INNEHÅLL

Förord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Till förordet

FÖRSTA DELEN (REDOGÖRELSE)


DAGDRÖMMAR I DET LILLA FORMATET


1. Vi tar vid med tomma händer. . . . . . . . . . . . . . 22

På solokvist 22 - På väg redan därhemma 23

5. Flykten och segrarens återkomst. . . . . . . . . . . . 24

Iväg till skeppet 25 - Den gnistrande skålen 26

6. Mognare önskningar och deras bilder. . . . . . . . 30
De kraftlösa krakarna 31 - De långa knivarnas natt 32 - Strax före stängningsdags 33 - Uppfinnandet av ett nytt nöje 35 - Ett tillfälle att visa prov på vänlighet 36

7. Det som återstår att önska på ålderns höst. . . . . 37
Vin och penningpung 38 - Frambesvuren ungdom; dennas motönskan: skördetid 38 - Kvällning och hem 41

8. Tecknet, som vänder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44


ANDRA DELEN (GRUNDLÄGGNING)


DET ANTECIPERANDE MEDVETANDET9. Det som pockar och driver på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

10. Naken strävan och önskan, icke mättade. . . . . . . . . . . . . . 49

11. Människan som tämligen omfattande driftsvarelse. . . . . . . 52
Den enskilda kroppen 52 - Bakom varje drift en kropp 52 - Den skiftande lidelsen 54

12. Olika uppfattningar om den mänskliga grunddriften. . . . . . 55
Könsdriften 55 - Jagdrift och bortträngning 56 - Bortträngning, komplex, omedvetet och sublimeringen 59 - Maktdrift, rusdrift, kollektiv-omedvetet 63 - »Eros« och arketyperna 67

13. Den historiska begränsningen hos alla grundläggande drifter; olika skikt i egenintresset; innehållsaffekter och förväntningsaffekter. . . . . . . 71
Det trängande behovet 71 - Den pålitligaste grunddriften: självbevarelsen 72 - Historisk omvandling av drifterna, också självbevarelsedriften 74 - Sinnesrörelse och självtillstånd, aptiten hos förväntningsaffekterna - i första hand hoppets 77 - Självets drift att utvidga sig framåt, aktiv förväntan 84

14. Grundläggande skillnad mellan dagdrömmarna och nattdrömmarna. Dold och gammal önskeuppfyllelse i nattdrömmen, fabulerande och anteciperande i dagfantasierna. . . . . . . 86
Benägenheten att drömma 86 - Drömmar som önskeuppfyllelse 87 - Mardröm och önskeuppfyllelse 91 - Viktigt: dagdrömmen är inte ett förstadium till nattdrömmen 96 - Dagdrömmens första och andra kännetecken: grönt ljus för färden, intakt ego 98 - Tredje egenskapen hos dagdrömmen: världsförbättring 102 - Fjärde egenskapen hos dagdrömmen: vilja att färdas till vägs ände 107 - Sammanflätning av nattens och dagens drömspel, dess upplösning 111 - Än en gång benägenheten att drömma: »stämningen« som medium för dagdrömmar 116 - Än en gång förväntningsaffekterna (ängslan, fruktan, skräck, förtvivlan, hopp, tillförsikt) och vakendrömmen 121

15. Upptäckten av det ännu-icke-medvetna eller gryningen framåt. Ännu-icke-medvetet som ny medvetandeklass och som medvetandeklass för det nya: ungdom, brytningstid, produktivitet. Begreppet utopisk funktion, dess möte med intresse, ideologi, arketyper, ideal, allegorier-symboler. . . . . . .129
De två ränderna 129 - Den dubbla innebörden hos det förmedvetna 130 - Ännu-icke-medvetet i ungdom, brytningstid, produktivitet 132 - Mer om produktiviteten: dess tre stadier 138 - Skillnader i det motstånd, som det bortglömda och det ännu-icke-medvetna gör mot belysning 144 - Epilog över den spärr, som så länge blockerat begreppet om det ännu-icke-medvetna 149 - Den medvetna och den överlagda aktiviteten i det ännu-icke-medvetna, utopisk funktion 161 - Mer utopisk funktion: det ingående subjektet och motdraget till det som är dåligt i världen 167 - Den utopiska funktionens beröring med intresse 171 - Den utopiska funktionens möte med ideologi 174 - Den utopiska funktionens möte med arketyper 181 - Den utopiska funktionens möte med ideal 189 - Den utopiska funktionens möte med allegorier-symboler 199

16. Utopisk bildrest i förverkligandet; egyptisk och trojansk Helena. . . . . . . 204
Drömmar vill dra vidare 204 - Otillräckligheten och vad som kan rymmas i den 205 - Besvikelsens första upphov: där du inte är, där finns lyckan; dess andra upphov: självständiggjord dröm och sagan om den dubbla Helena 206 - Reservation till det första och andra upphovet: stillaliggandets odyssé 213 - De utopiska restbildernas tredje upphov: förverkligandets aporier 217

17. Den värld, där utopisk fantasi har ett korrelat; realmöjlighet, kategorierna front, novum, ultimum och horisonten. . . . . . .224
Människan är inte förseglad 224 - Mycket i världen är fortfarande öppet 225 - Militant optimism, kategorierna front, novum, ultimum 227 - Det »efter möjlighet« och det »i möjlighet varande«, köld- och värmeström i marxismen 235 - Konstnärligt sken som synligt för-sken 242 - Falsk autarki: för-skenet som reellt fragment 250 - Det gäller realismen, allt verkligt har en horisont 256

18. Skikten i kategorin möjlighet. . . . . . 258
Det formellt möjliga 258 - Det saklig-objektivt möjliga 259 - Det sakmässig-objektenligt möjliga 264 - Det objektiv-realt möjliga 271 - Invändning: logisk-statisk kamp mot det möjliga 278 - Förverkligande av möjlighet 284

19. Världsförändring eller Marx' elva teser om Feuerbach. . . . . . . 288
Tidpunkten för avfattandet 289 - Frågan om grupperingen 293 - Den kunskapsteoretiska gruppen: åskådning och verksamhet (teserna 5, 1, 3) 295 - Den antropologisk-historiska gruppen: självalienation och sann materialism (teserna 4, 6, 7, 9, 10) 304 - Teori-praxis-gruppen: bevis och bekräftelse (teserna 2, 8) 310 - Lösenordet och dess innebörd (tes 11) 319 - Den arkimediska punkten; vetande som inte bara relaterar sig till förflutet, utan väsentligen till något som är i antågande 328

20. Sammanfattning / Det föregripandes beskaffenhet och dess poler: dunkelt ögonblick - öppen adekvathet. . . . . . . 334
Puls och levt dunkel 334 - Plats för möjlig frammarsch 335 - Källa och utmynnande: förundran som absolut fråga 336 - Än en gång: det levda ögonblickets dunkel; carpe diem 338 - Det levda ögonblickets dunkel, fortsättning: förgrund, skadligt rum, uppfyllelsens melankoli, självförmedling 343 - Än en gång förundran som absolut fråga, i ångestfylld och lycklig gestalt; den yttersta utopiska arketypen: högsta goda 350 - Icket i ursprunget, ännu-icket i historien, Intet eller Alltet i sista änden 356 - Utopi inget varaktigt tillstånd; alltså trots allt: carpe diem, men som äkta dag och med hjälp av äkta samtid 364

21. Dagdröm i förtrollande gestalt: Pamina eller bilden som erotiskt löfte. . . . . . .368
Den kärleksfulla morgonen 368 - Verkan genom porträttet 369 - Nimbus kring möte, förlovning 373 - För mycket bild, räddningen från detta, nimbus kring äktenskapet 375 - Det höga paret, corpus christi eller kosmisk och kristen äktenskapsutopi i det förflutna 381 - Kärlekens efterverkande bild 385

22. Dagdröm i symbolisk gestalt: Pandoras ask; dess resterande positiva innehåll. . . . . . . 387


TREDJE DELEN (ÖVERGÅNG)


ÖNSKEBILDER I SPEGELN


(SKYLTFÖNSTER, SAGA, RESA, FILM, TEATER)23. Göra sig vackrare än man är. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

24. Vad spegeln förtäljer oss idag. . . . . . . . . . . . . . . . . 396
Att vara smal 396 - Bra på att ducka 396

25. Den nya klänningen, det belysta skyltfönstret. . . . . . . .397
Väl utformad 398 - Reklamens ljus 400

26. Vackra mask, Ku Klux Klan, veckopressen. . . . . . . . . . 401
De krokiga vägarna 402 - Framgång med skräckens hjälp 403 - Böcker om hur man vinner framgång, sirapssöta berättelser 406

27. Bättre luftslott på marknad och cirkus, i saga och i kolportage. . . . . . 409
Den klokes mod 411 - Borddukadig, lampans ande 412 - »Jag bär dig på sångens vingar, min älskade, bort« 415 - »Hän mot vandrandets ängder, där vet jag den skönaste plats« 418 - Söderhav på marknad och i cirkus 421 - Den vilda sagan: som kolportage 426

28. Resandets, antikvitetens lockelse, skräckromanens lycka. . . . . . . 429
Vackra främmande länder 430 - Fjärrönskan och historiserande rum i det nittonde århundradet 435 - Auran kring antika möbler, ruinens förtrollning, muséet 442 - Slottsträdgården och Arkadiens byggnader 449 - Rasande oväder, den nattlige Apollo 453

29. Önskebilden i dansen, pantomimen och filmlandet. . . . . . .456
Ny dans och gammal 457 - Den nya dansens expressionistiska anor, exotiken 460 - Kultdans, dervischer, extatisk ringdans 462 - Den dövstumma pantomimen och den betydande 467 - Den nya mimen skådad genom kameraögat 471 - Drömfabriken i korrumperad och transparent bemärkelse 474

30. Teatern, betraktad som paradigmatisk anstalt, och det beslut som fattas där. . . . . . . 478
Ridån går upp 478 - Granskningen av exemplet 479 - Mer till granskningen av det sökta exemplet 483 - Lektyr, språkmimik och scen 485 - Illusion, öppet erkänt sken, moralisk anstalt 490 - Falsk och äkta aktualisering 494 - Ytterligare prov på äkta aktualisering: inte fruktan och medlidande, utan trots och hopp 497

31. Förlöjligade och förhatliga önskebilder, frivilligt humoristiska. . . . . . . 500
Det lilla ordet om 500 - »Nymodigheter duger ingenting till« 501 - Le Néant; un autre monde 502 - Aristofanes »Fåglarna« och slottet uppe bland molnen 505 - Muntert överbjudande: Lukianos »Vera historia« 507 - Frivilligt humoristiska önskebilder 509

32. Happy end, genomskådad och trots allt försvarad. . . . . . . 512


FJÄRDE DELEN (KONSTRUKTION)


GRUNDDRAGEN TILL EN BÄTTRE VÄRLD


(LÄKEKONST, SAMHÄLLSSYSTEM, TEKNIK, ARKITEKTUR, GEOGRAFI, PERSPEKTIV I KONST OCH VISHET)33. En drömmare vill hela tiden mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . .523

34. Kroppsövningar, tout va bien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

35. Kamp för hälsan, de medicinska utopierna. . . . . . . . . . . . 526
En varm säng 526 - Det galna och det sagolika 527 - Medikamenter och planering för kroppens del 529 - Uppskov och målsättning i den verkliga ombyggnaden av kroppen 536 - Malthus, födelsetal, försörjning 542 - Läkarens bekymmer 545

36. Frihet och ordning, en översikt över de sociala utopierna. . . . . . . . . . 547
I. Introduktion / En enkel måltid 547 - De stekta sparvarna 548 - Galenskap och kolportage också här 548 - New Moral Worlds vid horisonten 551 - Utopier har sin tidtabell 555
II. Sociala önskebilder i det förgångna / Solon och den måttfulla medelvägen 558 - Diogenes och de exemplariska tiggarna 559 - Aristippos och de exemplariska snyltarna 560 - Platons dröm om den doriska staten 562 - Hellenistiska statssagor, Jambulos solö 566 - Stoa och den internationella världsstaten 569 - Bibeln och medmänsklighetens rike 575 - Återfödelsens gudsstat hos Augustinus 582 - Joakim av Floris, det tredje evangeliet och dess rike 590 - Thomas More eller utopin om den sociala friheten 598 - Ett komplement till More: Campanellas solstat eller den sociala ordningens utopi 607 - Sokratisk frågeställning om frihet och ordning, i ljuset av »Utopia« och »Civitas solis« 614 - Fortsatt utveckling: sociala utopier och klassisk naturrätt 621 - Upplyst naturrätt i stället för socialutopier 629 - Fichtes slutna handelsstat eller produktion och utbyte enligt förnuftsrätt 637 - Federativa utopier under 1800-talet: Owen, Fourier 647 - Centralistiska utopier under 1800-talet: Cabet, Saint-Simon 654 - Individuella utopister och anarkin: Stirner, Proudhon, Bakunin 662 - Proletärt luftslott från åren före 1848: Weitling 670 - Ett facit: Svaghet och rang hos de rationella utopierna 674
III. Projekt och framsteg mot vetenskaplighet / Aktuell rest: borgerliga grupputopier 680 - Begynnelse, program för ungdomsrörelsen 683 - Kamp för den nya kvinnan, kvinnorörelsens program 687 - Gammalt nytt land, sionismens program 698 - Framtidsromaner och totalutopier efter Marx: Bellamy, William Morris, Carlyle, Henry George 714 - Marxism och konkret antecipation 723

37. Vilja och natur, de tekniska utopierna. . . . . . . . . . . . 729
I. Magiskt förflutet / Störtad i elände 730 - Eld och ny rustning 731 - Tokiga påhitt och Aladdins saga 731 - »Professor Mystos« och uppfinnandet 734 - Andreäs »Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreutz anno 1459« 740 - Alkemin än en gång: mutatio specierum (omvandling av de oorganiska arterna) och dess kläckningsmaskin 746 - Oreglerade uppfinningar och »Propositiones« i barocken 754 - Bacons Ars inveniendi; den lulliska konstens fortlevnad 758 - Nova Atlantis, det utopiska laboratoriet 763
II. Icke-euklidisk samtid och framtid, det tekniska anslutningsproblemet / Också planer måste drivas på 767 - Senborgerlig strypning av tekniken, militärtekniken unantagen 768 - Avorganisering av maskinen. Atomenergi, icke-euklidisk teknik 771 - Subjekt, råmaterial, lagar och anknytning i avorganiseringen 778 - Det mänskliga subjektets elektron, viljetekniken 788 - Medproduktiviteten hos ett möjligt natursubjekt eller den konkreta allianstekniken 802 - Teknik utan våldförande; ekonomisk kris och teknisk olyckshändelse 807 - Fängslad jätte, beslöjad sfinx, teknisk frihet 813

38. Byggnader, som avbildar en bättre värld, arkitektoniska utopier . . . . .819
I. Figurer inom den gamla byggnadskonsten / Utsikt genom fönstret 819 - Drömmar på Pompejis väggar 820 - Festlig utsmyckning och barocka scenbyggen 821 - Önskearkitektur i sagan 827 - Önskearkitektur inom måleriet 830 - Byggnadshyttorna eller arkitektonisk utopi vid utförandet 835 - Egypten eller utopin dödskristall, gotiken eller utopin livsträd 844 - Fortsatta och enskilda exempel på ledrum i den gamla byggnadskonsten 850
II. Tomrummet blir bebyggt / Nya hus och verklig klarhet 858 - Stadsplaner, idealstäder och återigen verklig klarhet: rikt överflöd som genomtränger kristallen 863

39. Eldorado och Eden, de geografiska utopierna. . . . . . . . . . . . . . . 873
De första ljusen 873 - Uppfinnande och upptäckande; det geografiska hoppets egenart 874 - Än en gång saga, gyllene skinn och Gral 880 - Fajakernas ö, den gruvliga Atlanten, det jordiska paradisets belägenhet 884 - Sankt Brendans havsfärd, prästkungen Johannes rike; det amerikanska, asiatiska paradiset 892 - Columbus vid Orinoco-deltat; jordens krön 904 - Söderlandet och utopin Thule 909 - Bättre tillhåll på andra stjärnor; hic Rhodus 915 - Den kopernikanska relationen, Baaders »centraljord« 918 - Geografins förlängning in i det nyktra perspektivet; jordens grundplåt, förmedlad via arbete 924

40. Skildrat önskelandskap i måleri, opera, diktning. . . . . . . . . . . . 929
Den förda handen 930 - Blomma och matta 930 - Stilleben med människor 931 - Inskeppande till Kythera 932 - Perspektiv och stor horisont hos van Eyck, Leonardo, Rembrandt 935 - Stilleben, Kythera och vidsträckt perspektiv i diktningen: Heinse, Roman de la Rose, Jean Paul 939 - Önskelandskapet perspektiv i estetiken; rangordningen hos konstens material efter deras djup- och förhoppningsdimension 945 - Den permanenta söndagens målare, Seurat, Cézanne, Gauguin; Giottos legendland 952 - Legendland i diktningen: som himmelsk ros i Dantes Paradiso, som transcendent högland i Faust-himlen 961 - Prakt, Elysium i opera och oratorium 969 - Beröring mellan insidan och det obegränsade i musikens anda: Kleists ideallandskap; sixtinsk madonna 977

41. Önskelandskap och vishet ur evighetens och processens synvinkel. . . . . . 982
På spaning efter en måttstock 982 - Det »egentliga« i urstoff och lagbundenhet 984 - Kant och intelligibelt Rike; Platon, Eros och värdepyramiden 987 - Bruno och det oändliga konstverket; Spinoza och världen som kristall 993 - Augustinus och den målinriktade historien; Leibniz och världen som klargörande process 1000 - Det vakthavande begreppet eller det »egentliga« som uppgift 1011 - Två önskesatser: Den lärbara dygden, det kategoriska imperativet 1016 - Anaximanders sats eller värld, som svänger in sig 1026 - Lätthet i den djupa tanken, munterhet hos ljusväsendet 1031

42. Åttatimmarsdag, fredlig värld, fritid och avkoppling. . . . . . . . . . . . . 1039
Hungerns gissel 1040 - Från bourgeoisins kasematter 1040 - Allehanda lindring genom välgörenhet 1045 - Borgerlig pacifism och fred 1048 - Teknisk mognad, statskapitalism och statssocialism; Oktoberrevolution 1053 - Den arbetsfria tidens illusioner: bättre kondition för firmans skull 1062 - Bevarade äldre fritidsformer, förstörda, men inte utan hopp: hobbyn, folkfesten, amfiteatern 1065 - Den arbetsfria tidens omgivning: utopiskt Buen Retiro och pastoral 1073 - Fritiden som oundgängligt, bara halvvägs utforskat mål 1080


FEMTE DELEN (IDENTITET)


DET UPPFYLLDA ÖGONBLICKETS ÖNSKEBILDER


(MORAL, MUSIK, DÖDSBILDER, RELIGION, GRYNINGSLANDET NATUR, DET HÖGSTA GODA)43. Inte på det klara med sig själv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1089

44. Hem och skola ger vägledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090

45. Ledbilder till och med för att bli lik en människa. . . . . . . . . . . 1093

46. Rättesnören för det farliga och det lyckliga livet. . . . . . . . . . . . . . . 1097
Så mycket står öppet 1097 - För varmt klädd 1097 - Vildmark, jaktäventyr 1098 - Fransk lycka och glädje 1100 - Lyckans äventyr 1101

47. Ledplanscher för viljans tempon och för det blotta betraktandet, för ensamheten och vänskapen, för individen och gemenskapen. . . . 1103
En anständig människa 1103 - Fabius, eller den sölande göraren 1104 - Sorel, Machiavelli, eller handlingskraft och lyckohjul 1106 - Brytningsproblem, Herkules vid skiljevägen, Dionysos - Apollo 1113 - Vita activa, vita contemplativa eller den värld som rymmer den valda, goda delen 1119 - Motpolerna ensamhet och vänskap 1125 - Motpolerna individ och kollektiv 1134 - Individens räddning genom gemensamhet 1139

48. Den unge Goethe, vägran att avstå, Ariel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1143
Lust och nöd i det wertherska 1144 - Det ställs krav, Prometeus, Ur-Tasso 1146 - Intention på det sublima, Faust-gotik och metamorfos 1152 - Ariel och den dikteriska fantasin 1158 - Det demoniska och den allegorisk-symboliska oåtkomlighet som får röst 1162 - Blott den som längtan känt: Mignon 1167 - Önskningar som förkänslor av våra färdigheter 1172

49. Gränsöverskridandets ledfigurer: Faust och vadet om det uppfyllda ögonblicket. . . . . . . . . 1175
Allt annat än fuktig ved 1175 - Spela sin luta och tömma sitt glas 1176 - Don Giovanni, alla kvinnorna och bröllopet 1180 - Faust, makrokosmos, dröj kvar, du är så skönt 1188 - Faust, Hegels fenomenologi och tilldragelsen 1194 - Odysseus dog inte på Ithaka, han for vidare till den obebodda världen 1201 - Hamlet, den inspärrade viljan; Prospero, den grundlösa glädjen 1208

50. Rättesnören för abstrakt och förmedlat gränsöverskridande, demonstrerade på Don Quijote och Faust. . . . . . . . . . 1214
Den jäsande viljan 1214 - Don Quijotes sorgliga gestalt och gyllene illusion 1216 - Besläktat med detta: Tasso mot Antonio, hans orätt eller rätt 1235 - Det luciferisk-prometeiska och klangskiktet 1238

51. Överskridande och mest intensitetsrik människovärld i musiken. . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
De blindas lycka 1243 - Nymfen Syrinx 1244 - Bisarr hjälte och nymf: Symphonie phantastique 1246 - Mänskligt uttryck som oskiljaktigt förbundet med musiken 1248 - Musik som kanon och regelsystem; sfärisk harmoni, mer humana ledstjärna 1258 - Tonmåleri, än en gång naturverk, intensiteten och moraliteten musik 1270 - Tomrummet; sonatens och fugans subjekt 1280 - Sorgmarsch, rekviem, kondukt bortom döden 1289 - Marseljäs och ögonblick i Fidelio 1295

52. Själv och gravlykta eller bilder av hopp riktade mot kraften hos den starkaste antiutopin: döden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1297
I. Introduktion / Inte tala om döden 1298 - Utopier om den natt, som inte har någon morgon i denna värld 1299

II. Religiösa kontrapunkter ur död och seger / Enbart gott från den dödes sida 1304 - Skuggor och grekiskt halvljus 1306 - Bejakande av återvändon; det orfiska hjulet 1308 - Elixir för själen och gnostisk himmelsfärd 1312 - Den egyptiska himlen i graven 1319 - Biblisk uppståndelse och apokalyps 1323 - Islamisk himmel, köttets styrka, förtrollad trädgård 1333 - Lutter vila söker befrielse också från himlen, önskebilden Nirvana 1336

III. Upplysta och romantiska eutanasier / Fritänkaren som ensam och stark 1343 - Ynglingen med den upp- och nedvända facklan och ynglingen med den nytända 1344 - Upplösning ut i alltet, letal återgång till naturen 1350 - Glaciär, moder jord och världsande 1355

IV. Ytterligare sekulariserade motdrag, nihilism, mänsklighetens hus / Alltjämt kolorering av intet 1360 - Fyra indikationer på handlån ur det förflutnas tro 1361 - Metaforiska odödlighet: i verket 1366 - Döden som mejsel i tragedin 1372 - Det letala intets bortfall i det socialistiska medvetandet 1378

V. Livslust och fragment i alla ting / Forskande resa in i döden 1384 - Ögonblicket som icke-där-vara; exterritorialitet i förhållande till döden 1385

53. Växande insats från människans sida i den religiösa hemligheten, i astralmyt, Exodus, Rike; ateism och Rikets utopi. . . . . . . . 1392
I. Introduktion / I goda händer 1392 - Än en gång sinnesförvirring, den ockulta stigen 1393 - Hövding och besvärjare; alla religioner har grundare 1399 - Ett numinöst inslag, också i det religiösa humanumet 1405

II. Instiftare, glädjebudskap och cur deus homo / Den främmande läraren: Kadmos 1417 - Den rusiga frälsningens sångare: Orfeus 1418 - Diktare av apollinska gudar och deras hjälpfunktion: Homeros och Hesiodos; romerska statsgudar 1419 - Den icke uppblomstrade tron på Prometeus och den tragiska liturgin: Aiskylos 1427 - Astralmytens fiskmänniska och månskrivare: Oannes, Hermes Trismegistos-Thot 1432 - Glädjebudskap om jämvikten mellan jord och himmel och den omärkliga världstakten (Tao): Konfucius, Lao-Tse 1438 - Instiftare, som redan själv är en del av det glada budskapet: Mose, hans Exodusgud 1450 - Mose eller medvetandet om utopin i religionen, religionen i utopin 1456 - Krigisk självinsats, med tillsats av astralt ljus: Zoroaster, Mani 1464 - Förlösande självinsats, inskränkt till akosmos, inriktad på nirvana: Buddha 1474 - Instiftare i Mose och Exodus' anda, helt och hållet sammanfallande med dess glädjebudskap: Jesus, apokalyps, Rike 1482 - Jesus och Fadern; ormen i paradiset som helgon; de tre önske-mysterierna: uppståndelse, himmelsfärd, återkomst 1493 - Fanatism och underkastelse under Allahs vilja: Muhammed 1504

III. Jordens kärna som sann exterritorialitet / Det icke föreliggande motivets väg 1509 - Gud som utopiskt hypostaserat ideal för den okända människan; Feuerbach, Cur Deus homo än en gång 1515 - Rekurs till ateism; problemet med det rum, in i vilket guden imaginerades och utopiserades 1524 - Dröj-kvar i det religiösa skiktet: nuets enhet i mystiken 1534 - Under och underbara ting; ögonblicket som Nikes fotpunkt 1540

54. Det yttersta önskeinnehållet och det högsta goda. . . . . . . . . . . . 1551
Drift och föda 1551 - Tre önskningar och den bästa av dem 1552 - Värdebilder som variationer av det högsta goda; Cicero och filosoferna 1555 - Dröj-kvar och högsta goda, problemet med en ledbild i världsprocessen 1562 - Än en gång drift och föda eller de goda tingens, värdenas och det högsta godas subjektivitet, objektivitet 1566 - Svävande och sträng kontur hos det högsta goda (aftonvind, Buddhastaty, Rikes-figur) 1577 - Kvaliteternas tal och chiffer; innebörd av det högsta goda på naturplanet 1593 -

55. Karl Marx och mänskligheten; Hoppets material. . . . . . . . . . . . . . 1602
Den rätte örtagårdsmästaren 1602 - »Omstörta alla förhållanden, där människan är ett förnedrat, förslavat, övergivet, föraktligt väsen« 1604 - Sekularisering och förmågan att ställa på fötter 1609 - Framåtriktad dröm, nykterhet, entusiasm och enheten av dessa 1616 - Visshet, ofärdig värld, Hem 1622

  • Namn- och titelregister
  • Ämnes- och glosregister för Utopins anda och Hoppets princip
  • Till startsidan