GEMENSAMT ÄMNES- OCH GLOSREGISTER FÖR "HOPPETS PRINCIP" OCH "UTOPINS ANDA".Här listas blochska nyckelord och teman samt ett antal latinska och grekiska uttryck; HP = "Hoppets princip", UA = "Utopins anda".

Observera den för Bloch utmärkande, höga frekvensen av ord som ankomst, blick, front, gränsöverskridande, horisont, landstigning, perspektiv, språng, sprängning, upphöjdhet, utmynnande - och man kunde lägga till väg och mål; dessa "topografiska" eller terränganknutna uttryck är minst lika vanliga som de mer renodlat filosofiska termerna av typ identitet, novum, transcendens. På samma sätt kan man notera den höga frekvensen av ljus, sken och dunkel, den återkommande rekursen på figur, form, gestalt, tecken, intryck, uttryck och inhysandet av allt väsentligt i hus, hem, härd. Hoppets filosofi utspelar sig mycket påtagligt i den fysiska världen, språket lutar sig hela tiden mot företeelser i denna, och det är en filosofisk materialist som för ordet. En fruktbar läsning är att följa ordet gestalt ( gestaltat, gestaltning ), med rötter hos Goethe, och notera hur de blochska begreppen dyker upp ett efter ett som flöten på en långrev i dess kölvatten. I "Hoppets princip" har det mer transitiva och medvetna gestaltandet marginaliserat honnörsordet uttryck från "Utopins anda"; läser man bägge verken efter varandra noterar man fort denna succession. ("Uttrycket" har naturligtvis äldre rötter: Diltheys "Einleitung in die Geisteswissenschaften" kommer 1883, och redan två år senare, ett kvartssekel före lanseringen av expressionismen, är Friedrich von Hausegger mogen att lansera "Musik als Ausdruck". Begreppet uttryck står i fokus vid denna tid. Samtidigt upplever (sic) jag att Blochs "uttryck" har anor i romantiken, Herder predikar uttryck inom kulturens ram, och i nästa steg blir man medveten om barockens mäktiga, frontalattackerande uttryck...) I och för sig finns begreppen fortsatt sida vid sida i allt Bloch skriver, men det sker en tonviktsförskjutning från uttryckt till gestaltat hopp under hans bana - kanske föranledd av trettiotalets expressionismdebatt och dess ifrågasättande av just det expressionistiska uttryckets halt, kanske av ett främlingskap inför ny "expression" i det tidiga 40-talet. Det finns en glidning och en interaktion mellan de två sätten; när Mozart och hans librettist bygger upp Don Giovanni koncipierar de en gestalt, de utför en primär gestaltning, som sedan uttrycks av en "performer", som inte är en marionett, men inte heller fullständigt fri i sin aktion. När Billie Holiday fraserar är hon i vissa avseenden friare, uttrycket (och/eller: gestaltningen) är primärt knutet till henne, inte till kompositören eller bandet. Tillskottet från en improviserande performer är det momentana skapandet, som tilldrar sig som i cirkusmiljö, på scenens manège, under full insyn. I den bästa jazzens självförståelse har ju alltid ingått detta: att man "skapade nytt" varje kväll, hundra kvällar i rad. En rimlig distinktion är att betona det överlagda i gestaltningen, det spontana i uttrycket, skillnaden gör sig gällande i de gängse sammansättningarna uttryckssträvan och gestaltningsvilja, men inte ens så förblir de två sätten helt åtskilda. Cirkusartisten har förberett sig i tusen övningspass, Billie Holiday hade det på sitt sätt också. Hur som helst, det faktum att Bloch så att säga går i hamn hos gestaltningen är inte utan betydelse; det finns ett logocentriskt och slutgiltigt drag i den mejslade konturen, något ogripbart och undvikande i det spontana uttrycket, på samma sätt skiljer sig "Hoppets princip" från "Utopins anda". Tillsatsen är "Eingedenken" i de utopiska målen, målbilderna, detta element höjer ibland gestaltningen över det blotta uttrycket. Samtidigt kan ingen blunda för att uttrycket emellanåt blixtsnabbt, intuitivt finner sin rätta väg. I sämsta fall är distinktionen nödvändig, i bästa fall överflödig.
För att etablera och konsolidera förbindelsen med Dilthey infördes registerordet upplevelse, och uttryck kontrollerades en andra gång 19.8.02, samtidigt rensades lite i översättningen så att endast Erlebnis och om möjligt inte Erfahrung översätts med upplevelse. Verstehen ger däremot ingenting som registerord, Bloch använder oftare Verständnis, Erfassung, Erfassen. Sinn och Bedeutung (Frege) bör kanske kontrolleras på liknande sätt, det är ännu inte gjort.

De blochska begreppen och grundtankarna behandlas utförligare i "Tübinger Einleitung in die Philosophie" och "Experimentum Mundi" (band 13 och 15 i Gesamtausgabe). Om Blochs syn på naturrätten kan man läsa i "Naturrecht und menschliche Würde" (band 6 i Gesamtausgabe), kompletterande text som belyser hans förhållande till Hegel finns i "Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel" (band 8 i Gesamtausgabe). Slutligen, om man vill ha kött på benen när det gäller Blochs filosofiska materialism (det som bjuds i "Hoppets princip" är väl komprimerat), skall man läsa "Das Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz" (band 7 i Gesamtausgabe).


A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , Z , Å , Ä , Ö

(den) absoluta (frågan), det absolutas randgestalter, absolut fordran
PH: 338, 351, 356, 1210, 1388, 1389, 1564, 1565
UA: 13, 228, 254, 295, 308, 343
absolutvara UA: 148
l'acqua che io prendo giammai non si corse PH: 137, 142 (+ not 3)
UA: 209
Adam, (den gamle) Adam ("urmänniskan")
PH: 75 , 588, 743, 841, 893, 1020, 1118, 1178, 1326, 1408, 1460, 1471, 1508, 1522
UA: 75, 181, 270, 272 ("den dunkle Adam"), 341
adventism UA: 306
affekt PH: 1, 50, 53, 54, 63, 60, 77-83, 93 ff., 116-128 , 498, 969, 985, 986, 997, 1111, 1255, 1257, 1531
affinitet, valfrändskap
PH: 802, 812, 913, 1155, 1272, 1519, 1605
UA: 58, 160, 216, 336,
aftonrodnad UA: 214, 304 ("Guds förtvivlade aftonrodnad")
agens, primum agens materiale
PH: 235, 287, 318, 347, 464, 777, 784, 786, 804, 805, 991, 1000, 1010, 1196, 1258, 1272, 1391, 1519, 1628
UA: 102, 122
akosmisk, akosmism (ex. Berkeley) UA: 296
alienation, främlingskap, Verfremdung, Selbstentfremdung PH: 290, 291, 304-310, 1081
alkemi PH: 68, 613, 734, 739, 740-754 , 756, 758, 877, 879, 923, 1005, 1469, 1471, 1473
allegori, allegorik
PH: 90, 129, 169 f., 183-184, 187, 199-203 , 212, 251, 255, 275-276, 384, 424, 445, 446, 451, 470, 489, 496, 501, 740-744, 751-752, 814, 822, 841, 868, 910, 941-943, 951, 984, 1029, 1124, 1126, 1159, 1162 f., 1166-1167, 1173-1174, 1207, 1245, 1252, 1374, 1382, 1426, 1592, 1597, 1599
UA: 18,185, 206, 207 ("allegorisk symbolkaraktär"), 267
Allt, Alltet (das Alles, Totum, fullkomlighetsutopi)
PH: 11, 13, 16, 127, 222 f., 355, 356-364 , 368, 390 f., 928, 967, 996, 1012, 1210, 1269, 1389, 1391, 1482, 1403 f., 1532-1534, 1537, 1550, 1564
allt inbegripande; Überhaupt, vårt viljandes "egentliga"; the In General (W. Hudson), le-Par-dessus-tout (F. Wuilmart) (UA, s. 338: entweder in einem absoluten Umsonst oder einem absoluten Überhaupt)
PH: 111 (+ not 10) , 179, 201, 222 f., 254, 257, 337, 353, 752, 837, 967, 984f., 988, 1085, 1190, 1199, 1293, 1549, 1562, 1576, 1581, 1601, 1627, 1628
UA: 13, 88, 114, 201, 215, 216, 224, 231, 308, 338, 342
alstring (Erzeugung) PH: 296, 297
alteritas PH: 184 (+ not 9) , 201, 202, 741, 752, 951, 1027, 1561
"Amerika-utopierna" PH: 916
amor fati (kärlek till ödet, i praktiken: filosofen, konstnären och vetenskapsmannen som frotterar sig med makten) PH: 281 (+ not 29) , 1000, 1016, 1351
anamnes (Platon; återerinran)
PH: 7, 17, 154, 157-160, 184, 234, 329 ff., 355, 1011, 1013, 1015
UA: 253
(det, den) andra (das Andere) UA: 113, 270, 276
aning (Ahnung, Ahndung)
PH: 34, 134, 138, 141, 143, 161-163, 166, 250, 277, 944, 945, 948, 960, 965, 966, 967, 1145, 1386, 1552, 1565, 1578, 1589 UA: 217
UA: 13, 51, 123, 131, 153, 154, 180, 193, 195, 198, 199, 212, 217, 238, 244, 247, 258, 281, 291, 296, 308, 344
ankomst (se också landstigning, Rike)
PH: 107, 201, 349, 593, 880, 960, 966, 968, 974, 977, 1192, 1282, 1286, 1491, 1502, 1543, 1549, 1563-1564
UA: 166, 198, 200, 255, 266, 339
anlete; vårt fjärran anlete, människoanletets hemliga kontur UA: 30, 33, 36, 48, 69, 254, 261, 267, 273, 287, 343, 345
annatvara (Anderssein: hos Hegel naturen som yttre form, idéns, det absolutas gestalt i sinnevärlden. »Die Negation, nicht mehr das abstrakte Nichts, sondern als ein Dasein und Etwas, ist nur Form an diesem, sie ist als Anderssein« (Enzykl. § 91).)
PH: 163, 434
UA: 315
antecipation, föregripande
PH: 11, 14, 49 ff., 83, 98, 106 f., 135, 143, 163, 165, 169, 178 f., 193 f., 197 f., 216, 227, 232, 235, 239 f., 242, 273 f., 277, 349, 370, 390 f. 501, 558, 603, 644, 678, 722, 725, 726, 764, 777, 871 f., 950, 1085, 1025, 1027, 1085, 1224, 1411, 1517, 1532 f., 1565, 1617, 1619
UA: 151, 257 antidemiurgisk UA: 273
antisemitism PH: 32, 69, 404, 710 ff.
Apassionatan (Beethoven) 169
apeiron, ursprungligt, formlöst urstoff (Anaximander: det obegränsade, alla tings "urgrund")
PH: 748, 984 f., 1028-1031
UA: 190
apokalyps, Yttersta dagen, apokalyptisk
PH: 446, 908, 922-923, 948, 1078, 1279, 1292, 1293, 1295, 1323 ff. , 1328, 1332, 1331, 1394, 1460, 1462, 1468, 1480, 1481, 1482 ff. , 1491, 1492, 1500, 1504, 1509, 1516, 1527, 1540, 1543, 1546
UA: 75, 89, 120, 151, 190, 215, 219, 221, 271, 278, 284, 286, 291, 318, 336, 339, 346
Apollo, apollinisk (hos Nietzsche: teoretisk, rationell, intellektuell)
PH: 116, 186, 453 ff., 493, 943, 970, 971, 1071, 1113-1118 , 1124, 1147, 1151, 1367, 1369, 1421, 1483, 1496
UA: 145, 242
arbetsetos PH: 296
aristoteliskt materiebegrepp (to dynamei on) PH: 6, 237 ff., 271, 1009, 1614, 1625-1626,
Arkadien, arkadisk (kontrastönskningar, kontrastideologi, idyll, pastoral) PH: 354, 365 f., 435-442 , 449, 452 f., 653, 718, 720, 871, 912, 926-927, 939-940, 943, 952, 957, 970, 974, 977, 981, 1074, 1077-1081, 1247, 1262, 1382, 1443. Se också not 14, s. 1080.
et in Arcadia ego PH: 1382
arketyper PH: 11, 62, 67-71 , 116, 129, 160, 169 f., 181-189 , 191, 194, 197f., 201, 355, 708, 752, 834, 1011, 1013, 1108, 1159, 1292, 1388, 1398, 1557, 1592, 1595
dansen på Bastiljens ruiner PH: 185, 186, 197, 466, 1296
trumpetsignalen i Fidelio PH: 186, 210, 1296
ars inveniendi (Leibniz) PH: 312 (+ not 9) , 758ff. , 799
arvsynd UA: 230, 335, 341
assassin PH: 99 (+not 24)
astralmyt, astralljus
PH: 9, 187, 252, 362, 381 ff., 419, 465, 842, 846, 848, 852, 854, 857, 869, 883, 887, 975 f., 1264, 1268, 1332, 1363 f., 1392 ff., 1402-1404, 1409 f., 1415 f., 1432-1438 , 1440-1442, 1445, 1453 f., 1464-1474 , 1481 f., 1485, 1487, 1512, 1514, 1516, 1527, 1590, 1595, 1598
UA: 34, 37, 104, 115, 116, 148, 149, 154, 187, 188, 189, 205, 267-269, 270, 271, 336
astrologi
PH: 461, 611, 864, 1595
UA: 39
atavism, atavistisk UA: 23, 240, 312
ateism
PH: 1380, 1392f, 1412-15, 1431
UA: 88, 204, 224, 279 ("heroisk a."), 303 ("banal-ateistisk"), 305
atlantskräcken PH: 884-892 , 1203
att (substantiverat), att-faktor PH: 49, 214, 221, 334-335, 353, 355, 356, 1200, 1385-1388, 1562, 1564, 1576, 1628
Attis, Attislegenden PH: 1484-1487, 1494
aurum potabile (drickbart guld) UA: 52
avbild, Guds avbild (Abbild, Ebenbild, Sein wie Gott), avbildlig
PH: 326, 341, 384, 587, 599, 609, 610, 857, 1003, 1261, 1275, 1437, 1460, 1498, 1517
UA: 44, 102, 159, 166, 201 (Ebenbild; man och kvinna skapade till Guds avbild; 1. Mos. 1: 27), 272, 335, 346
avyttrande, objektivering (Entäusserung, Verobjektivierung) PH: 291


Babbitt (som inbegrepp av småborgaren, filistern) PH: 33, 37, 405 f., 532, 659, 715, 1053, 1059, 1099, 1100, 1101, 1510
Balder UA: 267
barock
PH: 450
UA: 27, 28, 29, 36, 38, 44, 45, 52, 66, 79, 94, 120, 171, 178, 212, 286, 331
Bastiljen, Bastiljstormen PH: 186, 1296
Bauhaus PH: 448, 860 (+not 12)
Bayreuth UA: 58
bestörtning/gripenhet/medlidande/häpnad/känsla att vara drabbad ( Betroffenheit, Bewegtheit, Ergriffenheit, Ergriffensein, Erschütterung, Erstaunen )
PH: 79, 247, 337, 353, 912, 949, 1028, 1080, 1154, 1182, 1230, 1569, 1579
UA: 110, 135, 223, 243, 255, 258, 281; se också: förundran
Biedermeier
PH: 43, 377, 438, 455, 537, 674, 939, 1254
UA: 24, 25, 34, 67, 77
bildstorm PH: 244, 245, 249, 252, 254, 981
blockenhet PH: 1434 UA: 31
Blut und Boden PH: 55 (+ not 2), 68, 69, 155, 537
bondekrigen (de tyska; se också Thomas Münzer) PH: 594, 673, 1082, 1095, 1138, 1331, 1538
bortträngning PH: 56, 57, 59 ff., 70, 131, 144 f., 155, 181, 190, 544
Bysans, bysantinsk PH: 959 UA: 35, 38,
Böra (Sollen, Kant) PH: 190, UA: 297


cantus firmus
PH: 1249 (+ not 13)
UA: 52, 69
caput mortuum PH: 805 (+ not 17), 1109
caritas UA: 267
Carmen UA: 76
carpe diem PH: 221, 338 ff., 364-368 , 1174, 1181, 1188, 1192, 1201, 1563
causa sui
PH: 270 (+ not 16), 271, 287 (+ not 29)
UA: 285
chiffer (s. 389: "chiffer, positiva symbolintentioner")
PH: 188, 201 , 203, 389, 447, 728, 1591, 1593 ff.
UA: 60, 130, 146, 162, 177, 179 ("det antydande chiffret") 189, 240, 286
realchiffer (signatura rerum) PH: 234, 276 f., 728
(le) citoyen PH: 168, 173, 195, 305, 671, 696, 989, 1021, 1028, 1094, 1095 f. , 1141, 1558, 1561
civitas Dei, Gudsstaten PH: 248, 584-590 , 832, 834, 921, 1002, 1269, 1472
civitas terrena PH: 1002
cogito (ergo sum), cogitatio PH: 80, 139-140 (+ not 2) , 1197
corruptio optimi pessima PH: 3 (+not 4) , 323, 1015
cur deus homo PH: 1405 (+ not 24), 1417 ff, 1515 ff., 1520, 1524


dagdröm (vakendröm)
PH: 1-3, 6, 9, 21 f., 83, 85-86, 96-128 , 130-131, 157, 191, 224, 368-387 , 387-391 , 469, 795, 914, 1088, 1618
UA: 260, 308
Dabeisein, delaktig närvaro UA: 330
Dasein, Da-Sein översatta som därvara, daseiend
PH: 209 , 334, 341, 347-349, 358, 366, 1190, 1192, 1206-1210, 1214, 1261, 1287, 1288, 1387, 1549, 1563, 1565, 1576
UA: 74, 80, 211, 237, 247, 249, 253, 254
Daseinsbestimmtheit PH: 4 (+not 7) ,
dator formarum PH: 272, 996 (+ not 22)
delfiska sibyllan UA: 244, 266
Demeter-Gaia-Kybele (se också Persefone och Eleusis) PH: 69, 152, 573, 695, 926, 1055, 1174, 1308-1311, 1364, 1420, 1421, 1447
Demiurgen (gnosticismens skapargud), demiurgisk UA: 208, 255, 273, 280, 282, 335, 341, 342
demokratisk centralism PH: 620
deus absconditus PH: 1405-1406, 1518
dialektik, dialektisk, dialektiskt omslag UA: 144, 220 ("transcendental d."), 230, 233, 234 (slut-dialektik), 240, 300, 314 (ny) dictionnaire UA: 258
dies irae PH: 1247 (+ not 11) , 1293, 1295, 1331 (+ not 26)
Dionysos (Dionysos-Apollo, Mitra), dionysisk PH: 65, 70, 71, 186, 462 f., 508, 568, 1068, 1101, 1112-1118 , 1124, 1182-1183, 1298, 1309-1313, 1402, 1418-1420, 1423, 1429-1430, 1433, 1484, 1535
UA: 102, 104, 122, 141, 145, 164, 259
djävul, Djävulen UA: 39, 114, 200, 216, 231, 302, 328, 334, 335, 339
d-mollsonaten (Beethoven) UA: 163
docta spes (H. H. Holz: "kundige Hoffnung" = insiktsfullt hopp) PH: 5, 8, 166 (+ not 18) , 180, 1510, 1624
dolce far niente PH: 953 (+ not 24) , 1065 f., 1068
dopo lavoro PH: 954 (+ not 25) , 1064, 1068, 1072-1075
drabbadhet, känsla av att vara drabbad UA: 135, 255, 260, 266
dröj, du är så skön (dröj-kvar, nunc stans, nunc aeternum) PH: 15, 180, 338, 340, 341, 355, 957, 1004, 1192, 1194, 1301, 1387, 1388, 1504, 1534 ff., 1540, 1562-1566 , 1628
dröm UA: 48, 49, 69, 76, 88 ("dröm om människoaktighet"), 109, 112, 113, 114, 118, 134, 148, 154, 164, 185, 186 ("de två slagen av dröm"), 191, 192, 193, 199, 201, 205, 206, 213, 216, 238-243, 256, 279 (Strindberg), 301, 305 ("kättardröm"), 309, 324
dunkel; det levda ögonblickets dunkel
PH: 11, 208, 221-222, 334 ff., 338-349 , 359, 1385-1386
UA: 12, 203, 205, 207, 237, 243, 244, 248, 251-256, 278, 285, 287, 306, 308, 343
dynamei on (se också aristoteliskt materiebegrepp) PH: 225, 239, 271-273, 280
dynamik, dynamisk, dynamism
PH: 2, 106, 131 (dynamiskt omedvetna), 296, 480, 499
UA: 65, 70, 75, 80, 86, 87, 88, 108, 125, 129, 130, 170, 174, 176, 177, 178, 301
dynamisk symfoni UA: 65
dådhandling (Tathandlung; Fichte) PH: 313 (+ not 10) ,
UA: 204
döden (önskebilder mot), dödens stränghet
PH: 15, 40, 539 ("avskaffande av döden"), 1292 f., 1299-1304
UA: 33, 35, 37, 91, 112, 185 ("musiken som besvärjelse av döden"), 270, 271, 274, 275, 284, 291, 309, 310, 313, 314, 317, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 328, 329, 330, 334, 342
dödskristall (egyptisk byggnadssymbol), kristall, kristallhimmel
PH: 13, 188, 838, 843, 844-847 , 849, 868-869, 1320 f., 1592
UA: 38, 189, 217, 270


Edison, det edisonaktiga PH: 509, 510, 771, 876
eductio formarum ex materia PH: 272 (+ not 21)
(den, det) egentliga, oegentliga UA: 108, 113, 115, 136, 146, 149, 159, 173, 180, 233, 235, 240, 252, 253, 273 ("Lucifers egentliga, som klargör Gud själv"), 286, 306, 318, 327, 335, 341
Egmont (Beethoven) 134
Egypten, egyptier, egyptisk (önskan att bli till/som sten); se också Helena, Isis
PH: 13, 121, 186, 188, 204f, 210-213, 253, 330, 341, 349, 376, 586, 704-705, 707, 708, 755, 827, 836, 837, 838, 839, 841, 842, 843, 844-850, 990, 1322-1323, 1400-1402, 1409, 1416, 1423, 1433-1435, 1438, 1440, 1451-1453, 1458-1459, 1460, 1461, 1464, 1474, 1541, 1543, 1546, 1583, 1585, 1592, 1596, 1600
UA: 25, 29, 30, 32-35, 37, 38, 39, 41, 43, 331
egyptisk dödslängtan (Werdenwollen wie Stein)
PH: 13, 188
UA: 33
eh'je ascher eh'je (1917 års Bibelövers.: jag är den jag är, hos Bloch: jag kommer att vara den jag kommer att vara)
PH: 1457-1459, 1495, 1500
UA: 254
eidetisk (konst), eidetik UA: 40, 66, 83, 258, 315
élan vital (Bergson) PH: 65, 159, 231, 1108-1109
Eldorado-Eden (Edens lustgård, Paradiset) PH: 13, 451, 873 ff. , 884, 887 ff., 903-905, 908-910, 923, 929, 957, 964, 1318
eleaterna (eleatisk enhetsfilosofi, den statiska "vara-sfären"; jfr. hen kai pan, nunc stans) PH: 232, 280, 984, 1012
Eleusis, eleusinska mysterierna
PH: 1308-1312
UA: 326
Elpore (hoppet) UA: 148, 254
Elysium PH: 954, 969, 971, 974-977, 1033, 1978, 1307, 1335
emblem
PH: 351, 446, 450, 742, 839,
UA: 25, 244
det Ena, som är nödvändigt, Gud, det oinskränkt Ena (das Eine was nottut, unum necessarium; ex. Luk. 10:42, också som motsats till alteritas, mångfald
PH: 10 (+ not 17) , 16, 180, 201, 203, 255, 336, 355, 620, 852, 959, 1505, 1559
UA: 13, 79, 197 (Schopenhauer), 245, 285, 308
ens perfectissimum PH: 354, 992, 995, 1016, 1233, 1412-1416, 1516, 1565, 1575, 1625
enteleki, gestaltidé
PH: 192-193, 202, 219, 224, 237-238, 258, 263, 271, 272, 749, 803, 832, 1156-1162, 1167, 1169, 1523, 1614
UA: 39, 47,
Epimeteus (den efter-tänkande)
PH: 387, 388, 1428, 1430, 1431
UA: 254, 325
Epopöe UA: 152, 255
Er-Innerung (förande-till-insidan) PH: 313
Erkennen, kunskapsinhämtande, varseblivning PH: 295, 313
Eroikan PH: 1285, 1287, 1291
UA: 80, 172
Eros, eros
PH: 6, 17, 55, 65, 67-69, 74, 155, 177, 362, 433, 443, 987, 990-993, 1063, 1126, 1131, 1159, 1170, 1171, 1183, 1194, 1488, 1559
UA: 242, 265, 267
erotisk förtrollning PH: 26, 369-375 , 940, 1219-1224
essens (jfr såvara) PH: 270-271, 275-278, 284, 679, 749-752, 1034, 1278, 1280, 1289, 1312, 1622
eudemonism, eudemonistisk UA: 25, 26, 30, 31, 34, 91, 304
eufrosyne UA: 31, 214 ("världens avgrundslösa e.")
evidens UA: 218, 235, 250, 258, 259, 261, 262, 315
evigt liv UA: 342
existens (Existenz, Existenzweise), existentiell PH: 79, 226, 270-271, 275, 278, 284, 296, 327, 347, 353, 439, 639, 697, 797, 816, 948, 1003, 1004, 1010, 1072, 1083, 1128, 1194, 1200, 1213, 1223, 1227, 1258, 1261-1262, 1278, 1281, 1301, 1368, 1387, 1414, 1521, 1524, 1580-1581, 1593, 1622
existential (människans sätt att vara till på; Heidegger)
existentialism, existentiell (i Utopins Anda i huvudsak representerad av Kierkegaard. Från fenomenologen Edmund Husserl tog Bloch upp impulser så tidigt som under studietiden i Würzburg 1906-08, det märks redan i Utopins Anda.)
PH: 79, 119, 123, 347, 518, 1364, 1566, 1580
UA: 262
i-existens-vara UA: 243
förstå-sig-själv-i-existens (den subjektive tänkarens uppgift enligt Kierkegaard) PH: 79, 80, 1580 UA: 198, 227, 235
existerande (Existere) PH: 79, 118, 343, 1008, 1269, 1278
exitus-exodus (i jaget) PH: 317
Exodus, exodus, uttåg
PH: 6, 235, 254, 576, 582, 841, 855-857, 939, 1211, 1242, 1371, 1402, 1415, 1416, 1450-1456 , 1458, 1482, 1516, 1527, 1628
UA: 39, 25, 259, 269
expressiv, expression, expressionism, uttryck
PH: 13, 15, 28, 67, 106, 114, 1245, 1250, 1253
UA: 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 60, 62, 63, 120, 123, 125, 143, 146ff., 149, 151, 162, 179 ("expressiv-deskriptiv"), 192, 193, 201, 257, 261 ("självexpressioner"), 286, 294


faktalogik (Tatsachenlogik) UA: 190, 220
faktumvara UA: 256
fantastik UA: 61, 64, 87
fascism PH: 1058-1059
Faust, det faustska PH:
UA: 20, 90, 93, 196, 244, 264, 266
femte klaverkonserten (Beethoven) UA: 128
Fenix PH: 159, 233, 899
fenomenal UA: 154, 155, 186, 187, 191, 250, 254
fenomenologi UA: 75, 151, 316
Fidelio (Beethoven)
PH: 186, 974, 1255, 1272, 1293, 1295-1297, 1627
UA: 76f, 108, 139, 145
fieri (det som skall, bör göras) PH: 7 (+not 13) ,
Figaro, Figaros bröllop UA: 60, 68,
figur, figurbildning, figurering, grundfigur, klangfigur, ledfigur
PH: 14, 169, 179, 188, 202-203, 233, 234, 257, 263-264, 425, 462, 487, 620-621, 761, 819 f., 836, 842, 911, 936, 958, 963, 990, 991, 999, 1097, 1152, 1167, 1175 f., 1188, 1194, 1201, 1234, 1235, 1241, 1246, 1252, 1264, 1269, 1271, 1274, 1279-1280, 1301, 1476, 1522, 1582-1586, 1593, 1595, 1597-1601
UA: 13, 28, 29, 31, 35, 44, 47, 123, 128, 149, 191, 287, 308
gnistfigur PH: 1282
Reichsfigur PH: 1413, 1577 f., 1600
slutfigur PH: 1591, 1600
Filadelfia, det filadelfiska riket UA: 307
focus imaginarius UA: 222
form, formtecken, formgivning, formadhet UA: 19, 29, 35 (Geformtheit), 37, 85, 94, 95, 100, 139, 145f, 147, 148, 149, 168, 169, 179, 180, 185, 191, 192, 197, 198, 220, 282
händelseform UA: 65, 86, 89
immanent form UA: 28, 282
"Själen och formerna" (Lukács) UA: 146
sonatformen UA: 81, 84, 108
ändamålsform UA: 22, 23, 24, 25, 30, 32, 34, 38, 43, 45
formtecken UA: 28, 37, 149 (det fulländat deskriptiva f.)
fragment (se också ruin, torso) 255
framtid, framtidshopp, framtidsinriktad, framtidsstat PH: 12, 23, 45, 48, 58, 62, 123, 222, 235, 253, 256, 294, 306, 329
Franska revolutionen
PH: 154, 158, 186, 629, 630, 632, 671, 718, 865, 868, 1051, 1068, 1095, 1186, 1285, 1432, 1558
UA: 304
"frihet, jämlikhet, broderskap" UA: 304
Frihetens rike PH: 149, 162, 199, 216, 241, 269, 273 f., 326, 364, 506, 616, 618, 620, 678, 679, 690, 696, 725, 728, 815, 1383, 1413, 1528, 1532, 1550, 1566, 1608, 1612, 1623
frihetsutopi PH: 613 f. , 871
fritid (Muße, Feierabend; dess önskeproblem), frirum PH: 15, 1054, 1062-1065, 1065-1073, 1073-1080, 1080-1086
front PH: 4, 5, 6, 8, 10, 11, 17, 18, 97, 114, 143, 144, 148, 160, 161, 166, 170, 197, 199, 223, 225, 227-235 , 241, 274, 278, 284 f., 293, 301, 329, 331, 335 f., 348, 358 ff., 390, 584, 653, 658, 728, 782, 896, 998, 1011, 1012-1013, 1072, 1122, 1239, 1280, 1413, 1414, 1521, 1557, 1565, 1622, 1624ff.
(den okonstruerbara) frågan UA: 13, 250, 255, 256, 266, 284, 308
frälsning UA: 13, 75, 112, 121, 219, 249, 267, 269, 296, 308, 334, 341
fullkomlighetspatos UA: 229
fundus intimus UA: 255
funktionalism PH: 449, 858-863 , 869f.
fysis PH: 565, 573, 983, 984, 1221, 1364
färg UA: 41-46, 80, 81, 82, 95, 106, 147, 219
födelse UA: 55, 96 ("ur musiken en trons födelse"), 99 ("denna födelse av den oändliga melodin"), 111, 115, 166, 197, 199, 240, 246, 317, 322, 326
föremål, föremålslära, kunskapsföremål (Gegenstand, det om vilket vi har en föreställning, allt som kan gripas och begripas; Brentano, Schopenhauer, Meinong, Husserl)
PH: 5, 17, 77, 78, 79, 82, 83, 118, 122, 123, 125, 167, 179, 188, 219, 227, 231, 244, 247, 248, 259, 262, 264-268, 270, 279, 292, 297-300, 303, 313, 329
UA: 108, 113, 130, 153, 157, 163, 165, 167, 193, 198, 199 ("den nya föremålsläran"), 207 (Menschengegenstand), 240
föremålsbestämdhet, föremålsrelation, objektbestämdhet, Gegenstandsbestimmtheit (undre, övre)
PH: 17 (+ not 23), 247,
UA: 38, 43, 44, 147, 153, 154, 179, 188, 191
förgrund, skadligt rum PH: 343-349
förgäves (Umsonst) UA: 284
förklaring, förklarad (Verklärung, Matt. 17: 1-8 med betydelsen "förvandling"; Jesu upphöjande över de gammaltestamentliga profeterna) UA: 91, 151, 273
förmedvetet, förmedvetande 61, 71, 130 ff. , 157, 367
församling (Gemeinde)
PH: 1438, 1483, 1487, 1493, 1500, 1501, 1504, 1527, 1539, 1586,
UA: 71, 78, 272, 273 ("församlingens skapande rum tar vid")
försigvara, vara-för-sig, für-sich-Sein PH: 1522 (+ not 4), 1534, 1535, 1536
för-sken, försken (Vorschein, Vor-Schein)
PH: 13 (+ not 19) , 14, 16, 109, 142, 170, 178, 198, 242-255 , 354 f., 367, 370, 371, 377, 378, 449, 490, 728, 924, 947-948, 950-951, 969, 973, 977, 981, 1016-1017, 1028, 1035, 1068, 1072, 1161, 1211, 1213, 1258, 1279, 1372, 1378, 1389, 1402, 1414, 1547, 1550, 1556, 1627
förstå-sig-själv-i-existens (Kierkegaard) UA: 198, se också 152
förundran, bestörtning (Staunen, Erstaunen)
HP: 149, 336 f. , 343, 348, 350-357, 363, 481, 646, 1388 f., 1398, 1564, 1585
UA: 198, 241-261, 266, 285, 345
dess (absoluta) fråga PH: 338, 351, 356, 1388-1389, 1564-1565, 1576
föränderlighet (världens) PH: 1003-1004


geni (s. 142: "gestaltning av det dittills icke gestaltade")
PH: 135, 139-143 , 146, 149, 151, 192-193, 254, 289, 322, 342, 427, 497, 532, 539, 558, 647, 651, 702, 757, 824, 951, 971, 973, 1156, 1163, 1166, 1173, 1174, 1178, 1186, 1254, 1274, 1370 f.
UA: 54, 59-60, 62, 63, 64, 130, 133, 136, 162, 166
geomanti
PH: 414, 853, 864
UA: 39
gestalt (yttre form), gestaltning, gestaltande konst, gestalt ur livet (Gestalt, Bildner, bildnerisch)
PH: 6, 7, 14, 15, 41-43, 62, 95, 96, 98, 106-113, 120, 137, 138, 142-144, 153, 158, 162, 163, 173, 182. 183, 188, 193, 194, 197, 226, 227, 234, 242, 247, 248 ff., 252, 255-257, 271, 337, 346, 350 f., 359, 364, 367 f., 375, 380, 453, 460, 469-470, 472, 474, 487, 489, 492, 557, 622, 697, 725, 728, 806, 826, 835, 849, 853-855, 860, 863, 871, 872, 874, 923, 925, 930, 932, 934, 947, 948, 955, 959, 962-968, 974, 993-996, 1031, 1064, 1065, 1078, 1083, 1089, 1094, 1156, 1157 , 1159-1161, 1166-1171, 1174, 1178-1179, 1185, 1188-1189, 1195-1197, 1199-1201, 1229, 1241 f., 1243, 1246, 1253, 1254-1255, 1257, 1279, 1283, 1366, 1388-1389, 1416, 1418, 1423, 1434, 1471, 1475, 1476, 1522, 1557-1558, 1578, 1579, 1581, 1582, 1585, 1587, 1589, 1591, 1596-1601
UA: 12, 19, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 45, 48, 49, 61, 64, 71, 75, 83, 86, 94, 96, 97, 99, 100, 102, 111, 112, 113, 118, 129, 130, 149, 157, 159, 165, 167, 177, 191, 198, 202, 205, 207, 209, 228, 235, 287, 294 (ett urval av träffarna; det mesta av normalbruket av ordet "gestalt" uteslutet)
ankomstgestalt PH: 960
gestaltlöshet, ogestaltat PH: 317, 331, 1233, 1259, 1478
gestalten hos den icke-konstruerbara frågan (jfr symbolintention, antecipation, förundran) 337, 351, 356
orons gestalter (figurer) PH: 1160, 1188, 1194, 1209, 1234, 1246, 1301
processgestalter PH: 188, 203, 1549
det absolutas randgestalter PH: 1210
självgestalter (Selbstgestalten) PH: 1270
slutgestalt(ning) PH: 1011, 1599
tendensgestalt PH: 202, 234, 237, 238, 1240
tongestalt PH: 1181-1182, 1242
UA: 68-69
giltighet, giltighetstid (Gelten, hos Kant) 225 ("Kants blott approximativa förnuftsoändlighet"), UA: 226, 234
givenhet, givet (Gegebenheit, gegeben, Datum) PH: 299
glänta (Lichtung, lichten), gläntaktig,
PH: 338, 446, 1045 (+not 10), 1142
UA: 183, 244, 254
glöd, glöda, glödande UA: 23, 32, 39, 41, 64, 76, 77, 81, 90, 94, 133, 144, 166, 174, 200, 210, 239, 242, 273, 295, 331, 340
gnista UA: 173, 257, 259, 264, 285 ("Slutets gnista"), 286 ("utgångens gnista"), 338 ("Slutets tändgnista")
gnosis, gnosticism PH: 382, 751, 841, 857, 1263, 1314-1318, 1397, 1458, 1486, 1497, 1498
(det) goda, idén om det goda UA: 300
Gorgo, tröskelns väktare UA: 284
gotiken, gotisk önskan, gotisk linje, gotiskt rum
PH: 13, 188, 248, 251, 253, 254, 255, 371, 440, 444, 447, 454, 642, 821, 828, 830, 831, 834, 835, 836-848, 851, 857, 858, 862, 866, 870, 872, 936, 941, 942, 955, 959, 1011, 1152f, 1155, 1159, 1203, 1218, 1250, 1266, 1329, 1345, 1538, 1592, 1600
UA: 29, 35-40, 41, 57, 58, 63, 64, 66, 75, 99, 150, 171, 183, 207, 213, 214, 227, 235, 249, 260, 331, 344
Grekland, grekisk, det grekiska, den grekiska människan (se också Dionysos, Apollo, Prometeus)
PH: 147, 214, 251-253, 305, 438, 447, 463, 464, 467, 497, 499, 540, 562, 859, 861, 883, 884, 885, 887, 888, 981, 983, 1001, 1031, 1035, 1037, 1040, 1115, 1124, 1240, 1244, 1245, 1250, 1263, 1265, 1270, 1290, 1306-1308, 1310-1312, 1319, 1323, 1328, 1335, 1410, 1417-1427, 1434, 1435, 1443, 1468, 1512-1514, 1526, 1600, 1610, 1614, 1616, 1617
UA: 27, 30-32, 34, 35, 36, 37, 50, 58, 59, 64, 70, 181, 214, 215, 331
gripenhet (Ergriffenheit) UA: 110, 135, 258, 281
grunddrifter PH: 52 ff., 63, 76, 623
grundhemlighet UA: 38, 47, 152, 201
gryning UA: 213, 247, 254, 261, 268, 286, 294
gränsöverskridande PH: 1175f, 1185, 1188, 1200, 1201, 1203, 1205, 1206, 1209, 1210, 1212, 1213, 1214f, 1215, 1239, 1241, 1242, 1246, 1279
Gud
PH: 192, 220, 228, 270, 272, 280, 281, 293, 294, 309, 347, 354, 382-384, 411, 576, 579, 581, 585-587, 593, 606, 609, 610, 611, 623, 624, 646, 669, 751, 793, 796, 833, 834, 854, 855, 857, 858, 868, 882, 889, 893, 907, 908, 921, 941, 950, 959, 961, 963, 966, 989, 993, 995, 998, 999, 1002-1006, 1009, 1010, 1034, 1040, 1120, 1121, 1153, 1155, 1174, 1190, 1193, 1197, 1218, 1234, 1265, 1267, 1274, 1303, 1317, 1323, 1324, 1330, 1331, 1332, 1335, 1338, 1351, 1366, 1390, 1395, 1405-1408, 1412-1416, 1431, 1515f
UA: 37, 40, 60, 88, 93, 115, 116, 124, 184, 186, 187, 198, 201, 203, 210, 212, 215,217, 220, 221, 223, 224, 230, 231, 233, 246, 247, 248, 250, 253, 254, 257, 267, 272, 273, 275, 278, 331, 334, 335, 338, 344, 346
gudsstat, gudsrike PH: 1002-1003, 1402,
gudsnamn 201, 273, 280
guld, guldton, guldgrund (Rembrandts bakgrund, ofta brukat i överförd bemärkelse av Bloch)
PH: 368, 383, 938, 950, 952, 960, 1289
UA: 186
guldmakeri (metamorfos) PH: 739, 741 ff., 748 ff., 758
(det) gyllene skinnet PH: 679, 740, 879, 880 f., 883, 884
gyllene tidsålder PH: 8, 110, 411, 428, 512, 554, 561, 563, 566 f., 569, 572 ff., 577, 584, 680, 887, 888, 894, 940, 941, 956, 1068, 1224, 1232, 1483, 1621, 1627
görande, förverkligande, görare PH: 9, 284 f., 329, 342, 1124, 1613
dess aporier 217-223


handlingsfilosofi PH: 314
haschisch/dagdröm/paranoia PH: 99-100, 103
Haupt- und Staatsaktionen, "huvud- och statsaktioner" (Haupt står här för styrelse ; uttrycket är myntat av Goethe,med syftning på Gottscheds officiösa dramatik)
PH: 824 (+ not 7) , 971, 1062
UA: 46
hedonism PH: 560-567
(egyptisk och trojansk) Helena, Helena i "Faust" PH: 101, 182, 204-214 , 217, 341, 349, 369, 376, 378, 381-382, 388, 693, 1159, 1171, 1173, 1192, 1193, 1197, 1211, 1213, 1233, 1246, 1470, 1513, 1582
(det) heliga, helighet UA: 28, 71, 115, 117, 122, 135, 151, 168, 181, 216, 228, 268, 269, 314, 326
(den) Helige Ande
PH: 1502-1503, 1539
UA: 34, 79, 204, 327, 342
(det godas) heliotropi UA: 260
(Heimat), hem, hemrum, hemkomst, hemland, hemförande, hemlös, hemskapande, hemtrakt, hemväg, hemvändande
PH: 8 (+ not 2), 11, 15, 19, 154, 187, 241, 286,334, 368, 379 (+ not 5), 390, 391, 420, 851, 861, 871-872, 981, 1080, 1089, 1167, 1276, 1408, 1457, 1464, 1549, 1579-1582, 1622-28
UA: 35, 45, 62, 108, 147, 151, 186, 200 ("messianskt hemland"), 207, 222, 239, 242, 259, 260, 263, 306
hemlighet (Heimlichkeit) UA: 18, 34, 37, 38, 40, 41, 47, 78, 90, 118, 123, 130, 149, 152, 166, 201, 202, 205, 207, 216, 235, 238, 244, 247, 254, 258, 261 ("den ännu oartikulerade urhemligheten"), 266, 269, 272, 286, 316, 321
hemlängtan UA: 190, 200, 242
hen kai pan, ett och allt PH: 251, 252 (+ not 7), 280, 352, 984, 985, 1349, 1506
hermeneutisk, hermeneutik UA: 141, 145
Hermes (H. Trismegistus) PH: 211, 1431, 1432 ff., 1512
hermetisk konst, hermetiska sällskap PH: 735, 740-742, 840, 1396, 1498
hic Rhodus, hic salta PH: 713, 918, 924
hierarki (andlig, världslig), värdehierarki, hierarkisk (ordning, utopi) PH: 198, 565, 609-613, 660-661, 846, 958-961, 990, 992, 993, 1467, 1497, 1560, 1569, 1576, 1598-1599
himmelsfärd, (själens h.) PH: 1312 ff., 1324, 1333, 1470, 1493 ff., 1500
UA: 269, 341
h-mollmässan (Bach) UA: 79
homo faber PH: 296
homo homini lupus (homo homini homo) PH: 617, 623, 728 (+ not 39)
hopp (Hoffnung, Hoffen, "en kognitiv riktningsakt"; jfr spes, docta spes)
PH: 1 ff., 10, 77 ff. , 82-85, 95, 121 ff., 126, 163, 165, 191-192, 197, 210, 212, 214, 238, 242, 285, 333, 347, 352, 364, 365, 371, 379, 385, 387, 391, 411, 471, 497, 499, 506, 513, 525, 534, 590, 607, 628, 645, 673, 696, 708, 713, 723, 727, 739, 795, 878, 888, 989, 915, 923, 938, 944, 945, 977, 989, 997, 1033, 1037, 1065, 1068, 1085, 1100, 1111, 1113, 1143, 1150, 1152, 1212, 1218, 1221-1225, 1276, 1279, 1290, 1293-1294, 1297 ff. , 1303, 1346, 1350, 1370, 1378, 1379, 1403 f., 1409-1417, 1426, 1450, 1456, 1501, 1510, 1516-1517, 1523-1524, 1526, 1534, 1557, 1563, 1618, 1621, 1623-1624, 1628
UA: 11, 23, 75, 89, 123, 156, 181, 222 ("framtidshoppet"), 224, 225, 235, 241, 242, 243, 252, 253, 254, 255, 257, 260, 267, 286, 293, 325, 343, 344, 345
horisont PH: 83, 85, 122, 127, 143, 147, 166, 221, 226, 232, 240, 242, 256, 257, 258, 260, 271, 274, 329, 332, 340, 346, 689, 725, 807, 812, 872, 880, 905, 929, 935, 948, 969, 977, 980, 1016, 1037, 1258, 1270, 1588, 1615, 1628
Horos (Hegel: (absolut) bestämdhet) UA: 147 (+ not 34), 275 (+ not 62)
horror vacui PH: 150 (+ not 9), 357, 358, 361, 610
humanum (mänsklig angelägenhet) PH: 170 (+not 1) , 304, 306, 644, 842, 870, 872, 921, 928, 1025, 1155, 1194, 1240, 1253, 1259, 1406, 1407, 1415, 1423, 1436, 1522, 1608
humor, munterhet, lätthet
PH: 114, 386, 425, 500, 502, 504-506, 509-512, 1017, 1031-1038 , 1213-1214, 1230, 1301, 1422
UA: 91, 131, 280-282
hunger, primärdriften hunger
PH: 16, 56, 71-74, 76-79, 81, 84-85, 94, 204, 335, 356-358, 360, 547, 767, 1040, 1194, 1234, 1348, 1551, 1562, 1578
UA: 247
huri, hurier UA: 102
Hus (Haus; jfr Hem och not 6, s. 379)
PH: 106, 352, 383, 384, 731, 807-808, 851, 923, 979-980, 1012, 1297, 1360
UA: 149, 151, 331, 332
hospice PH: 671
Salomos hus PH: 763-767
huset som symbol PH: 378-380
Hyperion (Hölderlin) UA: 314, 315
hågkomst, hågkomsttecken UA: 47, 95, 238, 241, 252, 262, 269, 320
hämnddrömmar (Bartholomeinatten, Kristallnatten, de långa knivarnas natt) PH: 32-33, 102, 402, 405-406, 1135-1136
härd (se också Hus, Hem; alla sammanfattas av gr.: estia , rom.: vesta )
PH: 69, 74, 288, 334, 347, 367, 427, 441, 442, 1258
UA: 37, 54, 199, 254, 266, 324
höga paret HP: 381-385 , 1211
högsta goda (höchstes Gut, summum bonum, verum bonum, "det anteciperade slutändamålet") PH: 16, 122, 192, 198 f., 276, 350, 353, 355 f., 364, 367, 368, 612, 992, 1016, 1038, 1121, 1193, 1289, 1294, 1411, 1550, 1555-1566 (+ not 8, s. 1560) , 1566-1577 , 1577-1593 , 1598 ff.
hörnsten UA: 46, 244, 250, 261


icket (i ursprunget) PH: 356-364
icke-euklidisk (praxis, teknik, fysik) PH: 777, 780, 785
icke-längre medvetet UA: 239, 247
ideal PH: 11, 34, 58, 103, 129, 169 f., 189-199 , 209, 229, 275, 277, 278, 282, 305, 331, 349, 491, 540, 561, 564, 613, 636, 643, 666, 667, 678, 696, 831, 975, 987, 989-990, 1027, 1070, 1151, 1226, 1239, 1260, 1416, 1442, 1455, 1456, 1487, 1515 f., 1518, 1523, 1524, 1533, 1556-1562 , 1576
idealism PH: 987, 988, 990
ideallandskap PH: 108, 190, 927, 977, 1414
idée-force, viljeteknik PH: 789f
ideogram UA: 47, 149 (mänsklighetsfigurens i.), 154, 168-181
identitet PH: 15, 179, 203, 213, 215, 233, 241, 270-271, 364, 367-368, 391, 620, 671, 803, 944, 950, 951, 999, 1010, 1031, 1089, 1143, 1158, 1199, 1242, 1296, 1304, 1436, 1535, 1539, 1540, 1549 (+ not 20), 1560, 1564, 1565
ideogram UA: 47, 149, 154, 168-181,
ideologi PH: 7, 11, 60, 64, 129, 134, 158, 169-171, 173, 174-180 , 181, 185, 191, 218, 232, 240-242, 253, 254, 267, 296, 303, 305, 307-309, 317, 320, 475, 495, 516, 565, 575, 603, 627, 630, 634, 669, 679 f., 701-703, 710, 770, 777, 815, 833, 837, 841, 842, 843, 857, 858, 875, 912, 1012, 1018, 1024, 1072, 1077, 1081-1086, 1142, 1165, 1189, 1218, 1229, 1234, 1249, 1315, 1359, 1382, 1402-1403, 1406, 1409, 1442, 1446, 1472, 1473, 1505, 1522, 1526, 1562, 1573, 1619
idrott PH: 397, 523-526 , 1063-1065 , 1069
(det) igångsättande (och förkastliga) PH: 1185
Ikaros 102, 757, 833, 1427
immanens
PH: 251, 252, 777, 999, 1349, 1358, 1521, 1527, 1533, 1540
UA: 35, 151, 152, 197, 217, 241, 277
impressionism, impressionistisk
PH: 118-120, 159
UA: 39-41, 44
incipit vita nova
PH: 134 (+ not 1)
UA: 13, 309
ingenjörskonst UA: 43
Ingesinde ("tjänarskarans mystiska figur"), församling UA: 167, 342
inkognito, "vårt moralisk-mystiska inkognito"
PH: 1142, 1223, 1278, 1385, 1415, 1490, 1522, 1527, 1529, 1533, 1548, 1549, 1593, 1625
UA: 217, 218, 246, 255, 260
innerlig, innerlighet UA: 217, 218, 246, 255, 260 innerlig, innerlighet 49, 51, 53, 66 ("innerlighet som en sekulär artefakt"), 87, 90, 106, 152, 168, 180, 195, 198, 205, 227, 231, 234, 235, 250, 259, 263, 279, 296, 314, 317, 323, 325
(det) innersta, innersta själ, innersta dröm UA: 16, 39, 46, 47, 48, 96, 109, 116, 143 ("musikens innersta ordlöshet"), 144, 166, 185, 186, 195, 201, 203, 217, 225, 243, 246, 254 ("innersta härden"), 266, 272, 308, 314, 316, 342, 344, 345
inre UA: 17, 26, 28, 33, 35, 37, 38, 39, 45, 47, 58, 59, 65, 68 (inre livet), 73, 74, 79, 83, 84, 87 ("det enbart inre livet"), 88, 120, 123 ("det ständigt tillflödande inre livet"), 128, 143, 151, 152, 159, 160, 162, 164, 167, 173, 175, 176, 184, 185, 186, 188, 190, 194, 198, 200, 203, 205, 208, 209, 212, 215, 221, 224, 226, 232, 234, 241, 243, 250, 254, 260, 261, 273, 277, 278, 293, 295, 296, 307, 308, 314, 317, 324, 336, 341, 344, 345
(den) inre Guden UA: 234
(den) inre människan UA: 38
inquiétude poussante (Leibniz) PH: 803, 993, 1007
(vårt innersta) intensiva, intensitet, intensifierande UA: 44, 46, 64, 134, 218, 235, 237, 242, 246 (själsintensitet), 250, 255, 261, 265, 266, 322, 332
intention, intentionalitet UA: 198, 239, 244, 247, 256, 296; se också symbolintention
Intet (Nichts), intet
PH: 1 (+ not 2) , 3, 11, 15, 17, 124-127, 222-224, 226, 272, 285, 317, 351, 356-364 , 367, 449, 503, 514, 611, 786, 812, 861, 862, 905, 928, 1004, 1077, 1209, 1213, 1229, 1241, 1301, 1303, 1306, 1343, 1344, 1350-1351, 1357, 1360, 1361, 1364-1365, 1378-1384, 1391-1392, 1412, 1413, 1480, 1482, 1530, 1532, 1534-1537, 1540, 1550, 1585, 1607, 1613
UA: 216, 243, 279, 284, 319 ("dödens Intet")
intresse, egenintresse (med speciellt epitet på s. 985, PH: det viljemässigt-intensiva "intresset" självt)
PH: 2, 74, 79, 84, 107, 129, 155, 171-175 (+ not 4) , 179, 615, 631, 706, 948, 985, 1044, 1049, 1062, 1071, 1086, 1132, 1282, 1302, 1559, 1604
UA: 55, 59, 227, 298, 299, 300 ("unionen mellan idé och intresse"), 319
revolutionärt i. PH: 84, 107
intryck, impression, aperçu PH: 140, 340, 342, 797, 1165, 1281
intänkande/inkännande (Eingedenken, termen har Bloch från Benjamin, den står hos Benjamin för att tänka/känna sig in i ex. ett historiskt förhållande från en klasståndpunkt, hos Bloch tillkommer utopiska kategorier)
PH: 1289, 1412, 1579
UA: 63, 65, 116, 149, 155, 215, 217, 255, 258
invändig, (djupaste) invändighet, invändig livssfär
UA: 29, 30, 33, 39, 70, 88, 149, 180, 196, 198, 205, 217 ("vårt mest invändiga"), 219, 258, 259, 291, 293, 317, 325
Isis-Astarte-Ceres-Maria PH: 69, 101, 197, 381, 787, 804, 810, 1322, 1358, 1396


jaget UA: 27, 28, 39, 44, 48, 65, 68, 69, 70, 75, 87, 88, 89, 108 ("det stora, världsliga jaget"), 113, 114, 121, 180, 204 ("det moraliska jaget"), 205, 208, 210, 222, 231, 236 ("jaget måste bevaras i allting"), 240, 251, 252, 253, 257, 266, 267, 272, 275, 281, 284, 314, 316, 317, 329, 334
jag-föremål (Ich-Gegenstand, rimligtvis Schelling; jaget sätter ett "icke-jag" som "Gegenstand") UA: 284
jag + diverse förbindelser UA: 27 (jag-expression), 44, 148 (jag-förbundet), 150 (jag-utsaga), 207 (jag-ornamentik), 228 (jag-avlägsen), 333 (jag-världen)
Jahve, uttågsguden, exodusguden
PH: 245, 465, 576-578, 712, 855-856, 1325, 1328, 1431, 1452, 1455-1463, 1487, 1490, 1493-1500 , 1504-1505, 1514, 1525, 1527, 1541
UA: 281, 321
Jason PH: 880, 884, 1124
Jerusalem
PH: 890, 896, 909, 923, 980, 1268, 1325, 1332, 1585, 1586
UA: 47, 218, 249, 273
jugendstil PH: 65, 231, 440, 689, 1099, 1176, 1177
jäsning UA: 108, 173, 218, 243, 297


kabbala, kabbalistik
PH: 382, 610, 705, 735-736, 759, 761, 839-840, 1335, 1338-1339, 1458-1459 (+ not 18) , 1585, 1596
UA: 259, 325, 336, 338
kamrat (Genosse; som ledbild) PH: 686, 698, 1092, 1095, 1096
kantat No.179 (Bach) UA: 127
kan-vara (Kannsein) PH: 103, 258-264 (+ not 10) , 271, 347, 1403
Ivan Karamasov (Dostojevskij) UA: 340
karma, karma-läran UA: 327-329
Kaspar Hauser UA: 47
katarer, kättare
PH: 1404, 1468, 1472, 1473, 1492, 1497, 1539, 1559, 1611
UA: 272, 305 (kättardrömmen), 306, 322
kategoriskt imperativ
PH: 192, 308, 726, 1016f, 1019-1025,
UA: 275, 302
katexochen (i egentlig mening) PH: 278 (+ not 27)
kiddusch haschem UA: 273
kiliasm PH: 587, 594, 598, 607, 630, 636, 679, 743, 753, 1292, 1296, 1395, 1516, 1517, 1539, 1561
klass, klassmässig, klassamhälle PH: 291, 728
klasskamp
PH: 37, 654
UA: 300, 301
klasslöst samhälle, klasslösa individer PH: 198, 242, 391, 609, 618-620, 637, 666, 674, 696-698, 725, 871, 954, 1025, 1061, 1080-1082, 1095, 1124, 1133, 1137-1143, 1381-1382, 1411, 1622
klärvoajans, klarsyn, atavistisk klärvoajans, synsk (Hellsehen, seherisch)
PH: 161, 791, 1397
UA: 144, 150, 154, 198, 199, 202, 204, 207, 240
"klärvoajant hörande" (Hellhören) UA: 199, 207
"klärvoajant kännande" (Hellfühlen) UA: 151
synsk begåvning UA: 150
kolportage PH: 409 (+ not 1) , 423, 424, 426 f., 549 f., 715, 737, 1247, 1359, 1398
komik UA: 279-282
kommunism, Kommunistiska manifestet PH: 306, 1605
konstgjordhet, artificiell värld PH: 776
konsthantverk UA: 21, 25-29, 44, 45
konstruktiv geografi PH: 925, 1080 (+ not 14)
konstvilja, konstviljande
PH: 1283
UA: 29f, 30, 32, 147, 150 ("konstviljandet som ett avsiktsbestämt verkansbegrepp")
gotiskt konstviljande UA: 150
kosmisk, kosmisk inriktning UA: 16, 87, 93, 188, 189, 190, 207, 236, 270, 284, 296, 308, 309, 317, 322, 327 ("den kosmiska självigenkänningsprocess..."), 338, 339
kreatur (skapat, skapad varelse; bl.a. från Freud), kreaturlighet:
PH: 76, 1162, 1360, 1405, 1408, 1410, 1427, 1507, 1509, 1520
UA: 12, 116, (not 20, s. 142), 240, 242, 259, 270, 275, 284, 295, 300, 336, 344
Kristus
PH: 384, 583-585, 594, 598, 602, 603, 605, 697, 712, 743, 752, 811, 834, 847, 849, 854, 858, 921, 1001-1002, 1006, 1120, 1231, 1277, 1314, 1325, 1329, 1394, 1395, 1398, 1411, 1444, 1473, 1484-1487, 1493, 1495, 1499, 1500, 1501, 1503, 1504, 1505, 1516, 1522, 1539, 1542, 1543, 1585, 1590,
UA: 88, 188, 215, 267f, 271, 279, 282, 283, 304, 326, 336
Kristus-formad, kristen form (christförmig)
PH: 844, 847, (+ not 32, s. 1417), 1314, 1627
UA: 215
Kronos, Saturnus, Jupiter PH: 251, 351, 504, 567, 766, 887, 894, 896, 915, 917, 961, 1000, 1001, 1029, 1316, 1317, 1318, 1387, 1390, 1421, 1424, 1483
ktonisk UA: 121, 239
kubism, kubistisk UA: 24, 34, 42, 43, 44
kultur, kulturer UA: 31, 46, 58, 231, 233 ("kulturens alfa"), 320 ("kulturfog")
kvadrivium PH: 1259 (+ not 1), 1263
kvale (Quale) PH: 783, 1135 (+not 1), 1599
kvalitativt naturbegrepp (se natura naturans) PH: 8, 802 ff.
kvinnorörelse PH: 687
kvintomonarkister 594
(avfärd till) Kythera PH: 120 (+ not 17) , 121, 191, 432, 449, 878, 933-934 , 939-942, 957, 972, 1181, 1334
kyniker PH: 559-560, 565, 613, 663, 1430
kärlek UA: 19, 40, 41, 75, 97, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 119, 121, 127, 131, 135, 170 ("kärlekens geni"), 180, 193, 197, 242, 257, 258, 261, 262-267, 279, 284, 303, 306, 339
kärleksdöd (Liebestod) PH: 56, 1366 UA: 110, 113, 142
kärnenergi, radioaktivitet
PH: 774-775, 777, 779
UA: 337
kättare, albigenser, katarer
PH: 239, 595, 596, 597, 622, 743, 753, 789, 900-902, 1003, 1331, 1468, 1472, 1473, 1492, 1497, 1538, 1539, 1559, 1611
UA: 198, 272, 304, 305, 306


land, landstigning (Land, Landung)
PH: 201, 273 (+ not 24) , 289, 363, 567, 579, 674, 878, 881, 888, 891, 916, 927, 957, 968, 976, 1035, 1086, 1187, 1192-1194, 1201, 1213, 1388, 1453, 1456
UA: 190
Lasarus UA: 325
latens
PH: 17, 110, 111, 140-144, 180-182, 186, 198, 203, 258, 273, 276, 277, 336 f., 353, 357 ff., 363, 389-391, 727 f., 787, 813, 843, 909, 926, 947, 949, 1038, 1059, 1382, 1388, 1389, 1413, 1415, 1518, 1532, 1550, 1564, 1566, 1570, 1576, 1591-1592, 1628
UA: 123, 144, 154, 186, 201, 243, 244, 249, 253, 254, 255, 304
Leander UA: 200
ledbild (se också figur) PH: 15, 58, 64, 101, 190, 275, 382, 494, 843, 851, 1091-1096 , 1105, 1115, 1141, 1182, 1185, 1229, 1265, 1301, 1337, 1517, 1522, 1548, 1555-1558, 1562, 1565-1567
ledplansch (Leittafel) PH: 15 (+ not 21) , 275, 1096, 1096-1143 , 1214ff. , 1236-1237, 1548, 1555, 1556
ledrum PH: 850-858
Leonora-ouvertyren (Beethoven)
PH: 186, 1295-1296,
UA: 144
Lethe, glömskans opievatten PH: 100, 943, 964, 1037, 1307, 1309, 1351
libido PH: 54, 56, 62, 64, 69, 72, 76, 93 ff.
listteknik (Hegel)
PH: 782-784
UA: 300
liv UA: 17, 27 ("ut i livet kantrande relation"), 32, 33, 34, 35, 38, 143 ("det filiströsa, drömlösa, osymboliska livets prosa"), 175 ("livet i sammanhang"; Beethoven), 194, 216, 225, 226, 237, 242, 244, 245, 252 ("absolut liv"), 257, 278 ("det verkliga, inre-yttre livet"), 291, 305, 306, 307, 313-316, 319, 322, 324, 326, 327-331, 333, 336, 338, 342
(det) eviga livet 125, 208, 246, 307, 322, 342
livsfilosofi (Lebensphilosophie) PH: 231
livslinje (Lebenslinie) UA: 31
livsträd (kristen/gotisk byggnadssymbol) PH: 13, 90, 188, 464, 838, 843, 844 f., 847-850 , 858, 870, 872, 1332, 1592
livsvärld (Lebenswelt; världen vi lever i och är en del av. Husserl)
ljus UA: 12, 16, 26, 39, 68, 90 ("urljuset"), 115 ("ljusmagi"), 116 ("ett helt annat ljus än dagens sol"), 120, 124 ("det otillgängliga ljus, i vilket Gud bor"), 151 ("inre-övre ljus"), 164, 178, 203 ("det jagförbundna ljuset"), 204 ("yttre och övre ljusets natt"), 207 ("det främmande ljuset, astralmytens dödliga klarhet"), 216 ("det paradoxala modet att just ur töcknet förebåda ljuset"), 218, 223, 233, 238, 243, 247, 248, 268, 271, 272, 273, 278, 279, 281, 284, 292, 293, 295, 303, 304, 305, 309, 317, 322, 326, 328, 345
ljusdrift (Lichttrieb; betecknar en strävan mot högre mål)
PH: 211, 239, 1548
UA: 239
locus minoris resistentiae UA: 296, 301
logos, logosmysterium, logosmyt UA: 38, 201, 203, 214, 233, 271
Lorenzkyrkan i Nürnberg UA: 35
Lucifer, luciferisk UA: 75, 84, 88, 89 ("fröet till parakleten"), 113, 122 ("självets luciferiska målriktning"), 123, 166, 171, 175, 181, 200 ("luciferisk-mystikt Rike"), 203, 205, 272-273, 341, 342
lyra apollinis UA: 188
längtan (Desiderium - "den enda ärliga egenskapen hos alla människor")
PH: 4, 6, 45, 49-51, 56, 72, 83, 360, 366, 418, 433, 435, 462, 470, 523, 670, 685, 822, 837, 847, 890, 892, 910, 916, 933, 940, 965, 977, 979, 990, 1051, 1077, 1095, 1126, 1143-1144, 1153, 1167-1173, 1188, 1192, 1254, 1576, 1628
UA: 12, 13, 36, 48, 70, 79, 86, 87, 90, 96, 109, 112, 113, 114, 120, 121, 127, 128, 131, 140, 174, 186, 189, 190, 197, 200, 201, 206, 214, 227, 241, 242, 247, 260, 272, 284, 295, 308, 313, 314, 344, 345
lösenord UA: 255-260, 342


makanthropos, den stora (makrokosmiska) människan, makantropisk
PH: 1268 (+not 20) ,
UA: 47, 88 (m. och hans talande hav), 191, 206 (”makantropiska struphuvud”)
makrokosmos UA: 34, 336
manikeism PH: 584, 586, 1001, 1006, 1318, 1330, 1432, 1472-1474
manum de tabula PH: 217 (+ not 6)
mardröm PH: 83, 91 ff., 95, 350, 505, 1307
Maria UA:
marxism ("tendensvetenskapen marxism") PH: 331, 346, 781, 1123, 1615
och (konkret) antecipation (utopi) PH: 161, 288, 331 f., 677, 723-729
köldström och värmeström PH: 235-242 , 678 f.
masker UA: 20, 29, 30, 36, 45
maskin, maskinvara, fabriksvara UA: 21-25, 26, 336, 345
materia, processmateria, materiesköte, materiebegrepp, materialitet (se också natura naturans) PH: 6, 66, 148, 203, 219, 222, 223, 230, 235-241 , 258, 271-274 , 285-287, 300-303, 330, 333, 347, 357, 364, 390-391, 749, 774, 780, 783, 786, 787, 792, 801, 811-814, 929, 948, 993-996 , 1016, 1031, 1109, 1208, 1568, 1577, 1586, 1601, 1626-1627
materialism, materialistisk historieuppfattning, historiematerialism, dialektisk materialism: PH: 291, 292
mekanisk m. PH: 988
matta, mattan som korrektiv (Teppich; Lukács) UA: 64-75 (se kommentar högst upp s.65 och not 26 , s.64), 82, 84, 89, 94, 104, 107, 123, 134
Matteuspassionen
PH: 1519
UA: 71, 103
medeltiden, medeltida
PH: 183, 201, 251, 272, 330, 381, 405, 422, 437, 447, 465, 508, 540, 566, 570, 590, 594, 595, 642, 647, 656, 710, 717, 718, 719, 752, 753, 755, 760, 822, 823, 828, 829, 835, 836, 839, 840, 843, 849, 857, 858, 864, 875, 889, 891, 892, 893, 897, 898, 935, 941, 942, 957, 959, 961, 966, 967, 975, 976, 1027, 1035, 1041, 1069, 1112, 1113, 1119, 1121, 1140, 1184, 1197, 1205, 1206, 1208, 1218, 1221, 1224, 1230, 1250, 1259, 1263, 1265, 1266, 1276, 1277, 1334, 1345, 1426, 1502, 1536, 1543, 1559, 1560, 1571, 1572, 1573, 1576, 1615
UA: 32, 50, 57, 58, 59, 71, 79, 115, 147, 160, 171, 188, 212 ("de medeltida gudsbevisen"), 294 ("den medeltida idén om mänskligheten")
mer (ein, das Mehr) UA: 135, 270
merhaba, merkava (den himmelska tronvagnen) PH: 793, 1458, 1585-1586
Messias, messianism, messiansk
PH: 578-579, 705, 888, 1404, 1413, 1456, 1459-1464,1489, 1491, 1498-1502, 1514, 1612
UA: 200, 230, 260, 271, 286, 322, 326, 344, 346
Metaphysik der Tragödie (Lukács) UA: 274-275
metempsykos UA: 323
militant optimism PH: 166, 227-230, 237, 277, 518
millenarier PH: 594
millenium, tusenårsrike UA: 305
Minerva, Athena PH: 96, 105, 115, 147, 493, 696, 784, 1161, 1369, 1420-1422, 1425, 1430
Minervas brinnande uggla PH: 7 (+ not 11), 105, 527, 548, 731, 738, 880
minnesång UA: 67, 121, 213
Missa solemnis UA: 244
moderrätt (se Bachofen) PH: 184
moira, öde, fatum PH: 281, 286, 574, 588, 610, 816-817, 986, 1422-1423, 1426, 1427, 1512-1515, 1614
Molok, molokgrund UA: 273
(den) moraliska lagen (Kant) UA: 220, 223
(den) moraliska viljan i Beethoven-musiken UA: 132, 197
(berget) Morija 269
morgon, morgonrodnad (Jakob Böhme) UA: 68, 114, 116 ("långfredagsmorgonens gåtfulla ljus"), 294
mundus situalis (Campanella: den aktuella, föreliggande världen) PH: 270, 610, 613, 619
musik
a capella UA: 79
ackord
PH: 1248
UA: 51, 52, 53, 54, 74, 86, 87, 92, 100, 105, 106, 107, 108, 112 123, 161, 175
adagio PH: 1289, 1291 UA: 84, 85, 93, 95, 96, 110, 113, 114, 117, 165, 176
allegro UA: 85
(den) andra musiken UA: 165
anslag UA: 126-132
atonal m. PH: 1258, 1280, 1283, 1286
cantilena UA: 51, 67
continuo
PH: 1266 (+not 18), 1287, 1288
UA: 134
crescendo UA: 134
Diabelli-variationerna UA 183, 184
diminuendo UA: 134
dirigerande, dirigent UA: 130
discantus UA: 51 (+not 6),
dissonans
PH: 1258, 1259, 1280
UA: 105, 107, 159
dominant, dominantspänning, dominanteffekt
PH: 970
UA: 74, 80, 96, 99, 105, 157, 171, 174, 175, 176
dur, durtonart UA: 51, 52
enstämmighet UA: 51, 106,
espressivo
PH: 970, 1249, 1251, 1252, 1257, 1281
UA: 119, 197
exposition UA: 172
exprimatio PH: 1257
fuga, dux, comes
PH: 1253, 1258, 1264 1280-1289
UA: 63, 65, 72, 73, 74, 80, 105, 106, 107, 122, 167, 169, 170, 171, 177-178,
förhåll UA: 92, 128, 182
genombruten (g. ackord) UA: 72, 73, 77, 107, 174, 177, 178
genomföring
PH: 1258, 1284
UA: 70, 80, 81, 85, 86, 87, 94, 96, 106, 107, 110, 138, 168, 170-175, 192,
grundton PH: 1258
harmoni, harmonik, harmonilära, harmonisk grundfärg UA: 52, 53, 54, 55, 73, 74, 75, 78, 80, 87, 89, 101, 102, 105-107, 108, 112, 153, 164, 165, 176
homofoni, homofon UA: 67, 71, 73, 79, 81, 97, 98
kadens PH: 969, 970, 1249, 1258, 1259, 1280, 1281, 1295
UA: 87, 99, 158, 182
kantat PH: 1271, 1291
konsonans
PH: 1258, 1266, 1280
UA: 105, 182
kontrapunkt, kontrapunktik
PH: 975, 1250, 1261-1264, 1269, 1288
UA: 52, 53, 54, 55, 65, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 84, 87, 88, 94, 106, 107, 114, 122, 123, 130, 138, 149, 154, 159, 160, 165, 168-181, 187, 192, 198,
koral UA: 50, 53, 70, 102
kromatik, kromatisk skala
HP: 975
UA: 52 (+not 10), 81, 106, 160
kvintcirkel UA: 182
lagbundenhet (sfärisk harmoni, kosmisk musikteori) 1260 ff.
ledmotiv UA: 119, 137
ledton UA: 158, 160, 182
Lied
PH: 1269
UA: 67, 76f, 97
madrigal UA: 52
maestoso PH: 970
Mannheimskolan, Stamitz PH: 1285
UA: 55, 133
melism, melismatisk
PH: 1250
UA: 53, 72, 73, 74, 77, 78, 81, 82, 83, 88, 94, 98, 99, 106, 107, 108, 119, 122, 123, 128, 130, 168, 178
melos PH: 1247, 1260 (+not 2), UA: 192
mensuralnotskrift UA: 51
modulation PH: 1258 UA: 99
moll, molltonart UA: 51, 52
(den) mozartska sonaten UA: 173
mässa, rekviem PH: 1292-1294
Mästersångarna (i Nürnberg; Wagner) PH: 1273 UA: 108, 121, 128, 129, 140, 192
opera
PH: 969-977, 1269
UA: 33, 56, 65, 67, 69, 70, 74, 77, 79, 85, 98, 99, 100, 137, 144
opera buffa UA: 70
oratorium PH: 1269
Othello (Verdi) UA: 133
oändlig melodi (se också talsång) UA: 98, 99
Parsifal (Wagner) UA: 114f
partita, partitorna (Bach) UA: 103
pastoso PH: 1254 (se not 24)
polyfoni, flerstämmighet PH: 1249, 1283, 1287
UA: 50, 51, 73, 82, 99, 103, 106, 119, 123, 134, 139, 177, 178
polyrytmik UA: 192
programmusik, program PH: 1256 UA: 94, 97, 170 ("programmets diktatur"),
recitativ UA: 68, 70
Ringen, Nibelungentrilogin (Wagner) PH: 1272f UA: 108, 109, 117, 118-122, 143
rondo UA: 84 (+not 10)
rubato UA: 165
rytm, rytmik PH: 1286 UA: 86-87, 104, 107, 159, 163f., 198
sats UA: 51
scherzo UA: 85 (+not 12), 95
septimackord UA: 105
skala UA: 168
sonat, sonatformen
PH: 1258, 1280-1289
UA: 55, 63, 67, 69, 72, 79-86 (+ not 6), 105, 106, 107, 108, 125, 135, 137, 138, 142, 166, 169-172, 175
språket i m. PH: 1257 UA: 207
stretto UA: 171
stämmor, stämföring UA: 57, 73, 83
symfoni (Jfr Beethoven, Brahms, Mahler, Schubert, Schönberg)
PH: 1247-1248, 1256, 1273, 1275, 1282, 1285, 1289
UA: 56, 58, 61, 65, 69, 70, 74, 75, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 123, 134, 141, 167
synkop UA: 100f, 101, 103, 104, 108, 164, 165, 192
takt, taktslag UA:101, 163, 167
talsång UA: 98, 100, 118, 128, 129
tema (Thema) UA: 175, 176
tolvtonsmusik PH: 1258, 1280-1283
tonalitet, tonika
PH: 970, 1286, 1295
UA: 92, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 165, 171, 173, 174, 182, 198
tonart PH: 1250, 1253 UA: 157, 172
tonmåleri, programmusik, program
PH: 1270-1280
UA: 92, 94, 97, 143, 170
tonord (Wagner) UA: 120
transcendent opera, musikalisk transcendens UA: 65, 104, 108-123, 135,
treklang UA: 160, 161, 182, 188
trop PH: 1250
trångföring UA: 171
tuttisats UA: 136, 137
vokalis PH: 1250
UA: 50
ändlös sång, oändlig melodi, vor sich Hinsingen UA: 50, 73, 97, 101, 108
Münstern i Straßburg PH: 151, 177, 180, 839, 842, 844, 848, 1155, 1519
mystik (se också Böhme, Cusanus, Eckart, Franck, Kabasilas, Lao-tse, Münzer, Paracelsus, Silesius, Thomas)
PH: 210, 317, 340, 354, 793-794, 834, 958, 1120, 1197, 1331, 1335, 1342, 1364, 1388, 1398, 1407, 1446, 1458, 1464, 1472, 1504, 1508-1509, 1526-1527, 1533, 1534-1540, 1550, 1560, 1564-1565, 1585, 1596-1597, 1600
UA: 35
mål, telos, målbild, målsökande, målinriktad
PH: 1, 4, 5, 13, 21, 30, 37, 50, 51, 55, 64, 65, 74, 80, 84, 85, 110, 115, 133, 140, 142, 159
UA: 167 (obekant mål), 296, 297 (målinvention), 305
målpatos PH: 678
Människosonen PH: 1486, 1488, 1493 UA: 38, 39, 40, 273, 318, 330
mänsklig värdighet, människovärde PH: 192, 628, 629, 632, 1511
möjlighet, möjligt
PH: 258-271 , 278-288 , 1008
UA: 343-344
objektivt-reell m. PH: 5, 271-278 , 331 f.
reell m. PH: 237, 278
sakligt-objektiv m. PH: 259-264
sakmässig-objektenlig m. PH: 264-271

nasir, nasiré PH: 576, 577, 1454
nattdröm
PH: 60 ff., 87 ff., 97 ff., 111, 131 f.
UA: 185, 186, 238f
natura naturans (jfr natursubjekt) PH: 235, 239, 272-273 , 287, 767, 777, 783, 786, 787, 804 f., 810, 815, 817, 995-999, 1005, 1006, 1274 f.
natura naturata PH: 787, 804, 996, 999, 1078, 1274, 1275
naturalisering av människan, humanisering av naturen PH: 149, 277, 285, 353, 364
naturrätt (se också revolutionär borgarklass) PH: 565, 621-637 , 638, 1138, 1147
matematiken som modell för n. PH: 635 f.
natursubjekt (se också natura naturans) PH: 777, 785-787, 799, 802-807 , 810, 1381, 1383, 1529, 1565
nazism, fascism (se också Brüning, Gentile, Hitler, Moeller van den Bruck, Rosenberg, Sombart, Sorel; Blut und Boden, dopo lavoro) PH: 32, 70, 94, 320, 321, 427, 524, 531-532, 537, 596, 682, 705-710, 713, 722, 798, 1045, 1047, 1050, 1058-1062, 1064, 1098, 1107, 1108, 1112, 1135, 1226, 1361, 1605, 1610
New Moral Worlds (Owen) PH: 551 ff., 598, 648
nihilism PH: 1212, 1282, 1360f., 1366, 1382, 1383
nionde symfonin (Beethoven) UA: 56, 320
nominalism
PH: 310, 312, 1027
UA: 41, 138, 150, 224, 236,
non omnis confundar PH: 1294, 1388 (+not 4) UA: 314
non plus ultra PH: 143 (+ not 5) , 886, 1205
nous UA: 190
novum PH: 5, 6, 7, 8, 11, 17, 140, 143, 146 f., 156, 157, 159, 160, 166, 226, 227-235 , 335-336, 347, 359, 556, 578, 621, 658, 726, 726, 728, 923, 999, 1013, 1153, 1156, 1173, 1204, 1239, 1265, 1311, 1343, 1380, 1386, 1391, 1412, 1421, 1424, 1426, 1467, 1487, 1499, 1502-1504, 1531, 1543, 1544, 1548, 1624, 1626
(det) numinösa (det Helt Andra; förbindelse med det sublima: 1407) PH: 1164, 1405-1417 (+ not 19)
nunc stans (i Eckarts mystik: fullkomlighetens nu; se också eleaterna och "dröj, du är så skön") PH: 340, 957, 1004, 1005, 1194, 1504, 1537, 1540, 1564, 1628
nu-och-här (das Jetzt und Hier), nu-och-där (dess dunkel) PH: 11, 206, 209, 214-216, 221-223, 348, 1154, 1188, 1190, 1194, 1208, 1209, 1211, 1212, 1224, 1296, 1562
nyplatonism (se också Augustinus, Ficino, Plotinos)
PH: 68, 79 not20, 104, 239, 570, 748, 751, 752, 1076, 1535, 1594
UA: 214
(se jag gör allt) nytt UA: 211

(det) obetingade (det obetingades primat, "obetingat och totalt hopp, som experimenterats fram under namnet Gud", Utopie des Unbedingten)
PH: 127 (+ not 22) , 192, 355, 598, 630, 679, 988-989, 1169, 1182, 1193, 1208, 1212, 1216, 1218, 1223, 1224, 1227, 1230, 1236-1237, 1240, 1246, 1247, 1398, 1413, 1416
UA: 216, 222, 223
objet d'art UA: 27
occasionalism UA: 301
Odysseus
PH: 15, 354, 507, 881, 891, 1201-1206 , 1213, 1420, 1421
UA: 183, 256, 325
odödlighet, odödlig själ UA: 316, 322, 323, 330, 342
ogrund (Ungrund; Böhme) PH: 1010
omedelbart vara PH: 49, 347
omedvetet PH: 63 f., 130, 145, 151, 1356
hos Freud PH: 61 f., 155 f.
hos Jung PH: 66 f., 155 f.
omega(-t), "det yttersta omegat" PH: 1458, 1504, 1585
omnia sint communia PH: 566, 679
ontos on UA: 257
opera PH: 372, 969-977
opium/nattdröm/schizofreni PH: 99-100, 103
Orfeus PH: 98, 100, 154, 182, 494, 921, 972, 974, 1276, 1290, 1400-1402, 1416, 1418-1419 , 1420, 1550
orgon PH: 738
ormen, paradisormen, ureuskobran
PH: 1496, 1497 ff.
UA: 242, 272, 341
Ormuzd-Ahriman PH: 584, 586, 1001, 1316, 1330, 1465-1474 , 1499, 1508
ornament, ornamentik
PH: 179, 184, 448-449, 516, 693, 828, 829, 843, 848-849, 958-959, 1277, 1585, 1599
UA: 26, 39, 44, 45, 65, 257 ("ornamentets slutbetydelser")
osamtidig, osamtidighet PH: 502, 736, 865, 955, 956, 1059
Osiris PH: 1319-1323, 1328, 1332, 1433-1434, 1440, 1486 UA: 268
ossianskt landskap, Ossian-värld PH: 152, 454, 912-914, 917, 943, 979

Pan PH: 1075, 1363 UA: 193, 236
Pandora, Pandoras ask PH: 387-391 , 1159-1160, 1171, 1173, 1430, 1431
panlogism
PH: 148
UA: 96, 218, 229, 271, 301, 329, 340, 341,
paradis, Paradiset UA: 216
paraklet
PH: 1462 (+not 20) , 1466, 1471
UA: 89, 203, 342
paranoia/projektgalenskap PH: 100, 103 f., 527-529 , 548-551 , 732
parusi (Platon, parousia: idéernas kommunicerande närvaro i tingen) PH: 991, 992, 1503 UA: 151
Passionerna (Bach) UA: 70f., 74, 75
Pastoralsymfonin PH: 1261, 1272
perpetuum mobile PH: 737-738
Persefone PH: 1308-1311
perspektiv (när-, fjärr-, -förkortning) PH: 15, 17, 134, 140, 419, 445, 477, 523 f., 820, 824-825, 831, 869, 935-938 , 945-950, 957-960, 977, 980, 994, 1001-1005, 1013, 1014, 1029, 1031, 1124, 1569, 1619-1622
perturbatio animi PH: 80
(les) petites perceptions insensibles (Bergson) PH: 150 f.
phantasma bene fundatum PH: 1224, 1233 (+ not 3)
polis, stadsstat PH: 305, UA: 298
porträttförtrollning, porträttverkan PH: 369-373 , 373 ff.
primus agens (p. a. materiale) PH: 235 (+ not 13) , UA: 102
process, processera, världsprocess, realprocess, arbetsprocess, processförmedling, processgestalter, processtänkare
PH: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 77, 84, 85, 122, 126, 135, 139, 141-143, 147-150, 157-161, 165, 166, 188, 194, 196, 198, 199, 203, 216, 222, 223, 225-235, 239, 240, 241, 254, 255, 256, 257, 264, 269, 270, 271, 273, 274, 277, 278, 280, 283-287, 296, 297, 301, 306, 308, 313, 314, 330, 333, 336, 339, 341, 347, 355-364, 367, 389, 390, 497, 585, 589, 614, 678, 725-728, 742, 744, 745, 757, 780-783, 801, 804, 810, 837, 850, 923, 946, 959, 966, 982f, 993, 1000-1011, 1014, 1015, 1036, 1038, 1061, 1117, 1157, 1166, 1198, 1199, 1240, 1261, 1302, 1303, 1387, 1390-1391, 1412-1413, 1449, 1469, 1472, 1539, 1548, 1549, 1550, 1562, 1565, 1566, 1569, 1573, 1576, 1581, 1589, 1591, 1593, 1598-1599, 1601, 1624-1627
UA: 113, 153, 168, 285, 327, 333, 334, 338, 345,
produktivitet PH: 135 f., 138-144
inkubation PH: 138 f., 1152
inspiration PH: 138 f.
explikation, verkskapande PH: 138 f.
spärr, motstånd 144-161 PH: 236
produktionssätt UA: 303
produktivkrafter PH: 296, 301, UA: 301
projektmakeri i barocken PH: 756 f.
proletariat PH: 291, UA: 300, 332
Prometeus
PH: 8, 102, 137, 388 ff., 498, 499, 504, 784, 794, 833, 951, 1035, 1069, 1146 f., 1148-1150, 1193, 1242, 1285, 1375-1377, 1407, 1410-1413, 1423, 1427-1432 , 1456, 1498, 1526, 1574
UA: 280, 283, 325
präglad form PH: 188, 1196, 1591, 1597, 1598

quidditas ("vad-väsen", vad-innehåll, att-ets vad, väsenhet) PH: 166, 223, 235, 1009 f., 1549, 1564
(Don) Quijote UA: 234
quodditas ("att-grund", att-et) PH: 49, 223, 235, 334, 343, 356, 359, 391, 1009 f., 1200, 1385, 1386, 1388, 1562, 1564, 1576


rang (hos arketyper, ledplanscher, utopier) PH: 37, 98, 128, 186, 261, 674 ff. , 676, 726, 765, 1096, 1100, 1288, 1354
realism (i konsten) PH: 195, 199, 245-249, 256-258 , 274, 455, 950, 1167, 1235
socialistisk realism PH: 109, 1618
regnum hominis PH: 598, 758, 766-767, 778, 807, 1084, 1193, 1276, 1279
religion: dödsbilder
egyptisk: Ka i livet och döden PH: 1319-1323
fritänkaren och döden PH: 1343-1344
fortsatt verkan efter döden PH: 1344-1350 , 1366-1372
gnostisk himmelsfärd PH: 1312-1318
islamisk himmel PH: 1333-1336
kristendomen: apokalyps och uppståndelse PH: 1324-1333
nirvana PH: 1336-1343 , 1402
orfisk (Demeter-Dionysos) PH: 1000, 1308-1312 , 1418-1419
återgång till naturen PH: 1350-1355 , 1474-1482
religion; fanatism, missionerande religioner PH: 1504-1509
religion: insättande av människan i religionen
ockult närmande PH: 1393-1398
instiftarens förmedling PH: 1399-1404
ateism som förutsättning för messianismen PH: 1413-1417 , 1524-34
religion: parakleten PH: 1501-1504 , 1509 f.
religion: det underbara PH: 1540-1550
religion och utopi PH: 1390-1391, 1456-1464
renässansen UA: 26, 34, 57, 331
restitutio in integrum PH: 234 (+ not 12) , 488, 1003 (+ not 27) UA: 40
revolution
PH: 84, 169 367, 678, 695, 725-726, 1027, 1123, 1136-1138, 1226, 1620
UA: 293
revolutionär borgarklass (revolutionär naturrätt) PH: 168, 209, 331, 615, 622, 627, 630, 632-637 , 664, 1024, 1051, 1095, 1146, 1178, 1284, 1558, 1607
revolutionärt proletariat PH: 177, 179, 229, 306, 326, 516, 595, 702, 723, 1605, 1611, 1613, UA: 332
revolutionär utopi PH: 594, 597, 664, 1149
Rike(t), riket, regnum humanum, musikens andliga rike, rikesmystik (das Reich; ny himmel, ny jord)
PH: 16, 254, 582, 585-594, 752, 753, 758, 879, 987 ff., 1021, 1256, 1288, 1332, 1408-1413, 1463, 1490-1491, 1493, 1501-1504, 1509, 1510, 1517-1518, 1530, 1532-1533, 1543, 1576-1577, 1593, 1600-1601
UA: 38, 39, 88, 123, 154, 181 +not 25, 200, 207, 208, 260, 261, 265, 272, 285, 297, 333, 334, 336, 346
(den rasande) Roland PH: 732, 1206, 1217
romansk stil UA: 35
ruin PH: 108, 442-449, 451, 453, 868, 943, 1374
ryttaren på Bodensjön PH: 526 UA: 302
Rübezahl PH: 116 (+ not 15)
(De) rättfärdigas förbund HP: 672 UA: 302


(den beslöjade bilden från) Sais, saisaktig PH: 982 UA: 46 (+not 27), 261, 262, 283-287,
sak (Sache; jfr tua res agitur) PH: 5, 13, 106, 109, 177, 199, 202, 250, 256, 262, 285, 637, 702, 727, 1050, 1053, 1163, 1375-1377, not 23, s.1405 , 1603, 1612, 1613, 1616, 1624
Salomos tempel (kanoniskt världsbygge; se också dödskristall, livsträd, arketyp) PH: 832 f., 839-841, 856, 1265, 1267, 1586
samvete, moraliskt medvetande, utopiskt samvete, Gewissen
PH: 5, 6, 58, 172, 189, 190, 216, 251, 254, 326, 327, 545, 594
UA: 192, 235, 260, 283, 295, 304, 308, 334, 335 ("absolut samvete")
Satan, satanisk UA: 205, 217, 260, 271, 278, 299, 329, 335, 339, 341, 342, 344
Schlaraffenland (Grimms sagor) PH: 186, 404, 415, 527, 548, 720, 732 , 952 f., 1043
schlechte Unendlichkeit, defekt, dålig oändlighet (Hegel) PH: 967 UA: 64(+ not 28) , 68, 225, 323
Schwetzingen (slottsträdgården i) PH: 447
secessio plebis in montem sacrum PH: 1404 (+not 17) , UA: 259
sekularisering PH: 1609-1615
sentimentalisk (Schiller)
PH: 120, 718 (+ not 39) , 837, 940, 990, 1079, 1161, 1237, 1559, 1594
UA: 120
Sesenheim, Sesenheimupplevelsen (Goethe) UA: 48
sfumato-perspektiv PH: 938 (+ not 6)
sfärernas harmoni PH: 107, 851, 852, 1258 ff., 1264, 1266-1269, 1277, 1290, 1358
Siegfried (i Wagners Ring) UA: 119, 120, 267
sigill/Siegel, signatur/Siegelzeichen, tecken/Zeichen, insegel
PH: 1583, 1584
UA: 46, 47, 64, 69, 149, 153, 154, 166, 179, 259
signatur, signaturlära (se också Kabbala, Böhme, Paracelsus, Weininger)
HP: 353-54, 1023, 1583, 1591, 1595, 1599
UA: 38
signatura rerum (Paracelsus) 277, 750, 1595
sionism 698-713
Sisyfos PH: 1150, 1307, 1323
själavandring UA: 321-327
självbevarelse (Selbsterhaltung) PH: 71-77 , 84, 94
självinvention UA: 283, 296
självmöte
PH: 77 (+ not 20), 241, 1142, 1279, 1581
UA: 13, 17f, 25, 45, 190, 201, 236, 267, 278, 286, 287, 293, 294, 295, 296, 308, 314, 316, 332-342, 344
självproblem UA: 207
självsymbol UA: 254
självvara, Selbersein PH: 1086 (+ not 15) UA: 168
sken (Schein; se också för-sken) PH: 63, 109, 170, 182, 242 f., 246-248, 250-251, 256, 490-494, 948, 1056, 1063, 1081, 1213, 1292, 1476, 1529, 1550, 1627
Skapelsen (Haydn) UA: 210
skolastik, skolastisk PH: 260, 273, 296, 311, 597, 749, 760, 762, 907, 995, 1009, 1120, 1250, 1263-1266, 1516, 1536, 1544-1545, 1559-1560, 1615, 1628
slottsträdgården i Schwetzingen PH: 447 (+ not 17), 449 ff.
slut, utgång, slutpunkt (Ende)
HP: 353, 1004
UA: 89, 107, 198, 207, 217, 228, 229, 270, 285, 307, 323, 334, 337
slutets onda samvete (das böse Gewissen des Endes) UA: 334, 335
slutblick (Endblick) UA: 215
slutljus (Endlicht; utopisch intendierten Endlicht) UA: 258
slutmål (Endziel), slutändamål, färd mot slutmålet (Endfahrt),
sluttillstånd (se också ultimum) PH: 77, 110, 115, 143, 191, 216, 232, 336-337, 354, 355, 360, 367, 390, 556, 594, 880, 1000, 1033, 1034, 1037, 1191, 1333, 1382, 1389, 1408, 1563, 1566, 1573, 1628
släktesgestalt PH: 182
socialdemokrati(sm), reformism ("för vilken sedan Bernstein vägen betyder allt, målet ingenting") 168, 209, 575, 647, 649, 678, 694, 721, 722, 726, 1044, 1046, 1047, 1056-1060, 1069-1070, 1105, 1109
"socialismens framsteg från utopi till vetenskap" PH: 13, 166, 179, 680, 723, 1109
socialismen som föredöme, som moral PH: 41, 43, 617 f., 640, 1058, 1080, 1383 f.
sofisterna, sofism PH: 191, 280, 506, 987, 990, 1113, 1567
sofrosyne, måttfullhet
PH: 251, 446, 463, 961, 983, 1028, 1150, 1151, 1425 (+ not 44), 1442-1445
UA: 37, 84
soliloquium PH: 1538 (+not 17)
sol invictus (Mithras) UA: 271
solipsism (se också Stirner) HP: 1075, 1127
Sovjetunionen, den marxistiska republiken Ryssland ("ett stort land som bygger socialismen")
PH: 236, 460, 536, 544, 596, 680, 698 ff., 713, 770, 773, 867, 919, 925, 1060, 1061, 1062, 1067, 1092, 1137
UA: 12, 294
Spiegelberg PH: 102 (+ not 4), 164, 494
språng PH: 139, 158, 233, 251, 252, 274, 353-354, 583, 616, 724, 815, 874, 1056, 1344, 1407-1412, 1453, 1481, 1492, 1503, 1545-1546 , 1548, 1626
sprängning, immanent sprängning PH: 159, 251, 361, 1285, 1404, 1462, 1504, 1541, 1544, 1546
spår UA: 47
stadsplanering PH: 863-872
stat, borgerlig stat, statskritik, statens avveckling, framtidsstaten
PH: 290, 308, 313, 538, 552, 554, 559-575, 581, 582-590, 592, 593, 594, 599-617, 620, 622-628, 630, 631, 632, 637-647, 651, 653, 656-658, 660-666, 668-670, 671, 675, 676, 715, 724, 725, 763, 766
UA: 297, 298, 299
statskapitalism PH: 1053-1062
statssaga (Staatsmärchen, som beteckning för utarbetad utopi), statsutopi, statsroman PH: 178, 529, 530, 538, 548, 550, 552, 553, 554, 555, 566, 567f, 608, 629, 633, 634, 714, 765, 866, 874
statu nascendi (födelseögonblicket) PH: 125 UA: 218
stilleben UA: 46, 65
Stoa, stoiker PH: 147, 191, 304, 305, 312, 537-538, 569-575 , 578, 581, 584, 594, 621, 623, 625, 634, 917, 983, 986, 988, 1141, 1315, 1426, 1559
Strassburg-Münstern PH: 1519
Sturm und Drang 133, 151, 152, 168, 683, 689, 912, 940, 951, 1145-1151, 1164, 1178, 1189, 1285, 1194-1195, 1432
subjektiv faktor PH: 723
subjekt-objektrelation PH: 777
(det) sublima (erhaben, Erhabenheit; upphöjdhet)
PH: 248 (+ not 6) , 250, 252, 277, 328, 363, 432, 500, 590, 619, 754, 914, 943, 948 f., 981, 990, 1031, 1076, 1077 f., 1135, 1152-1156 , 1200, 1229, 1407, 1425, 1438, 1455, 1460, 1461, 1556, 1578, 1591, 1615
UA: 207, 247, 279
sursum corda PH: 215 (+ not 5) , 1414, 1504
suum cuique PH: 565-566 (+ not 7)
syllogism, syllogistisk UA: 65, 66
symbol, symbolisk, symbolik (realchiffer)
PH: 11, 13, 61, 66-67, 88-91, 96, 105-106, 129, 144, 169 f., 183, 184, 188, 199-203 , 253, 255, 275-278, 280, 379, 389, 693, 713, 835, 837-843, 847-849, 857, 951, 961-964, 967, 1077, 1149, 1151 f., 1159, 1160, 1162 f., 1166-1167, 1169, 1170, 1173-1174, 1191, 1194, 1201, 1295, 1316, 1321, 1431, 1433, 1467, 1497, 1584-1586, 1588, 1590, 1592-1593, 1597, 1599, 1600-1601, 1625
UA: 27, 37, 38, 42, 44, 65, 109, 115, 136, 139, 142, 154, 161, 162, 163, 188, 206, 207, 233
realsymbol PH: 188, 255, 276, 277, 354, 1279, 1592-1593, 1599
symbolintention
PH: 337, 343, 352-356, 389, 837, 843, 1388, 1563, 1564
UA: 244, 245, 255, 258, 259, 261, 345
önskesymbol, förväntningssymbol PH: 380, 1292
Syrinx PH: 1244-1246 (+ not 8) , 1254, 1262
såvara (Sosein), såbestämdhet, sant väsen
PH: 1093 (+ not 2) , 1113, 1179 (+not 5), 1535
UA: 55, 60 (jfr not 23), 149, 282, 314


Tannhäuser (Wagner) UA: 88, 108
Tantalos PH: 388, 508, 1150, 1307 (+ not 2), 1323, 1625
tao, taoism PH: 354, 958, 983, 1032-1033, 1416, 1438-1450 , 1482, 1529, 1596
Tartaros UA: 231 (+ not 22)
tat twam asi (sanskrit: det är du) UA: 45, 48, 267
tauroboli PH: 1313, 1328 (+ not 22)
teater PH: 12, 62, 372, 395, 453, 472, 478-500 , 824-826, 833, 1065
marionetteater PH: 459
teleologi, teleologisk PH: 993, 1008
telos UA: 301, 305
tendens (Leibniz' tendensbegrepp - "skapar benägenhet men nödvändiggör icke") PH: 2, 3, 5, 6, 12, 17, 88, 106, 140-142, 152, 160, 163-165, 168, 177, 186, 195, 198, 202-203, 215, 222, 227-229, 234, 236-238, 241, 249, 256-258, 273, 277, 314-315, 327, 331, 336, 346, 349, 357, 360, 363, 364, 390-391, 472, 495-496, 518, 541, 549, 555-558, 570, 607, 630, 632, 636, 651-653, 675, 677-679, 712, 723, 725, 727 f., 784, 798, 805-806, 813, 814, 816, 871, 878, 945, 947, 949-950, 976, 987, 1005, 1007-1009, 1014, 1023-1024, 1059-1060, 1111, 1127, 1161, 1225, 1240, 1249, 1269-1270, 1381-1382, 1386, 1480, 1522, 1532, 1564, 1566, 1570, 1575-1576, 1589, 1608, 1615-1620, 1625-1628
avslutad tendens (postulerande) PH: 1303
idealtendens PH: 194, 197
(världens) objektiva produktionstendens PH: 805
teori-praxis PH: 293, 294, 311, 312
teurgi PH: 1257
UA: 208
Thule PH: 978, 979
tillblivenhet, tillbliven, tillblivelse (Gewordenheit, Gewordenes, Gewordensein)
PH: 7 (+not 24) , 143, 160, 167, 226, 254, 326, 329, 330, 336, 360-362, 367, 801, 806, 816, 1005, 1115, 1172, 1181, 1183, 1188, 1191, 1239, 1269, 1408, 1412, 1434, 1435, 1436, 1548, 1558, 1575, 1584, 1599, 1618
UA: 287, 339 (+not 14)
tillvarobestämdhet, Daseinsbestimmtheit (jfr föremålsbestämdhet) PH:
tinget i sig UA: 168
tjänarskaran (Gesinde, Ingesinde) PH: 1493 UA: 267, 342
tomrum med gnistor PH: 389, 938, 1282
torso PH: 253, 446, 447, 1153, 1348 UA: 31
transcendens, transcenderande, transcendent, transcenderande frågeställning
PH: 139, 166, 241, 348, 465, 588-592, 847-849, 929, 964, 965, 967, 1011, 1193, 1336, 1377, 1390, 1402, 1413, 1414, 1460-1461, 1493, 1522, 1548, 1625
UA: 38, 53, 79, 84, 104, 108f., 1201, 121, 124, 135, 141, 152, 155, 168, 169, 178, 180, 188, 189, 191, 196, 198, 200, 203, 205, 206, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 233, 276
tredje riket (eskatologiskt) UA: 216
Tristan och Isolde (Wagner) UA: 108-113, 145, 164, 165, 208
Trollflöjten (Mozart)
PH: 187, 188, 1276, 1287,
UA: 69, 140, 165,
tua res agitur (det handlar om din sak)
PH: 176 (+ not 5) , 1388
UA: 244, 317
tuba mirum, spargens sonum PH: 1293 (+ not 39), 1296
turism (massturism) PH: 430 f., 435-442
Tyche UA: 329


ultimum PH: 224, 227-235 , 254, 257, 347, 1586, 1593, 1599
(det) underbara PH: 125, 353, 758, 822, 894, 897-899, 973, 1079, 1162, 1206, 1233-1234, 1295, 1407-1409, 1522, 1541-1550
det underbaras heliotropi UA: 260
undermedvetet PH: 10, 148, 150, 151, 155, 181
ungdom (brytningstid, produktivitet) PH: 10, 27-28, 26 ff., 38-43, 56, 96, 131-137 , 143, 151, 153, 160, 162, 189, 224, 258, 418, 431, 681-687, 694, 1089, 1093 f., 1125, 1145-1148, 1152, 1154-1155, 1169, 1172-1173, 1194, 1215, 1298-1299, 1361
unio mystica PH: 65 (+ not 11) , 215, 352, 1536
unitas PH: 184 (+ not 10) , 201, 741
uppdykande (unser eigenes Auftauchen zu einem anderen Ort) UA: 47
uppfyllelsens melankoli PH: 221, 343 ff., 348-349, 377, 1034
uppfyllt ögonblick (dröj, du är så skön) PH: 1089 ff.
i religionen PH: 1534-1540
upplevelse (Erlebnis, Erlebnisschwierigkeit, Erlebniswirklichkeit; se också ("det levda ögonblickets) dunkel")
PH: 78, 79, 118, 123-124, 214, 248, 256, 334, 338, 342-344, 352, 365, 366, 434, 487, 490, 498, 1003, 1077, 1375, 1376, 1387-1390, 1563, 1565, 1593
UA: 55, 130, 147, 183, 192
för-upplevelse PH: 1547
upplysning, Aufklärung (Kant: "människans utträde ur självförvållad omyndighet") PH: 89, 151, 187, 243, 350, 411, 493, 606, 632, 735, 736, 742, 754, 1007, 1051, 1147, 1151, 1184, 1304, 1306, 1343ff., 1347, 1517, 1519, 1520, 1525, 1526, 1612, 1614, 1619
allmänt PH: 591, 592
sofistisk, grekisk upplysning PH: 506, 987, 1018
upplysning, Aufhellung, Erhellung PH: 118, 138, 343, 1005, 1423 UA: 151, 202
upplysning, Erleuchtung PH: 793 UA: 75, 89, 189
(den) upprätta gång(-en) PH: 162, 551, 629, 1618
urbild UA: 137, 150, 155
urgrund PH: 1006
urkommunism PH: 331, 577
USA, Amerika PH: 33, 195, 320 f., 406-408, 422, 447, 543, 545, 633, 650, 651, 653, 654, 672, 689, 708, 713, 722, 739, 762, 770, 794-798, 811, 813, 1044, 1049-1050, 1052-1053, 1058-1061, 1066, 1094, 1132, 1136, 1360, 1362-1363, 1396
amerikansk trivialkultur PH: 320, 405, 457, 475, 795, 796
utblick, utblickande PH: 14, 22, 220, 288, 454, 826, 830, 1301
utmynnande (Mündung) PH: 222, 336-340, 353-356, 969, 973, 974, 1000
utopi (s.180: metodiskt organ för det nya, ett objektivt aggregationstillstånd för det uppkommande), utopisk, Utopia
PH: 11, 13, 58, 64, 135, 150, 151, 152, 154, 155, 167, 180, 198, 199, 201, 206, 217, 225, 226, 230, 234, 235, 238, 239, 241, 243, 244, 247, 248, 250, 252, 256, 257, 258, 260, 261, 266, 275, 282, 286, 305, 306, 308, 312, 336, 337, 342, 349, 353, 353, 355, 356, 360, 362-380, 381f., 383, 384, 390, 415, 419, 426, 432, 433, 434, 439, 441, 448, 461, 466, 476, 503, 504, 505, 507, 509, 510, 511, 522, 526f., 528, 530, 531, 535, 536, 537-540, 542, 547-557, 561, 562, 564, 566-591, 594, 597, 598-609, 613-614, 616, 618, 619, 620-622, 625, 627, 629-637, 638-656, 662-668, 670, 672-680, 680-684, 689-697, 702-705, 709, 713-728, 877
UA: 16, 58 ("ande av utopisk dignitet"), 64, 135, 150, 151, 152, 154, 155, 167, 206 ("musiken som invärtes utopisk konst"), 225, 234, 239, 250, 260, 286, 295, 306, 308, 316, 343 ("det utopiskt faktiska"), 344
abstrakt utopi PH: 165, 305, 554, 675, 1060, 1237, 1548
bibelprofeternas socialutopiska utkast PH: 575-582
flyktutopi PH: 476
frihetsutopi PH: 547 ff., 556, 609, 613, 616
konkret utopi (exakt antecipation) PH: 179, 235, 249, 258, 366, 367, 675, 727, 878, 926, 1386, 1548, 1627
ordningsutopi PH: 547 ff., 556, 587, 607 f., 613, 618, 643, 866, 868, 871
utopiskt reell UA: 225
utopi som secession: ungdomsrörelse, kvinnorörelse, sionism PH: 680 f.
slutets utopi PH: 353
socialutopier PH: 13 f., 530, 547 ff. , 558, 590, 594, 609, 630, 632, 633, 638, 667, 723, 745, 866, 1411
statsutopi, statssaga PH: 312, 415, 507, 510, 529, 530, 538, 548, 553, 566 ff., 714, 874
svart utopi PH: 504
tidtabell PH: 555-558
utopiska betydelseländer UA: 153
utopisk funktion (antecipation) PH: 161-166 , 167-203 , 203, 726
utopisk valfrändskap UA: 241
utopin Söderlandet, Terra australis PH: 909-912
utopin Thule, Ultima Thule PH: 912 ff. , 943, 978
uttryck (expression, uttrycksinnehåll, uttrycksfull, uttryck-lighet)
PH: 28, 67, 81, 180, 187, 188, 193, 276, 354, 358, 449, 461 f., 467, 470, 489, 496, 828, 830, 870, 938, 975, 1153, 1157, 1244, 1245, 1248-1258 , 1259-1262, 1281, 1283, 1287-1288, 1294, 1585, 1592
UA: 23, 24,26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 45, 50, 51, 53, 54, 60, 61, 66, 68, 71, 72, 75, 76, 78, 80, 81, 83, 86, 91, 92, 94, 96, 103, 107, 112, 120, 127, 129, 131, 144, 145, 151, 154, 157-164, 169, 191, 194, 201, 294


vad UA: 151, 153
vadhet (den rena idén, väsendet hos ett föremål; Husserl) HP: 1628 UA: 147
vakthavande begrepp PH: 1011f.
valfrändskap, affinitet
PH: 802, 812, 913, 1155, 1272, 1519, 1605
UA: 58, 160, 216
vartill (Wozu)
HP: 18, 232, 331, 594, 678, 1562
UA: 179, 198, 283, 306, 307
veduta, fönsteröppning, se också utblick PH: 446, 451, 820, 826, 830, 865, 866, 935, 936, 950, 972
utopiskt fönster PH: 728
verbum mirificum (undergörande ord) UA: 259, 273
vetande-samvete (Wissen-Gewissen)
PH: 594 (+ not 25), 1409, 1414
UA: 260, 261
vi-avslöjande (Wir-Enthüllung), Wir-Betroffenheit UA: 255
vi-förbunden UA: 147
vi-hemlighet UA: 46-47, 149
vi-möte UA: 190, 201, 236
vi-problemet (Wir-problem) UA: 13, 38, 190, 198, 207, 249, 258, 260, 308
viljeteknik PH: 788 ff.
virtú PH: 1112
vita activa - vita contemplativa (Marta-Maria) PH: 190, 965, 1119 f. (+ not 19) , 1121, 1122, 1142
väg, vägvisning, inre väg PH: 5, 14, 16, UA: 26, 217
vänsterhegelianer PH: 289-292, 313, 314,
värdighet, "mänsklig värdighet" PH: 192, 628-629 , 632, 637-638, 665, 1024, 1141-1142, 1303, 1558
världsförbättring 102 f. PH: 105, 106, 288 ff., 537
värmedöd UA: 337
väsen UA: 150
väsenhet (Wesenheit; Scheler: de moraliska värdena är orubbliga "väsenheter") PH: 7 (+ not 10), 69, 329, 999, 1436, 1502, 1503
väsenskådande (Wesenschau) UA: 63,


weltfromm, Weltfrömmigkeit (Goethe; Wilhelm Meister)
PH: 993, 1016, 1527, 1614 (+not 19)
UA: 35 (not 16)
Wirkungskraft und Samen (Goethe: vild verkan och fröbildning) PH: 779


(det) yttersta, sista, yttersta omega, (das Letzte, allerletzt, letzthinnig)
PH: 1085, 1504, 1521, 1548, 1549, 1551ff., 1554, 1557, 1560, 1564, 1565, 1579, 1581, 1585, 1586, 1587, 1590, 1599, 1601,
UA: 28, 47 (die letzte Musik, die denkbar letzte Metaphysik), 68, 84, 88 (der letzte Gott) 96, 107, 123, 134, 135, 140, 151, 154, 155 (der letzte Künstler), 169, 178, 181, 186 (letzter Traum), 193, 201 (letzte Frage), 204, 235, 254, 255, 256, 259 (allerletzte Adäquation), 260, 285, 286, 325,
Yttersta domen, den yttersta dagen (der jüngste Tag)
PH: 1230, 1325-1331, 1379, 1394, 1468, 1501, 1507, 1508, 1509, 1540
UA: 207, 208, 286, 322, 323, 338, 345


Zendavesta, Zend-Avesta PH: 1001 (+ not 26), 1464, 1467, 1471


PH: ålderdom 40-43, 533-541 , 1125, 1173, 1174, 1299
ångest PH: 79, 92, 95, 123 ff. , 350
åskådning (Anschauung)
PH: 295f., 300, 310, 311
UA: 164, 194, 195, 238, 252, 270, 295, 316


äktenskap PH: 375-386 UA: 262f
ändamål, ändamålsform, slutändamål
PH: 7, 196, 198, 367, 368, 491, 494, 498, 594, 604, 707, 773, 782, 785, 837, 992, 1000, 1008, 1019, 1022-1023, 1084-1085, 1381, 1389, 1408, 1424-1427, 1510, 1513, 1557, 1561, 1564-1566, 1569-1573, 1626, 1628
UA: 20, 22, 23-34, 38, 43, 45, 162, 224, 230, 316, 319, 331
ändamålsorsak (causa finalis) PH: 64 (+ not 7), 172, 219, 1569 UA: 173
ännu-icke, ännu icke
PH: 8, 12, 14, 83, 111, 179, 187, 194, 335, 353, 356-364 , 391, 1014, 1247, 1294, 1626
UA: 199, 224, 308
ännu-icke-medvetet
PH: 4, 10, 12, 61, 86, 128, 131-137 , 143-144, 149-166 , 180, 187, 231, 277, 278, 354, 548, 728
UA: 186, 237
ännu-icke-vara (noch-nicht-Sein) PH: 158, 161, 164 UA: 343


(det just levda) ögonblicket(-s dunkel)
PH: 11, 206, 221-222, 338, 358, 1385, 1386
UA: 13, 201, 205, 241, 244, 247, 250, 251-256, 258, 285, 308, 324, 343
önskearkitektur PH: 827-834
önskelandet som ö PH: 24, 197, 550, 554 f., 567 f., 592, 644, 892 ff.
önskelandskap PH: 12, 15, 106, 154, 478, 557, 929, 933-935, 941, 945-952 , 973, 974, 979, 981, 982 ff. , 1013, 1014, 1032, 1039, 1171, 1302, 1320, 1329
önskning, önskan (se också Arkadien (kontrastönskan), hämndönskningar)
PH: 10, 12, 22, 24, 26, 28-37, 40-42, 50-52, 54-55, 59, 61, 62, 64, 72, 86 ff., 94-97, 102, 105, 107, 137, 164, 204, 225, 304, 365, 385, 404, 414, 420, 428, 429, 436-437, 444, 447, 454, 476, 501, 509, 523, 525, 527, 528, 537, 543, 546, 555, 559, 560, 562, 566, 568, 583, 700, 710, 733-734, 792-793, 795, 843, 935, 961, 960, 993, 997, 1016-1018, 1074, 1095, 1113, 1126, 1129, 1136, 1146, 1172 ff. , 1235, 1289, 1302-1304, 1323, 1324, 1333, 1339, 1341, 1350, 1385, 1445, 1478-1479, 1518, 1519, 1523, 1525, 1531, 1552 ff., 1569, 1581, 1584, 1616, 1623
UA: 199, 217, 305, 309, 343
överskott
PH: 13, 170, 173, 176-178, 181, 187, 191, 214, 627, 630, 631, 636, 834, 916, 1072, 1160, 1161, 1249, 1257, 1285, 1562
UA: 226, 238, 244, 247, 263
överskridande, gränsöverskridande (jfr transcendens) PH: 2-4, 13, 15, 85, 106, 139, 159, 167, 170, 248, 541, 677, 698, 752, 765, 1072, 1145, 1173, 1175 ff. , 1180, 1185, 1200-1206, 1210-1214, 1215 ff. , 1225, 1235, 1242 ff. , 1246, 1262, 1279, 1285-1286, 1350, 1403-1404, 1522, 1540, 1556, 1625

Senaste ändringar och tillägg 6.12.07. 18.8.22
  • Innehållsförteckning för "Hoppets princip"
  • Innehållsförteckning för "Utopins anda"
  • Namn- och titelregister för "Hoppets princip"
  • Namnregister för "Utopins anda"
  • Gemensamt ämnes- och glosregister för HP och UA
  • Till startsidan