, 1289, 1293, 1302, 1304, 1306, 1309, 1318, 1330, 1375, 1387, 1415, 1421, 1428 (Prometheus), 1437, 1450, 1459, 1464-1474, 1493, 1508, 1510, 1523, 1544, 1549, 1587, 1588, 1590, 1601, 1614, 1628 (ett urval av träffarna)
UA: 12, 16, 26, 39, 68, 90 ("urljuset"), 115 ("ljusmagi"), 116 ("ett helt annat ljus än dagens sol"), 120, 124 ("det otillgängliga ljus, i vilket Gud bor"), 151 ("inre-övre ljus"), 164, 178, 203 ("det jagförbundna ljuset"), 204 ("yttre och övre ljusets natt"), 207 ("det främmande ljuset, astralmytens dödliga klarhet"), 216 ("det paradoxala modet att just ur töcknet förebåda ljuset"), 218, 223, 233, 238, 243, 247, 248, 268, 271, 272, 273, 278, 279, 281, 284, 292, 293, 295, 303, 304, 305, 309, 317, 322, 326, 328, 345
ljusdrift (Lichttrieb; betecknar en strävan mot högre mål)
PH: 211, 239, 1548
UA: 239
ljuslycka (Lichtglück), oklart vad det står för PH: 185
locus minoris resistentiae UA: 296, 301
logos, logosmysterium, logosmyt
PH: 842
UA: 38, 201, 203, 214, 233, 271
logos spermatikos PH: 752
Lorenzkyrkan i Nürnberg UA: 35
Lucifer, luciferisk
PH: 220, 833-834, 890, 1238, 1240, 1242
UA: 75, 84, 88, 89 ("fröet till parakleten"), 113, 122 ("självets luciferiska målriktning"), 123, 166, 171, 175, 181, 200 ("luciferisk-mystikt Rike"), 203, 205, 272-273, 341, 342
luftslott PH: 9, 10, 13, 25, 96, 98, 101, 115, 154, 409, 428, 505 (Aristofanes), 550, 634, 670, 673, 795, 828, 1333, 1618
(den) lulliska apparaten, lullisk konst PH: 760-763
lycksalighet PH: 192, 313, 567, 720, 891, 923, 1142, 1312, 1326, 1349, 1560, 1561, 1585, 1586
lyra apollinis UA: 188
längtan (Desiderium - Bloch: "den enda ärliga egenskapen hos alla människor". Använt redan av vältalarna i det romerska riket: Horatius, Cicero)
PH: 4, 6, 45, 49-51, 56, 72, 83, 360, 366, 418, 433, 435, 462, 470, 523, 670, 685, 822, 837, 847, 890, 892, 910, 916, 933, 940, 965, 977, 979, 990, 1051, 1077, 1095, 1126, 1143-1144, 1153, 1167-1173, 1188, 1192, 1254, 1576, 1628
UA: 12, 13, 36, 48, 70, 79, 86, 87, 90, 96, 109, 112, 113, 114, 120, 121, 127, 128, 131, 140, 174, 186, 189, 190, 197, 200, 201, 206, 214, 227, 241, 242, 247, 260, 272, 284, 295, 308, 313, 314, 344, 345
lättja (denna relikt från paradiset; Schlegel) PH: 1065
lösenord
PH: 143, 354, 554, 599, 751, 1128, 1315-1317, 1353, 1502, 1509
UA: 255-260, 342


makanthropos, den stora (makrokosmiska) människan, makantropisk
PH: 805, 1268 (+not 20) ,
UA: 47, 88 (m. och hans talande hav), 191, 206 (”makantropiska struphuvud”)
makrokosmos UA: 34, 336
manikeism PH: 584, 586, 1001, 1006, 1318, 1330, 1432, 1472-1474
manum de tabula, lat.: händerna från tavlan PH: 217 (+ not 6)
mardröm PH: 83, 91 ff., 95, 350, 505, 1307
Maria, mariakult
PH: 69, 197, 206, 208, 371, 418, 691, 696, 697, 750, 963, 1121, 1171, 1394
UA: 39, 40, 127, 250, 324
Marta-Maria PH: 1120-1124
marxism ("tendensvetenskapen marxism") PH: 331, 346, 781, 1123, 1615
och (konkret) antecipation (utopi) PH: 161, 288, 331 f., 677, 723-729
köldström och värmeström PH: 235-242 , 678 f.
masker UA: 20, 29, 30, 36, 45
maskin, maskinvara, fabriksvara
PH: 442, 443, 448, 449, 808, 809
UA: 21-25, 26, 336, 345
materia, processmateria, materiesköte, materiebegrepp, materialitet (se också natura naturans) PH: 6, 66, 148, 203, 219, 222, 223, 230, 235-241 , 258, 271-274 , 285-287, 300-303, 330, 333, 347, 357, 364, 390-391, 749, 774, 780, 783, 786, 787, 792, 801, 811-814, 929, 948, 993-996 , 1016, 1031, 1109, 1208, 1568, 1577, 1586, 1601, 1626-1627
materialism, materialistisk historieuppfattning, historiematerialism, dialektisk materialism: PH: 291, 292
mekanisk m. PH: 988
matta, mattan som korrektiv (Teppich; Lukács) UA: 64-75 (se kommentar högst upp s.65 och not 26 , s.64), 82, 84, 89, 94, 104, 107, 123, 134
Matteuspassionen
PH: 1519
UA: 71, 103
mazdaiska kyrkan (Iran) PH: 1467-68
medelmåttighetens diktatur PH: 667
medeltiden, medeltida
PH: 183, 201, 251, 272, 330, 381, 405, 422, 437, 447, 465, 508, 540, 566, 570, 590, 594, 595, 642, 647, 656, 710, 717, 718, 719, 752, 753, 755, 760, 822, 823, 828, 829, 835, 836, 839, 840, 843, 849, 857, 858, 864, 875, 889, 891, 892, 893, 897, 898, 935, 941, 942, 957, 959, 961, 966, 967, 975, 976, 1027, 1035, 1041, 1069, 1112, 1113, 1119, 1121, 1140, 1184, 1197, 1205, 1206, 1208, 1218, 1221, 1224, 1230, 1250, 1259, 1263, 1265, 1266, 1276, 1277, 1334, 1345, 1426, 1502, 1536, 1543, 1559, 1560, 1571, 1572, 1573, 1576, 1615
UA: 32, 50, 57, 58, 59, 71, 79, 115, 147, 160, 171, 188, 212 ("de medeltida gudsbevisen"), 294 ("den medeltida idén om mänskligheten")
melankoli, uppfyllelsens melankoli, Melancholia (Dürer) PH: 221, 351, 363, 348, 349, 351, 366, 377, 1034, 1068, 1124, 1207, 1208, 1209, 1212, 1213, 1587,
mer (ein, das Mehr), mer-vara PH: 959, 998; UA: 135, 270
merhaba, merkava (den himmelska tronvagnen) PH: 793, 1458, 1585-1586
Messias, messianism, messiansk
PH: 578-579, 705, 888, 1404, 1413, 1456, 1459-1464, 1489, 1491, 1498-1502, 1514, 1612
UA: 200, 230, 260, 271, 286, 322, 326, 344, 346
Metaphysik der Tragödie (Lukács) UA: 274-275
metempsykos UA: 323
militant optimism PH: 166, 227-230, 237, 277, 364, 518
millenarier PH: 594
millenium, tusenårsrike UA: 305
Minerva, Athena PH: 96, 105, 115, 147, 493, 696, 784, 1161, 1369, 1420-1422, 1425, 1430
Minervas brinnande uggla PH: 7 (+ not 11), 105, 527, 548, 731, 738, 880
minnesång UA: 67, 121, 213
Missa solemnis UA: 244
moderrätt (se Bachofen) PH: 152, 183, 184, 381, 464, 465, 483, 568, 573, 621, 693, 694, 1308, 1309, 1356, 1377, 1447, 1513
moira, öde, fatum PH: 281, 286, 574, 588, 610, 816-817, 986, 1422-1423, 1426, 1427, 1512-1515, 1614
Molok, molokgrund UA: 273
moralisk anstalt (teatern) PH: 484, 490, 491, 493, 499,
moral, (den) moraliska lagen (Kant), moraliska ledbilder
PH: 6, 15, 79 ("moralisk-religiösa affekter", Kierkegaard), Freud: 93, 101; 167, 173, 174 ("citoyen-ens abstrakthet som moralisk person genomskådades inte"), Freud, Adler: 190, 192, 282, 305 ("den abstrakte citoyen-en, detta moralisk-humana artideal"), 315, 321, 640 ("socialism är det, som så lång tid förgäves har sökts under namnet moral"), 724, 727, 917, 989-990, 992, Leibniz: 1008, 1020, 1023, 1025, 1051, Machiavelli: 1110, 1141-1142, 1242, 1278, 1350, 1524, 1534, 1561, 1574-1575, 1593, 1625
UA: 220, 223
(den) moraliska viljan i Beethoven-musiken UA: 132, 197
(berget) Morija UA: 269
morgon, morgondag, morgonrodnad (Jakob Böhme)
PH: 5, 105, 112, 113, 115, 126, 133, 134, 135, 144, 154-156, 160, 161, 166, 178, 355, 368, 369, 374, 375, 376, 379, 419, 499, 553, 687, 714, 863, 945, 981 ("nattlig dag, som just de livsbejakande grekerna kallade morgonrodnaden"), 1191, 1299, 1351, 1627
UA: 68, 114-116 ("långfredagsmorgonens gåtfulla ljus"), 294
mundus situalis (Campanella: den aktuella, föreliggande världen, "livets blotta situationstillstånd") PH: 270, 610, 613, 619
musik
a capella UA: 79
ackord
PH: 1248
UA: 51, 52, 53, 54, 74, 86, 87, 92, 100, 105, 106, 107, 108, 112 123, 161, 175
adagio PH: 1289, 1291 UA: 84, 85, 93, 95, 96, 110, 113, 114, 117, 165, 176
allegro UA: 85
(den) andra musiken UA: 165
anslag UA: 126-132
atonal m. PH: 1258, 1280, 1283, 1286
cantilena UA: 51, 67
continuo
PH: 1266 (+not 18), 1287, 1288
UA: 134
crescendo UA: 134
Diabelli-variationerna UA: 176, 183, 184
diminuendo UA: 134
dirigerande, dirigent UA: 130
discantus UA: 51 (+not 6),
dissonans
PH: 1258, 1259, 1280
UA: 105, 107, 159
dominant, dominantspänning, dominanteffekt
PH: 970
UA: 74, 80, 96, 99, 105, 157, 171, 174, 175, 176
dramatisk kontrapunkt UA: 176
dur, durtonart UA: 51, 52
enstämmighet UA: 51, 106,
espressivo
PH: 970, 1249, 1251, 1252, 1257, 1281
UA: 119, 197
eurytmik UA: 103
exposition UA: 172
exprimatio PH: 1257
finalen (Brucknerska finalen) UA: 94
folkvisa UA: 52
fortgång UA: 176
frasera, frasering UA: 164, 166
fuga, dux, comes
PH: 1253, 1258, 1264 1280-1289
UA: 63, 65, 72, 73, 74, 80, 105, 106, 107, 122, 167, 169, 170, 171, 177-178,
föredrag UA: 85, 128, 129
förhåll UA: 92, 128, 182
generalpaus UA: 105
genombruten (g. ackord) UA: 72, 73, 77, 107, 174, 177, 178
genomföring
PH: 1258, 1284
UA: 70, 80, 81, 85, 86, 87, 94, 96, 106, 107, 110, 138, 168, 170-175, 192,
genomkomponerad UA: 100, 103
grundton PH: 1258
harmoni, harmonik, harmonilära, harmonisk grundfärg UA: 52, 53, 54, 55, 73, 74, 75, 78, 80, 87, 89, 101, 102, 105-107, 108, 112, 153, 164, 165, 176
harmonisk-rytmiskt tänkande UA: 74, 87, 106, 175
homofoni, homofon UA: 67, 71, 73, 79, 81, 97, 98
(den) horisontella följdens)kontrapunktik UA: 174
jonisk skala (durskala med grundtonen C) PH: 1250
kadens PH: 969, 970, 1249, 1258, 1259, 1280, 1281, 1295
UA: 87, 99, 158, 182
kammarmusik, kammarmusikalisk (finess) UA: 62, 69, 94, 104, 106, 107, 108, 168, 170, 174, 177
kantat PH: 1271, 1291; UA: 127
konsonans
PH: 1258, 1266, 1280
UA: 105, 182
kontrapunkt, kontrapunktik
PH: 975, 1250, 1261-1264, 1269, 1288
UA: 52, 53, 54, 55, 65, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 84, 87, 88, 94, 106, 107, 114, 122, 123, 130, 138, 149, 154, 159, 160, 165, 168-181, 187, 192, 198,
koral UA: 50, 53, 70, 102
kromatik, kromatisk skala
HP: 975
UA: 52 (+not 10), 81, 106, 160
kvint, kvintcirkel, kvintfall UA: 50, 155, 168, 170, 182
lagbundenhet (sfärisk harmoni, kosmisk musikteori) PH: 1260 ff.
ledmotiv UA: 119, 137
ledton, ledtonsaffinitet UA: 158, 160, 182
Lied
PH: 1269
UA: 67, 76f, 97
lydisk skala (durskala med överstigande kvart, grundton F)
PH: 1250
madrigal UA: 52
maestoso PH: 970
Mannheimskolan, Stamitz PH: 1285
UA: 55, 133
melism, melismatisk
PH: 1250
UA: 53, 72, 73, 74, 77, 78, 81, 82, 83, 88, 94, 98, 99, 106, 107, 108, 119, 122, 123, 128, 130, 168, 178
melos PH: 1247, 1260 (+not 2), UA: 168, 192
mensuralnotskrift, mensuralmusik (taktindelad musik) PH: 1265; UA: 51
modulation PH: 1258 UA: 51, 99, 156, 158, 172, 187
moll, molltonart UA: 51, 52, 161
(den) mozartska sonaten UA: 173
mässa, rekviem PH: 1292-1294
Mästersångarna (i Nürnberg; Wagner) PH: 1273 UA: 108, 121, 128, 129, 140, 192
opera
PH: 969-977, 1269
UA: 33, 56, 65, 67, 69, 70, 74, 77, 79, 85, 98, 99, 100, 137, 144
opera buffa UA: 70
oratorium PH: 1269; UA: 65, 127
Othello (Verdi) UA: 133
oändlig melodi (se också talsång) UA: 98, 99
Parsifal (Wagner) UA: 114f
partita, partitorna (Bach) UA: 103
pastoso PH: 1254 (se not 24)
polyfoni, flerstämmighet PH: 1249, 1283, 1287
UA: 50, 51, 73, 82, 99, 103, 106, 119, 123, 134, 139, 177, 178
polyrytmik UA: 192
programmusik, program PH: 1256; UA: 94, 97, 170 ("programmets diktatur"),
recitativ UA: 68, 70, 77, 78, 99, 128, 133, 137
Ringen, Nibelungentrilogin (Wagner) PH: 1272f; UA: 108, 109, 117, 118-122, 143
rondo UA: 84 (+not 10)
rubato UA: 165
rytm, rytmik PH: 1286; UA: 86-87, 104, 107, 159, 163f., 198
sats UA: 51
scherzo UA: 85 (+not 12), 95
septimackord (förminskat s.) UA: 105, 161
skala, tonskala UA: 53, 74, 86, 105, 107, 158-161, 168, 174, 182, 187
sonat, sonatformen
PH: 1258, 1280-1289
UA: 55, 63, 67, 69, 72, 79-86 (+ not 6), 105, 106, 107, 108, 125, 135, 137, 138, 142, 166, 169-172, 175 ("sonatens tvåprincipslära")
språket i musiken PH: 1257; UA: 128, 154, 156, 181, 182, 192 ("tonens medfött själsförbundna språk"), 195, 201,207
stretta UA: 171
stämmor, stämföring UA: 57, 73, 83
symfoni (Se också Beethoven, Brahms, Mahler, Schubert, Schönberg)
PH: 1247-1248, 1256, 1273, 1275, 1282, 1285, 1289
UA: 56, 58, 61, 65, 69, 70, 74, 75, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 123, 134, 141, 167
synkop UA: 100f, 101, 103, 104, 108, 164, 165, 192
takt, taktslag UA: 80, 97, 101, 102, 103, 163, 164, 166, 167, 168, 176
talsång UA: 98, 100, 118, 128, 129
tema (Thema, också Gegenstand) UA: 175, 176
tolvtonsmusik PH: 1258, 1280-1283
tonalitet, tonika
PH: 970, 1286, 1295
UA: 92, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 165, 171, 173, 174, 182, 198
tonart PH: 1250, 1253; UA: 157, 172
tonmåleri, programmusik, program
PH: 1270-1280
UA: 92, 94, 97, 143, 170
tonord (Wagner) UA: 120
transcendent opera, musikalisk transcendens UA: 65, 104 ("musikens transcendenta tendenser"), 108-123, 135 ("den transcendenta operans utopiska verklighet"),
treklang, triad, utvidgad treklöang UA: 160, 161, 182, 188
trop PH: 1250
trångföring UA: 171
tuttisats UA: 136, 137
(som) vilja (Schopenhauer) UA: 195
vokalis PH: 1250
UA: 50
ändlös sång, oändlig melodi, vor sich Hinsingen UA: 50, 67, 73, 77, 97, 101, 104, 108, 159, 187
mutatio specierum PH: 754
Münchhausen
PH: 507, 509, 737, 779, 874, 1204
UA: 227
Münstern i Straßburg PH: 151, 177, 180, 839, 842, 844, 848, 1155, 1519
mystik (se också Böhme, Cusanus, Eckart, Franck, Kabasilas, Lao-tse, Münzer, Paracelsus, Silesius, Thomas)
PH: 203, 210, 317, 340, 354, 793-794, 834, 958 ("mystisk tyngd", Giotto), 1120, 1197, 1331, 1335, 1342, 1364, 1388, 1398, 1407, 1446, 1458, 1464, 1472, 1504, 1508-1509, 1526-1527, 1533, 1534-1540, 1550, 1560, 1564-1565, 1585, 1596-1597, 1600
UA: 28, 33, 35, 40, 41, 46, 68, 69, 87, 88, 91, 108, 114, 116, 117, 120, 121, 122, 135, 139, 144, 145, 151, 156, 165, 186, 188, 189, 190, 196, 199, 204, 208, 215, 224, 231, 235, 242, 244, 245, 246 ("mystisk själsintensitet"), 250, 255, 258, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 273, 326
myt, arkaisk-mytisk (se också astralmyt), mytisk, mytologi
PH: 6, 7, 16, 63, 69, 71, 75, 91, 104, 110, 139, 148, 153, 181, 183-185, 188, 197, 215, 220, 246, 250-251, 310, 347, 362, 364, 381, 382, 388, 390, 431, 453, 461, 465, 510 (Pygmalion), 581, 594, 613-614, 679, 693, 728, 742 ("utopiserade myter), 744, 751, 752, 758, 762, 777, 787, 793, 804, 816, 824, 838, 842, 853, 881, 883, 884, 885, 910, 915, 923, 926, 938, 957, 960, 968, 976, 977, 981, 987, 1001, 1029, 1076, 1078, 1084, 1108-1109, 1150, 1202, 1264, 1274-1275, 1278, 1292, 1308, 1309, 1315, 1318, 1323, 1331, 1333, 1334, 1356, 1380, 1396-1398, 1401, 1403, 1404, 1416, 1423, 1426, 1429, 1451, 1462, 1464, 147-1477, 1483-1487, 1496, 1500, 1515, 1516, 1518, 1523, 1526-1529, 1532, 1533, 1548, 1549, 1564, 1565, 1574-1576, 1588-1593, 1611-1615, 1625, 1626
UA: 38, 46, 114, 117, 134, 135, 139, 141, 144, 204, 205, 214, 256, 326
mål, telos, målbild, målsättning, målsökande, målinriktad, målinnehåll, måldröm
PH: 1, 4, 5, 13, 21, 30, 37, 50, 51, 55, 64, 65, 74, 80, 84, 85, 110, 115, 133, 140, 142, 159 ("Bergson vänder sig mot en processtanke med mål"), 173, 177, 181, 189, 191 (slutmål), 198, 203, 210, 213 ("försakligande av måldrömmen"), 216, 217, 221, 222, 223, 232, 233, 234, 236, 237, 240, 241, 255, 312, 331, 343, 347, 348, 361, 368, 379, 391, 485, 515, 517, 536, 556, 587 (utopiskt grundmål), 589, 594, 605, 609, 610, 618, 621, 622, 629, 637, 648, 650, 652, 654, 663, 677-679, 682, 725, 726, 766, 781, 792, 810, 836, 837, 841-844, 876-879, 888 (Kanaans land), 903, 904, 905, 911, 924, 927, 928, 945, 946 ("överallt vid sitt mål"), 951, 965-967, 1006, 1011, 1012, 1016, 1048, 1061, 1082, 1089, 1091, 1094, 1104, 1105, 1108, 1122, 1123, 1139, 1141-1143, 1166, 1199-1200, 1207, 1211, 1226, 1228, 1234, 1238, 1245, 1262, 1288, 1294, 1298, 1299, 1301, 1320, 1336, 1339, 1342, 1376, 1382, 1390, 1408, 1454, 1458, 1459 ("Eh'je ascher eh'je, målets gud."), 1468, 1472, 1476, 1493, 1504, 1510,1516, 1540, 1544, 1550, 1559, 1560, 1563, 1566, 1569, 1579, 1581, 1582, 1602, 1607, 1623, 1625, 1626, 1628
UA: 11, 13, 16, 25("nyttoinriktade målsättningen"), 47 ("målstimulanser"), 63, 76, 96, 135, 167 ("obekant mål"), 296, 297 ("målinvention"), 305
målpatos PH: 678
(allmän) människa, generisk människa (Gattungsmensch) PH: 291, 1558
människosläktets enhet (Stoa) PH: 572
Människosonen, människosonsmysteriet
PH: 1486, 1488, 1493;
UA: 38, 39, 40, 268, 273, 318, 330
människoväsen, människoväsendet UA: 40
mänskligheten, humanum, medmänsklighet
PH: 8, 66, 147, 216, 305, 306, 307, 320, 322, 333, 363, 550, 576, 585, 616, 645, 652, 656, 663, 672, 674, 692-694, 716, 766, 775, 939, 949, 1019, 1023, 1047, 1050, 1070, 1134, 1194, 1196, 1229, 1238, 1297, 1301, 1348, 1359, 1361, 1377, 1381, 1390, 1416, 1436, 1439, 1442, 1493, 1531, 1539, 1602, 1605, 1606, 1607, 1608, 1611, 1613, 1614, 1615, 1622
UA: 87, 121 ("mänsklighetens socialt mystiska entitet"), 149 ("mänsklighetsfigurens ideogram"), 294, 306, 320, 329, 331 ("mänsklighetens Hus")
mänsklig värdighet, människovärde PH: 192, 628, 629, 632, 1511
möjlighet, möjlig, omöjlig
PH: 258-271 , 278-288 , 1008
UA: 13 ("det möjliga självmötet"), 26, 35, 36, 46, 47, 52, 53, 59, 62, 64, 83, 101, 104, 105, 107, 111, 120, 129, 135, 150, 154, 157, 158, 159, 174, 175, 180, 183, 200, 201, 218, 219, 220, 221, 248, 256, 262, 272, 275, 279, 281, 285, 286, 299-306, 311, 312, 327, 330, 331, 338, 343-344
objektiv-reell m. PH: 5, 271-278 , 331 f.
realmöjlig, reell möjlighet PH: 164, 165, 225, 226, 237, 260, 271, 274, 277, 278, 284, 390, 697, 878, 1412, 1577
saklig-objektiv m. PH: 259-264
sakmässig-objektenlig m. PH: 264-271
mörker PH: 102 ("Det framåtriktade mörkret, ett mörker där ljuset börjar bana sig väg")

nasir, nasiré PH: 576, 577, 1454
nattdröm
PH: 60 ff., 87 ff., 97 ff., 111, 131 f.
UA: 185, 186, 238f
natura naturans (jfr natursubjekt) PH: 235, 239, 272-273 , 287, 767, 777, 783, 786, 787, 804 f., 810, 815, 817, 995-999, 1005, 1006, 1274 f.
natura naturata PH: 787, 804, 996, 999, 1078, 1274, 1275
naturalisering av människan, humanisering av naturen PH: 149, 277, 285, 353, 364
naturrätt (se också uppåtstigande borgarklass) PH: 565, 621-637 , 638, 1138, 1147
matematiken som modell för n. PH: 635 f.
natursubjekt (se också natura naturans) PH: 777, 785-787, 799, 802-807 , 810, 1381, 1383, 1529, 1565
nazism, fascism (se också Brüning, Gentile, Hitler, Moeller van den Bruck, Rosenberg, Sombart, Sorel; Blut und Boden, dopo lavoro) PH: 32, 70, 94, 320, 321, 427, 524, 531-532, 537, 596, 682, 705-710, 713, 722, 798, 1045, 1047, 1050, 1058-1062, 1064, 1098, 1107, 1108, 1112, 1135, 1226, 1361, 1605, 1610
(det) negativa ("denna väldigt pådrivande kraft"(Hegel)) PH: 1011
New Moral Worlds (Owen) PH: 551 ff., 598, 648
Nibelungentrilogin UA: 118
nihilism PH: 1212, 1282, 1360f., 1366, 1382, 1383
nil inultum remanebit UA: 339
nionde symfonin (Beethoven) UA: 56, 320
nirvana UA: 190
nominalism
PH: 310, 312, 942, 1027
UA: 41 ("den mystiska nominalismen"), 138, 150, 224, 236 (de tre sista: "den moraliska nominalismen")
non omnis confundar PH: 1294, 1388 (+not 4); UA: 314
non plus ultra PH: 143 (+ not 5) , 886, 1205
nous UA: 190
novum, nyhet
PH: 5, 6, 7, 8, 11, 17, 140, 143, 146 f., 156, 157, 159, 160, 166, 226, 227-235 , 335-336, 347, 359, 556, 578, 621, 658, 726, 726, 728, 923, 999, 1013, 1153, 1156, 1173, 1204, 1239, 1265, 1311, 1343, 1380, 1386, 1391, 1412, 1421, 1424, 1426, 1467, 1487, 1499, 1502-1504, 1531, 1543, 1544, 1548, 1624, 1626
UA: 55, 161, 255, 273
(det) numinösa (det Helt Andra; förbindelse med det sublima: 1407) PH: 1164, 1405-1417 (+ not 19)
nunc stans (det eviga livet, i Eckarts mystik: fullkomlighetens nu; se också eleaterna och "dröj, du är så skön") PH: 340, 957, 1004, 1005, 1194, 1504, 1537, 1540, 1564, 1628
nu-och-här (das Jetzt und Hier), nu-och-där (dess dunkel) PH: 11, 206, 209, 214-216, 221-223, 348, 1154, 1188, 1190, 1194, 1208, 1209, 1211, 1212, 1224, 1296, 1562
nyplatonism (se också Augustinus, Ficino, Plotinos)
PH: 68, 79 not20, 104, 239, 570, 748, 751, 752, 1076, 1535, 1594
UA: 214
(se jag gör allt) nytt UA: 211
nådedrama PH: 1195 (Calderon), 1469; UA: 69, 120, 135, 275

(det) obetingade (det obetingades primat, "obetingat och totalt hopp, som experimenterats fram under namnet Gud", det obetingades utopi)
PH: 127 (+ not 22) , 192, 355, 598, 630, 679, 988-989, 1169, 1182, 1193, 1208, 1212, 1216, 1218, 1223, 1224, 1227, 1230, 1236-1237, 1240, 1246, 1247, 1398, 1413, 1416
UA: 216, 217, 222, 223, 256
objektteori, Gegenstandstheorie (från Meinong, 1899) PH: 265, 266
objet d'art UA: 26, 27
ockasionalism UA: 196, 301, 1425 (Occasio, gudinna), 1426
Odysseus
PH: 15, 354, 507, 881, 891, 1201-1206 , 1213, 1420, 1421
UA: 183, 256, 325
odödlig, odödlighet, odödlig själ
PH: 101, 192, 534, 738, 754, 887, 943, 965, 988, 989, 1033, 1150, 1303, 1304, 1310, 1313, 1321, 1324, 1326-1328, 1332, 1335, 1339, 1342-1343, 1347, 1349, 1357, 1358, 1362-1364, 1366, 1368-1373, 1377, 1380-1381, 1436, 1508
UA: 206, 220, 223, 227, 316, 321, 322, 323, 330, 342
offerdöd UA: 219, 270, 271, 272
ogrund (Ungrund; Böhme) PH: 220, 1009 (Bloch förelår här: "ett icke förutsebart processelement", 1010
okonstruerande ontologi UA: 272
(den) okonstruerbara (existens-)frågan UA: 13, 209, 250, 255, 256, 266, 284, 287, 308
okunnighetens asyl (Spinoza om ändamålsbegreppet) PH: 1008
omedelbart vara PH: 49, 347
omedvetet
PH: 63 f., 130, 145, 151, 1356
hos Freud PH: 61 f., 155 f.
hos Jung PH: 66 f., 155 f.
UA: 108, 113, 120, 121, 122, 156, 192, 197, 238, 241, 242, 243 ("det omedvetna av högre ordning"), 247
omega(-t), "det yttersta omegat" PH: 1458, 1504, 1585; UA: 233, 272
omintetgöra, omintetgörande
PH: 222, 361, 364, 1423, 1523, 1532, 1564
UA: 208, 231, 284, 335, 336
omnia sint communia PH: 566, 679
ontiska symbolinnehåll UA: 246
ontologisk, ontologi
PH: 2, 12, 118, 119, 124, 274, 278, 284, 357, 363, 877, 959, 960, 968, 1614, 1627
UA: 71, 89, 95, 96, 107, 113, 116, 120, 122, 131, 134, 135, 164, 178, 182, 261
ontos on (varande vara; hos Platon rör sig varat mot högre fullkomlighet, blir alltmer "varande", detta är en central idealistisk figur) UA: 257
opera PH: 372, 969-977
opium/nattdröm/schizofreni PH: 99-100, 103
Orfeus PH: 98, 100, 154, 182, 494, 921, 972, 974, 1276, 1290, 1400-1402, 1416, 1418-1419 , 1420, 1550
orgon PH: 738
ormen, paradisormen, ureuskobran
PH: 1496, 1497 ff.
UA: 242, 272, 273, 341
Ormuzd-Ahriman PH: 584, 586, 1001, 1316, 1330, 1465-1474 , 1499, 1508
ornament, ornamentik
PH: 179, 184, 448-449, 516, 693, 828, 829, 843, 848-849, 958-959, 1277, 1585, 1599
UA: 26, 39, 44, 45, 65, 257 ("ornamentets slutbetydelser")
osamtidig, oliktidig, osamtidighet PH: 502, 736, 865, 955, 956, 1059
Osiris PH: 1319-1323, 1328, 1332, 1433-1434, 1440, 1486; UA: 268
ossianskt landskap, Ossian-värld PH: 152, 454, 912-914, 917, 943, 979
outsäglig UA: 195, 245, 246
oändlig(t), oändlig melodi UA: 36, 72, 73, 74, 98, 99, 100, 105, 131, 156 ("musikens oändligt undvikande väsen"), 157, 158, 223, 224, 225, 226, 234, 249, 292

Pan PH: 1075, 1363; UA: 193, 236
Pandora, Pandoras ask PH: 387-391 , 1159-1160, 1171, 1173, 1430, 1431
panlogism ("tänkandet som verklighetens väsen", Schelling, Hegel)
PH: 148, 218, 219, 1027,
UA: 96, 218, 229, 271, 301, 329, 340, 341,
paradis, paradis artificiel, Paradiset
PH: 100, 106, 127, 247, 348, 355, 365, 411, 464, 504, 592, 602, 630, 673, 679, 721, 742, 743, 745, 751, 766, 793, 833, 857, 871, 879-880, 884, 887-897, 900, 903-911, 913, 922-929, 951, 956, 961, 963, 964-966, 976, 978, 1065, 1074, 1157, 1192, 1193, 1203, 1212, 1223, 1282, 1302, 1310, 1318, 1330, 1331, 1333-1336, 1338, 1339, 1463, 1472, 1493, 1497-1498, 1523,
UA: 69. 216, 222, 272
paraklet
PH: 1462 (+not 20) , 1466, 1471, 1503 ("den framtide parakleten")
UA: 89, 203, 342
paranoia/projektgalenskap PH: 100, 103 f., 527-529 , 548-551 , 732
Parsifal (Wagner) UA: 108, 110, 112-117, 122, 123, 165
parusi (Platon, parousia: idéernas kommunicerande närvaro i tingen) PH: 991, 992, 1503; UA: 151
Passionerna (Bach) UA: 70f., 74, 75
Pastoralsymfonin PH: 1261, 1272
patos ("det stora kristna patoset för den hotande faran")
PH: 7 ("Pathos des Veränderns"), 15, 121, 153, 185, 240 ("Pathos des Ziels"), 254, 275 ("Pathos der Bedeutung"), 283 ("Pathos der Statik"), 297 ("Pathos der Erzeugung"), 303, 305, 364, 427, 432, 448, 449, 462, 488, 572 ("Pathos der Gemeinsamkeit"), 580, 609, 614, 617, 619, 621, 627, 632, 633, 637, 640, 659 ("Ordnungspathos"), 662, 671, 678, 712, 742 (Lichtpathos"), 776, 798, 799, 840, 848, 868, 950, 1023 ("utopiskt patos"), 1048 ("Waffenpathos"), 1060, 1095, 1127, 1224, 1245, 1255, 1294, 1371, 1375, 1389, 1429, 1438, 1463, 1488, 1550, 1590
UA: 12, 25, 36, 39, 90, 108, 143 ("inre, bildlösa patoset"), 175, 224, 229 ("fullkomlighetspatos"), 250 ("existentiellt patos")
penningkomplexet PH: 73
perpetuum mobile PH: 737-738
Persefone PH: 1308-1311
perspektiv (när-, fjärr-, -förkortning) PH: 15, 17, 134, 140, 419, 445, 477, 523 f., 820, 824-825, 831, 869, 935-938 , 945-950, 957-960, 977, 980, 994, 1001-1005, 1013, 1014, 1029, 1031, 1124, 1569, 1619-1622
perturbatio animi PH: 80
(les) petites perceptions insensibles (Bergson) PH: 150 f.
phantasma bene fundatum PH: 1224, 1233 (+ not 3)
pia fraus UA: 186
Pilgrimskören (Tannhäuser, Wagner) UA: 163
plastik UA: 29, 30, 36, 42, 45, 65, 68, 69, 82, 99, 100, 104, 112 ("den åskådliga, plastiska världen"), 164, 165, 245
polis, stadsstat PH: 305; UA: 298
porträttförtrollning, porträttverkan PH: 369-373 , 373 ff.
positivism PH 227, 243, 244, 837 ("positivismens intåg i konsthistorien"), 906, 1013, 1410, 1617, 1625
possest (Könnensein, Cusanus; enheten av kunna och vara) PH: 280, 995
potentialitet, möjlighet i passiv bemärkelse PH: 239, 267, 268, 271, 272, 282, 284, 286
predikat ("allt som utsägs om subjektet"), predikatlogik
PH: 203, 259, 282, 361, 696, 761, 987, 1008, 1011, 1015, 1537
UA: 44, 153, 190
primum PH: 233, 272, 1009
primus agens (p. a. materiale) PH: 235 (+ not 13), 464 ; UA: 102
process, processera, världsprocess, realprocess, arbetsprocess, processförmedling, processgestalter, processtänkare
PH: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 77, 84, 85, 122, 126, 135, 139, 141-143, 147-150, 157-161, 165, 166, 188, 194, 196, 198, 199, 203, 216, 222, 223, 225-235, 239, 240, 241, 254, 255, 256, 257, 264, 269, 270, 271, 273, 274, 277, 278, 280, 283-287, 296, 297, 301, 306, 308, 313, 314, 330, 333, 336, 339, 341, 347, 355-364, 367, 389, 390, 497, 585, 589, 614, 678, 725-728, 742, 744, 745, 757, 780-783, 801, 804, 810, 837, 850, 923, 946, 959, 966, 982f, 993, 1000-1011, 1014, 1015, 1036, 1038, 1061, 1117, 1157, 1166, 1198, 1199, 1240, 1261, 1302, 1303, 1387, 1390-1391, 1412-1413, 1449, 1469, 1472, 1539, 1548, 1549, 1550, 1562, 1565, 1566, 1569, 1573, 1576, 1581, 1589, 1591, 1593, 1598-1599, 1601, 1624-1627
UA: 113, 153, 168, 285, 327, 333, 334, 338, 345,
produktivitet PH: 135 f., 138-144
inkubation PH: 138 f., 1152
inspiration PH: 138 f.
explikation, verkskapande PH: 138 f.
spärr, motstånd 144-161 PH: 236
produktionssätt UA: 303
produktivkrafter PH: 296, 301, UA: 301
program, programmusik, programmets diktatur UA: 92, 94, 97, 143, 144, 170
projektmakeri i barocken PH: 756 f.
proletariat PH: 291, UA: 300, 332
Prometeus, prometeisk
PH: 8, 102, 137, 388 ff., 498, 499, 504, 784, 794, 833, 951, 1035, 1069, 1146 f., 1148-1150, 1193, 1242, 1285, 1375-1377, 1407, 1410-1413, 1423, 1427-1432 , 1456, 1498, 1526, 1574
UA: 280, 283, 325
protention (Husserl) PH: 122-123, 340
präglad form PH: 188, 1196, 1591, 1597, 1598
prästkung (prästkungen Johannes) PH: 839, 892, 896-903, 912
Pythagoras UA: 325

quid (lat.: vad, "en saks rationellt gripbara väsen", Schelling) PH: 220 quidditas ("vad-väsen", vad-innehåll, att-ets vad, väsenhet) PH: 166, 223, 235, 1009 f., 1549, 1564
(Don) Quijote UA: 234
quod (lat.: därför att, eftersom, "en saks att-vara", Schelling) PH:
quodditas ("att-grund", att-et) PH: 49, 223, 235, 334, 343, 356, 359, 391, 1009 f., 1200, 1385, 1386, 1388, 1562, 1564, 1576


rang (hos arketyper, ledplanscher, utopier) PH: 37, 98, 128, 186, 261, 674 ff. , 676, 726, 765, 1096, 1100, 1288, 1354
realchiffer, signatura rerum PH: 188, 203, 234, 276, 277, 1592
realisering PH: 349 ("framstår aldrig helt och hållet som realisering"),
realism (i konsten) PH: 195, 199, 245-249, 256-258 , 274, 455, 950, 1167, 1235
socialistisk realism PH: 109, 1618
realsymbol, "realsymbolen är en symbol, vars betydelseföremål ännu är fördolt för sig självt, i det reella objektet, och inte bara exempelvis för den mänskliga uppfattningen av det." PH: 188, 255, 276, 277, 1279, 1592, 1593, 1599
recta ratio (Cicero, Grotius) PH: 305, 623
regence UA: 34
regnum hominis PH: 598, 758, 766-767, 778, 807, 1084, 1193, 1276, 1279
religion: dödsbilder
egyptisk: Ka i livet och döden PH: 1319-1323
fritänkaren och döden PH: 1343-1344
fortsatt verkan efter döden PH: 1344-1350 , 1366-1372
gnostisk himmelsfärd PH: 1312-1318
islamisk himmel PH: 1333-1336
kristendomen: apokalyps och uppståndelse PH: 1324-1333
nirvana PH: 1336-1343 , 1402
orfisk (Demeter-Dionysos) PH: 1000, 1308-1312 , 1418-1419
återgång till naturen PH: 1350-1355 , 1474-1482
religion; fanatism, missionerande religioner PH: 1504-1509
religion: insättande av människan i religionen
ockult närmande PH: 1393-1398
instiftarens förmedling PH: 1399-1404
ateism som förutsättning för messianismen PH: 1413-1417 , 1524-34
religion: parakleten PH: 1501-1504 , 1509 f.
religion: det underbara PH: 1540-1550
religion och utopi PH: 1390-1391, 1456-1464
renässansen UA: 26, 34, 57, 331
restitutio in integrum PH: 234 (+ not 12) , 488, 1003 (+ not 27; "återställandet av människan som Guds avbild"); UA: 40
revolution
PH: 84, 169 367, 678, 695, 725-726, 1027, 1123, 1136-1138, 1226, 1620
UA: 293
revolutionär borgarklass (revolutionär naturrätt) PH: 168, 209, 331, 615, 622, 627, 630, 632-637 , 664, 1024, 1051, 1095, 1146, 1178, 1284, 1558, 1607
revolutionärt proletariat PH: 177, 179, 229, 306, 326, 516, 595, 702, 723, 1605, 1611, 1613, UA: 332
revolutionär utopi PH: 594, 597, 664, 1149
Rike(t), riket, regnum humanum, musikens andliga rike, rikesmystik (das Reich; ny himmel, ny jord)
PH: 16, 254, 582, 585-594, 752, 753, 758, 879, 987 ff., 1021, 1256, 1288, 1332, 1407-1413, 1463, 1490-1491, 1493, 1501-1504, 1509, 1510, 1517-1518, 1530, 1532-1533, 1543, 1576-1577, 1593, 1600-1601
UA: 38, 39, 88, 123, 154, 181 ("Rikets konst" + not 77), 200, 207, 208, 260, 261, 265, 272, 285, 297 ("Rike av moraliskt väsen"), 333, 334, 336, 346
ritardando UA: 344
(den rasande) Roland PH: 732, 1206, 1217
rokoko
PH: 200, 439, 441, 451-453, 459, 510, 514, 821-823, 825, 826, 865, 911, 933, 940, 941, 1185,
UA: 21, 57, 68, 178
romansk stil UA: 35
ruin PH: 108, 442-449, 451, 453, 868, 943, 1374
ryttaren på Bodensjön PH: 526; UA: 302
Rübezahl PH: 116 (+ not 15)
(De) rättfärdigas förbund PH: 672 UA: 302
(nen) röde hjälten PH: 1378


(den beslöjade bilden från) Sais, saisaktig PH: 982 UA: 46 (+not 27), 261, 262, 283-287,
sak (Sache; jfr tua res agitur) PH: 5, 13, 106, 109, 177, 199, 202, 250, 256, 262, 285, 637, 702, 727, 1050, 1053, 1163, 1375-1377, not 23, s.1405 , 1603, 1612, 1613, 1616, 1624
Salomos tempel (kanoniskt världsbygge; se också dödskristall, livsträd, arketyp) PH: 832 f., 839-841, 856, 1265, 1267, 1586
samvete, moraliskt medvetande, utopiskt samvete, vetande som samvete (1122), Gewissen
PH: 5 ("filosofin måste bli morgondagens samvete"), 6, 58, 172, 189, 190, 216, 251, 254 (eskatologiskt samvete), 326, 327, 545, 594, 722, 813, 967, 1047, 1082, 1122, 1200, 1224, 1230, 1237, 1257, 1409, 1414, 1446, 1567, 1604-1606
UA: 192, 225 (Baader), 235, 260, 283, 295, 304, 308, 334, 335 ("absolut samvete")
Satan, satanisk, satansängel 362, 363
PH: 222, 362, 363, 973, 1002, 1277, 1296, 1432, 1473, 1490, 1494, 1498, 1499, 1533, 1544
UA: 205, 217 ("Satans övertäckningar och förmörkelser"), 260, 271, 278, 299, 329, 335, 339, 341, 342, 344
Schlaraffenland (Grimms sagor) PH: 186, 404, 415, 527, 548, 720, 732 , 952 f., 1043
schlechte Unendlichkeit, defekt, dålig oändlighet (Hegel) PH: 967 UA: 64(+ not 28) , 68, 225, 323
Schwetzingen (slottsträdgården i) PH: 447
secession, secessionistisk anda, uttåg
PH: 65, 231, 251, 441, 681, 689, 692, 707, 796, 879, 1176, 1177
UA: 196, 305
secessio plebis in montem sacrum PH: 1404 (+not 17) , UA: 259
sekularisering PH: 1609-1615
sentimentalisk (Schiller)
PH: 120, 451, 452, 453, 718 (+ not 39) , 756, 837, 869, 912, 940, 957, 990, 1079, 1161, 1237, 1559, 1594
UA: 120
Sesenheim, Sesenheimupplevelsen (Goethe) UA: 48
sfumato-perspektiv PH: 938 (+ not 6)
sfärernas harmoni PH: 107, 851, 852, 1258 ff., 1264, 1266-1269, 1277, 1290, 1358
sheshina (närvaron av Guds ljus) PH: 1459
siderisk, stjärnrelaterad PH: 424, 465, 918
Siegfried (i Wagners Ring)
PH: 186, 972, 1274, 1285, 1496
UA: 119, 120, 267
sigill/sigillkategorier, (Siegel/Siegelzeichen), insegel
PH: 1313, 1583, 1584
UA: 46, 47, 64 ("detta periodiska system av... ...musikaliska sigillkategorier"), 69 ("dop- och bildsigill"), 149, 153, 154, 166, 179, 259
signatur, signaturlära (se också Kabbala, Böhme, Paracelsus, Weininger)
HP: 353-54 ("sitt utmynnandes signaturer"), 1023, 1583, 1591, 1593 ("det man i renässansens pytagorism ... kallade signaturer"), 1595-1599
UA: 38, 40, 45
signatura rerum (Paracelsus, Nollius) PH: 277, 750, 1595
sinnesrörelse (Erschütterung) UA: 198
Sion, sionism
PH: 579, 681, 698-713, 888, 909, 923, 942, 1325, 1459, 1504, 1529
Sisyfos PH: 1150, 1307, 1323
sjunde symfonin (Bruckner) UA: 107
själ, själslig, besjälad, själsförbunden
HP:
UA: 25, 37, 39, 41, 42, 47, 49, 51, 52, 56, 57, 66, 69, 70, 74, 75, 79, 83, 84, 87, 90, 92, 96, 102, 108, 110, 113, 114, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 135, 145, 152, 154, 155, 160, 165, 167 ("upptäckten av själen"), 180, 183, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202 ("gruppsjälar"), 203, 206, 211, 212, 216, 217, 229, 230, 231, 236, 238, 243, 245, 246, 255, 257, 259, 260, 261, 264, 268, 270, 272, 274, 279, 280, 287, 295, 296, 301, 302, 304, 305, 306, 308, 314-336, 339, 343-346
själavandring UA: 203, 318, 321-327
själslig substans UA: 315
själsliv PH: 130
självbevarelse (Selbsterhaltung) PH: 71-77 , 84, 94
självfulländning UA: 277, 283
självinvention UA: 283, 296
självmöte (Selbstbegegnung), ("den interna vägen")
PH: 77 (+ not 20), 241, 1142, 1279, 1581
UA: 13, 17f, 25, 45, 190 ("vilket som grundbegrepp inom värdefilosofin ytterst motsvarar apokalypsen"), 201, 236, 253, 267, 278 ("absoluta s."), 286, 287, 293, 294, 295, 296, 308, 314, 316, 332-342, 344
självproblem UA: 207, 256
självsymbol UA: 254
självvara, Selbersein, med-sig-identisk-vara PH: 1086 (+ not 15), 1116 ; UA: 168, 253 ("identiskt självvara")
skal, skalvärld, den fysiska naturens skal UA: 16, 279, 283, 309
Skapelsen (Haydn) UA: 106, 210
sken (Schein; se också för-sken, Vor-Schein) PH: 8, 63, 109, 170, 182, 242 f., 246-248, 250-251, 256, 490-494, 948, 1056, 1063, 1081, 1213, 1292, 1476, 1529, 1550, 1627
(det) sköna skenet, yttre sken (Schein) PH: 242, 247, 251, 513
skenvara (Scheinsein) PH: 3
skolastik, skolastisk PH: 260, 273, 296, 311, 597, 749, 760, 762, 907, 995, 1009, 1120, 1250, 1263-1266, 1516, 1536, 1544-1545, 1559-1560, 1615, 1628
slottsträdgården i Schwetzingen PH: 447 (+ not 17), 449 ff.
(ljuv) skräck PH: 96
slut, utgång, slutpunkt, Slutet, omegat (das Ende); se också sluttillstånd
PH: 41, 110, 235 (slutets novum), 258, 353 (Slutets utopi), 1004, 1011, 1015, 1193, 1299, 1316, 1323, 1374, 1388, 1410, 1412, 1458, 1459, 1502, 1509, 1542, 1557, 1560, 1586, 1599,
UA: 89, 107, 198, 207, 217, 228, 229, 270, 285, 307, 323, 334, 337
Slutets onda samvete (das böse Gewissen des Endes) UA: 283, 334, 335
slutblick (Endblick) UA: 215
slutljus (Endlicht; det utopiskt intenderade slutljuset) PH: 447, 937; UA: 258
slutmål (Endziel), slutändamål, färd mot slutmålet (Endfahrt),
sluttid (Endzeit) i frälsningshistorien tiden efter Kristus. PH: 584
sluttillstånd (se också ultimum) PH: 77, 110, 115, 143, 191, 216, 232, 336-337, 354, 355, 360, 367, 390, 556, 594, 880, 1000, 1033, 1034, 1037, 1191, 1333, 1382, 1389, 1408, 1563, 1566, 1573, 1628
slutändamål (Endzweck, summum bonum) PH: 224, 367, 368, 594, 785, 990, 992, 1009, 1023, 1024, 1408, 1557, 1559, 1564, 1573, 1578
släktesgestalt PH: 182
socialdemokrati(sm), reformism ("för vilken sedan Bernstein vägen betyder allt, målet ingenting") 168, 209, 575, 647, 649, 678, 694, 721, 722, 726, 1044, 1046, 1047, 1056-1060, 1069-1070, 1105, 1109
"socialismens framsteg/utveckling från utopi till vetenskap" PH: 13, 166, 179, 680, 723, 1109
socialismen som föredöme, som moral PH: 41, 43, 617 f., 640, 1058, 1080, 1383 f.
sofisterna, sofism PH: 191, 280, 506, 987, 990, 1113, 1567
sofrosyne, måttfullhet
PH: 251, 446, 463, 961, 983, 1028, 1150, 1151, 1425 (+ not 44), 1442-1445
UA: 37, 84
solen, solcirkel, sol invictus (Mithras)
PH: 66, 184, 186, 187,
UA: 268, 269, 271, 336, 342
sol, soltecken, solmyt, solgud; se också astralmyt UA: 33, 239, 267, 268, 271
soluppgång, aurora PH: 187, 382, 907, 1037
soliloquium PH: 1538 (+not 17)
solipsism (se också Stirner) PH: 1075, 1127
sorgespel (Trauerspiel) PH: 445, 496, 498, 499, 970, 973, 1228, 1372, 1374, 1597
Sovjetunionen, den marxistiska republiken Ryssland ("ett stort land som bygger socialismen")
PH: 236, 460, 475, 535, 544, 596, 680 ("ett stort land"), 694, 695, 698 ff., 711, 713, 770, 773, 867, 919, 925, 1060, 1061, 1062, 1067, 1092, 1137
UA: 12, 294
Spiegelberg PH: 102 (+ not 4), 164, 494
språkmimik (Schleiermacher) PH: 485, 487, 488
språng (Sprung) PH: 139, 158, 233, 251, 252, 274, 353-354, 583, 616, 724, 815, 874, 1056, 1344, 1407-1412, 1453, 1481, 1492, 1503, 1545-1546 , 1548, 1626
sprängning, immanent sprängning PH: 159, 251, 361, 1285, 1404, 1462, 1504, 1541, 1544, 1546
spår UA: 47
stadsplanering PH: 863-872
stat, borgerlig stat, statskritik, statens avveckling, framtidsstaten
PH: 290, 308, 313, 538, 552, 554, 559-575, 581, 582-590, 592, 593, 594, 599-617, 620, 622-628, 630, 631, 632, 637-647, 651, 653, 656-658, 660-666, 668-670, 671, 675, 676, 715, 724, 725, 763, 766
UA: 13, 58, 59, 265, 229, 297, 298, 299
statskapitalism PH: 1053-1062
statssaga (Staatsmärchen, som beteckning för utarbetad utopi), statsutopi, statsroman PH: 178, 529, 530, 538, 548, 550, 552, 553, 554, 555, 566, 567f, 608, 629, 633, 634, 714, 765, 866, 874
statu nascendi (födelseögonblicket) PH: 125 UA: 218
stenanda UA: 30, 32
stilar, stilistik UA: 23-32, 33-45, 53, 56, 62, 72, 78, 79, 81, 84, 97, 107, 133, 146, 149, 150, 152, 178, 251
stilleben UA: 46, 65
Stoa, stoiker PH: 147, 191, 304, 305, 312, 537-538, 569-575 , 578, 581, 584, 594, 621, 623, 625, 634, 917, 983, 986, 988, 1141, 1315, 1426, 1559
Strassburg-Münstern PH: 1519
Sturm und Drang 133, 151, 152, 168, 683, 689, 912, 940, 951, 1145-1151, 1164, 1178, 1189, 1285, 1194-1195, 1432
stämning, Stimmung PH: 78, 116-123, 125, 126, 127, 140, 153, 469 (Wachtraumstimmung),
subjektiv, subjektivitet, subjektivistisk, subjektivism
PH: 2, 3, 5, 14, 16, 74, 79, 95, 96, 98, 99, 123, 124, 140, 171, 214, 229, 229, 236, 245, 268, 269, 273, 276, 279, 283, 286, 295, 303, 314, 315, 335, 337, 360, 361, 377, 389, 430, 431, 434, 476, 491, 557, 612, 627, 630-632, 636, 652, 654, 660, 677, 708, 723, 724, 726, 748, 780, 781, 786, 789, 793, 801, 804, 815, 870, 927, 987, 988, 998, 1000, 1014,
UA: 41, 48, 53, 61, 62, 71, 75, 119, 130, 139, 150, 152, 162, 167, 190, 208, 219, 221, 227, 229, 231, 237, 255, 282, 286, 301, 317, 326, 331, 342
subjektiv faktor PH: 147, 168, 169, 616, 723
subjekt-objektrelation PH: 777
(det) sublima, upphöjda (erhaben, Erhabenheit; upphöjdhet, majestät)
PH: 248 (+ not 6) , 250, 252, 277, 328, 363, 432, 500, 590, 619, 754, 914, 943, 948 f., 981, 990, 1031, 1076, 1077 f., 1135, 1152-1156 , 1200, 1229, 1407, 1425, 1438, 1455, 1460, 1461, 1556, 1578, 1591, 1615
UA: 91, 207, 247, 279
summum bonum (det anteciperade slutändamålet) PH: 367
sursum corda PH: 215 (+ not 5) , 1414, 1504
suum cuique PH: 565-566 (+ not 7)
syllogism, syllogistisk UA: 65, 66, 167
symbol, symbolisk, symbolik (realchiffer)
PH: 11, 13, 61, 66-67, 88-91, 96, 105-106, 129, 144, 169 f., 183, 184, 188, 199-203 , 253, 255, 275-278, 280, 379, 389, 693, 713, 835, 837-843, 847-849, 857, 951, 961-964, 967, 1077, 1149, 1151 f., 1159, 1160, 1162 f., 1166-1167, 1169, 1170, 1173-1174, 1191, 1194, 1201, 1295, 1316, 1321, 1431, 1433, 1467, 1497, 1584-1586, 1588, 1590, 1592-1593, 1597, 1599, 1600-1601, 1625
UA: 27, 37, 38, 42, 44, 65, 109, 115, 136, 139, 142, 154, 161, 162, 163, 188, 206, 207, 233, 245
realsymbol PH: 188, 255, 276, 277, 354, 1279, 1592-1593, 1599
symbolintention
PH: 337, 343, 352-356, 389, 837, 843, 1388, 1563, 1564
UA: 244, 245, 246 (ursymbolintention), 255, 257, 258, 259, 261, 345 ("moralisk-mystisk symbolintention")
önskesymbol, förväntningssymbol PH: 380, 1292
synsk, synskhet, klärvoajans, klarsyn
PH: 161, 791, 1397, 1613
UA: 115, 150, 202, 204, 205, 207
Syrinx PH: 1244-1246 (+ not 8) , 1254, 1262
såvara (Sosein), såbestämdhet, sant väsen
PH: 123 1093 (+ not 2) , 1113, 1179 (+not 5), 1535
UA: 55, 60 (jfr not 25), 149, 282, 314


Tannhäuser (Wagner) UA: 88, 108
Tantalos PH: 388, 508, 1150, 1307 (+ not 2), 1323, 1625
tao, taoism PH: 354, 958, 983, 1032-1033, 1416, 1438-1450 , 1482, 1529, 1596
Tartaros UA: 231 (+ not 22)
tat twam asi (sanskrit: det är du) UA: 45, 48, 267
tauroboli PH: 1313, 1328 (+ not 22)
teater PH: 12, 62, 372, 395, 453, 472, 478-500 , 824-826, 833, 1065
marionetteater PH: 459
teleologi, teleologisk PH: 993, 1008
telos UA: 301, 305
tendens (Leibniz' tendensbegrepp - "skapar benägenhet men nödvändiggör icke") PH: 2, 3, 5, 6, 12, 17, 88, 106, 140-142, 152, 160, 163-165, 168, 177, 186, 195, 198, 202-203, 215, 222, 227-229, 234, 236-238, 241, 249, 256-258, 273, 277, 314-315, 327, 331, 336, 346, 349, 357, 360, 363, 364, 390-391, 472, 495-496, 518, 541, 549, 555-558, 570, 607, 630, 632, 636, 651-653, 675, 677-679, 712, 723, 725, 727 f., 784, 798, 805-806, 813, 814, 816, 871, 878, 945, 947, 949-950, 976, 987, 1005, 1007-1009, 1014, 1023-1024, 1059-1060, 1111, 1127, 1161, 1225, 1240, 1249, 1269-1270, 1381-1382, 1386, 1480, 1522, 1532, 1564, 1566, 1570, 1575-1576, 1589, 1608, 1615-1620, 1625-1628
avslutad tendens (postulerande) PH: 1303
idealtendens PH: 194, 197
(världens) objektiva produktionstendens PH: 805
teori-praxis PH: 293, 294, 311, 312
teurgi, teurgisk PH: 1257
UA: 208, 215, 273
Thule PH: 978, 979
tillblivenhet, tillbliven, tillblivelse (Gewordenheit, Gewordenes, Gewordensein: "vara-sådant-det-formats-av-omständigheterna")
PH: 7 (+not 24) , 143, 160, 167, 226, 254, 326, 329, 330, 336, 360-362, 367, 801, 806, 816, 1005, 1115, 1172, 1181, 1183, 1188, 1191, 1239, 1269, 1408, 1412, 1434, 1435, 1436, 1548, 1558, 1575, 1584, 1599, 1618
UA: 287, 339 (+not 14)
tilldragelse, Ereignis, hos Heidegger: tillägnande PH: 333-334
tillvarobestämdhet, Daseinsbestimmtheit (jfr föremålsbestämdhet) PH:
tinget i sig UA: 168, 253
tjänarskaran (Gesinde, Ingesinde) PH: 1493; UA: 191, 208, 267, 342
to ti in einai ("det-som-var-varat", väsendet hos Aristoteles) PH: 330
tomrum med gnistor (gnistorna: chiffer, positiva symbolintentioner); Blochs beskrivning av Rembrandts bildinfattning PH: 389, 938, 1282
tonfysik UA: 183, 184
Torah (Pentateuken, Moseböckerna) PH: 585, 591, 1120, 1317, 1464, 1495, 1498, 1499, 1504, 1541
torso PH: 253, 446, 447, 1153, 1348; UA: 31
totalkonstverk(ets blandskapelse) UA: 99, 154
tragedi, den tragiska döden UA: 145, 273-283
transcendens, transcenderande, transcendent, transcenderande frågeställning
PH: 139, 166, 241, 348, 465, 588-592, 847-849, 929, 964, 965, 967, 1011, 1193, 1336, 1377, 1390, 1402, 1413, 1414, 1460-1461, 1493, 1522, 1548, 1625
UA: 38, 53, 79, 84, 104, 108f., 1201, 121, 124, 135, 141, 152, 155, 168, 169, 178, 180, 188, 189, 191, 196, 198, 200, 203, 205, 206, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 233, 276, 279, 345
tredje riket (eskatologiskt) UA: 216
Tristan och Isolde (Wagner) UA: 108-113, 145, 164, 165, 208
Trollflöjten (Mozart)
PH: 187, 188, 1276, 1287,
UA: 69, 140, 165
"le trouver segra över le construer" UA: 53, 62
Träumen eines Geistersehers (Kant) UA: 235
tua res agitur (det handlar om din sak)
PH: 176 (+ not 5) , 1388
UA: 244, 317
tuba mirum, spargens sonum PH: 1293 (+ not 39), 1296
turism (massturism) PH: 430 f., 435-442
tvärskådande (Hegel) UA: 235
Tyche UA: 329
(själens) tänkande UA: 259, 260, 261


ultimum PH: 224, 227-235 , 254, 257, 347, 1586, 1593, 1599
ultraviolett (hos Bloch med syftning på "verklighetens framtidsbärande egenskaper") PH: 326, 927
underbar, (det) underbara
PH: 125, 353, 758, 822, 894, 897-899, 973, 1079, 1162, 1206, 1233-1234, 1295, 1407-1409, 1522, 1541-1550
UA: 61, 91, 140, 156, 159, 199
det underbaras heliotropi UA: 260
undermedvetet PH: 10, 148, 150, 151, 155, 181
underverk UA: 66, 135, 189, 274, 275, 283
ungdom (brytningstid, produktivitet) PH: 10, 27-28, 26 ff., 38-43, 56, 96, 131-137 , 143, 151, 153, 160, 162, 189, 224, 258, 418, 431, 681-687, 694, 1089, 1093 f., 1125, 1145-1148, 1152, 1154-1155, 1169, 1172-1173, 1194, 1215, 1298-1299, 1361
unio mystica PH: 65 (+ not 11) , 215, 352, 1536
unitas PH: 184 (+ not 10) , 201, 741
uppdrag PH: 1165 ("uppdragskänslan hos en oundvikligt produktiv natur"),
uppdykande (vårt eget uppdykande på annan ort) UA: 47
uppfyllelsens melankoli PH: 221, 343 ff., 348-349, 377, 1034
uppfyllt ögonblick (dröj, du är så skön) PH: 1089 ff.
i religionen PH: 1534-1540
uppleva, upplevelse (erleben, Erlebnis, Erlebnisschwierigkeit, Erlebniswirklichkeit (den inre upplevelsevärlden); se också ("det levda ögonblickets) dunkel")
PH: 78, 79, 118, 123-124, 214, 248, 256, 334, 338, 342-344, 352, 365, 366, 434, 487, 490, 498, 1003, 1077, 1375, 1376, 1387-1390, 1563, 1565, 1593
UA: 17, 27, 49, 55, 88, 96, 130, 131, 134, 147, 179, 183, 190, 192, 196, 209, 210, 211, 212, 220, 221, 222, 237, 240, 241, 244, 251, 252, 254, 255, 257, 274, 286, 310, 317, 327, 330
för-upplevelse PH: 1547
upplysning, Aufklärung (Kant: "människans utträde ur självförvållad omyndighet")
PH: 89, 151, 187, 243, 350, 411, 493, 606, 632, 735, 736, 742 ("Aufklärung är själv ett alkemistiskt begrepp"), 754, 1007, 1051, 1147, 1151, 1184, 1304, 1306, 1343ff., 1347, 1517, 1519, 1520, 1525, 1526, 1612, 1614, 1619
allmänt PH: 591, 592
sofistisk, grekisk upplysning PH: 506, 987, 1018
upplysning, illumination, Aufhellung, Erhellung
PH: 118, 138, 343, 742 ("upplysning är själv ett alkemistiskt begrepp"), 1005, 1085, 1423
UA: 151, 202
upplysning, Erleuchtung PH: 793 UA: 75, 89, 189
(den) upprätta gång(-en) PH: 162, 274 ("människans upprätta gång, detta vårt alfa, där anlaget till den helt okrökta rygghållningen, alltså till Frihetens Rike ligger"), 546, 551, 629, 1618
uppståndelse PH: 849
upptäckt, upptäcktsresa, oupptäckt UA: 52, 58, 165, 167 ("upptäckten av själen"), 170, 180, 200, 244, 263, 302
urbegynnelsen UA: 273
urbild, urbildlig UA: 137, 150, 155 ("kartan över urbilderna"), 325
urgrund, outvecklad begynnelse PH: 1006
urhemligheten i sig UA: 166, 243, 245, 261
urkommunism PH: 331, 577
USA, Amerika PH: 33, 195, 320 f., 406-408, 422, 447, 543, 545, 633, 650, 651, 653, 654, 672, 689, 708, 713, 722, 739, 762, 770, 794-798, 811, 813, 1044, 1049-1050, 1052-1053, 1058-1061, 1066, 1094, 1132, 1136, 1360, 1362-1363, 1396
amerikansk trivialkultur PH: 320, 405, 457, 475, 795, 796 166, 243, 245, 261
urord UA: 245, 261
utblick, utblickande PH: 14, 22, 220, 288, 454, 826, 830, 1301
utilitas (bruksvärde) PH: 853, 862, 1572
utmynnande (Mündung) PH: 222, 336-340, 353-356, 969, 973, 974, 1000
utomsigvara (Aussersichsein) PH: 104, 219, 972, 1102, 1137
utopi (s.180: metodiskt organ för det nya, ett objektivt aggregationstillstånd för det uppkommande), utopisk, Utopia
PH: 11, 13, 58, 64, 135, 150, 151, 152, 154, 155, 160 ("romantiken förstår inte utopi"), 167, 180, 198, 199, 201, 206, 217, 225, 226, 230, 234, 235, 238, 239, 241, 243, 244, 247, 248, 250, 252, 256, 257, 258, 260, 261, 266, 275, 282, 286, 305, 306, 308, 312, 336, 337, 342, 349, 353, 353, 355, 356, 360, 362-380, 381f., 383, 384, 390, 415, 419, 426, 432, 433, 434, 439, 441, 448, 461, 466, 476, 503, 504, 505, 507, 509, 510, 511, 522, 526f., 528, 530, 531, 535, 536, 537-540, 542, 547-557, 561, 562, 564, 566-591, 594, 597, 598-609, 613-614, 616, 618, 619, 620-622, 625, 627, 629-637 ("utopier bör inte räknas, utan vägas"), 638-656, 662-668, 670, 672-680, 680-684, 689-697, 702-705, 709, 713-728, 877-880, 884, 887, 890, 891, 894, 897, 900-917, 926-929, 942, 943, 953, 955, 959-968, 981, 992, 1002, 1009, 1034, 1038, 1051, 1052, 1060, 1068, 1073, 1077, 1085, 1095, 1108, 1109, 1118, 1130, 1131, 1133, 1137, 1154, 1157, 1162, 1192, 1200, 1212, 1218, 1221-1227, 1230 ("utopins viljemässiga och obetingade väsen."), 1232, 1235, 1237, 1239, 1240, 1242, 1245, 1246, 1257, 1262, 1263, 1267, 1268, 1269, 1274, 1275, 1277, 1278, 1280, 1290-1294, 1296, 1298-1304, 1318, 1320,
UA: 16, 58 ("ande av utopisk dignitet"), 64, 135, 150, 151, 152, 154, 155, 167, 206 ("musiken som invärtes utopisk konst"), 225, 234, 239, 250, 260, 286, 295, 306, 308, 316, 343 ("det utopiskt faktiska"), 344
abstrakt utopi PH: 165, 305, 554, 675, 1060, 1237, 1548
bibelprofeternas socialutopiska utkast PH: 575-582
flyktutopi PH: 476
frihetsutopi PH: 547 ff., 556, 609, 613, 616
(utopiskt) fönster PH: 728
konkret utopi (exakt antecipation) PH: 179, 235, 249, 258, 366, 367, 675, 727 ("Men det går ett uppbåd av tankar om det man håller för sant och riktigt och ett intenderande på det ännu oanlända genom hela världen: konkret utopi är den viktigaste teori-praxisen för denna tendens."), 878, 926, 1386, 1548, 1627
ordningsutopi PH: 547 ff., 556, 587, 607 f., 613, 618, 643, 866, 868, 871
utopiskt patos PH: 1023
utopiskt reell UA: 225
utopi som secession: ungdomsrörelse, kvinnorörelse, sionism PH: 680 f.
slutets utopi PH: 353
socialutopier PH: 13 f., 530, 547 ff. , 558, 590, 594, 609, 630, 632, 633, 638, 667, 723, 745, 866, 1411
statsutopi, statssaga PH: 312, 415, 507, 510, 529, 530, 538, 548, 553, 566 ff., 714, 874
svart utopi PH: 504
tidtabell PH: 555-558
utopiska betydelseländer UA: 153
utopisk funktion (antecipation) PH: 14, 128, 129 161-166 , 167-203 , 726
utopiskt principiellt begrepp UA: 13, 309
utopisk valfrändskap UA: 241
utopisk verklighet UA: 226
utopin Söderlandet, Terra australis PH: 909-912
utopin Thule, Ultima Thule PH: 912 ff. , 943, 978
uttryck (expression, uttrycksinnehåll, uttrycksfull, uttryck-lighet)
PH: 28, 67, 81, 180, 187, 188, 193, 276, 354, 358, 449, 461 f., 467, 470, 489, 496, 828, 830, 870, 938, 975, 1153, 1157, 1244, 1245, 1248-1258 , 1259-1262, 1281, 1283, 1287-1288, 1294, 1585, 1592
UA: 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 45, 50, 51, 53, 54, 60, 61, 66, 68, 71, 72, 75, 76, 78, 80, 81, 83, 86, 91, 92, 94, 96, 103, 107, 112, 120, 127, 129, 131, 144, 145, 151, 154, 157-164, 169, 191, 194, 201, 209, 217, 254, 256, 294
uttåget ur världen, se också Jahve UA: 185, 269


vad, Vad (Was) UA: 131, 146f, 147, 151 ("innehålls-Vad"), 153, 166 (vad-innehåll)
uttågsgestalt PH: 1592
(kristen) uttågsimpuls PH: 183
vadhet (den rena idén, väsendet hos ett föremål, väsenhet, quidditas; Husserl) PH: 223, 1009, 1010, 1628; UA: 147
vakendröm UA: 13 ("vakendrömmens uttolkning"), 28, 213, 216, 239, 241, 260, 296 ("självmötets ensamma vakendröm"), 308, 309, 316
vakthavande begrepp PH: 1011f., 1014, 1016
valfrändskap, affinitet
PH: 802, 812, 913, 1155, 1272, 1519, 1605
UA: 58, 160, 216
Varifrån (Woher) PH: 17, 235 (Alpha des Woher) UA: 179
Vartill, varthän, (ändamålets pekare) (Wohin, Wozu)
PH: 7, 8, 18, 159, 232, 235, 331, 355, 359, 594, 678, 1005, 1008, 1167, 1352, 1414, 1510, 1562
UA: 179, 198, 283, 306, 307
varthän (Wohin) UA: 179
veduta, fönsteröppning, se också utblick PH: 446, 451, 820, 826, 830, 865, 866, 935, 936, 950, 972
utopiskt fönster PH: 728
verbum mirificum (undergörande ord) UA: 259, 273
verkligt, verklighet PH: 111 ("ty allt verkligt förlöper med ännu-icke inombords"),
vetande-samvete (Wissen-Gewissen)
PH: 594 (+ not 25), 1409, 1414
UA: 260, 261
vi-avslöjande (Wir-Enthüllung), Wir-Betroffenheit UA: 255
vi-förbunden UA: 148
vi-hemlighet UA: 38, 46-47, 149, 152
vi-möte UA: 190, 201, 236
vi-problemet (Wir-problem) UA: 13, 38, 190, 198 ("vi-problemet och dess metafysik"), 207, 236, 249, 258, 260, 308
viljeteknik PH: 788 ff.
virtú PH: 1112
(de) vises sten PH: 747
vita activa - vita contemplativa (Marta-Maria) PH: 190, 965, 1119 f. (+ not 19) , 1121, 1122, 1142
väg, vägvisning, inre väg PH: 5, 14, 16; UA: 26, 217
vänsterhegelianer PH: 289-292, 313, 314
värdighet, "mänsklig värdighet", menschliche Würde PH: 192, 628-629 , 632, 637-638, 665, 1024, 1141-1142, 1303, 1558
världens tröga mothåll PH: 145
världsförbättring, världsförändring, världsförvandling, generalreformation PH: 104, 105, 106 ("Dagdrömmen som konstens förstadium syftar därmed särskilt tydligt till världsförbättring, denna är dess kärnfriska, reella karaktär"), 107, 115, 288 ff., 537, 657, 680, 720, 723, 740, 741, 1208, 1239 ("världsförändringens subjekt")
världsgrund PH: 272, 307, 358, 1033, 1279, 1450; UA: 88, 281
världshemligheten PH: 140
världsregering (Platon, Aristoteles, Zenon, Kant, Nietzsche) UA: 214, 271
värmedöd UA: 337
väsen, väsenslös, väsensmässig, väsentlig, oväsentlig, väsenslös, väsensmässig, väsensgrund, väsensidentisk, väsensbestämning
PH: 3 ("människan till sitt väsen är framtidsbestämd"), 6, 7, 13, 15, 17, 18, 28, 59, 76, 84, 92, 97, 106, 141, 148, 149, 151, 183, 188, 220 ("en saks quid, eller rationellt gripbara väsen"), 223, 234 ("urväsen"), 263 (väsensgrund), 270-271, 284, 304, 305, 330, 360, 405, 477, 555, 616, 619 ("ordningens väsen"), 695, 701, 726, 730, 749, 788, 850, 875, 936 ("fjärrväsen"), 947, 950, 966, 967 ("slutväsen"), 972, 984, 986, 993, 1011-1016, 1039, 1086, 1130, 1134, 1157, 1164, 1212, 1230, 1235, 1240, 1257, 1323, 1340, 1348, 1349, 1358, 1368, 1375, 1376, 1378, 1384, 1389, 1404, 1406, 1409, 1411, 1416, 1426, 1437, 1450, 1454, 1467, 1469, 1475, 1479-1480, 1496-1498, 1501, 1516, 1519-1520, 1523, 1535, 1541, 1550, 1560-1562, 1565, 1568, 1577, 1578, 1585, 1596, 1597, 1607, 1625, 1626, 1628
UA: 13, 25, 27, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 47, 55, 58, 59, 62, 63, 69, 83, 85, 87, 88, 89, 93, 113, 122, 130, 131 (Wagner), 132, 135, 138, 139, 148, 150, 154, 155, 162, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 173, 177, 179, 180, 183, 185 ("ossianskt väsen"), 192, 194, 195, 196, 205, 206, 217, 224, 232, 238, 239, 242, 245, 248, 249, 250, 251, 266 ("det yttersta som överhuvud taget står i beredskap för människan,&xnbsp;är till gestalt och väsen kvinnan"), 274, 275, 280, 281, 282, 292, 296, 297, 299, 305, 307, 308, 312, 314, 315, 316, 331, 335, 340, 341, 342, 345
väsenhet (Wesenheit; Scheler: de moraliska värdena är orubbliga "väsenheter")
PH: 7 (+ not 10), 69, 329, 999, 1436, 1502, 1503 väsenskådande (Wesensschau);
UA: 63
väsenstillvaro (Sosein) PH: 1113


weltfromm, Weltfrömmigkeit (Goethe; Wilhelm Meister), dyrkan av världsalltet som ett gudomligt väsen, Thomas Mann reducerar det till "världsförbunden fromhet" (utan jenseits)
PH: 993, 1016, 1352 ("världsfromhetens syfte är att beröva döden dess udd") 1527, 1614 (+not 19)
UA: 35 (not 16)
Wirkungskraft und Samen (Goethe: vild verkan och fröbildning) PH: 227, 286, 748, 779, 803, 815, 1153


(det) yttersta, sista, yttersta omega, (das Letzte, allerletzt, letzthinnig)
PH: 14, 15, 76, 125, 127, 148, 203, 233, 247, 278, 286, 287, 327, 343, 348, 354 ("yttersta symboler"), 355, 360, 403, 447, 558, 591, 594, 774, 777, 796, 843, 848, 958, 960 ("en det ytterstas hierarki"), 965, 966, 968, 992, 1030 ("en världens yttersta tid"), 1085, 1138, 1242, 1259, 1291, 1293, 1297, 1298, 1319, 1323, 1325, 1328, 1331, 1339, 1384, 1388, 1389, 1394, 1411, 1414, 1416, 1417, 1465, 1504, 1521, 1548, 1549, 1551ff., 1554, 1557, 1560, 1564, 1565, 1579, 1581, 1585, 1586, 1587, 1590, 1599, 1601
UA: 28, 47 (die letzte Musik, die denkbar letzte Metaphysik), 68, 84, 88 (der letzte Gott) 96, 107, 123, 134, 135, 140, 151, 154, 155 (der letzte Künstler), 169, 178 (die letzte Musik), 181, 186 (letzter Gott, letzter Traum), 193, 201 (letzte Frage, letzter Ausdruck), 204, 235, 245 ("yttersta gräns"), 254, 255, 256, 259 (allerletzte Adäquation), 260, 285, 286, 325, (Bloch laborerar med gränsvärden - jag föreslår: i Leibniz efterföljd - när han tillgriper termen "yttersta"; det uppstår naturligtvis en "schlechte Letztheit" om man adderar en differential till ett redan utpekat "yttersta". Ytterstheten förblir en och densamma; något som drivits till sin yttersta konsekvens. En annan poäng är att figuren "ett yttersta" är anteciperande och strikt hypotetisk, nära förbunden med den kristna eskatologin. Ö.a.)
Yttersta domen, den yttersta dagen (der jüngste Tag)
PH: 581, 585, 743, 961 (Giotto), 1006, 1230, 1325-1331, 1379, 1394, 1468, 1501, 1507, 1508, 1509, 1540
UA: 207, 208, 286, 322, 323, 338, 345


Zendavesta, Zend-Avesta PH: 1001 (+ not 26), 1464, 1467, 1471


PH: ålderdom 40-43, 533-541 , 1125, 1173, 1174, 1299
ångest, livsångest, dödsångest
PH: 1, 38, 79, 82, 92-95, 102, 123 ff. , 138, 155, 350, 1113, 1136, 1252, 1291, 1292, 1312, 1319, 1336, 1343, 1360, 1361, 1365, 1378, 1381, 1384, 1385, 1392, 1580,
åskådning (Anschauung), åskådningsundervisning, åskådningsrum, världsåskådning
PH: 112, 255, 282, 289, 294, 295f., 300, 303, 306, 309-311, 313, 317, 339, 446, 745, 773, 776, 802, 944, 946, 961, 964, 965, 975, 1035, 1160, 1226, 1357, 1381, 1437, 1536, 1599
UA: 164, 194, 195, 238, 252, 270, 295, 316
återerinran PH: 4, 158, 184, 234, 1013,
återfödelse
PH: 582, 588, 905, 1311, 1336-1340, 1408, 1411, 1479, 1549
UA: 115, 275, 317
åttonde symfonin (Beethoven) UA: 103
åttonde symfonin (Mahler) UA: 58,165


äktenskap
PH: 375-386, 649-650 ("Owen vände sig häftigare än någon annan utopist mot den rådande formen för äktenskap")
UA: 262f
ändamål, ändamålsform, slutändamål
PH: 7, 196, 198, 367, 368, 491, 494, 498, 594, 604, 707, 773, 782, 785, 837, 992, 1000, 1008, 1019, 1022-1023, 1084-1085, 1381, 1389, 1408, 1424-1427, 1510, 1513, 1557, 1561, 1564-1566, 1569-1573, 1626, 1628
UA: 20, 22, 23-34, 38, 43, 45, 162, 224, 230, 316, 319, 331
ändamålsorsak (causa finalis) PH: 64 (+ not 7), 172, 219, 785, 992, 1569; UA: 173
ändlös, ändlös melodi UA: 38, 50, 67, 73, 77, 97, 104, 108, 159, 187
ännu-icke, ännu icke
PH: 8, 12, 14, 83, 111, 179, 187, 194, 335, 353, 356-364 , 391, 1014, 1247, 1294, 1626
UA: 199, 224, 308
ännu-icke-medvetet
PH: 4, 10, 12, 61, 86, 128, 131-137 , 143-144, 149-166 , 180, 187, 231, 277, 278, 354, 548, 728
UA: 122, 186, 237, 243, 256
ännu-icke-vara (noch-nicht-Sein)
PH: 158, 161, 164, 235, 1415, 1530
UA: 343
(den enda) ärliga (egenskapen hos alla människor) PH: 1153


(det just levda) ögonblicket(-s dunkel)
PH: 11, 206, 221-222, 338, 358, 1385, 1386
UA: 13, 201, 205, 241, 244, 247, 250, 251-256, 258, 285, 308, 324, 343
önskearkitektur PH: 827-834
önskelandet som ö PH: 24, 197, 550, 554 f., 567 f., 592, 644, 892 ff.
önskelandskap
PH: 12, 15, 106, 154, 478, 557, 929, 933-935, 941, 945-952 , 973, 974, 979, 981, 982 ff. , 992, 995, 998, 1013, 1014, 1032, 1039, 1171, 1302, 1320, 1329
önskning, önskan (se också Arkadien) kontrastönskan, hämndönskningar
PH: 10, 12, 22, 24, 26, 28-37, 40-42, 50-52, 54-55, 59, 61, 62, 64, 72, 86 ff., 94-97, 102, 105, 107, 137, 164, 204, 225, 304, 365, 385, 404, 414, 420, 428, 429, 436-437, 444, 447, 454, 476, 501, 509, 523, 525, 527, 528, 537, 543, 546, 555, 559, 560, 562, 566, 568, 583, 700, 710, 733-734, 792-793, 795, 843, 935, 961, 960, 993, 997, 1016-1018, 1074, 1095, 1113, 1126, 1129, 1136, 1146, 1172 ff. , 1235, 1289, 1302-1304, 1323, 1324, 1333, 1339, 1341, 1350, 1385, 1445, 1478-1479, 1518, 1519, 1523, 1525, 1531, 1552 ff., 1569, 1581, 1584, 1616, 1623
UA: 87, 94, 199, 217, 238, 248, 305, 309, 339, 343
överbyggnad PH: 55, 174, 176, 296, 297, 301, 557, 627, 838, 842, 879, 1083, 1084, 1218, 1224, 1427, 1530, 1562
(utopiskt) överskott, kulturellt överskott
PH: 13, 170, 173, 176-178, 181, 187, 191, 214, 627, 630, 631, 636, 834, 916, 1072, 1160, 1161, 1249, 1257, 1285, 1562
UA: 24, 226, 238, 244, 247, 263
överskridande, gränsöverskridande (jfr transcendens)
PH: 2-4, 13, 15, 85, 106, 139, 159, 167, 170, 248, 541, 677, 698, 752, 765, 1072, 1145, 1173, 1175 ff. , 1180, 1185, 1200-1206, 1210-1214, 1215 ff. , 1225, 1235, 1242 ff. , 1246, 1262, 1279, 1285-1286, 1350, 1403-1404, 1522, 1540, 1556, 1625
övervärld
PH: 363, 364, 794, 854, 937, 938, 961, 1194, 1200, 1338, 1339, 1398, 1477, 1585, 1591, 1617
UA: 203, 215, 225, 226, 280, 317

Ändringar och tillägg 6.12.07, 18.8.22, korrekturläsning och kraftig utökning mellan 04.01. och 21.03.24.
  • Innehållsförteckning för "Principen Hopp"
  • Innehållsförteckning för "Utopins anda"
  • Namn- och titelregister för "Principen Hopp"
  • Namnregister för "Utopins anda"
  • Gemensamt ämnes- och glosregister för PH och UA
  • Till startsidan